Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Телевизионная реклама

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

С ъ д ъ р ж а н и е 1. Увод . 1 І. Основна- теоритична част-Психология на рекламата . 5 1. Същност на рекламата 6 2. Комуникационен процес .7 2. 1. Фактори, затрудняващи комуникацията . 7 2. 2. Фактори, подпомагащи протичането на ефекта на комуникация . 11 3. Комуникацията в рекламата 12 4. Създаване на телевизионна реклама . 16 5. Последователност при създаването на телевизионна реклама 17 5. 1. Провеждане на предварителни изследвания . 19 5. 1. 1. Изследване на потребителите 21 5. 1. 2. Изследване на стоката . 25 5. 1. 3. Изследване на рекламоносителите . 25 5. 2. Стратегия . . 25 5. 3. Цели за достигане . 29 5. 4. Определяне на основни психологически модели . 31 5. 5. Привличане на вниманието . 35 5. 6. Възприемане на рекламния обект . 39 5. 6. 1. Влияние на зрението върху възприятието . 42 5. 6. 2. Влияние на човешкия слух върху възприятието 45 5. 6. 3. Влияние на мотивацията върху възприятието . 52 5. 8. Запомняне на рекламното предложение . 53 5. 8. 1. Асоциативен процес . 62 5. 8. 2. Условни рефлекси . 63 5. 8. 3. Емоциите, като фактор, влияещ върху запаметяването . 67 5. 9. Мотивационен модел в рекламата . 77 5. 10. Имидж – моделът в рекламата 88 5. 11. Създаване на базово рекламно предложение . 93 5. 12. Определяне на основната структура на съобщението 97 5. 13. Избор на най-въздействащо рекламно съобщение . 105 5. 13. 1. Начин за проявяване силата на въздействието на рекламното съобщение . 105 5. 13. 2. Видове телевизионна реклама . 111 5. 13. 3. Какво да кажем на зрителите? . 113 5. 13. 4. Какъв да бъде рекламният апел? . 115 5. 14. Техники за създаване на съобщението 117 5. 15. Създаване на проекти . 121 5. 16. Избор на проекти . 122 5. 17. Тестване на телевизионни,рекламни клипове 123 6. Заплахи от унищожаване ефективността на рекламата 126 7. Проверка на ефективността на рекламното въздействие . 126 ІІ. Допълнителна-практическа част . 129 1. Програма на маркетинговото изследване 130 1. 1. Теоритична част . 131 1. 2. Методическа част . 135 1. 3. Организационна част . 135 2. Особености на семантичния диференциал . 136 3. Анализ на получените резултати . 137 4. Основни изводи 161 4. 1. При мъжете 161 4. 2. При жените . 163 5. Препоръки . 164 ІІІ. Заключение . . 166 ІV. Използвана литература . 167 V. Приложения УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А на тема “ПСИХОЛОГИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА РЕКЛАМА” Ръководител: дипломант: Доц. Боян Дуранкев Юлиан Борисов Дойчев Ф. № 954557 София, 2000 год. В В Е Д Е Н И Е Много хора у нас приемат маркетинга и в частност рекламата, като поредната излишна учебна дисциплина, с помпозно име, имаща една основна задача – да запълни учебните планове в ВУЗ–овете с икономическа насоченост. През периода на следване-то си, непрекъснато се сблъсквах с пренебрежителното и иронично отношение към изучаваната от мен специалност. Но най-интересното е, че подобно мнение е по-често срещано сред студентите и завършилите висше образование, независимо къде са сторили това – други специалности на УНСС или в университети с хуманитарен и технически профил. Ето защо винаги съм се стремял със своите действия да докажа обратното твърдение.

