Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Дипозитные счета

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ДОДАТОК До вих. № 09-23/615 АКБ “Укрсоцбанк” Від 22.11.99 року ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Правління АКБ “Укрсоцбанк” від 18.11.99р. протокол № 54 При відкритті і веденні поточних та строкових депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах банки України керуються Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншим чинним законодавством України, “Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527, “Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 № 418, “Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 07.07.94 №129. Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженим постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566, рішеннями Ради і Правління банку та цим Положенням. Операції здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм. 1. Загальні положення щодо депозитних договорів, депозитних рахунків та систем аналітичного обліку депозитних операцій Банківські рахунки в національній та іноземній валюті, фізичним особам, поділяються на: поточні рахунки (рахунки до запитання); строкові депозитні (вкладні рахунки); кодовані рахунки, які поділяються на кодовані поточні та кодовані депозитні (вкладні) рахунки. Відносини між Банком та фізичною особою – власником депозитного рахунку регулюються укладеним між ним обов’язково в письмовій формі договором, основними реквізитами якого є: - номер, дата, коли та ким видано документ, що засвідчує особу адреса постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку (резидента, що вноситься в договір на підставі документу, виданого податковим органом); (у разі відсутності ідентифікаційного номеру фізичної особи на момент відкриття рахунку у зв’язку з тимчасовою затримкою його отримання в податкових органах, Банк може відкрити поточний рахунок фізичній особі на підставі довідки податкового органу про отримання документів від фізичної особи із зазначенням орієнтовного терміну присвоєння такого номеру); - назва та адреса Банку; - дата внесення депозиту; - розмір депозиту; - дата вимоги вкладником своїх коштів; - процентна ставка за користування депозитом (Банк залишає за собою право ініціювати зміну процентної ставки відповідно до зміни облікової ставки НБУ та стану фінансового ринку з відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладника договір може бути розірваний згідно з чинним законодавством України); - метод нарахування відсотків (факт/факт); - форма зарахування коштів на депозитний рахунок (готівкова та / або безготівкова); - форма повернення депозиту і процентів (номер рахунку чи шляхом виплати готівкою); - підписи керівника Банку і вкладника. Депозитний договір засвідчує право Банку управляти залученими від фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і процентів за користування ним.

Кожна фізична особа може відкрити в установі Банку декілька поточних та декілька строкових депозитних рахунків на різний строк та у різних валютах – національний та вільно конвертований: доларах США, німецьких марках, євро, та російських рублях. Вкладник може розпоряджатися депозитом як особисто, так і через свого представника, який діє на підставі довіреності, оформленій та завіреній нотаріально. Система аналітичного обліку та документального оформлення депозитних операцій за рахунками фізичних осіб має відмінності в залежності від технічного оснащення, яке використовується в установі Банку, в цілому, та зокрема, на даній ділянці роботи Банку. Найбільш універсальною та прогресивною технічно являється запроваджуваний на даному етапі в АКБ “Укрсоцбанк” програмно – технологічний комплекс “СБОН”, експлуатація якого регулюється окремими положеннями. Система обов’язкових та додаткових параметрів контрагентів Банку та їх особових рахунків за МСБО виключає необхідність ручного ведення картки особового рахунку, який вміщує дані про вкладника (П., І., Б., рік народження, адреса, зразок підпису, розпорядження та умови по вкладу). Якщо ж така картка ведеться (додаток № 9), то в ній реєструється кожна операція за рахунком фізичної особи та завіряється підписами відповідального та контролюючого працівника. У випадку відкриття рахунку особою, яка не є його власником, на картці особового рахунку робиться відмітка “Вклад вніс” і вказуються прізвище та ініціали особи, що його зробила. У цьому випадку власник рахунку надає зразок свого підпису на картці особового рахунку при першій явці до Банку. За вимогою депоненту може бути видана (ощадна) книжка АКБ “Укрсоцбанк”, бланками якої установи Банку забезпечується централізовано через Центральний апарат АКБ “Укрсоцбанк”. На титульній сторінці вкладної (ощадної) книжки заповнюються всі передбачені ним реквізити, на кожному її листку проставляється номер рахунку вкладника, після чого вона засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера Банку чи їх заступників та відтиском печатки Банку. Помилково зроблені в цій книжці записи перекреслюються, вірний здійснюється в наступному вільному рядку, завіряється підписами відповідального та контролюючого працівника та відтиском печатки Банку. Якщо депозитний рахунок відкрито без оформлення вкладної книжки, документом, що засвідчує здійснення Банком операцій за депозитним рахунком, є виписка з особового рахунку вкладника, яка засвідчується уповноваженого працівника Банку та відбитком його штампу. Фізичній особі – нерезиденту надається імена ощадна книжка. 2. Відкриття поточних та депозитних рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками Вклади “до запитання” (поточні рахунки) фізичних осіб. Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами згідно з чинним законодавством України в філіях банку чи їх відокремлених підрозділах відкриваються поточні рахунки: . резидентам – громадянам України . резидентам – іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні; .

