Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Белорусский фольклор

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Змест: 1. Уводзіны 2 2. Беларуская вусна-паэтычная творчасць .3 3. Каляндарна-абрадавая паэзія 4 4. Замовы .5 5. Прыказкі і прымаўкі .6 6. Загадкі 7 7. Казкі .7 8. Легенды і паданні 8 9. Анекдоты, жарты, гумарэскі .10 10. Прыпеўкі .10 11. Пазаабрадавыя песні .11 12. Балады .11 13. Народны тэатр .12 14. Заключэнне .13 15. Прыклады .14 16. Спіс літаратуры .18 Ёсць ў простай яго думцы, ў шчырай наіўнай ноце яго песні, у яе прыродных танах якаясь невядомая любасць, чароўная сіла, якая прымушае шыбка біцца сэрца; захапляе, уракае, нават самой прастатой цешыць. Аляксандр Рыпінскі. Уводзіны. Яшчэ задоўга да таго, калі мастацкае слова было зафіксавана ў помніках пісьменнасці, народ выяўляў свае настроі і думы ў песнях, казках, легендах і паданнях, якія былі першымі праявамі яго мастацкай творчасці. Песні, казкі, паданні на працягу многіх гадоў і стагоддзяў свайго бытавання перадаваліся, станавіліся выдатнымі творамі мастацтва. Ў іх адлюстроўваліся ўсе найважнейшыя асаблівасці народнага жыцця з самых далёкіх часоў: барацьба чалавека з прыроднай стыхіяй, яго мары, меркаванні, любоў да радзімы і нянавісць да ворагаў, глыбокі антымізм. Многія фальклорныя творы ствараліся і бытавалі пры пэўных акалічнасцях – у час свят, працы. Яны суправаджалі працоўную дзейнасць чалавека (працоўныя песні), дапамагалі ў выхаванні дзяцей (песні-калыханкі, дзіцячыя песні, загадкі, казкі), перадавалі новым пакаленням жыццёвы вопыт і мудрасць (легенды, паданні, прымаўкі, прыказкі і інш.). Пашыраючыся і ў пазнейшы час, фальклорныя творы ўплывалі нават на развіцце пісьмовай літаратуры. Вусная паэзія народа заўсёды жывіла паэзію і літаратараў, і пісьменнікаў, была невычэрпнай крыніцай ідэй, вобразаў, спосабаў мастацкага адлюстравання жыцця беларускага народа. Вусная народная творчасць – важнейшая частка духоўнай культуры народа – надзвычай добра захавалася не толькі ў памяці беларусаў, але і ў актыўным бытаванні, адыграла вялікую ролю ў нацыянальнай самасвядомасці, ў развіцці літаратуры і мастацтва; яна плённа ўплывае і сёння на працэсы нацыянальнага адраджэння. Тэрмін фальклор, які ўзнік у сярэдзіне XIX ст., у перакладзе азначае народная мудрасць. Фальклор у яго вузкім, філалагічным значэнні – адзін з відаў народнага мастацтва, які адлюстроўвае рэчаіснасць у вобразах, створаных пры дапамозе паэтычных слоў. Фальклорны працэс заўсёды адбываецца ў межах традыцыі, абапіраецца на папярэдні вопыт, выкарыстоўвае мастацкія каштоўнасці, якія належаць усяму народу. Фальклор узнік раней, чым пісьменнасць і, натуральна, бытаваў толькі ў вуснай перадачы. Або і са з’яўленнем пісьменнасці доўгі час перадача з вуснаў у вусны таксама была адзіным шляхам распаўсюджвання фальклору. Але народ знаёміўся не толькі з песняй, казкай, прыказкай, прымаўкай, легендай, але і з узорамі лепшай пісьмовай літаратуры. Калектыўнасць, вуснае бытаванне, варыянтнасць – рысы, уласцівыя толькі фальклору і якімі ён прынцыпова адрозніваецца ад мастацкай літаратуры. Фальклорныя творы адрозніваюцца ад твораў пісьмовай літаратуры і некаторымі асаблівасцямі мастацкай формы. Гэта ў першую чаргу традыцыйная паэтыка, выпрацаваная народам на працягу стагоддзяў.

