Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Правила оформлення документа

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
74 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
19 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
230 руб
Раздел: Тарелки

Зміст 1. Текст як реквізит документа 2. Оформлення сторінки 3. Оформлення титульної сторінки 4. Рубрикація тексту 4.1. Правила оформлення заголовків та підзаголовків 4.2. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту 4.3. Виноски до тексту та правила їх оформлення 4.4. Правила оформлення бібліографії 4.5. Прийоми виділення окремих частин тексту перелік літератури 1. Текст як реквізит документа Текст — головний елемент документа. Це сукупність речень (кількох чи багатьох), послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами певної мовної системи. Він є засобом відтворення зв'язного мовлення, тобто висловлювання, пов'язаного однією темою, основною думкою та структурою. При складанні тексту документа мають виконуватися вимоги, найголовніші з яких — достовірність та об'єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість. Достовірним текст документа є тоді, коли викладені в ньому факти відображають справжній стан речей. Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів. Точність мовлення вимагає співвіднесеності змісту висловлювання з реальною дійсністю. Вона залежить від уміння висловлювати однозначно думки, вживаючи слова, словосполучення, речення відповідно до норм літературної мови. Точним мовлення може бути за умови знання предмета-мовлення, знання мови, володіння її лексичним багатством. Найбільше можливостей для вираження точності мають багатозначні слова, терміни, синоніми, омоніми, пароніми. Для багатозначних слів та омонімів основним джерелом точної передачі значення слова є контекст. Омоніми (слова, які звучать однаково, але мають різне значення) принципово відрізняються від багатозначних слів, бо їх значення не пов'язані між собою, а між значеннями багатозначного слова існують зв'язки. У словниках багатозначні слова й омоніми подаються по-різному. Омоніми подаються окремими статтями і позначаються вгорі арабськими цифрами, наприклад: блок1 — вантажопідйомний пристрій; блок2 — технічний термін; використовується на будівництві; блок3 — об'єднання, угруповання. Для ділового мовлення важливе явище синонімії, адже воно покликане якнайточніше відтворювати відтінки людської думки. Незнання синонімічних можливостей слова часто призводить до помилок. Уміле використання синонімів (слів, які мають близьке або тотожне значення, але відрізняються звучанням) робить мовлення багатшим, досконалішим. Добираючи слова з синонімічного ряду, треба враховувати відтінок у значенні, стильову належність: документи — ділові папери, папери, джерела, першоджерела; думка — твердження, ідея, задум; застосовувати — використовувати, запроваджувати; реалізація – виконання, здійснення, втілення, проведення; період — етап, епоха, ера, час, пора, вік, проміжок часу; рішення — вирішення, розв'язання, розв'язок, ухвала, постанова, вирок, присуд. Звичайно, багато слів-синонімів неважко розрізнити за значенням, як-от: робітник — працівник — співробітник. Але, скажімо, замісник і заступник примусять замислитися щодо тотожності значень, бо замісник — це людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов'язки, а заступник — офіційна назва постійної посади.

