za4eti.ru

Notiunea de putere de stat si putere politica1

Mikado SSH Fudo "SB Chinu", 4BN, 0,22 .
. . , ,
58
: 1 10
, "".
"", , . ,
202
:
"5000 ".
! , ...
60
:

I RODUCERE Ca egoria de pu ere, mod deosebi cea de pu ere poli ic, a co s i ui i co s i uie obiec ul de cerce are a u uror discipli elor eore ice cu carac er poli ic. Drep ul co s i uio al ca ii poli ic i juridic acelai imp, u umai c u poa e ocoli, dar ici u poa e fi imagi a fr aces mare capi ol referi or la pu erea poli ic la modul care aceas a ia a ere i se realizeaz po rivi dispoziiilor orma ive i a radiiilor u ui popor, ale u ei socie i. umai c aceas ii u cerce eaz reaga problema ic a s a ului, a pu erii poli ice ge eral. Foar e mul e probleme referi oare la s a su a aliza e de al e ramuri ale ii elor poli ice, precum eoria ge eral a s a ului, is oria ideilor poli ice, filosofia poli ic, sociologia poli ic e c. aceas lucrare e-am propus ca obiec iv clarificarea co cep elor de pu ere poli ic s a al, a eleme elor i fu ciilor sale, a s ruc urii de s a i formele de guver are, a orga izrii co ducerii socie ii po rivi pri cipiilor separaiei pu erilor s a i a a alizei c mai comple e a modului de orga izare i realizare a pu erii r-u a ume s a . oiu ea de pu ere se s sociologic i apare au ologic, pu erea desem eaz a samblul sau sis emul relaiilor de pu ere co s i ui e r-o socie a e is orice e de ermi a , exprim d au ori a ea pe care u i divid sau u grup de i divizi o are asupra al ora pe ru realizarea u ui scop comu , asuma de membrii colec ivi ii sau impus aces ora de c re cei care exerci pu erea.1 Aceas defi iie implic urm oarele precizri: Pu erea u es e o simpl posibili a e a omului rapor cu lumea ex erioar lui, ea u es e o simpl relaie re om i om, re om i u obiec sau fe ome . O as fel de relaie poa e exprima, cel mul , pu i a omului de a repri de ceva ambia a sa, u s au ori a ea lui rapor cu alii; Au ori a ea exprim a ideea de for, pu erea de a coma da, de a dispu e i de a impu e, c i cadrul i s i uio al pri care aceas idee se ma erializeaz, se obiec iveaz; Pu erea es e u fe ome relaio al: dezvluirea ese ei pu erii u es e posibil dac facem abs racie de subiec ul pu erii ( guver a ii ), de obiec ul ei ( guver aii ) i de mijloacele sau me odele rebui a e pe ru realizarea pu erii, adic de rapor ul exis e ei re co s r gere i co vi gere. Aadar, pu erea es e o for care preexis formelor de ma ifes are, ea es e o e ergie social s are la e . Sesizarea pu erii i a ese ei ei devi posibile umai ca urmare a ex eriorizrii aces eia r-u cadru relaio al; Scopul pu erii poa e fi delibera , asuma de c re cei asupra crora se exerci pu erea sau dimpo riv, u ul impus, resimi ca presiu e ex erioar, ca form alie a a idealului social. Dup caz, scopul pu erii asigur s abili a ea rapor ului di re guver a i i guver ai sau, dimpo riv, de ermi sau rei e e sio area lui. fi e, explic mijloacele la care recurge pu erea pe ru a se fp ui. El explic, de aseme ea, s area exis e i eriorul socie ii: compleme ari a ea di re pu ere i voi a grupului sau eu ralismul lor s a ic i po e ial exploziv: ge eral pri co cep ul de pu ere se desem eaz capaci a ea de a impu e propria voi ori de a o exerci a fa de alii.