Традыцыйная народная сімволіка, разнастайныя формы, пастаянныя эпітэты, метафары, параўнанні і іншыя віды тропаў, асаблівасці кампазіцыі надаюць вуснай паэзіі спецыяльны каларыт. Гэтыя мастацкія сродкі характэрны і для старадаўніх класічных форм народнай творчасці, і для многіх твораў, што ўзнікаюць у наш час, хаця, бясспрэчна, паэтыка сучаснага фальклору набывае і новыя рысы. Фальклор нясе ідэі справядлівасці і сацыяльнай роўнасці, перадае адносіны народа да важнейшых падзей, выказвае цікавасці працоўных. Творы адлюстроўвалі і ўслаўлялі барацьбу супраць прыгнёту, супраць іншаземных захопнікаў. У творчасці кожнага народа ёсць свае непаўторныя рысы, якія ўтвараюць народную спецыфіку фальклора. Разам з тым многія творы, складзеныя рознымі народамі, падобныя. Прычынамі такога падабенства з’яўляюцца агульнасць законаў развіцця чалавечага мыслення, свядомасці людзей і мастацкай творчасці, асабліва ў падобных умовах жыцця. Беларуская вусна-паэтычная творчасць Беларуская народная вусна-паэтычная творчасць таксама мае шмат агульнага з творчасцю іншых народаў свету і ў той жа час уносіць у сусветную скарбніцу народнай паэзіі свой пэўны ўклад, канкрэтнае значэнне якога становіцца відавочным пры разглядзе асноўных этапаў развіцця беларускага фальклору і асобных яго жанраў. Беларуская народная вусна-паэтычная творчасць прадстаўлена амаль усімі жанрамі: каляндарная і сямейна-абрадавая паэзія, казкі, паданні і легенды, прыказкі і прымаўкі, загадкі, замовы, народны тэатр у розных яго відах, сацыяльна-бытавая лірыка. Не было ў беларускім фальклоры такіх твораў, як быльны або думы, спецыфічных для рускага і ўкраінскага фальклору. Але беларускі народ таксама стварыў свой гераічны і гістарычны эпас, які хаця і не набыў адзінай жанравай формы, аднак даволі поўна адлюстроўваў многія гераічныя старанні нашага мінулага. Нацыянальны каларыт беларускаму фальклору надаюць паэтычныя вобразы волатаў і асілкаў, асобныя мастацкія сродкі, паэтычная мова. Фальклор з’явіўся першай паэтычнай школай многіх выдатных пісьменнікаў. Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, А. Гурыновіча, М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. Коласа і многіх іншых вядомых беларускіх паэтаў і празаікаў непарыўна звязана з народнай паэзіяй і па сутнасці выкарыстана з яе. І вось што гаварыў Я. Купала аб фальклоры: “Кнігі абудзілі маю фантазію Але больш за ўсё, я думаю, зрабілі на мяне ўплыў беларускія народныя казкі, якія я чуў у маленстве Не толькі блізкасць да народа, з якім я падзяляў і гора, і радасць, але і народная торчасць, з якой я знаёміўся, слухаючы ад блізкіх мне людзей казкі і інш., безумоўна рабіла на мяне свой уплыў у сэнсе развіцця фантазіі.” Беларуская вусна-паэтычная творчасць глыбока і ўсебакова раскрывае веліч мастацкага генія народа, прыгажосць яго маральнага аблічча, высакароднасць ідэалаў, самаадданую барацьбу за іх ажыццяўленне. Разам з іншымі відамі народнага і прафесійнага мастацтва яна з’яўляецца важнейшым духоўным набытам нацыі, адным са сродкаў выхавання яе сама-свядомасці. Падзяліць вусныя народныя творы па часе іх з’яўлення немагчыма, бо ў адным і тым жа творы можна знайсці нешта ад розных часоў, сувязь самой мінуўшчыны з цяперашнім жыццём.

