Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Педагогика Педагогика

Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
10 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Красный цвет колпачка.
23 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДРАЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА УДК 37.034-053.6:7(15) ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 13.00.07 – теорія і методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Миропольська Наталія Євгенівна Інститут проблем виховання АПН України, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Щолокова Ольга Пилипівна Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, МОН України, завідувач кафедри фортепіанного виконавства і світової художньої культури; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Чорна Катерина Іванівна Інститут проблем виховання АПН України, завідувач лабораторії морально-етичного виховання. Захист відбудеться ”22” квітня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060 м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 (зал засідань). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060 м. Київ, вул. М.Берлинського, 9). Автореферат розіслано ”21” березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М.Масол Загальна характеристика роботи Актуальність та ступінь дослідженості теми. Інтеграція України в європейське і світове співтовариство передбачає розвиток особистості, її духовної культури. Якраз цим визначаються основні напрями модернізації сучасного навчально-виховного процесу. Одним із таких важливих напрямів є розвиток гуманістичних морально-ціннісних орієнтацій підростаючого покоління. Напрями державної політики у цій галузі сформульовані в Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Державна національна програма “Освіта”(Україна ХХІ століття) пріоритетними у навчально-виховному процесі школи визнає гуманізацію та гуманітаризацію системи освіти, що має сприяти вихованню і розвитку духовної культури підростаючого покоління. Основні шляхи вирішення проблем освіти і виховання накреслено в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті та Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Визнання пріоритету морально-духовного розвитку особистості спрямовує виховні системи на пошук удосконалення шляхів оновлення змісту і технологій виховання. Основним змістом процесу виховання стає залучення особистості до створеної людством системи гуманістичних моральних цінностей, сприяння становленню її сутнісних сил, творчої активності, власного високоморального життєтворення. Аналіз наукових джерел засвідчив, що вивчення різноманітних параметрів морально-ціннісних орієнтацій молоді проводилося значною кількістю науковців. Сутність та структура етично-моральних цінностей у сучасній вітчизняній системі виховання обґрунтовані в роботах Т.А

боліної, О.Вишневського, Е.Корнієнко, М.Красовицького, О.Сухомлинської. Концептуальні засади виховання гуманістичних цінностей учнів сформульовано І.Бехом, Н.Ганнусенко, К.Чорною. О.Киричук і В.Киричук з’ясовували чинники впливу довкілля на розвиток духовних цінностей і ціннісних орієнтацій учнів; В.Костів вивчав моральні цінності як компонент системи внутрішньої ціннісно-нормативної регуляції особистості. Процес становлення і розвитку моральних цінностей старших підлітків і студентської молоді став предметом дослідження Г.Іванової, О.Рудіної. Вплив колективу на цей процес обґрунтували М.Казакіна, Е.Помиткін. Особливості морального розвитку особистості та механізми формування моральних цінностей і ціннісних орієнтацій розкрито у працях І.Беха, В.Галузяка, А.Донцова, В.Тюріної, Є.Научитель. Важливим засобом у цьому процесі виступає духовно-культурна спадщина людства і художня культура зокрема. Методологічні та теоретичні засади виховання моральних цінностей і ціннісних орієнтацій засобами творів світової культури закладено в працях М.Бахтіна, В.Біблера, Л.Виготського, М.Кагана, Д.Лихачова, О.Мелік-Пашаєва, Л.Столовича та ін. Так, М.Бахтін, В.Біблер, М.Каган обґрунтовують концепції активної діяльності людини в культурному просторі, а Д.Лихачов, Л.Столович та В.Сухомлинський наголошують на сутності художньої культури як специфічної форми відображення морально-ціннісного досвіду людства у його суспільній свідомості. Особливості виховання школярів засобами різних видів мистецтва висвітлено і в психологічних дослідженнях (І.Кон, Є.Крупник, О.Леонтьєв, В.Петрушин та ін). У педагогічних дослідженнях В.Верба, Д.Кабалевського, В.Кан-Каліка, Є.Квятковського, Л.Масол, Н.Миропольської, Б.Неменського, О.Ростовського, О.Рудницької, Г.Шевченко, А.Щербо, О.Щолокової, Б.Юсова викладено концептуальні положення і методичні рекомендації щодо естетичного виховання учнів у школі. Твори мистецтва, на думку цих авторів, збагачують свідомість учнів прикладами високого гуманізму і морально-ціннісного досвіду життєтворчості людства. Вивчення й аналіз теорії і практики морально-ціннісного виховання у загальноосвітній школі дають можливість констатувати існування певних суперечностей між актуальністю потреби розвитку морально-ціннісних орієнтацій підростаючого покоління та реальними труднощами соціального, психологічного і педагогічного характеру. В умовах сучасного суспільства виникає важлива педагогічна проблема: навколишнє соціальне і культурне життя не дає стимулів до виявлення морально-ціннісного досвіду, а навпаки, часто породжує жорстокість, зневіру, нетерпимість. Гостро відчувається необхідність перегляду основних засад, форм і методів морального розвитку особистості у загальноосвітній школі. Відсутність чітко визначених шляхів вирішення цієї проблеми у навчально-виховному процесі сучасної школи пов’язана з недостатньою розробленістю у теорії і методиці питань структури і змісту морально-ціннісних орієнтацій. У більшості наукових праць представлено виховну роботу з учнями старшого підліткового віку, а молодші підлітки часто залишаються поза увагою науковців.

