Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     История История

Senasis egyptieciu kalendorius

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

SE ASIS EGIP IECIU KALE DORIUS ME U LAIKAIEgip ieciai me us us a y ejo e .pagal saules sukimasi, be pagal laiko arpi reikiama derliui uim i. Jie pie?e ?odi "me ai" ("re pe ") kaip jau a daiga su pumpuru. as pa s ?e klas su i kamas gimi i gu ?od?iu hieroglifose: "re pi" - "esu jau as, s iprus", "re pu " - "me u vaisiai". aciau Egip e derlius priklause uo ilo i?siliejimo. Kasme bir?elio prad?ioje ?alije prasidedavo sausra.Kai uredavo praside i i?siliejimas, daugelyje ?ve yklu dievi?kajam ilui buvo aukojamos aukos. "Hapio k ygas" mesdavo i Ra-Horahcio ?ve yklos e?era O o mies e; as e?eras vadi osi Kebehu - aip pa kaip ir ilas prie savo sle ksciu. ikriausia, i a pa i e?era mesdavo ir deives s a uleles. Po dveju me esiu, i?siliejimo piko me u, buvo a liekamos os pacios apeigos. Ir uola kus ilas, u?de gia is visa sle i arp dvieju dykumu, kur mies ai ir kaimai pavirsdavo salomis, o keliai apdavo pa a?us i pylimus, pama?u uslugdavo. Praejus ke uriems me esiams po i?siliejimo upe galu i ai gri?davo i savo kra us. ?is ke uriu me esiu laiko arpis buvo pirmas me u laikas ir vadi osi "ache " ("po vy is", "i?siliejimas").Po o ke uriu ar pe kiu me esiu begyje jiems belikdavo ik lais y i laukus. O paskui a eidavo pju ies, kulimo, grudu sudejimo i aruodus ir ki u darbu me as. okiu budu po i?siliejimo sezo o prasidedavo sejimo "pere " ("?emes pasirodymas i? po va de s" arba "dygimas") me as, o po jo - derliaus suri kimas, "?emu" ("sausra, sausuma"). Viso buvo rys me u laikai vie oj hebraju ir graiku ke uriu. aciau kai ilo va de ys pradedavo kel is buvo pas ebiamas dar vie as gam os rei?ki ys, kuris padedavo kale doriaus sudary ojams: prie? pa sauliai eka ry uose akimirks iui pasirodydavo Sirijaus ?vaig?de, egip ie i?kai Sopde (hele is i e "So is"). Egip ieciai uo se o pas ebejo ?iu dvieju rei?ki iu su apima. Jie ma e, kad i?siliejimas yra Izidos a?aros. Ir Sirijaus ?vaig?de (Sopde ) buvo apa i ama su deive, kuri apo me u globeja. Die a, kai pasirodydavo Sirijus, buvo pripa?i a aujuju me u die a.?emdirbiai, med?io ojai, ?vejai, jureiviai, gydy ojai, ?i iai, kuriu ?ve es buvo ?ymimos am ikromis die omis, ai yra visi ie, kuriu veikla priklause uo me u laiku, laiko skaiciavimui audojo " obulus me us", kai me esiai ir sezo ai ejo paeiliui, ai yra pirmas buvo "ache ", rei?kia is ilo i?siliejimo ke uris me esius, po jo "pere " - sejimo me as, su ampa is su vesu sezo u, ir pagaliau "?emu" - derliaus suri kimo ir kar?cio me as. Bu e odel "?emu" laiku farao a vadi davo vesumos ?al i iu, o "pere " sezo u - ?il u saules spi duliu.Gydy ojai ir ve eri arai ?y ojo, jog kai kurios ligos a sira da am ikru me u laiku: vie os - "?emu", ki os - "pere ". Jie e gi iksliai skirdavo, kokius vais us skir i pirmais "pere " me esiais, o kokius - recia ar ke vir a o pacio sezo o me esiu.Siekia pa ogumo visus ris sezo us padare lygiais ir suskirs e i dvylika me esiu po risde?im die u, kurie uo se oves, o aip pa Ramziu epocha buvo skiriami pagal svarba kiekvie ame sezo e: pirmas, a ras, recias ir ke vir as "ache ", "pere " ir "?emu" sezo u me esiai. Me esiu pavadi imai kilo i? a i i kamu me esiu ?ve ciu ir pradejo bu i var ojami ik Saiso epochoje.

