Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Страховое право Страховое право

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
183 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
126 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Заочний факультет Магістерська програма «Державне управління економіки»МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА На тему «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України» Студент Науковий керівник Рецензент Робота допущена до захисту рішенням кафедри, Протокол № від " " 2002року Завідувач кафедри ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ на тему: «проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України» 1. Аналіз сучасного стану страхового ринку України 1.1. Учасники страхового ринку, характеристики й особливості 6 1.2. Споживачі страхових послуг, характер й особливості 17 1.3. Аналітичний зріз .23Розділ 2. Економічна необхідність та сутність страхового ринку 2.1. Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування .31 2.2. Організаційна структура страхового ринку .33 2.3. Державне регулювання страхової діяльності .38Розділ 3. Удосконалення правового регулювання та нагляду за діяльністю на страховому ринку 3.1. Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних країн .44 3.2. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України .50 3.3. Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в в ринковому використаної літератури 66 ВступДіяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів суб'єктів, що господарюють, виробників товарів і послуг, а також громадян. Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов'язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших нещасть. В умовах панування державної форми власності й адміністративно-командної системи управління в нашій країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повною мірою, сфера його застосування була дуже обмежена. Страхової справи в її справжньому значенні не було і не могло бути, оскільки не було основи - приватного підприємництва і самостійності суб'єктів, що господарюють. Види страхування, характерні для країн з розвиненою ринковою економікою, не мали можливості одержати розвиток в Україні. Громадяни були змушені задовольнятися страхуванням будівель, домашнього майна, транспортних засобів і деяких інших об'єктів, а також визначеним набором різновидів особистого страхування, проведеного на умовах, диктованих страховиком-монополістом в особі органів державного страхування. Умови господарської діяльності, що існували, не сприяли використанню страхового методу охорони майна підприємств і організацій, збиток відшкодовувався в основному за допомогою використання дотацій із загальнодержавних бюджетних резервів. Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості суб'єктів, що господарюють.

Тепер вони самі повинні піклуватися про власне економічно стійке положення, схоронності матеріальних об'єктів, кредито і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та ін. повинні мати надійне і гарантоване фінансове джерело покриття. Розвиток підприємницької діяльності громадян приводить до появи у товаровиробників засобів і предметів виробництва, що також вимагає страхового захисту. Починаючи підприємницьку діяльність, громадяни включаються в такі взаємовідношення, при яких фінансова чи господарська неспроможність їхніх партнерів може призвести до зростання збитків. Відповідно виникає ще одна область, що розширює сферу застосування страхування (страхування комерційних, фінансових ризиків, втрати прибутку та ін.). Кризові явища в економіці та ріст безробіття, підсилюють необхідність соціального захисту працівників. В період переходу до ринку, число соціальних груп нужденних у страхових послугах (працівники з низькою кваліфікацією, люди похилого віку та ін.) збільшується. У цю категорію попадають і працівники нерентабельних підприємств, нових створених товариств і т.д. В умовах повної господарської самостійності підприємств, розширення їхньої волі і підвищення відповідальності за прийняті рішення підсилюється роль роботодавця. Тому йому необхідно вивчити й оцінити всі можливі ризики, яким він піддається, у тому числі ризик одержання недостовірної інформації про прийняття на роботу фахівця, ризик втрат через трудовий конфлікт на виробництві, ризик, пов'язаний з недостатньо оптимальним набором працівників як по кількості, так і за кваліфікацією. Як свідчать фахівці, ризик відноситься до факторів, що обмежують капіталовкладання і підприємницьку активність. Спроби піти від ризику, як правило, супроводжуються скороченням темпів виробництва, а також робочих місць. У нових економічних умовах серед частини керівників нерідко домінують сиючасні інтереси, що приводить до скорочення розробок довгострокових програм. Не стабільним стало положення працівників, які займаються створенням і освоєнням нових технологій, продукції, товарів. Страхування науково-технічних, впроваднецьких ризиків підприємців при інвестуванні коштів у науково-технічний комплекс підсилює зацікавленість у збереженні зайнятості висококваліфікованих фахівців. Таким чином, страхування не тільки здатне забезпечити фінансовий захист роботодавцям і працівникам, але й дозволити реалізувати їхні спільні інтереси. Отже, в умовах ринку, що супроводжується різноманітними ризиками, зростає значення страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. У сферу страхування утягуються нові суб'єкти як з боку осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку одержувачів цих послуг. Гармонізація їхніх інтересів, а також належна організація страхової справи в країні, дієвість і розвиток страхування неможливі без належної правової бази, основу якої складає Закон України "Про страхування". Метою даної дипломної роботі є освітлення стану і розвитку страхового ринку в Україні за останні роки, переважно за 1998-2001 роки. Розділ І.