не резидентам – громадянам України, що постійно проживають за межами України; . нерезидентам – іноземцям та особам без громадянства: . що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, оплата праці яких відповідно до трудової угоди (контракту) здійснюється в національній валюти України (за допомогою організації, установи, посольства, представництва про оплату праці президента); . що отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за наявності підтвердних документів); . що отримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну. Банк попереджає фізичну особу – нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну з країни, законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку на відкриття рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на період перебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України. Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між банком (філією) та громадянином; картки із зразком підпису, який надається в присутності працівника Банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером Банку (його заступником) або керівником відповідного підрозділу. Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім’я, на ім’я неповнолітніх осіб чи на ім’я іншої фізичної особи за довіреністю, повинні пред’явити уповноваженому працівнику Банку паспорт чи документ, що його замінює. У разі відкриття рахунків особисто неповнолітнім 16 років, вони подають свідоцтво про народження та довідку із зразком підпису неповнолітнього, видану учбовим закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену у встановленому законодавством порядку. Крім того, рахунки можуть бути відкриті у присутності одного із батьків із наданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про народження неповнолітнього. Уповноважений працівник Банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, свідоцтва про народження, які зберігаються в справі з юридичного оформлення. При відкритті рахунку неповнолітній особі зразок підпису окрім самого неповнолітнього надається також і його батьками в графі “для відміток” картки особового рахунку. Зразки підпису звіряються із зразками пред’явлених батьками паспортів або інших документів, що їх посвідчують. В такому же порядку дає свій підпис в картці особового рахунку опікун власника рахунку. По рахунку відкритому на ім’я неповнолітньої особи іншою особою, власник рахунку надає зразок свого підпису в картці особового рахунку тільки після досягнення 15 років і має право розпоряджатися рахунком тільки з дозволу обох батьків або опікуна. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються: - оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи; - виплати відшкодування за майновим страхуванням; - орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна; - відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника; - кошти в національній валюті за продану іноземну валюту; - кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію; - інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Часть вторая Решение экономической проблемы (Социализм) Экономический аспект Третьей Всемирной Теории Несмотря на то, что на пути решения проблемы труда и оплаты труда имели место исторически важные перемены, выражающиеся, в частности, в изменении отношений между рабочими и работодателями, между хозяевами и производителями, в том числе ограничение продолжительности рабочего дня, оплата сверхурочного труда, различные отпуска, установление минимума зарплаты, участие рабочих в прибылях и управлении, запрещение произвольных увольнений, социальное обеспечение, право на забастовки и другие установления, упоминаемые в законах о труде, ставшие составной частью любого современного законодательства, а также не менее важные изменения в сфере отношений собственности, а именно, принятие решений, ограничивающих доход, и введение законов, запрещающих частную собственность и передающих её в руки государства,P несмотря на все эти перемены, значение которых в истории экономической проблемы нельзя сбрасывать со счета, экономическая

1. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

2. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

3. Электронное устройство счета и сортировки

4. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов

5. Проблема открытия и ведения валютных счетов резидентами

6. Расчет с бюджетом по НДС на основе счетов-фактур
7. Виды счетов
8. Корреспонденция счетов бухучета Республики Беларусь

9. Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов)

10. Новый План счетов 2004г.