Перевага у виховній роботі надається методам інтелектуально-усвідомленого виховного впливу мистецтва, водночас механізми власне естетичного (почуттєвого) впливу творів художньої культури, який є ключовим у процесі розвитку морально-ціннісних орієнтацій підлітків, висвітлено недостатньо. Здійснені дослідження спрямовують на формування інтересу до морально-етичних знань, мотивацію засвоєння культурно-ціннісного досвіду людства, але в них недостатньо висвітлено емоційно-мотиваційну та діяльнісно-поведінкову складові як ознаки зрілості особистості, показники високої міри її соціальності, які, власне, і становлять зміст “орієнтацій”. Наявність означених суперечностей, актуальність цієї проблеми, її важливість для теорії і недостатній рівень розробленості щодо практики виховання обумовили вибір теми дослідження: “Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2004 – 2013 р.р.) і є частиною комплексної програми дослідження лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України за проблемою: “Методичне забезпечення змісту мистецької освіти та естетичного виховання в загальноосвітній школі” (№0103U001165). Дослідження виконано відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура”. Тему дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Інституту проблем виховання АПН України (протокол № 3 від 28.03.2002 р.) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 14 травня 2002 р.). Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури. Вихідною для дослідження стала гіпотеза про те, що виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури здійснюватиметься ефективніше за впровадження визначених умов виховання морально-ціннісних орієнтацій та технології їх реалізації у виховному процесі: - утвердження в школі культуротворчого підходу до виховання підлітків з урахуванням провідних потреб цього віку; - удосконалення структури та змісту виховної роботи на уроках гуманітарно-естетичного та суспільствознавчого циклів з метою використання художніх творів емоційно насиченого духовно-морального змісту, забезпечення і практичне втілення педагогічних механізмів виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків; - урахування специфіки та виховних можливостей творів художньої культури в організації активної діяльності підлітків, спрямованої на виховання морально-ціннісних орієнтацій. Досягнення поставленої мети й перевірка гіпотези передбачали вирішення таких завдань дослідження: 1. Проаналізувати філософсько-культурологічні та психолого-педагогічні аспекти проблеми виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури.

Именно законы сельскохозяйственного производства были действительным прообразом «небесных законов» империи, что позволяло имперской элите, переставив местами причину и следствие, объявлять империю необходимым условием экономического воспроизводства. Крестьяне не нуждались в указании, когда начинать весенний сев, но делать это в китайской империи можно было только после специального правительственного указа. Поскольку эксплуатация аграрных общин требовала минимальных усилий, правящая верхушка могла пропагандировать идеал «управления недеянием» и оправдывать свое привилегированное положение ссылкой на свой моральный авторитет. В основе имперской идеологии в Китае лежал культуроцентризм, вдохновленный универсальной оппозицией «культуры» и «невежества» высоконравственных «управляющих» и темной массы «управляемых», не понимающих и не способных понять смысла ритуалистического поведения. «Срединная империя» была прежде всего «мифом империи», призванным скрывать паразитизм ее властей. Подчеркнем, что мистический ореол достался императорскому Китаю не просто в качестве «пережитка» архаической эпохи

1. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

2. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

3. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

4. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

5. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

6. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
7. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем
8. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

9. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

10. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

11. Педагогічні ідеї Гринченка

12. Педагогічні інновації

13. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

14. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

15. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

16. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

Ящик универсальный "Кристалл", 400x335x315 мм.
Ящик позволяет удобно и компактно хранить постельное белье, одежду, обувь, игрушки, повседневные мелочи. Материал: пластик. Высота: 32
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пеленка непромокаемая, на резинке (махровая), 120х60 см.
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
468 руб
Раздел: Пелёнки
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

17. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

18. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

19. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

20. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

21. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

22. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
23. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри
24. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

25. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

26. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

27. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

28. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

29. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

30. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

31. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

32. Психолого-педагогический аспект формирования будущего семьянина у детей дошкольного возраста