Ca rapor de domi aie pu erea se i s i uio alizeaz mai i familie (pa er familias), r-o i s i uie ori orga izaie (co silii de admi is raie), coal (profesorul), socie a e (au ori ile pu erii s a ale parlame -guver e c.). Aadar pu erea es e mijlocul pri care se me i e ordi ea, i ervi e pe ru a respec a proporiile sociale, pe ru asigurarea bi elui comu . Ia de ce Alexa dru Vlhu G duri scria c adevra a msur dup care se judec orice pu ere: c bi e a adus pe lume, u c zgomo a fcu . Di pu c ul os ru de vedere, i ereseaz pu erea la ivelul macrosocial, acea pu ere care, exerci area ei, se emeiaz pe ide ificarea reali ilor, cu oa erea i promovarea u or valori i aju orul ce e ilor care o accep i recu osc vederea asigurrii i eresului ge eral. co cepia profesorului I. Delea u pu erea desem eaz a samblul su, sis emul relaiilor de pu ere co s i uie r-o socie a e is orice e de ermi a , exprim d au ori a ea pe care u i divid sau u grup de i divizi o are asupra al ora pe ru realizarea u ui scop comu , asuma de membrii colec ivi ii sau impus aces ora de c re cei care exerci pu erea . Cu oscu ul au or fra cez G. Burdeau, preze a pu erea ca fii d o for serviciul u ei idei, o for scu di co ii a social, des i a s co duc grupul cu area bi elui comu i capabil, la evoie, de a impu e membrilor a i udi ea pe care ea o coma d. Profesorul I. Delea u surpri de urm oarele aspec e lega e de pu ere: Pu erea reprezi u umai ideea de for, pu erea de a coma da, de a dispu e i de a impu e, dar i cadrul i s i uio al pri care aceas idee se ma erializeaz; Pu erea se exerci pe ru realizarea u ui scop comu ori pe ru exerci area u uia impus de guver a i. Scopul pu erii aadar, de ermi , ori s a or icia relaiei guver a i-guver ai sau dimpo riv, cordarea ori amplificarea aces uia. fu cie de rapor ul care se afl subiecii pu erii se explic i mijloacele folosi e pe ru exerci area ei; Aspec ul social al pu erii es e de ermi a de fap ul c pu erea se exerci umai cadrul relaiilor sociale lipsa pu erii socie a ea es e u corp i er , ea es e i capabil s-i sa isfac raiu ea de a fi, pu erea es e deci o co diie a ordi ii sociale i a apropierii idealului comu , liber a ea i bi ele u su posibile dec r-o aseme ea ordi e. oiu e de pu ere poli ic Orice fap social poa e dob di sem ificaie poli ic. Fe ome ul poli ic es e o cali a e care poa e fi a aa oricrui fap social, dac lu rul u iversului social da acel fap poa e fi i erpre a ca fii d poli ic. Aceas a u seam , bi e eles, c o ul es e de dome iul poli icului; seam , s, c o ul es e suscep ibil de poli izare. Cali a ea poli ic es e deci acea dime siu e care se a aeaz oricror fap e, ac e sau si uaii msura care pri aceas a, se exprim exis e a u ui grup uma , relaiile de au ori a e i de co formi a e s abili e vederea u ui scop comu . u exis fap e sociale poli ice pri ele sele, i depe de deci de aprecierea lor ca a are. Exis s fap e poli ice oficializa e ruc su svri e r-u cadru i s i uio aliza (de exemplu alegerea sau revocarea depu ailor, i ves irea guver ului de c re parlame , dizolvarea parlame ului de c re Preedi ele Republicii, suspe dare di fu cie a Preedi elui Republicii de c re parlame ).