Таму лепш разглядаць паасобна віды вуснай народнай творчасці. Каляндарна-абрадавая паэзія Каляндарна-абрадавая паэзія – від фальклору, які суправаджаў аграрныя святы і працу земляроба на працягу гаспадарчага года. Вытокі каляндарна- абрадавай паэзіі – у родавым грамадстве. У самым старажытным пласце каляндарных абрадаў, павер’яў, песень ужо адбіўся культ Сонца. Не выпадкова і найбольшыя земляробчыя ўрачастасці, святкаванні, у першую чаргу каляды, купалле, прыпадалі на зімовае і летняе сонцастаянне. Назіранні старажытнага чалавека над кругазваротам сонца, зменамі ў прыродзе, біялагічнымі цыкламі раслін склаліся ў цэлую сістэму поглядаў, якія знайшлі выяўленне ў аграрна- магічных абрадах, павер’ях, каляндарных прыкметах, прыказках, песнях. Чалавек першабытнага грамадства імкнуўся разгадаць таямніцы прыроды, паўплываць на іх дзеля захавання роду, каб забяспечыць аснову дабрабыту сям’і – вырасціць і сабраць ураджай, захаваць статак, спадзяваўся дасягнуць гэтага заклінаннем, магічным словам, абрадавым рытуалам. З развіццём грамадства каляндарна-абрадавая паэзія шырока адлюстроўвала ў сабе працоўную дзейнасць земляроба, маральна-этычныя ўяўленні народа, паэтычны погляд на свет, прыроду, чалавека. Паэзія беларускага земляробчага календара ўключае звыш 20-ці жанравых і групавых песенных разнавіднасцей. Яна буйна развівалася, добра захавалася і складае своеасаблівы феномен беларускай нацыянальнай паэтычна-песеннай культуры. Цыклізацыя каляндарна-абрадавай паэзіі абумоўлена кругазваротам ў прыродзе, чаргаваннем пор года. У паэзіі беларускага земляробчага календара вылучаюцца чатыры вялікія цыклы: веснавы, летні, асенні, зімовы. Кожная пара года, кожны сезонна-вытворчы перыяд мелі адпаведныя абра-ды, звычаі, павер’і, песеннае суправаджэнне. Агульнай у іх была шырокая аграрная аснова, мэтавая ўстаноўка, паасобныя матывы, што вынікалі з яе. Усе каляндарныя абрадава-песенныя комплексы былі прасякнуты думкай аб будучыні роду, сям’і, клопатам пра тое, каб у найспрыяльнейшы час засеяць ніву, вырасціць і захаваць ад стыхій ураджай, зберагчы статак ад паморку і дзікіх звяроў, у пару сабраць плён. Аднак толькі гэтай, галоўнай, функцыяй змест каляндарна-абрадавай паэзіі не вычэрпваўся. Мела яна і гулліва-пацешлівае прызначэнне, а таксама немалое эстэтычнае значэнне. Зімовы перыяд у сялянскім каляндары меў падрыхтоўчы характар. Абрады і песні зімовага цыкла былі накіраваны на тое, каб загадзя, наперад паўплываць на будучы ўраджай, захаваць азімыя пасевы, рунь на палях. Веснавыя абрады і песні павінны былі асвячаць сабою асабліва адказны перыяд у жыцці старажытнага земляроба – пачатак палявых работ, час веснавых усходаў, выгану жывёлы на пашу. Летнія абрады і песні прызначаліся зберагчы збажыну ў пару даспявання, паспрыяць паспяховаму збору ўраджаю. Асенні перыяд земляробчага каляндара быў бедны на абрады. Звязаны з уборкай яравых, выбаркай, апрацоўкай ільну, засяваннем азімых – заканчэннем палявых работ, ён характарызаваўся дамінаваннем у песнях перадвясельных матываў, развіццём у іх моцнага лірычнага пачатку. Замовы. Замовы (у народзе яшчэ называюць загаворамі, нагаворамі, шэптамі) – гэта славесныя формулы, якім надавалася магічнае значэнне.