Заступник працює водночас з керівником, а замісник — на місці відсутнього керівника. Особливої точності й однозначності вимагають терміни (слова чи словосполучення, які називають явища, предмети спеціальних галузей людської діяльності). Значення термінів розкривається в тексті. Серед термінологічної лексики є низка слів, якими послуговуються представники різних галузей: аргумент, дослідження, теорія, визначення, фактор справа стимул. Але найчастіше терміни використовуються у певній сфері мовлення Наприклад, в адміністративно-діловій, циркуляр, акт, ухвала, формуляр, бюджет, протокол тощо. У справочинстві не бажані нестандартні терміни, оскільки вони утруднюють складання і розуміння ділових паперів. Отже, до термінів ставляться такі вимоги: 1) повинен мати форму, зафіксовану в словнику; 2) має вживатися з одним значенням; 3) утворюючи похідні форми, слід дотримуватися літературних норм і не робити цього на власний розсуд; 4) якщо значення терміна викликає сумніви, слід звернутися до тлумачного словника. Під час складання ділової документації певні труднощі викликають пароніми (спільнокореневі слова, схожі за вимовою і будовою, але різні за значенням). Незначна різниця у вимові ускладнює їх засвоєння, призводить до неправильного вживання слова. Тому щоб уточнити значення та правопис потрібної лексеми, варто звертатися до відповідних словників. Так, скажімо, необізнаній людині важко розрізнити значення прикметників, що мають спільний корінь: споживний — споживчий — споживацький. Насправді ж кожна лексема має своє значення: споживний — той, що придатний для споживання, їстівний: поживні речовини, споживчий — який служить для задоволення потреб споживання споживчий ринок; споживацьким — властивий тому, хто прагне задовольнити власні потреби: споживацькі інтереси. З точністю мовлення багато спільного має логічність, бо характеризує мовлення з огляду на його зміст, а також забезпечує смислову послідовність змісту. Логічність мовлення виявляється в точності і правильності вживання слів, словосполучень, речень. Однак це можливо за умови логічного мислення. Тому треба вчитися чітко й послідовно мислити. Наслідком неохайного ставлення до добору слів є тавтологія (невиправдане повторення спільнокореневих слів) та плеоназм (вживання зайвих слів), використані без певної стилістичної мети. У документах вони поширеніші, ніж можна було б сподіватися. Надмірне захоплення &quo ;зайвими словами&quo ; не створює враження чогось значного, глибокого, а лише підкреслює звичайний, буденний, іноді й убогий зміст: вільна вакансія, прейскурант цін, моя автобіографія; свій автопортрет; передовий авангард науки; власноручний підпис руки тощо. Щоб запобігти цим недоречностям, слід знати, що причинами помилок у логіці викладу найчастіше бувають: 1) поєднання логічно несумісних слів: жахливо вдалий день; 2) використання зайвих слів: моя власна думка; 3) заміна особової форми дієслова активного стану зворотним дієсловом: вибачте мені — вибачаюся; 4) неправильне чергування низки однорідних членів речення: акти і документи; 5) неправильна координація присудка із складеним підметом: дехто з нас знали; 6) порушення порядку слів (частин речення) у реченні: Секретарка сиділа у приймальні, яку ми вперше бачили; 7) вживання дієприслівникових зворотів на місці підрядних речень: Повернувшись у село, випускнику вузу обіцяли роботу за фахом; 8) порушення смислового зв'язку між окремими висловлюваннями у тексті: На факультеті п'ять гуртків, які працюють при кафедрах, вони функціонують вже понад десять років; 9) невміння поділити текст на абзаци.

Логічність і точність викладу впливає на розуміння й сприйняття змісту висловлювання слухачем або читачем. Доречним є текст, в якому мовні засоби відповідають меті, темі, логічному змістові, ситуації мовлення. Доречність мовлення нерозривно пов'язана з його чистотою. Для чистоти мовлення важливим є вживання слів, що відповідають літературній нормі. Руйнують чистоту мовлення діалектні, просторічні слова, канцеляризми, професіоналами, іншомовні слова. Надмірне використання їх засмічує мову, робить її громіздкою, важкою для сприйняття. Ці слова варто вживати лише в разі потреби. Щодо іншомовних слів, то слід використовувати ті, які стали міжнародне визнаними — фінансові терміни, терміни бухгалтерського обліку, поштово-телеграфних зв'язків, діловодства, зовнішньої торгівлі: віза, гриф, бланк, кредит, штраф тощо. Бажано заміняти у тексті іншомовні слова українськими відповідниками; вживати слова іншомовного походження у тому значенні, яке зафіксоване у словниках; не слід в одному і тону самому документі використовувати іншомовне слово і власне українське, ліпше надати перевагу останньому. Щоб полегшити сприйняття й оформлення документів, пам'ятайте, що завжди можна знайти відповідники: адекватний — рівний, відповідний, однаковий; апелювати — звертатися; інцидент — випадок, пригода, непорозуміння, неприємна подія; компенсація — відшкодування, оплата; прерогатива — перевага, привілей; пріоритет — перевага, першість, переважне право; рентабельний — вигідний, доцільний, прибутковий тощо. У діловому мовленні особливо актуальною є проблема штампів — готових зразків для висловлення думки: вищезазначені, що нижче підписалися, беручи до уваги, зупинитися на питанні, доводити до відома, взяти за основу. Недоречне їх використання призводить до беззмістовної фрази, до неконкретного змісту. Не варто переносити в усне мовлення кліше писемного ділового мовлення, які в документі є логічними зв'язками між частинами. Канцеляризми — складні, громіздкі слова та фрази. За формою вони відповідають нормам літературної мови, що утруднює боротьбу з ними: у справі підвищення кваліфікації на сьогоднішній день ми маємо. Має місце наявність порушення техніки безпеки виробництва. Виконати планове завдання по лінії усіх показників. Належить розробити заходи щодо усунення наявних недоліків. Вирішили акцентувати увагу на впровадженні нових форм організації праці. Приступили до конкретної реалізації намічених планів. Беззмістовною мову робить і надмірне вживання вставних слів, які нічого не виражають у тексті: значить, отже, взагалі, ну, так би мовите, розумієте, буквально та ін. Часте вживання &quo ;пустих слів&quo ; створює враження некомпетентності, нерішучості, низької мовної культури. Щоб мовлення ваше було переконливим, живим, необхідно використовувати фразеологізми, допустимі в офіційно-діловому стилі. Цілком природно будуть вжиті стійкі сполуки такі, як: круглий стіл, докласти зусиль, внести лепту, увійти в ритм (у роль), держати курс Повним називається такий текст документа, зміст якого вичерпує всі обставини справи. Стислим є текст, у якому відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи.

