Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Педагогика Педагогика

Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
10 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Красный цвет колпачка.
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДРАЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА УДК 37.034-053.6:7(15) ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 13.00.07 – теорія і методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Миропольська Наталія Євгенівна Інститут проблем виховання АПН України, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Щолокова Ольга Пилипівна Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, МОН України, завідувач кафедри фортепіанного виконавства і світової художньої культури; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Чорна Катерина Іванівна Інститут проблем виховання АПН України, завідувач лабораторії морально-етичного виховання. Захист відбудеться ”22” квітня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060 м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 (зал засідань). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060 м. Київ, вул. М.Берлинського, 9). Автореферат розіслано ”21” березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М.Масол Загальна характеристика роботи Актуальність та ступінь дослідженості теми. Інтеграція України в європейське і світове співтовариство передбачає розвиток особистості, її духовної культури. Якраз цим визначаються основні напрями модернізації сучасного навчально-виховного процесу. Одним із таких важливих напрямів є розвиток гуманістичних морально-ціннісних орієнтацій підростаючого покоління. Напрями державної політики у цій галузі сформульовані в Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Державна національна програма “Освіта”(Україна ХХІ століття) пріоритетними у навчально-виховному процесі школи визнає гуманізацію та гуманітаризацію системи освіти, що має сприяти вихованню і розвитку духовної культури підростаючого покоління. Основні шляхи вирішення проблем освіти і виховання накреслено в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті та Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Визнання пріоритету морально-духовного розвитку особистості спрямовує виховні системи на пошук удосконалення шляхів оновлення змісту і технологій виховання. Основним змістом процесу виховання стає залучення особистості до створеної людством системи гуманістичних моральних цінностей, сприяння становленню її сутнісних сил, творчої активності, власного високоморального життєтворення. Аналіз наукових джерел засвідчив, що вивчення різноманітних параметрів морально-ціннісних орієнтацій молоді проводилося значною кількістю науковців. Сутність та структура етично-моральних цінностей у сучасній вітчизняній системі виховання обґрунтовані в роботах Т.А

боліної, О.Вишневського, Е.Корнієнко, М.Красовицького, О.Сухомлинської. Концептуальні засади виховання гуманістичних цінностей учнів сформульовано І.Бехом, Н.Ганнусенко, К.Чорною. О.Киричук і В.Киричук з’ясовували чинники впливу довкілля на розвиток духовних цінностей і ціннісних орієнтацій учнів; В.Костів вивчав моральні цінності як компонент системи внутрішньої ціннісно-нормативної регуляції особистості. Процес становлення і розвитку моральних цінностей старших підлітків і студентської молоді став предметом дослідження Г.Іванової, О.Рудіної. Вплив колективу на цей процес обґрунтували М.Казакіна, Е.Помиткін. Особливості морального розвитку особистості та механізми формування моральних цінностей і ціннісних орієнтацій розкрито у працях І.Беха, В.Галузяка, А.Донцова, В.Тюріної, Є.Научитель. Важливим засобом у цьому процесі виступає духовно-культурна спадщина людства і художня культура зокрема. Методологічні та теоретичні засади виховання моральних цінностей і ціннісних орієнтацій засобами творів світової культури закладено в працях М.Бахтіна, В.Біблера, Л.Виготського, М.Кагана, Д.Лихачова, О.Мелік-Пашаєва, Л.Столовича та ін. Так, М.Бахтін, В.Біблер, М.Каган обґрунтовують концепції активної діяльності людини в культурному просторі, а Д.Лихачов, Л.Столович та В.Сухомлинський наголошують на сутності художньої культури як специфічної форми відображення морально-ціннісного досвіду людства у його суспільній свідомості. Особливості виховання школярів засобами різних видів мистецтва висвітлено і в психологічних дослідженнях (І.Кон, Є.Крупник, О.Леонтьєв, В.Петрушин та ін). У педагогічних дослідженнях В.Верба, Д.Кабалевського, В.Кан-Каліка, Є.Квятковського, Л.Масол, Н.Миропольської, Б.Неменського, О.Ростовського, О.Рудницької, Г.Шевченко, А.Щербо, О.Щолокової, Б.Юсова викладено концептуальні положення і методичні рекомендації щодо естетичного виховання учнів у школі. Твори мистецтва, на думку цих авторів, збагачують свідомість учнів прикладами високого гуманізму і морально-ціннісного досвіду життєтворчості людства. Вивчення й аналіз теорії і практики морально-ціннісного виховання у загальноосвітній школі дають можливість констатувати існування певних суперечностей між актуальністю потреби розвитку морально-ціннісних орієнтацій підростаючого покоління та реальними труднощами соціального, психологічного і педагогічного характеру. В умовах сучасного суспільства виникає важлива педагогічна проблема: навколишнє соціальне і культурне життя не дає стимулів до виявлення морально-ціннісного досвіду, а навпаки, часто породжує жорстокість, зневіру, нетерпимість. Гостро відчувається необхідність перегляду основних засад, форм і методів морального розвитку особистості у загальноосвітній школі. Відсутність чітко визначених шляхів вирішення цієї проблеми у навчально-виховному процесі сучасної школи пов’язана з недостатньою розробленістю у теорії і методиці питань структури і змісту морально-ціннісних орієнтацій. У більшості наукових праць представлено виховну роботу з учнями старшого підліткового віку, а молодші підлітки часто залишаються поза увагою науковців.