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Говорящий плеер-часики.
Суперновинка! Модная игрушка для малыша - плеер, часики, телефончик и фотоаппарат! Ребёнок сможет спеть вместе с мультяшками любимые
372 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Набор посуды: тарелка с подогревом на присоске (3 секции), ложка, вилка.
Тарелочка с подогревом на присоске незаменима в период, когда ваш малыш учится есть самостоятельно. Внутреннее пространство тарелочки
308 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Понятие и психологическое содержание обыска. Морально - этические аспекты производства обыска

34. Психолого-юридические аспекты поведения

35. Условия компенсации морального вреда (некоторые аспекты)

36. Моральний та юридичний аспекти свободи преси

37. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

38. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
39. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
40. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

41. Психолого-педагогические аспекты тестирования

42. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

43. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

44. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

45. Етноботанічні характеристики рідкісних видів рослин флори Чернігівщини

46. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

47. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

48. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

Портфель с 2 отделениями, с ручкой, пластиковый 0,7 мм, А4.
Портфель с 2 отделениями, с ручкой, пластиковый. Формат: А4. Толщина пластика: 0,7 мм. Дизайн может отличаться от предоставленного на
357 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Прикуриватель-разветвитель (арт. TD 0299).
Разветвитель для автоприкуривателя - предназначен для одновременного подключения и зарядки нескольких портативных устройств - зарядки
301 руб
Раздел: Автоаксессуары
Покрышка для колеса "Wanda", диаметр 12, размер 1/2х2 1/4 (57-203 мм).
Покрышка для коляски диаметром 12" (28 см), подходит к колесам 11/2х2 1/4 (57-203). Изготовлена из высококачественной резины,
624 руб
Раздел: Колеса, камеры, покрышки

49. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

50. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

51. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

52. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

53. Возмещение (компенсация) морального вреда

54. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
55. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
56. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

57. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

58. Политические аспекты европейской интеграции

59. Миф и его аспекты

60. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

61. Структурные и понятийные аспекты языка

62. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

63. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты

64. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

Мозаика "Пуговицы".
Мозаика "Пуговицы" для самых маленьких художников. Развивает координацию движений, мелкую моторику и творческое мышление. В
2239 руб
Раздел: Пластмассовая
Набор "Чудо-песочница" (2 кг) (Smart Sand).
С набором "Чудо-песочница" ваш ребенок сможет строить крепости и лепить самые невероятные фигуры из гладкого, невысыхающего
1107 руб
Раздел: Обычные, стандартные, с ведёрком
Карандаши "Artberry", 34 цвета с точилкой.
Треугольные, джамбо. Длина карандаша: 17 см.
630 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Экологические аспекты канцерогенеза

66. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

67. Экологические аспекты болезней

68. Моральный (неимущественный ) вред

69. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

70. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем
71. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.
72. Оценивание успешности учебной деятельности, как психолого-педагогическая проблема

73. Содержание и формы работы социального педагога в школе

74. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

75. Технология работы социального педагога с семьёй

76. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

77. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

78. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

79. Нейрофизиологический аспект в кулинарии

80. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения

Устройство для вакуумизации бутылок "Хранитель".
Устройство позволит хранить Ваше любимое вино гораздо дольше без потери его богатого вкуса и аромата, даже если Вы уже успели открыть
511 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1671 руб
Раздел: Классические игры
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса.
403 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

81. Исследование психолого-педагогических причин неуспеваемости младшего школьника в учебной деятельности и путей их преодоления

82. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

83. Психологические аспекты деятельности руководителя

84. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

85. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

86. Психическое здоровье личности: естественно – научный аспект
87. Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности
88. Психологические аспекты любви

89. Коммуникативный аспект общения. Вербальное и невербальное общение

90. Личностные качества педагога

91. Психолого-педагогическая характеристика детей школьного возраста с нарушением познавательной деятельности (с дебильностью)

92. Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения

93. Логико-методологические аспекты технического знания

94. Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

95. Современное российское общество и социальные аспекты его развития

96. Экологические аспекты канцерогенеза

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
332 руб
Раздел: Универсальный
Круг для купания.
Для облегчения купания малыша его родителям предлагается специальный круг для купания деток, надевающийся на шею. Главная особенность
380 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Рюкзак ортопедический "Смурфики. Учись на пять!".
Рюкзак имеет основное отделение на молнии, внутри которого находятся: два кармана у задней стенки, прозрачный кармашек для личной карточки
1440 руб
Раздел: Без наполнения

97. Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

98. Философские аспекты теории относительности А. Эйнштейна

99. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.