При этом чрезвычайно важно, чтобы каждое письмо являлось официальным документом, т.Pе. было оформлено в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами.P 2.PПравила оформления делового письма Существуют единые требования и правила оформления писем в организациях, на предприятиях (независимо от форм собственности и вида деятельности) и ведется делопроизводство традиционным способом или на основе современной информационной технологии. Порядок оформления реквизитов письма определен Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (М., 2001) и государственным стандартом ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Выполнение единых правил оформления документов обеспечивает: Pюридическую силу письма; Pкачественное и своевременное составление и исполнение письма; Pорганизацию оперативного поиска писем. При подготовке письма используются следующие реквизиты: 01

1. Язык и стиль распорядительных документов: язык и стиль коммерческой кореспонденции, язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документах

2. Основные правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) документов

3. Основные требования к оформлению управленческих (организационно-распорядительных) документов

4. Каковы правила оформления и использования визитных карточек?

5. Основные правила оформления схем

6. Правила оформления курсовых работ
7. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
8. Правила составления и оформления документов по личному составу

9. Правила подготовки и оформления документов

10. Юридическое оформление Крепостного права в России

11. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

12. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

13. Необходимость, сущность аудита. Содержание аудиторских отчетов и правила их оформления

14. Составление и оформление распорядительных документов

15. Оформление и составление основных видов управленческих документов

16. Вопросы оформления учреждениями права пользования земельными участками

Ведро мусорное ведро с педалью, 14 литров.
Ведро - контейнер для мусора, с педальным механизмом открывания. Материал: пластик. Объем: 14 литров. Размеры: 313x283x333 мм. Расцветка в
433 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Каталка Toysmax "Бумер", белая.
Характеристики: - машина-каталка со звуковыми и световыми эффектами; - каталка имеет устойчивую конструкцию; - легкое движение вперед и
1070 руб
Раздел: Каталки

17. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств

18. Правила проведения инвентаризации и оформление ее результатов

19. Работа с EXCEL: приёмы оформления документа (отчёта)

20. Документация: сущность, значение, виды документов и требования по их оформлению

21. Оформление документов

22. Дознание по ДТП после оформления первичных документов
23. Нотаріальне оформлення документів
24. Порядок составления и оформления документов в РФ

25. Экспертиза технического решения и оформление патентных прав на изобретение "Почтовый конверт"

26. Процесс закрепощения крестьян на Руси. Юридическое оформление крепостного права

27. Оформление управленческих документов

28. Составление и оформление деловых документов

29. Экспертиза технического решения и оформление патентных прав на изобретение

30. Оформление права на товарный знак и знак обслуживания в РБ

31. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

32. Порядок увольнения с работы и его оформление

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Набор детской складной мебели "Nickelodeon. Щенячий патруль".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
2076 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

33. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста

34. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

35. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ для студентов специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

36. Оформление низовой административнотерриториальной структуры Сибирского региона Российской империи

37. Історія держави та права України

38. Вопросы синтаксического анализа и пунктуационного оформления предложений, включающих слово "чтобы" и сочетания "что бы"
39. Оформление машинописных работ
40. Некоторые особенности оформления контракта с китайским партнером

41. Составление и оформление договоров

42. Оформление рекламного объявления

43. Графическое и шрифтовое оформление рекламы

44. Таможенное оформление: понятие, правовая основа, стадии, цели, участники

45. Памятка по оформлению дипломной работы

46. Оформление при приеме на работу

47. Организация процесса кредитования при оформлении кредита под поручительства третьих лиц

48. Правила поведінки на підприємстві

Лото "Растительный мир".
Настольная игра, в которой могут принимать участие 2 и более человек. Цель игроков - заполнить игровые поля деревянными фишками с
370 руб
Раздел: Лото детское
Набор бутылочек Tommee tippee, для новорожденного, 2 х 150 мл, 2 х 260 мл, 1 х 260 мл, арт. TT_1212.
Набор создан специально для тех, кто хочет продлить грудное вскармливание, незаметно переходя на кормление из бутылочки. Широкие
2770 руб
Раздел: Бутылочки
Изограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1529 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Вказівки до оформлення дипломних робот