Основната ми цел при изучаването на отделните дисциплини е била да вникна по-дълбоко в същността на материята, да придобия по-ясна представа за проблемите, а оттук и да разширя познанията си в конкретната област, да си създам свой поглед върху нещата. В настоящата дипломна работа смятам да спра вниманието си на създаване на телевизионна реклама. Този проблем винаги предизвиква повишен интерес в мен. Изграждането на рекламно съобщение е нещо повече, от това да се покаже набързо и преди всичко стоката и търговската марка. Целта е да се създаде основание за покупка на даден продукт. Тук възниква въпроса кои са факторите оказващи влияние върху нивото на ефективност на рекламата? Дали това са рекламираните характеристики на продукта, или особеностите на отделния индивид.Изследването на рекламната комуникация и основните процеси за стимулиране на въображението се провеждат съвсем отскоро и у нас. Следва да се отбележи, че знаем много малко за операциите в процеса на самото създаване на рекламата. Какво в действителност се случва между предварителните проучвания и окончателните тестове за въздействие след излъчване? Как да се избегне опасността от създаване на реклама, красива и оригинална, но излизаща извън рамките на въздействието върху определен пазар, или на аматьорска, подбрана по персонални, не винаги компетентни вкусове? Насочването на интереса към поведението на пазарните субекти прави невъзможно пазарното изследване без използване на психологията. Все повече се налага разбирането, че поведението на личността на пазара е само част от цялостното й поведение. Дори става невъзможно изследването само на пазарното поведение. Това разширява обхвата на провежданите до сега изследвания. От друга страна, обогатяването на познанията за рекламата води до относително обособяване на рекламното изследване от изследването на пазара. Наблюдава се известно противопоставяне между мненията на икономисти и психолози по отношение отдаването на предпочитание на едни или други фактори, обслужващи поведението на потребителите. Картината се усложнява и от комплексността и динамиката на обекта на изследване – потребителското поведение. Индивидуалната мотивация определя спецификата на поведението дори в случаите, когато икономическите променливи са еднакви. Груповата принадлежност също поставя свой отпечатък, а пространството и времето довършват картината на сложното преплитане на множество разнообразни по вид и характер фактори. Те наред с икономическите, правят от потребителското поведение една сложна плетеница винаги изненадваща с неочаквано реагиране на определени стимули. Настоящата разработка представлява опит за теоретична постановка на проблема описващ процеса на разработване на телевизионен рекламен видеоклип, пречупен през призмата на психологията. Ето защо пред нея стоят две основни цели : - Да разкрие необходимостта от използването психологически познания при разработването на рекламен клип ; - Да установи и анализира изградения образ в потребителското съзнание на бира “Каменица”За реализирането на преследваните цели, изследването си поставя следните по- важни задачи : 1.

