Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История

Вайна 1654-1667 года I Беларусь

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

У першай палове XVII ст. на Беларусi паступова нарастала сацыяльная напружанасць. Незадаволе- насць значнай часткi гараджан і сялянства сваво- льствам “дзяржаўца”, цяжкім павіннасным рэжы- мам, шырокім распаўсюджваннем адкупной сістэмы, шматлікімі іншымі паборамі выяўлялася ў гэты пе-рыяд галоўным чынам у розных формах пасіўнага супраціўлення. Да іх адносіліся разнастыйныя скаргі, якія шырокім патокам падаваліся ў адрас дзяржаў-най адміністрацыі альбо царкоўнах улад. Яшчэ адным напрамкам сацыяльнай барацьбы з’яў- лялася супрацьстаянне бяднейшай часткі мяшчан з гарадскімі вярхамі. Пераважнай формай пасіўнага супраціўлення феа- далам і рэлігійнаму прыціску з’яўляліся ўцёкі. Паме-ры масавых адыходаў мяшчан і сялян у Рускую дзяржаву, дзе за Волгай адкрываліся бясконцыя не-асвоеныя яшчэ землі, прынялі да 1643 г. Такі харак-тар,что кароль Уладзіслав IV быў вымушаны патра-баваць ад адміністрацыі гарадоў і чыноўнікаў прыг-ранічных з Расіяй абласцей Беларусі тэрміновых мер па прадухіленню ўцёкаў. Ў пачатку вясны 1648 г. Адбылося паўстанне на Ўкраіне. Вострая незадаволенасць сялянства, радаво-га казацтва, і гараджан Украіны палітыкай польскай Кароны, якая адкрыта палтрымлава свавольства і гвалт магнатаў і шляхты, каталіцкага кліра, паслужыла ас-ноўнай прычынай успыхнуўшага ў 1648 г. паўстан-ня, што ўзначаліў Багдан Хмяльніцкі. У рэшце рэшт разгарнулася крывавая ўкраінска-польская вайна. -2- Украіна была аддзелена ад ВКЛ адміністрацыйнай мяжой, якая, аднак, не магла ўстрымаць пажар вай-ны. Сацыяльная барацьба нарастала ў гарадскім ася-роддзі ВКЛ. Заможныя гараджане, купцы, рамеснікі былі зацікаўлены ў абмежаванні самаўпраўства маг-натаў. Моцным імпульсам да народнага руху ў Бе-ларусі ў сярэдзіне XVII ст. з’явілася вострая незда-воленасць насельніцтва ўзмацненнем каталіцкай экс-пансіі, якую праводзілі польскі епіскапат і каралеўс-кая ўлада Рэчы Паспалітай. Да восені значная частка Беларусі была ахоплена баявымі дзеяннімі. Падаўленне паўстаняў пачалося з тэрыторыі Берасцейкага і Пінскага паветаў. Да канца 1649 г. войскі Радзівіла размяшчаліся ў паўднёва-ўсходняй частцы Беларусі. Да вясны 1649 г. асноўныя ачагі паўстання на Бе-ларусі былі падаўлены. 1651 г. войскі ВКЛ перайшлі мяжу з Украінай. Першы раз у гісторыі Рэчы Паспалітай літоўская шляхта ўмяшалася ў ваенна-палітычны канфлікт на тэрыторыі Кароны. Гэтае ўмяшанне было выму- шанным, справакаваным агрэсіяй супраць ВКЛ. Я. Радзівіл рашучымі дзеяннямі разбіў казацкія атрады на поўначы Ўкраіны і летам 1651 г. захапіў яе сталіцу – Кіеў. 18 верасня 1651 г. казацкае кіраўніцтва было вымушана падпісаць Белацаркоўскі мірны дагавор. Тэрыторыя аўтаномнай Украіны была змешчана толькі да памераў Кіеўскага ваяводства. Вынікі гэтай вайны для Беларусі былі смутныя. -3- Загінула шмат людзей, вынішчана тэрыторыя цэ-лых паветаў і старостваў. Міжканфесійныя супярэч-насці абвастрыліся да смяротнай варожасці. Грамад- ства панесла велізарныя страты. -4- Казацкае кіраўніцтва Ўкраіны не пагадзілася з умовамі міру. Б. Хмяльніцкі бесперапынна вёў пера-мовы з сумежнымі дзяржавамі, каб атрымаць дапа-могу супраць Рэчы Паспалітай.