Перевага у виховній роботі надається методам інтелектуально-усвідомленого виховного впливу мистецтва, водночас механізми власне естетичного (почуттєвого) впливу творів художньої культури, який є ключовим у процесі розвитку морально-ціннісних орієнтацій підлітків, висвітлено недостатньо. Здійснені дослідження спрямовують на формування інтересу до морально-етичних знань, мотивацію засвоєння культурно-ціннісного досвіду людства, але в них недостатньо висвітлено емоційно-мотиваційну та діяльнісно-поведінкову складові як ознаки зрілості особистості, показники високої міри її соціальності, які, власне, і становлять зміст “орієнтацій”. Наявність означених суперечностей, актуальність цієї проблеми, її важливість для теорії і недостатній рівень розробленості щодо практики виховання обумовили вибір теми дослідження: “Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2004 – 2013 р.р.) і є частиною комплексної програми дослідження лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України за проблемою: “Методичне забезпечення змісту мистецької освіти та естетичного виховання в загальноосвітній школі” (№0103U001165). Дослідження виконано відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура”. Тему дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Інституту проблем виховання АПН України (протокол № 3 від 28.03.2002 р.) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 14 травня 2002 р.). Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури. Вихідною для дослідження стала гіпотеза про те, що виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури здійснюватиметься ефективніше за впровадження визначених умов виховання морально-ціннісних орієнтацій та технології їх реалізації у виховному процесі: - утвердження в школі культуротворчого підходу до виховання підлітків з урахуванням провідних потреб цього віку; - удосконалення структури та змісту виховної роботи на уроках гуманітарно-естетичного та суспільствознавчого циклів з метою використання художніх творів емоційно насиченого духовно-морального змісту, забезпечення і практичне втілення педагогічних механізмів виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків; - урахування специфіки та виховних можливостей творів художньої культури в організації активної діяльності підлітків, спрямованої на виховання морально-ціннісних орієнтацій. Досягнення поставленої мети й перевірка гіпотези передбачали вирішення таких завдань дослідження: 1. Проаналізувати філософсько-культурологічні та психолого-педагогічні аспекти проблеми виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури.