Повесть «Трясина» (1934) посвящена изображению мужественной борьбы белорусского народа в Гражданскую войну 1918—20. За цикл патриотических стихов периода Великой Отечественной войны 1941—45 и поэму «Хата рыбака» (1947) К. был удостоен Государственной премии СССР (1946, 1949). Произведения К. отличаются высокой жизненной правдивостью, богатством языка, близостью к традициям русской классической литературы и белорусского фольклора. Книги К. переведены на многие языки народов СССР и иностранные языки. Депутат Верховного Совета СССР 2—3-го созывов. Награжден 5 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.  Соч.: Збор твораў, т. 1—12, Miнск. 1961—64; в рус. пер. — Собр. соч., т. 1—4, М., 1951—52; Избр. соч., т. 1—2, М., 1956.   Лит.: Пширков Ю., Якуб Колас, Минск, 1952; Фiглоўская Л., Творчасць Якуба Коласа, Miнск, 1959; Мозольков Е., Якуб Колас, 2 изд., М., 1960; Навуменка I., Якуб Колас. Духоўны воблж героя, Miнск, 1968: Майхрович А., Эстетические взгляды Якуба Коласа, Минск. 1970.   В. М. Казберук. Я. Колас. Я. Колас. «Новая земля» (Москва. 1969). Илл. А. М. Кашкуревича

1. Специфика Белорусской ситуации применения стабилизационных задач

2. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

3. Цель, задачи и проблемы формирования холдинговых компаний. Становление холдинговых компаний в России (на примере ВПК)

4. Цели, задачи, функции государства

5. Цели, задачи, функции государства

6. Цели, задачи и функции маркетинга
7. Цели, задачи и виды нивелирования
8. Цели, задачи и практика выполнения государственной программы "Электронная Россия"

9. Перевод поэмы Н. Гусовского "Песня про зубра" на белорусский и русский языки

10. Роль, цели, задачи и принципы маркетинговых исследований

11. Функции, цели, задачи розничной торговли

12. Цели, задачи и принципы маркетинга

13. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга

14. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента

15. Цели, задачи и порядок аттестации и рационализации рабочих мест

16. Принципы и методы социальной работы, цели, задачи

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

17. Цели, задачи и особенности национальных проектов в Ростовской области

18. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

19. Использование игровых технологий на уроках русского языка начальных классов в целях формирования и развития учащихся

20. Белорусский фольклор

21. О современном состоянии жанров детского фольклора

22. Роль колыбельных песен и поэзии пестования в системе детского фольклора
23. Детский фольклор как средство разрешениея конфликтов
24. Фольклор

25. Образ белорусской хаты в белорусской культуре

26. Миф, фольклор и сказка в произведениях Э. Хемингуэя

27. Развитие чувств младших школьников средствами фольклора

28. Цели и задачи педагогики

29. Взаимоотношения мужчины и женщины в белорусских народных сказках

30. Врачебный контроль, его цели и задачи

31. Мониторинг кредитов, его цель и задачи

32. Цена, как один из элементов в комплексе маркетинга на примере Брестского отделения Белорусской железной дороги

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Предметы цели и задачи курса истории

34. Образ русского казака в фольклоре народов Северо-Восточной Сибири

35. Записки о русском фольклоре

36. Фольклор

37. Музыкальный инструмент и человеческое тело (на материале русского фольклора)

38. Анализ сравнительной характеристики в книге Д. Фрейзера “Фольклор в Ветхом Завете”
39. Фольклор
40. Традиции фольклора и древнерусской литературы в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник»