Prie pasku i io "?emu" me esio pridedavo pe kias die as kad viso me uose bu u 365 die u. O ka gi dare egip ieciai kad aujuju me u ?ve e eveluo u vie a die a kas ke uri me ai? Jie pridedavo vie a die a prie kas ke vir u me u. aip buvo okiu farao u, kaip Se is I ir jo su us, laimi go karaliavimo me u. ?VE ES IR I?EIGI ES DIE OSPirmoji aujuju me u die a buvo e ik deives Sopdes ?ve e - ji buvo mi ima visos ?alies mas u. ?ia die a Upuaua o ?ve ykloje ar ai dova odavo savo ?eimi i kui dova as. Reikia supras i, kad a e? as i ?ve ykla dova as ?y iai aukodavo savo dievui. aujuju me u proga visi egip ieciai apsikeisdavo dova omis ir pali kejimais laimes. Egip e buvo labai daug ?ve ciu visais me u laikais, be i i daug budavo "ache " me u, kai ?emes darbai u rukdavo.Did?ioji Ope ?ve e esesi ilgiau egu me uo ?io sezo o viduryje.?ve e " ehi", kas rei?kia "pasigerimas" buvo mi ima a rojo me esio pirma diema, ir kiekvie as s e gesi epraleis i jos. Sejimo sezo o pirmojo me esio pirma die a buvo laikoma ?ve e visame Egip e. Vie i iu dievu ?ve ese privalomai dalyvavo visi egip ieciai, kar u jie urejo eu?mirs i ir geruosius kaimy u dievus. Pasi epe aliejumi, apsivilke aujais rubais, ?mo es susigu?edavo i ?ve ykla, a e?davo aukas ir gaudavo eise i?geri e i, valgy i ir garsiai rek i. Kai kurios ?ve es buvo ?vesdamos e ada, kai ar imiausioje ?ve ykloje ebuvo mi imo dievo al oriaus. okiomis ?ve ciu die omis ereikejo prade i aujo darbo, ir apskry ai buvo pa ar i a ve g i jokiu darbu.Be o, ikriausia, kiekvie a pirmoji dekados die a buvo laikoma i?eigi e. VALA DOSEgip ieciai dali o me us i dvylika me esiu ir lygiai aip pa padali o die a ir ak i i dvylika vala du. Vargu ar jie dali o vala da i dar smulkes ius laiko arpus. ?od?io "a ", verciamo kaip "akimirka", reik?me e urejo jokios apribo os rukmes. Kiekvie a vala da urejo savo pavadi ima. Pirmoji die os vala da vadi osi "?ereja cia", ?e? oji - "pasikilimo vala da", dvylik oji - "Ra susilieja su gyvybe". Pirmoji ak ies vala da buvo "Ra prie?u ?lugimo" vala da, dvylik oji - vala da, "s ebia cia Ra gro?i". Susidaro ispudis, jog okiu pavadi imu vala du ilgumas kei esi kasdie . aciau ai e iesa. Die os ir ak ies vala dos buvo lygios lygiadie iais. Visa ki a laika egip ieciai ?i ojo, kad saule veluoja arba u?bega u? akiu.Vala du pavadi imus, kuriuos mes urodeme, var ojo ik moksli i kai ir ?y iai. Papras i egip ieciai vadi o vala das pagal skaicius. ak i vala dos buvo us a omos pagal ?vaig?des, audoja li iuo e su pradur a skyle ir du kampai ius su ?vy i iu svambalu. Vala du us a ymui reikejo dveju ?mo iu: s ebe ojo ir padejejo. Padejejas a sis odavo ugara prie?ais ?vaig?de, o s ebe ojas - prie? ji. S ebe ojas audojosi i? a ks o sudary a le ele,galioja cia ik pe kiolika die u, kur buvo urodoma, kad am ikra ?i oma ?vaig?de pirma vala da uri bu i iesiai vir? padejejo galvos, ki a vala da ki a ?vaig?de - vir? jo kaires akies arba po de?i e akimi.Kai s ebe i ?vaig?des buvo sude i ga, buvo audojamos kugi es vazos alku es auk?cio su a ga dug e. Vazos uris ir a gos didis buvo apskaiciuojami aip, kad i? jos va duo i?beg u lygiai per dvylika vala du.D

ie a egip ieciai audojosi saules laikrod?iais. Jie buvo dvieju ru?iu. ?i ie laikrod?iai elabai domi o papras us ?mo es. ik i?skir i iais a vejais jie pra e?a mums kuria vala da a si iko as ar a as ivykis.Pagal P.Raspe, "Jegipe Ramsesov"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.