50. Титульный лист и правила его вёрстки

51. Цветовое и звуковое оформление степных пейзажей в прозе А.П.Чехова

52. Правовые основы таможенного оформления

53. Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

54. Организация, оформление и учет потребительского кредитования в кредитных организациях
55. Цветовое оформление производственных помещений
56. Приемы декоративного оформления

57. Документальне оформлення операцій з запасами

58. Документальное оформление движения, приемки и работы автомобильных шин

59. Документальное оформление и учет завеса тары

60. Документальное оформление и учет расчетов с персоналом по оплате труда

61. Документальное оформление учета поступления и выбытия товарно-материальных запасов

62. Основные правила составления документов

63. Переоценка активов: порядок оформления и учет

64. Подготовка и оформление организационно-распорядительной документации

Подгузники "Pampers Sleep & Play" 2 мини (88 штук, джамбо упаковка), 3-6 кг.
Для того чтобы малыш гармонично развивался и всегда радовал родителей своим отличным настроением, очень важно обеспечить ему комфортные
1044 руб
Раздел: 0-5 кг
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
464 руб
Раздел: Глобусы
Логическая игра "Охотники и Привидения", арт. SG 433 RU.
Вы когда-нибудь задавались вопросом, что призраки делают в доме? Станьте охотником в этой игре, чтобы узнать! Осветите всех призраков
794 руб
Раздел: Игры логические

65. Порядок оформлення результатів ревізії

66. Системы документации. Правила составления документов

67. Требования, предъявляемые к оформлению и содержанию бухгалтерской отчетности

68. Аккредитивные формы расчетов, особенности, документальное оформление и отражение операций по счетам банков-эмитентов и исполняющих банков

69. Законодательное оформление нацистского режима Германии

70. Історія, перспективи Конвенції прав людини
71. Международно-правовой документ о правах и свободах человека и гражданина
72. Особенности оформления доверенности

73. Оформление и регистрация ответов

74. Положение детей в современном обществе. Документы, охраняющие права детей

75. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

76. Проблемы правового регулирования оформления приема на работу

77. Трудовий договір та порядок його оформлення

78. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

79. Редакторский анализ художественно-технического оформления серии книг "История книжного искусства"

80. Особенности оформления интонационного контура в английском и бурятском языках (на материале чтения сказки)

Подушка-антистресс "Улыбашка", 28 см.
Главное достоинство подушки - это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и
681 руб
Раздел: Антистрессы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1766 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Надувной игровой центр "Крокодил с горкой".
Надувной игровой центр "Крокодил с горкой" от торговой марки Intex прекрасно подойдет для освежающей игры в бассейне в летнюю
2459 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Проектирование модуля АИС ДОУ "Оформление обходного листа на принятие сотрудника"

82. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

83. Выполнение расчётов и оформление технической документации с использованием MS Office

84. Селянська реформа 1861 року і її юридичне оформлення

85. Испытания РЭСИ на сохраняемость, долговечность. Оценка и оформление результатов испытаний

86. Графическое оформление схем
87. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом
88. Художнє оформлення виробів за допомогою аплікації

89. Выполнение стендового оформления учебного кабинета "Основы военной службы"

90. Товарознавча експертиза шоколаду, що підлягає митному оформленню з метою випуску у вільний обіг

91. Особенности оформления внешнеторговых договоров согласно требованиям указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178

92. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

93. Оформление дел

94. Оформление совместительства

95. Оформлення трудових відносин із працівниками

96. Оформление и закрытие нарядов в условиях бригадной формы организации и стимулирования труда

Клейкая лента двухсторонняя монтажная, 1,9х150 см, прозрачная.
Размер: 1,9х150 см. Максимальная рекомендуемая нагрузка: 2 кг на 30 см ленты. Прозрачная. Основа: вспененный полиуретан. Пригодна для
316 руб
Раздел: Ленты клеящие и изоляционные
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
423 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Скатерть основная "Schaefer" (овальная), 160х220 см.
Великолепная скатерть выполненная из полиэстера, органично впишется в интерьер любого помещения, а оригинальный дизайн удовлетворит даже
754 руб
Раздел: Прямоугольные

97. Подбор и оформление прически и макияжа

98. Общие требования к оформлению и содержанию пояснительных записок

99. Порядок написания, оформление, защита дипломных работ для студентов юридического факультета


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.