Яго саюзнікам быў крымскі хан Дэвлет Гірэй. Гетман спрабаваў уцяг-нуць у вайну з Рэччу Паспалітай Турцыю, Швецыю, Малдавію, але ў іх былі свае планы. Паступова зне-шнепалітычная арыентацыя казацкага кіраўніцтва ўсё больш скіроўвалася ў бок Масквы. Перамовы, якія ставілі мэтай удзел Расіі ў бараць-бе на баку Хмяльніцкага з Рэччу Паспалітай,вяліся з 1649 г. У перапісцы казацкага гетмана з царскім урадам падкрэслівалася, што не толькі казакі, але і насельніцтва Беларусі будзе аказваць рускай арміі падтрымку ў ходзе ваенных дзеянняў. Аднак на пра-цягу 1649-1651 гг. урад цара Аляксея Міхайлавіча хоць і заяўляў аб гатоўнасці аказаць дапамогу ўкра-інскім казакам, але не мог рашыцца на адкрытае ва-еннае ўмяшанне ва Украіне і ВКЛ. Аднаўленне ваенных дзенняў у 1653 г. і настойлі-выя просьбы ўкраінскага гетмана аб дапамозе пад-штурхнулі маскоўскія ўлады да падрыхтоўкі вайны з Рэччу Паспалітай. Пытанне аб вайне было фактычна вырашана царскім урадам ужо ў лютым-сакавіку 1653 г. Улетку гэтага года з боку Росіі паступіла прапанова спыніць ва Ўкраіне і Беларусі ваенныя дзеянні і аднавіць Збораўскае перамір’е. Аднак сойм Рэчы Паспалітай пакінуў яго без увагі. Урад Расіі вырашаў выкарыстаць зручны момант для перавагі ва Усходняй Еўропе. 1 кастрычніка -5- 653 г. у Маскве рашэннем Земскага сабора была абвешчана вайна Рэчы Паспалітай. Уключэнне ў свой склад Украіны дазваляла Расіі з дапамогай казакоў вырашаць праблему агрэсіўнага Крымскага ханства, якое сваімі мтогоднімі набегамі непакоіла Расію на працягу некалькіх стагоддзяў. Ін- шымі словамі, тэрытарыяльныя набыткі, у тым ліку на Беларусі адыгрывалі галоўную ролю ў рашэнні Расіі аб’явіць вайну Рэчы Паспалітай. рашэнні Земскага сабора прычынай вайны назы-валіся ганенні на праваслаўных веруючых і здзекі над святынямі праваслаўя. Аднак найбольш важкім аргументам Рэчы Паспалітай было разуменне Маск-вой растучай унутранай слабасці. Амаль што шасці-гадовая вайна казакоў і бунты сялян былі доказам нетрываласці асноў шляхецкай рэспублікі, тэндэнцыя яе эканамічнага, палітычнага і ваеннага аслаблення. Гатоўнасць казацкіх сіл аказаць Расіі дзейсную дапа-могу ў выпадку вайны з Польшчай у значнай ступе-ні паніжала магчымую рызыку. Урад цара разлічваў і на падтрымку на Беларусі. Аб тым, што Расія рыхтуецца да вайны, добра разу-мелі і ў Рэчы Паспалітай. Каралеўскія ўніверсалы прадпісвалі мясцовай адміністрацыі ўмацоўваць прыгранічныя гарады і замкі, павялічваць тутэйшыя гарнізоны. Быў абвешчаны спешны збор шляхецкага апалчэння на тэрыторыі Аршанскага павета. Стратэгічныя планы рускага камандвання прадуг-леджвалі канцэнтраванне на лініі граніцы сіл агуль-най колькасцю каля 75-80 тыс. чалавек, зведзенных -6- у тры арміі. Асноўныя сілы пад началам ваявод князя Я. Чаркаскага, князя Н. Адоеўскага і князя М. Цёмкін-Растоўскага павінны былі захапіць Смаленск і далей наступаць на Барысаў. Паўночнае крыло рускіх войск пад камандваннем ваяводы Б. Шара-мецева мела мэтай заняць Невель, Полацк і Віцебск. Нарэшце, паўднёва-заходняя група ваяводы князя А. Трубяцкога павінна была дзейнічаць у паўднёва-за-ходніх паветах Беларусі.