Аналіз сучасного стану страхового ринку України 1.1. Учасники страхового ринку, характеристики й особливості Становлення України як самостійної, незалежної і демократичної держави не могло не обумовити створення і розвиток страхового ринку. Процес демонополізації економіки, який охопив усі галузі народного господарства, одразу ж позначився і на такий сфері суспільних правових відносин, як страхування. Усунення монополії держави при вирішенні юридичних економічних питань страхової справи та поява недержавних страхових компаній створили передумови формування страхового ринку України на ринкових засадах. За роки незалежності в Україні в основному створено законодавчу та нормативну базу страхування. Це дало можливість розбудувати страховий ринок на засадах конкуренції, що сприяє підвищенню якості надання страхових послуг. Страховий ринок – частина фінансового ринку, де об'єктом купівлі- продажу виступає страховий захист. Формується попит і пропозиція на нього. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства. Необхідними атрибутами страхового ринку є його учасники та товар, який купують і продають на цьому ринку. Учасниками страхового ринку виступають продавці, покупці страхових послуг, посередники, а також їх асоціації. В якості покупців страхової послуги постають страхувальники. Закон України “Про страхування” говорить: «Страхувальниками можуть бути юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками угоди страхування або є страхувальниками згідно із законодавством України». Таким чином, потенційний покупець виходить на страховий ринок для купівлі страхової послуги, що підходить йому за якістю і ціною. Купівля підтверджується фактом укладання угоди страхування, після чого покупець стає страхувальником. Організаційна структура страхового ринку може бути представлена так: 1. страховики, які безпосередньо реалізують страхові послуги шляхом укладання договорів страхування; 2. так звані “страховики для страховиків” – перестраховики, які беруть на себе частину великих ризиків за відповідну винагороду. Такі організації можуть як займатися виключно перестрахуванням, так і поєднувати страхову та перестрахувальну діяльність; 3. страхові агенти та страхові брокери; 4. різноманітні об’єднання страховиків; 5. Міністерство фінансів України. 1. На початку 2002 року на страховому ринку України діяло 328 страховиків. Розподіл їх за формою власності дуже нерівномірний. Як видно з таблиці 1 для українського ринку страхування найбільш прийнятною організаційно-правовою формою є акціонерна форма. Так на початок 2000 року таких страховиків було 249, а вже через два роки – 275 (ріст 10,4%), виросло також за цей період кількість товариств із додатковою відповідальністю з 11 до 31 відповідно (281,8%). Таке різке збільшення товариств із додатковою відповідальністю пов'язано з більш ліберальним законодавством України стосовно цієї організаційно-правової форми, у тому числі відсутність вимог реєстрації в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку. Таблиця 1. Розподіл страховиків за формою власності Форма власності o -lif % Life % e Акціонерні товариства (закриті і 275 89,00 19 100,00 відкриті) Товариства з додатковою 31 10,03 0 0,00 відповідальністю Товариства з повною відповідальністю 1 0,32 0 0,00 Командитні товариства 2 0,65 0 0,00 Усього 309 100,00 19 100,00 Акціонерне страхове товариство – це тип компанії, яка створюється і діє зі статутним капіталом, поділеним на певну кількість часток – акцій.