Свързани с основната – теоретична част - проследяване на етапите на разработване на рекламен ТВ- клип ; - анализиране на факторите оказващи влияние върху привличането на вниманието на зрителите ; - разглеждане на възможностите за подпомагане на запаметяването на рекламното предложение ; - анализиране на мотивационния модел в рекламата ; - установяване на мястото и ролята на емоциите в рекламата; - разглеждане на различни рекламни стратегии ; - анализиране на рекламното съобщение ; 2. Свързана с допълнителната – практическа част : - установяване и анализ на образа на потенциалният потребител на бира “Каменица” ; - установяване и анализ на имиджа на търговската марка ; - анализиране на продуктовите предимства ; - препоръки за репозициониране на марката посредством рекламни ТВ – клипове . Считам за нужно да направя следното уточнение – с разработването на дипломната работа не претендирам за изчерпателност . Сложността на всеки един от етапите на изграждане на телевизионната реклама е безспорна. Това изисква допълнително задълбочаване на познанията при разглеждането конкретните въпроси. Ето защо основната ми цел е да направя теоретично описание на основните контури на този творчески процес за да се придобие ясна представа за неговата сериозност, задълбоченост и специфика. По този начин смятам, че ще се избегне една основна заплаха: резултатът от цялостната рекламна дейност да се оприличи с “ентропията” - важна характеристика както на енергията така и на информацията – превръщане в обикновен шум, изблик на думи, баналност.І. Основна-теоретична част – Психология на рекламата1. Същност на рекламата “Реклама” произлиза от латинския глагол “reclamo” и в буквален превод означава “отеквам”. Постепенно глаголът добива друг смисъл и започва да се тълкува като хвалебствие на някого или нещо с цел да се направи популярно. Срещаните в литературата различни определения на рекламата следват авторовите пристрастия към една или друга от нейните функции, акцентират върху отделни страни на рекламната дейност, или са проява на афористичното остроумие на своите автори. Според У. Праид и О. Феръл рекламата е платена форма на не лична комуникация за една организация и / или нейния продукт която се предава на целевата аудитория чрез масмедията. Индивидите и организациите използват рекламата за да промоцират стоки, идеи услуги въпроси и хора. Тръгвайки от важната задача на рекламата да помогне със специфични средства пласмента на стоките К. Хопкинс посочва, че “рекламата е умножено умение да се продава”. За Филип Колтър рекламата е “ всяка платена форма на не лично представяне и промоция на идеи, стоки или услуги от страна на определен спонсор “. Според Европейската асоциация на рекламните агенции “рекламата е всяка платена форма на контролирано въздействие” . През 1974 год. списание “Адвертайзинг ейч”обявява конкурс за най- добро определение на рекламата. В спечелилото съревнованието определение се посочва,че рекламата е “печатно, ръкописно, устно или графично уведомяване за лице, стока, услуга или обществено движение, открито излизащо от рекламодателя и заплатено от него с цел увеличаване на пласмента разширяване на клиентелата получаване на гласове или публично одобрение”.

Прощаясь со мной пять с половиной лет спустя, мой научный руководитель сказал: "Андрей, у меня бывали разные студенты. Были непроходимые тупицы и почти гении, были отъявленные лентяи и трудоголики, были подлецы и очень порядочные люди. Бывали всякие, но таких, как ты, Андрей, у меня еще не было..." Дальше в науку я не пошел, увидев основной вклад в нее в том, чтобы не мешать ей. После университета работал в Кино-Фото Институте. Там рабочий день начинался с чаепития, им продолжался и им же заканчивался. Ушел, боясь окончательно испортить чаем цвет лица. Пробовал себя в школьной педагогике. В школе устраивало все представляете, коллектив одни женщины! - ну буквально все, кроме такого досадного пустяка, как дети. Затем продавал ксероксы и компьютеры. Одно могу сказать, тоскливое это занятие - бизнес. Поступал даже во ВГИК на режиссуру. Хорошо, что не поступил, а то бы имели вы сейчас хорошего писателя. Последнее время занимался телевизионной рекламой, написанием эстрадных текстов и сценариев для телепередач. Первый свой рассказ я написал вместе с товарищем на четвертом курсе, собирая картошку в колхозе

1. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ

3. Телевизионная реклама: виды и эффективность

4. Культурный фон современной телевизионной рекламы

5. Средства рекламы, их классификация, особенности выбора: печатная реклама, теле- и радио реклама, прямая почтовая рассылка, наружная реклама, кино- и видео-реклама

6. Анализ телевизионной рекламы отечественных и зарубежных фирм на российском телевидении
7. Реклама турагенства
8. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

9. Новообразования в языке современной немецкой рекламы

10. Новообразования в языке современной немецкой рекламы

11. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

12. Отчет по УИР. Телевизионные усилители

13. Психология рекламы

14. Язык рекламы

15. Методы воздействия наружной рекламы

16. Воздействие рекламы на телевидении на сознание потребителей

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Генератор кадровой развертки для телевизионного приемника

18. Межкультурные аспекты перевода рекламы

19. Транспортные расходы и расходы на рекламу: учет у предприятий торговли

20. Реклама и современный бизнес

21. Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы

22. Психоанализ в рекламе
23. Реклама и ее роль в коммуникационной политике (Контрольная)
24. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

25. Реклама в условиях рыночной экономики

26. Анализ эффективности коммерческой рекламы

27. Роль рекламы в условиях рынка (Контрольная)

28. Реклама в интернете

29. Маркетинговый анализ рынка рекламы г. Москвы

30. Реклама в Интернет

31. Реклама и ёё роль в повышении эффективности организации торговли

32. Реклама в консалтинге

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Реклама в деятельности фирмы и оценка ее эффективности

34. Особенности рекламы в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса

35. Как создать эффективную рекламу?