Агульная задума рускага камандвання заключалася ў заняцці важных стратэ-гічных пунктаў на шляху да Вільні і магчымай аба-оне ад непрадбачаных дзеянняў з боку Швецыі, якая магла выступіць з Лівоніі. У планах рускага камандвання, задумах Б. Хмяль- ніцкага, а таксама з боку польска-літоўскага каманд-вання Беларусь лічылася важным тэатрам ваенных дзеянняў. У раёне Оршы спешна фарміраваўся больш як 20 тыс. корпус наёмнікаў і каля 10 тыс. апалчэння мясцовай шляхты. Я. Радзівіл прыняў булаву віленскага ваяводы, а польным гетманам быў прызначаны В. Гансеўскі. У ліпені 1654 г. руская армія ўступіла на тэрыто-рыю Беларусі, у хуткім часе заняла ўсё Полацкае ваяводства і Віцебскі павет. Падрыхтоувалася аблога Смаленска. Быў абложаны Віцебск. Маскоўскі урад разглядаў Беларусь як будучую царскую вотчыну. Сацыяльнай апорай расійскіх феа- Далаў тут магла быць толькі шляхта, якую маскоўс-кія ўлады імкнуліся прыцягнуць на свой бок. -7- Гэтыя абставіны вызначылі мяккія адносіны да тых дваран, якія не змагаліся супраць рускіх войск. Выпадкі арышту і зняволення іх на пачатку кампаніі былі даволі рэдкімі. Пасля ўзяцця Мсціслава руская армія авалодала таксама Копысцю, Дуброўнай, Оршай, Магілёвым, Глыбокім і Віцебскам. Амаль тры з паловай месяца цягнулася аблога Смаленска. У выніку перамоў Смаленскі ваявода Ф. Абуховіч згадзіўся на здачу горада. Пазней ён і шэраг іншых кіраўнікоў абароны адшукваліся па загаду сойма па абвінавачванню ў здрадніцтве. 23 верасня адбылося ўрачыстае ўступленне царскай світы і рускіх войск у Смаленск. накшым было становішча ў паўднёва-ўсходняй частцы Беларусі, дзе дзейнічалі казацкія атрады І. Залатарэнкі. Па плану яны былі павінны ўзаемадзей-нічаць з рускімі войскамі. Прычынай слабай узаема-сувязі казакоў з рускімі войскамі было імкненне ка-зацкіх старшынь замацаваць сваю ўладу ў памежных з Украінай беларускіх землях. Прадстаунікі казакоў угаворвалі гараджан здацца не на імя рускага цара, а на імя казацкага гетмана і ў выпадку нязгоды разаралі дашчэнту навакольныя вёскі. Б. Хмяльніцкі паслаў на Беларусь вялікую коль- касць казацкіх сіл. У хуткім часе ў лагеры Залата-рэнкі паўсталі супярэчнасці, казакі пачалі пакідаць свае атрады. У канцы кастрычніка 1654 г. на Бела- русі з 20 тыс. казакоў засталося ўсяго каля 8 тыс. -8- Тым не менш к канцу 1654 г. казакі авалодалі Гомелем, Рэчыцай, Чачэрскам. Такім чынам, пад кантролем царскіх войскаў знаходзілася тэрыторыя паўночна-ўсходняй, усходняй і паўднёва-ўсходняй Бе-ларусі. Поспехі аускай арміі і казакоў, а таксама мэтанакіраваная прапаганда з боку Масквы прывялі да таго, што праваслаўныя гараджане, сяляне цэлымі воласцямі пачалі падаваць заявы з просьбай прыняць іх у рускае падданства. Пры гэтым шляхта праяўля-ла асцярожнасць, прасіла пацвердзіць яе правы і прывілеі. Маскоўскі ўрад ахвотна даваў такія пацвер-джэнні. Шырокі рэзананс у гэты перыяд атрымала дзей-насць магілёўскага шляхціча В. Паклонскага. У чэр-вені 1654 г. ён з групай аднадумцаў звярнуўся да цара з прапановай сфарміраваць палкі з прадстаўні-коў беларускай шляхты. Цар вельмі прыхільна ад-нёсся да ідэі арганізацыі з ліку мясцовага дваранст-ва воінскага кантынгенту і запэўніў Паклонскага, што захавае яму і яго прыхільнікам былыя правы і “маёмасці”.