В русл «модернзацйно» теор сучасн дослдники сформулювали пдхд, який ми умовно назвемо гпотезою «опосередкованого впливу» (Р. Шпорлюк, ¶. Хмка та н.). У загальних рисах вона вигляда так: перехд мперй до ндустрально модернзац  виникнення у пануючих нацй вдповдних типв нацоналзму (як доктрини модернзац) викликали кризу архачноаграрного укранського суспльства. Фактично розгортався процес змни типу суспльства в мперях, до складу яких входили укранськ земл. Для укранцв ц зрушення були зумовлен не внутршнми чинниками органчного розвитку (зокрема, соцальноекономчними), а зовншнми потребою центраметропол в модернзац. ¶ндустральна модернзаця (перехд вд традицйноаграрного суспльства до ндустральномодерного) призводила до розбалансування традицйно соцально структури, властиво укранцям, породжувала серйозн соцальн, соцальнопсихологчн й культурн проблеми  змушувала полтично активну частину укранського суспльства, передусм нтелгенцю, шукати адекватну вдповдь

1. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

2. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

3. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

4. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

5. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

6. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні
7. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
8. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

9. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

10. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

11. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

12. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

13. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

14. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

15. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

16. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

Поильник-непроливайка "Just Lubby" с ручками с мягким носиком (от 6 месяцев), 270 мл.
Поильник – непроливайка для детей "Lubby" предназначен для комфортного и безопасного перевода ребенка на кормление без
310 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Ящик хозяйственный, 600x400x300 мм.
Материал: пластик. Размер: 600x400x300 мм. В нем можно хранить как небольшие вещи, так и объемные – места хватит для всего. На
616 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
418 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

18. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

19. Пути оптимизации поступления сумм страховых взносов (премий) по видам страхования на примере представительства БРУСП "Белгосстрах" по г. Полоцку

20. Комерційні банки та їх види

21. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

22. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
23. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
24. Підряд та його види

25. Поняття права природокористування та його види

26. Професійна таємниця, її види

27. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

28. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

29. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

30. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

31. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

32. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Коврик-подкладка с картой России, настольный, для письма.
Настольное покрытие для письма придает столу аккуратный вид. Обеспечивает удобство при письме. Является хорошей защитой для стола от
507 руб
Раздел: Прочее
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

33. Умовивід та його види

34. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

35. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

36. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

37. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

38. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
39. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
40. Народні традиційні знання: медицина та ветеринарія

41. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

42. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

43. Походження людини та її поява на території України

44. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

45. Поняття, форма та функції Конституції України

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

48. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Органайзер для раковины, вертикальный.
Поместите моющее средство, щетки, губки, ершики и тряпочки, которые Вы ежедневно используете для мытья посуды, в соответствующие отделения
357 руб
Раздел: Подставки для губок, моющего средства
Набор мисок Mayer & Boch "Вишня".
Набор состоит из 5 мисок, каждая с индивидуальной крышкой, поверхность органично украшена ярким изображением "Вишня". Крышка
436 руб
Раздел: Наборы
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

49. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

50. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

51. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

52. Етикет України та Росії

53. Національний банк України та особливості його функціонування

54. Страховий ринок України
55. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
56. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

57. Банківська система України та проблеми її реформування

58. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

59. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

60. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

61. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

62. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

63. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

64. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Нож универсальный для овощей Regent "Luna", 220 мм (utility 5").
Нож для овощей сделан из нержавеющей стали, которая легко затачивается и очень долго остается острой. Данный материал придает изделию
316 руб
Раздел: Универсальные
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
467 руб
Раздел: Лото детское

65. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

66. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

67. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

68. Поняття, функції та система трудового права України

69. Предмет та методологія інформаційного права України

70. Принципи розробки та оцінки державної політики України
71. Філософські засади європейської моделі розвитку України
72. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

73. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

74. Історія розвитку України

75. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

76. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

77. Пилип Орлик та перша Конституція України

78. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

79. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

80. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
690 руб
Раздел: Карточные игры
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
629 руб
Раздел: Дыроколы
Ручка 3D "Вертикаль. Машинки", синий.
Революционная игрушка в области 3D рисования, - без проводов, без нагрева. Конструкция 3D ручки "Вертикаль" отличается от
969 руб
Раздел: 3D-ручки и наборы

81. Суспільно-політичне та культурне життя України

82. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

83. Художня культура незалежної України: традиції та новації

84. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

85. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

86. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
87. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки
88. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

89. Напрями співробітництва України та Угорщини

90. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

91. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

92. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

93. Вища освіта України і Болонський процес

94. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

95. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

96. Обрання та функції Президента України

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
506 руб
Раздел: Копилки
Подгузники Huggies Elite Soft 1 (84 штуки), до 5 кг.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
959 руб
Раздел: 0-5 кг
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

97. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

98. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

99. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.