11. Счета бухгалтерского учета и двойная запись

12. Система национальных счетов

13. Счет русских тысячелетий (между 500-летними юбилеями)

14. Налог на добавленную стоимость - сущность, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета

15. Определение поверхностного натяжения методом счета капель

16. НДС-счета: нарушение конституционных основ налогообложения

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Электронное устройство счета и сортировки

18. Тора и проблема экологии: жизнь за счет будущих поколений

19. Счета бухгалтерского учета

20. Счета синтетического и аналитического учета

21. Характеристика регулирующих счетов

22. Банковские переводы в иностранной валюте, осуществляемые через счета “Ностро” X-банка, открытые в банках-нерезидентах
23. Формы кредита в экспортно-импортных операциях: форфетирование, кредит по открытому счету и овердрафт
24. Макроэкономические счета

25. Система национальных счетов

26. Бухгалтерские операции со счетом

27. Расчет ВНП двумя методами. Система национальных счетов

28. Аудиторская проверка счетов организации в банках

29. Классификация счетов по экономическому содержанию

30. Операции и номера счетов (1998 год)

31. Принципы классификации счетов бухгалтерского учета

32. Счета бухгалтерского учета

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

33. Бухгалтерские операции со счетом

34. Новый план счетов

35. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету и кассовых операций

36. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия за счет внедрения электронных магазинов

37. Стратегии роста: рост за счет внешних средств

38. Повышение эффективности механической обработки за счет выбора рациональных условий
39. Бухгалтерский план счетов
40. Этот коварный 71-й счет

41. Система национальных счетов

42. Система национальных счетов

43. Новые правила регистрации счетов-фактур

44. Открытие и закрытие банковских счетов

45. Порядок открытия валютных счетов в коммерческом банке

46. Ресурсы, пассивные операции, депозиты, депозитные операции, депозитные счета, вклады населения, вклады до восстребования, условные, срочные вклады.

47. Валютные счета, их открытие и применение

48. Совершенствование стимулирования труда за счет улучшения рабочих мест

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Повышение продуктивности скота за счет изменения рациона кормления, а так же анализ эффективности планируемых мероприятий

50. Двойная запись операций по бухгалтерским счетам

51. Закрытие счетов и формирование отчетности сельскохозяйственных предприятий

52. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению

53. Методы бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, счета и двойная запись

54. Основные показатели системы национальных счетов
55. Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического учета
56. План Счетов бухгалтерского учета - основа системы организации учета

57. Предмет бухгалтерского учета. Основы классификации счетов

58. Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках, финансовых вложений и состояния забалансового учета при проведении аудита

59. Система национальных счетов в РФ

60. Система счетов бухгалтерского учета. Двойная запись

61. Учет денежных средств в кассе и на счетах предприятия, анализ наличия и эффективности их использования

62. Учет денежных средств на расчетном счете

63. Учет затрат на калькуляционных счетах

64. Учет и контроль денежных средств на расчетном счете

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Учет на забалансовых счетах

66. Учет операций в валюте и движений денежных средств на счетах и в кассах предприятия

67. Учет операций по расчетному счету предприятия на примере ООО "Брянское СРП ВОГ"

68. Учёт денежных средств на специальных счетах в банках

69. Аккредитивные формы расчетов, особенности, документальное оформление и отражение операций по счетам банков-эмитентов и исполняющих банков

70. Аудит денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банке
71. Аудит операций на расчетном, валютном и других счетах
72. Аудиторская проверка операций на расчетном счете и прочих счетов в банке на примере ООО "ДЛ-Холдинг"

73. Аудиторская проверка расчетного, валютного и прочих счетов в банках

74. Арест имущества: блокирование денег на счете

75. Договор банковского счета

76. Соотношение договора банковского счета и банковского вклада

77. Расширение дистрибуции за счет непрофильных каналов продаж

78. Пути повышения конкурентоспособности за счет улучшения системы управления качеством

79. Авансирование как один из способов расчетов бюджетных организаций за счет средств федерального бюджета

80. Контроль операций на валютных счетах

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей в органах Федерального казначейства

82. Счета в сберегательном банке. Назначение и функции кредита

83. Межотраслевой баланс в концепции системы национальных счетов

84. Повышение прибыльности производства товаров в аэрозольной упаковке за счет приобретения новой линии по лакированию и литографированию жести (на примере ООО "Украинские аэрозоли")

85. Система национальных счетов

86. Система национальных счетов и межотраслевой баланс Леонтьева
87. Система национальных счетов: основные понятия, содержание и виды
88. Уменьшение себестоимости за счет внедрения нового оборудования и уменьшения затрат на энергоресурсы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.