Часть, воссоединенная в 1654-ом году. Освобождена от польской оккупации восставшим населением при поддержке Москвы. Окончательно Польша отказалась от этой части Украины-Руси (Левобережья) только в 1686 году по Вечному Миру. На правом берегу Днепра тогда отошел к России только Киев с ближайшими окрестностями (заштриховано). Длинная полоса по правому берегу Днепра (заштриховано) была признана ничьей и должна была остаться незаселенной. 2. Слободская Украина. На нее никогда не распространялась власть ни Польши, ни украинских гетманов, т. к. это была территория России, которая заселялась беженцами с Украины-Руси, спасавшимися от польско-католической агрессии. 3. Территория Запорожской Сечи. По Андрусовскому перемирию 1667 года она осталась под совместным наблюдением России и Польши. По Вечному Миру (1686 г.) окончательно отошла к России. 4. Новороссия. Присоединена к России в результате победоносных войн России в 18 столетии с Турцией, под властью которой находилась эта территория. 5. Правобережье. Воссоединено с Россией в конце 18-го столетия в результате раздела Польши. 6

1. Беларусь в составе Речи Посполитой

2. Речь учителя как проявление его педагогической состоятельности

3. Взаимоотношения Речи Посполитой и Московского государства в конце XVI начале XVII веков

4. Педагогические идеи Яна Амоса Коменского

5. Период Речи Посполитой

6. Андрусовское перемирие и Вечный мир 1686 года, их последствия для Речи Посполитой
7. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
8. Три поділи Речі Посполитої

9. Педагогические средства развития культуры речи младших школьников

10. Философско-педагогические идеи представителей русского зарубежья

11. Значение педагогических идей С.Т. Шацкого для развития отечественной социальной педагогики

12. Быль про "инока" Пересвета или как церковь к Русскому подвигу примазалась

13. Творчество А. П. Чехова как энциклопедия сюжетов русской литературы

14. Анекдот как уникальное явление русской речевой культуры

15. Психолого-педагогические основы контроля и оценки деятельности учащихся на уроках русского языка

16. «Славянофильство» как течение в русской философии XIX века

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

17. О том, как не было эволюции и в животном мире

18. Самозванчество как феномен в русской истории

19. Земля как ценность в русских пословицах

20. Рассмотрение официально-делового стиля как функционального стиля русского языка

21. День Победы, как он был от нас далек

22. Русская крестьянская изба как элемент культуры русского народа
23. Наречие как часть речи
24. Оценивание успешности учебной деятельности, как психолого-педагогическая проблема

25. Дети "группы риска" как социально-педагогическая проблема

26. Ломоносовский период как особый этап в области научно-педагогического знания в России

27. Как составить резюме

28. Семья как объект социально-педагогической деятельности

29. Речь как деятельность

30. Как я понимаю основную идею романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

31. Имя существительное как часть речи

32. Конструктор из процессных технологий (как составить план проведения изменений на предприятии)

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Принцип освоения обобщенных идей в музыкально-педагогическом диалоге

34. Неуспеваемость учащихся как педагогическая проблема

35. Развитие оценочной деятельности учителя и учащихся как педагогическая проблема

36. Театрализованная игра как средство развития связной речи у детей дошкольного возраста с ЗПР