36. Реклама и её стили

37. Товарный знак и его использование в целях рекламы

38. Развитие рынка Интернет рекламы как составляющая информационного общества
39. Анализ состояния и перспективы развития рынка Интернет-рекламы в России
40. Восприятие транзитной рекламы: достоинства и недостатки

41. Психоэкономическая направленность и принципы рекламы

42. Реклама физкультурно-спортивных организаций

43. Реклама в политике

44. Реклама в бизнесе, планирование рекламной кампании

45. Феномен рекламы. проблемы взаимодействия рекламы и потребителей (на основе опроса жителей Уфы)

46. Реклама и ее воздействие на социальные объекты

47. Влияние рекламы на ценообразование

48. Организация электронной рекламы в Internet

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

49. Агентство наружной рекламы

50. Аэростаты заменят телевизионные башни

51. Этика начинается с проведения границ между журналистикой, рекламой и паблик рилейшнз

52. Интервью-портрет как жанр телевизионной публицистики

53. Программа курса «Язык рекламы»

54. "Дивный новый мир" российской рекламы: социокультурные, стилистические и культурно-речевые аспекты
55. Общие требования к рекламе, особенности и перспективы развития на российском рынке
56. Развитие рекламы в России

57. Реклама в маркетинге

58. Реклама в торговле

59. Реклама и стимулирование сбыта

60. Реклама как средство стимулирования сбыта и формирования спроса

61. Основные принципы современного телевизионного менеджмента

62. Анализ эффективности рекламы ПО ХимСтальКомплект в сети Интернет

63. Роль рекламы в современном бизнесе. На примере России

64. Доходная часть бюджета. Публикация рекламы

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Реклама

66. Исследование влияния телевизионных программ на агрессию у подростков

67. Правовое регулирование отношений в области рекламы

68. Реклама в предпринимательской деятельности

69. Методы манипуляции в рекламе

70. Реклама на рынке труда
71. Чему учат телевизионные игры? Люди гибнут за металл.
72. Телевизионный приемник с цифровой обработкой

73. Интернет-реклама

74. Использование объектов интеллектуальной собственности в рекламе

75. Психологическая безопасность рекламы

76. Основные понятия в интернет-рекламе

77. Оценка эффективности рекламы в Интернет

78. Сложная простота газетной рекламы

79. Как делается реклама на телевидении в России

80. Социальная реклама Советского периода и в современной России

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

81. Социальная реклама в России: особенности развития

82. Вопросы государственного регулирования социальной рекламы

83. Романтизм и прагматизм социальной рекламы

84. Роль социальной рекламы в современном обществе. Анализ российского опыта

85. Социальная реклама на примерах рекламы государственных институтов

86. Социальная реклама как средство политического PR
87. Социальная реклама государственного сектора
88. Значение социальной рекламы в России

89. Социальная реклама в Великобритании

90. Понятие социальной рекламы

91. Российский и зарубежный опыт развития социальной рекламы

92. Российский и зарубежный опыт развития социальной рекламы

93. Тенденции развития социальной рекламы в Соединенных Штатах Америки

94. Социальная реклама и бизнес

95. Мультибрендовая реклама

96. ADtraction – притяжение рекламой

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

97. Пассионарная теория и реклама

98. Оригинальные приемы почтовой рекламы

99. О платном характере рекламы и раскрытии в ней заказчика как признаках рекламы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.