Aa cum am ar a a erior, pu erea es e carac eris ic oricrei colec ivi i uma e. Rolul ei socie a e es e argume a pri lipsa co formi ii u uror membrilor si fa de reguli i legi. Pu erea es e cea care orie eaz socie a ea spre a umi e scopuri, dirijeaz i me i e s area de fu cio are a socie ii. Deci, pu erea poli ic apare c d comu i a ea uma devi e socie a e, c d cei care o alc uiesc au co ii a de apar e e la acea colec ivi a e. Procesul co ii ei sociale a fos , fire e, delu ga i ex rem de a evoios. El s-a afla mereu sub presiu ea u ei mul i udi i de fac ori ma eriali i spiri uali, i eracio d spre producerea aceluiai rezul a : formarea co ii ei. cercarea de reduciu e sau fe iizare a u ora di re fac orii care au decla a i rei u procesul aces ei deve iri, u poa e dec fi expresia u ei mrgi iri delibera e sau accide ale. Aadar, pu erea i socie a ea apar mpreu , pe ru c fr pu erea poli ic, fr acea for de impulsie care ge ereaz micarea scopul creia e a gaja orga ismul social, socie a ea e u corp i er aproape de decli ul ei. (G. Burdeau).2 Po rivi aceluiai repu a au or fra cez formele pu erii su clasifica e forme pree a ice i forme e a ice. Pu erea apari e cadrul formelor pree a ice, grupului, o pu ere difuz, ori efului sau u ui grup mi ori ar (pu erea i dividualiza ), i d seama de cali ile sau meri ele efului de radiii sau obiceiuri e c. o deau a s emeiul obiec iv al pu erii pree a ice, i difere de forma aces eia, rm e exis e a comu i ar i co fru area comu i ii cu mediul ambia . Sacralizarea i cercarea de legi imare a pu erii, de aarea ei de fu ciile ge erale ale colec ivi ii, marcheaz cepu ul cris alizrii pu erii i al alie rii aces eia. S a ul c u fusese i ve a . ecesi a ea lui deve ise s ri ge . Au ori a ea pu erii u se mai pu ea spriji i pe credi e sau cu ume. Era ecesar u cadru i s i uio aliza care, pe de-o par e, s legi imeze pu erea iar pe de al par e s-i asigure realizarea i eficaci a ea. A samblul ar icula a i s i uiilor i regulilor co s i ui e aces scop desem eaz s a ul, iar pu erea as fel i s i uio aliza es e o pu ere e a ic pu erea de s a . S a ul es e u co cep i o reali a e, dei, cum spu ea Kelse , ca u i a e u poa e fi vzu , ici auzi , ici pipi . Paradoxal, s a ul es e o i s i uie de es abil, dar i i dispe sabil. ecesi a ea s a ului se resim e a u ci c d el u exis . Deci cris alizarea pu erii, exerci area ei ca form ormal de orga izare a colec ivi ilor s abili e pe u eri oriu, acea pu ere suvera co sidera c reprezi colec ivi a ea, apare oda cu s a ul. eoriile cu privire la legi imi a ea pu erii au fos varia e, fu cie i de i eresul urmri de susi orii lor. Vom evoca i oi succi aces e erorii. Desigur c origi ea divi a pu erii a apru pe ru a jus ifica imposibili a ea elegerii i argume rii pu erii. Dei orii pu erii era Dum ezeu, mpra ul Japo iei fii d umi fiul Soarelui . eoria pa riarhal jus ific exis e a s a ului di familie, imp ce eoria pa rimo ial susi e c s a ul a lua fii di drep ul de proprie a e asupra pm ului.

, , "", : " ". , . . , , . , . . - . , , in medio stat virtus (" ").

1. Notre-Dame de Paris

2. (Le regime des verbes francais)

3. Zusammenspiel der Realiatete als eines der Hauptprinzipien des Sujetaufbaus im Roman "Stiller" von Max Frisch

4. (Le miracle de Theopfile)

5. (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha)

6. (El cantar de Mio Cid)
7. " " (Der Ring des Nibelungen)
8. /Luis de Milan/

9. Verteidigung des Beklagten

10. Die Organisation des Bundestages

11. Pierre de Fermat

12. Zurbaran, Francisco de

13. Notre-Dame de Paris french

14. Cest le cas des mouvements scouts: quelque 300 mille

15. Geschichte des Euro

16. La valeur stilistique des pronoms

, 40 , 70 .
. -
438
:
"".
"" ,
1644
: ,
" " - , 15 .
: , , , 3 , , , , 2 . : - 33 , - 25 ,
1999
:

17. DES

18. DES -

19. Decomposition du percarbonate de 0,O-t-butyle et 0-isopropbnyle en solution: acetonylation des esters, acides et nitriles

20. Al-Si, Al-Cu, Al-Si-Cu


  za4eti.ru ,     (,  )?   . ,  -   ,  ,  . 
     ,  ,     10- .   .