37. Формирование выразительной письменной речи как важнейшего компонента литературных способностей учащихся 6х классов

38. Словарь ребенка как основа развития речи
39. Основные этапы становления педагогической психологии как самостоятельной отрасли научного знания
40. Речь как инструмент мышления

41. Информационная компетентность как педагогическая категория

42. Воспитание младшего школьника как часть педагогического процесса

43. Устойчивость сотрудников ОВД к экстремальным ситуациям служебной деятельности как психолого-педагогическая проблема

44. Как составить пресс-релиз

45. Креатив - искусство прагматика, или... Как сотворить "продающую" рекламную идею

46. Как сделать свою речь убедительной: советы российских и зарубежных специалистов

47. Из каких идей родилась социология: интеллектуальные истоки новой науки

48. Плавание как учебная спортивная и педагогическая дисциплина

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Формирование физической активности детей и подростков как социально-педагогическая проблема

50. Как составить финансовый отчет, чтобы не заметить миллиард

51. Основные этапы развития ландшафтов территории города Ярославля как физико-географического района Верхневолжья

52. Речь как деятельность

53. Педагогический потенциал ситуационно-ролевой игры как средства социального вос-питания старшеклассников

54. Из каких идей родилась социология: интеллектуальные истоки новой науки
55. Система Убеждающей Речи Как Гомеостаз: Ораторика, Гомилетика, Дидактика, Символика
56. Изучение видового состава животных, обитающих по берегам реки Мана, её притоках, курьях на территории Унгутского лесничества

57. Личные письма как жанр естественной письменной речи (гендерный аспект)

58. Разговорная речь как особая система

59. Глагол как часть речи

60. Деятельность еврейских политических партий и организаций на территории западной Беларуси.

61. Национальная библиотека Беларуси как центр корпоративного взаимодействия библиотек страны

62. Развитие библиотек на территории Беларуси

63. Как египетские жрецы пришли к идее пирамиды?

64. М.Е. Салтыков-Щедрин. "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил". Особенности художественной речи сатирического произведения

Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Корпоративная культура как компонент инновационной культуры студента педагогического вуза

66. Вопросы развития речи и обучение родному языку в педагогической системе К.Д. Ушинского

67. Использование педагогического мониторинга и педагогической диагностики как средств становления мастерства педагогов ДОУ

68. Методика преподавания психологии как педагогическая дисциплина и как наука

69. Образование как педагогический процесс

70. Обучение рассказыванию как метод формирования связной речи у детей с общим недоразвитием речи
71. Общение как ведущее средство развития речи детей дошкольного возраста
72. Педагогически запущенные дети как объект деятельности социального педагога

73. Педагогический совет как форма реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности в управлении ДОУ

74. Проблемы пространственных представлений у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в психолого-педагогических исследованиях

75. Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков как социально-педагогическая проблема

76. Русская народная сказка как средство развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста

77. Семья как педагогическая система

78. Формирование гуманности у младших школьников как научно-педагогическая проблема

79. Целостность человека как педагогическая категория

80. Человек как предмет педагогической антропологии

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Клинико-педагогическая классификация нарушения речи

82. Человек как предмет педагогической антропологии

83. Коллективный труд и возникновение речи и языка как социальные предпосылки возникновения психики человека

84. Образование как объект педагогической психологии

85. Психологическое содержание педагогической толерантности как профессионально важного качества учителя

86. Психолого-педагогические условия развития внимания у детей 5-6 лет с нарушением речи
87. Современное состояние психолого-педагогической антропологии как отрасли человековедения
88. Матрица идей как метод социального проектирования

89. Дворцово-парковые комплексы Беларуси как перспективные объекты туристских маршрутов

90. Становление речи как предпосылка возникновения сознания человека (по работе Б.Ф. Поршнева "О начале человеческой истории")

91. Особо охраняемые природные территории как фактор регионального развития

92. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

93. Клетка как архитектурное чудо

94. Как зимуют растения

95. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

96. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Дальний Восток как ПТК

98. Территория государства (Контрольная)

99. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

100. Западная Сибирь как ПТК


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.