41. "Наследник из Калькутты" - литература и фольклор

42. Фольклор для детей

43. О классификации способов взаимодействия русской литературы ХХ в. с фольклором

44. Формализация цели и задачи маркетинговых исследований

45. Музыкальный фольклор как средство воспитания детей в семье

46. Развитие музыкальных способностей средствами музыкального фольклора

47. Музыкальный фольклор как средство развития творческих способностей младших школьников

48. Цели и задачи в образовании

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

49. Духи природы в славянском фольклоре

50. Некоторые элементы опыта белорусских объединений предпринимателей по лоббированию и защите прав предпринимателей

51. Исполнение банковских переводов в белорусских рублях

52. Номинативные ряды отглагольных личных субстантивов в русском и белорусском языках

53. Понятие цели и задачи прокурорского надзора

54. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі
55. О фольклоре русского народа
56. Образ политического лидера в русском фольклоре

57. Влияние фольклора на развитие музыкальных эмоций детей младшего школьного возраста

58. «Проводы Перуна»: древнерусский «фольклор» и византийская традиция

59. Раскрыть понятие и значение финансового контроля как специализированного контроля. Задачи и цели финансового контроля

60. Определение целей и задач безопасности жизнедеятельности

61. Сущность аудита, его цель и задачи

62. Государственные институты и формирование идеологии белорусского государства

63. Истоки идеологии белорусской государственности

64. Новеллы белорусского законодательства об ипотеке

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Президент Республики Беларусь и формирование идеологии белорусского государства

66. Трудовые права белорусских граждан за рубежом (Германия)

67. Гласные фонемы в немецком и белорусском языкахЯЗЫКАХ

68. Белорусская историография XX в.: работы Е.Ф. Карского, В.У. Ластовского, М.В. Довнар-Запольского, В.С. Игнатовского, В.И. Пичеты, их значение для белорусской истории

69. Ефросинья Полоцкая и Кирилла Туровский - выдающиеся деятели белорусской культуры

70. Культура белорусских земель в IX веке
71. Образование белорусской национальной государственности. Провозглашение БНР и БССР
72. Особенности национальной Белорусской кухни

73. Материальная культура раннего периода. Начало русской литературы: фольклор. Русская письменность и литература

74. Сценическая обработка танцевального фольклора Московской области

75. Фольклор, як форма існування духовної культури

76. Жанровая система русского фольклора

77. Исторические песни XVII века, их место в фольклоре

78. Основные направления повышения конкурентоспособности продукции ОАО "Белорусские обои"

79. Цели и задачи аудита маркетинга на предприятии

80. Понятие, цели и задачи выставок. Контроль и оценка

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

81. Функции, цели и задачи сестринского дела, соответствующие Вашим взглядам и определяющие деятельность среднего медицинского персонала Вашего ЛПУ

82. Цели и задачи реабилитации. Психологическая диагностика

83. Пути совершенствования системы управления персоналом на РУПП "Белорусский автомобильный завод"

84. Сущность целей и задач менеджмента

85. Сущность, цели и задачи менеджмента

86. Цели и задачи инвестиционного менеджмента
87. Планирование персонала: цели и задачи
88. Контрапункт в условиях хроматической тональности (на материале белорусской музыки ІІ половины ХХ века)

89. Вариативность альтернативных белорусских программ в воспитании дошкольников

90. Использование фольклора в валеологическом воспитании детей

91. Музыкальный фольклор как средство развития творческих способностей младших школьников

92. Характеристика, цели и задачи музыкального образования

93. Значение фольклора в патриотическом воспитании детей

94. Становление и развитие белорусских политических партий

95. Цель и задачи государственной системы обеспечения единства измерений

96. Семейная психотерапия и семейное консультирование. Принципы, цели и задачи

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета

97. Образ медведя в фольклоре

98. Кризисные явления современной белорусской семьи. Отношение к браку

99. Цели и задачи таможенной службы

100. Анимационные программы: задачи, цели, перспективы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.