Именно законы сельскохозяйственного производства были действительным прообразом «небесных законов» империи, что позволяло имперской элите, переставив местами причину и следствие, объявлять империю необходимым условием экономического воспроизводства. Крестьяне не нуждались в указании, когда начинать весенний сев, но делать это в китайской империи можно было только после специального правительственного указа. Поскольку эксплуатация аграрных общин требовала минимальных усилий, правящая верхушка могла пропагандировать идеал «управления недеянием» и оправдывать свое привилегированное положение ссылкой на свой моральный авторитет. В основе имперской идеологии в Китае лежал культуроцентризм, вдохновленный универсальной оппозицией «культуры» и «невежества» высоконравственных «управляющих» и темной массы «управляемых», не понимающих и не способных понять смысла ритуалистического поведения. «Срединная империя» была прежде всего «мифом империи», призванным скрывать паразитизм ее властей. Подчеркнем, что мистический ореол достался императорскому Китаю не просто в качестве «пережитка» архаической эпохи

1. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

2. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

3. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

4. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

5. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

6. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
7. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем
8. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

9. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

10. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

11. Педагогічні ідеї Гринченка

12. Педагогічні інновації

13. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

14. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

15. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

16. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кружка тренировочная Lubby "Еш'КА" (от 12 месяцев), 200 мл.
Тренировочная кружка "Еш'КА LUBBY" идеально подойдет для Малышей, которые учатся есть самостоятельно. Благодаря прорезям,
351 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

18. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

19. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

20. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

21. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

22. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
23. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри
24. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

25. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

26. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

27. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

28. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

29. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

30. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

31. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

32. Психолого-педагогический аспект формирования будущего семьянина у детей дошкольного возраста

Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
599 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
542 руб
Раздел: Ростомеры
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
716 руб
Раздел: Карточные игры

33. Понятие и психологическое содержание обыска. Морально - этические аспекты производства обыска

34. Психолого-юридические аспекты поведения

35. Условия компенсации морального вреда (некоторые аспекты)

36. Моральний та юридичний аспекти свободи преси

37. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

38. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
39. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
40. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

41. Психолого-педагогические аспекты тестирования

42. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

43. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

44. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

45. Етноботанічні характеристики рідкісних видів рослин флори Чернігівщини

46. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

47. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

48. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

Дополнение к настольной игре "Геометрика EXTRA", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
490 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Рукавички для санок "Тигр".
Рукавички – удобный аксессуар для долгих зимних катаний на санках. С этими рукавичкам руки мамы будут всегда в тепле и защищены от мороза
371 руб
Раздел: Муфты на ручку
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

49. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

50. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

51. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

52. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

53. Возмещение (компенсация) морального вреда

54. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
55. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
56. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

57. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

58. Политические аспекты европейской интеграции

59. Миф и его аспекты

60. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

61. Структурные и понятийные аспекты языка

62. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

63. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты

64. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
358 руб
Раздел: Глобусы
Кружка хамелеон "Смайлы", 350 мл.
Пусть утро станет добрым! Благодаря специальной термочувствительной краске на основе жидких кристаллов на кружку нанесено двойное,
418 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
417 руб
Раздел: Наборы

65. Экологические аспекты канцерогенеза

66. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

67. Экологические аспекты болезней

68. Моральный (неимущественный ) вред

69. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

70. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем
71. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.
72. Оценивание успешности учебной деятельности, как психолого-педагогическая проблема

73. Содержание и формы работы социального педагога в школе

74. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

75. Технология работы социального педагога с семьёй

76. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

77. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

78. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

79. Нейрофизиологический аспект в кулинарии

80. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
514 руб
Раздел: До 6 цветов
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Исследование психолого-педагогических причин неуспеваемости младшего школьника в учебной деятельности и путей их преодоления

82. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

83. Психологические аспекты деятельности руководителя

84. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

85. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

86. Психическое здоровье личности: естественно – научный аспект
87. Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности
88. Психологические аспекты любви

89. Коммуникативный аспект общения. Вербальное и невербальное общение

90. Личностные качества педагога

91. Психолого-педагогическая характеристика детей школьного возраста с нарушением познавательной деятельности (с дебильностью)

92. Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения

93. Логико-методологические аспекты технического знания

94. Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

95. Современное российское общество и социальные аспекты его развития

96. Экологические аспекты канцерогенеза

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
620 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
557 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1075 руб
Раздел: Глобусы

97. Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

98. Философские аспекты теории относительности А. Эйнштейна

99. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.