Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Розвиток лізингу в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
263 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ Кафедра “Аналіз і фінанси” Керівник: На тему: Розвиток лізингу в Україні К У Р С О В А Р О Б О Т А з дисципліни: фінансі та кредити АПК Студента 413 групи 3-го курсу Факультет облік і аудит Пальцева С.В. Курсова робота захищена з оцінкою Підписи викладачів: Мелітополь. 2006. ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні засади лізингових відносин 1.1 Поняття та функції лізингу 1.2 Предмет та суб’єкти лізингових відносин 1.3 Види лізингу 1.4 Форми лізингових угод 2. Розвиток лізингу в Україні 2.1 Суб’єкти ринку лізингу в Україні 2.2 Ринок фінансового лізингу 2.3 Аналіз банківського сектору України 3.Лізингові платежі – основа лізингових взаємовідносин 3.1 Склад, види та форми лізингових платежів 3.2 Методи розрахунку лізингових тплатежів Висновки Список використаних джерел Вступ Із здобуттям у 1991 році незалежності Україна стала на шлях глибоких перетворень, де провідне місце посідають фінансово-кредитні відносини. Для структурної перебудови народного господарства Україна гостро потребує інвестицій. Серед різних способів впливу на інвестиційну політику будь-якої держави важливе місце займають податки і амортизаційні відрахування: змінюючи розміри податків, встановлюючи податкові пільги, збільшуючи або зменшуючи строки амортизації, держава визначає галузі більш прибуткового вкладення капіталів, що призводить до розвитку економіки у потрібному їй напрямку. В такій ситуації стає можливим застосування якісно нових методів оновлення матеріальної бази і модернізації основних фондів підприємств різних форм власності. Одним із найбільш ефективних таких методів є лізинг, під яким у загальному сенсі розуміється передача господарського майна в тимчасове користування на умовах певного терміну, зворотності та платності. Як вже зазначалось, нині лізингові операції розглядаються як новий вид фінансування. Цьому сприяють загальні тенденції економічного розвитку та інші вигоди, до яких належать: 1. Зменшений обсяг ліквідних засобів у зв`язку з труднощами, що постійно створюються на грошовому ринку; 2. Загострення конкуренції, що потребує оптимізації інвестицій, які дають можливість суттєво розширити ринок збуту за рахунок залучення в господарчий оборот малих і середніх фірм; 3. Підтримка розвитку лізингових операцій з боку державних органів влади і фінансових ділових кіл у цілому, що стимулює зростання інвестиційної діяльності; 4. Загальне збереження ліквідності підприємств; 5. Створення міцної основи для здійснення розрахунків, що надає балансові переваги та страхові вигоди. Всі вище викладені аргументи свідчать про те, що лізингова діяльність є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної діяльності. Досвід іноземних країн підтверджує цю точку зору. Для розвитку лізингу існують такі передумови - історичні, соціально-економічні, наукові, юридичні. Відомо, що гарантією та запорукою успішного розвитку будь-якої підприємницької діяльності є її надійне правове забезпечення. І навпаки, правова невизначеність відносин партнерів стає однією з причин, що стримує підприємницьку ініціативу.

Лізинговий бізнес не є винятком. Тому важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення сучасного мобільного законодавства, що стимулюватиме ділову активність усіх учасників лізингових угод: лізингових фірм, банків, підприємств виробничої та сервісної сфери, потенційних лізингоодержувачів. Таким чином, враховуючи повністю позитивний досвід здійснення лізингових операцій в іноземних країнах, а також необхідність і перспективність розвитку лізингу в Україні, враховуючи незначний досвід України у регулюванні лізингових відносин і більш досконале законодавство країн, що протягом десятиліть практикують лізинг, передбачаючи той факт, що вивчення і аналізування теоретичних питань лізингу та світового досвіду лізингових відносин, а також перспектив міжнародного лізингу в Україні полегшить подальше становлення лізингу в Україні і дасть можливість уникнути певних помилок у регулюванні цих відносин в подальшому, що зумовило актуальність даної теми. Теоретичні засади лізингових відносин Поняття та функції лізингу Відносно економічної сутності лізингу досі ще не існує єдиної думки економістів. Його зміст та роль в теорії трактуються по різному. Одні розглядають лізинг як одну з форм кредитування підприємницької діяльності, другі цілком ототожнюють його з довгостроковою орендою або однією з її форм, яка в свою чергу зводиться до відносин найму або підряду, треті вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва або права користування чужим майном, а четверті інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто управління чужим майном за дорученням. Сучасне розуміння лізингу сходить до класичних принципів римського права про розмежування понять власник та користувач майна. Виникнення та існування його в якості особливого виду бізнесу основані саме на можливості розподілу компонентів власності на два найважливіших повноваження - користування річчю, тобто використання її згідно з призначенням з метою отримання доходу та інших вигод, та саме право власності як правове панування особи над об’єктом власності. Багатовіковий досвід довів, що багатство в кінцевому рахунку заключається не просто у володінні власністю безпосередньо, а в ефективному її використанні. Звідси перш за все випливає, що лізинг - це спосіб реалізації відносин власності, який відображає стан виробничих сил та виробничих відносин, з якими він знаходиться в тісному взаємозв’язку. Лізинг в широкому значенні являє собою організаційну форму підприємницької діяльності, яка відображає відносини власності, як уособлену систему господарювання. Проте, як і будь-яке самостійне явище, як економічна категорія, він має свій власний зміст та різноманітні форми прояву. Дивлячись на те, що лізинг відображає визначену взаємодію елементів виробничих сил та виробничих відносин, то він має матеріально-речову основу та соціально-економічну форму. Соціально-економічний зміст лізингу визначається відносинами власності та спільної економічної діяльності по вертикалі та горизонталі (з власником, суспільством і т.д.), а також умовами трансформації власності.

Матеріально-речова сторона лізингу характеризується організаційно-правовими формами виробництва, наймом усіх або частини речових елементів підприємницької діяльності, купівлею-продажем майна та умовами кредитування. Вважається загальновідомим, що лізинг тісно пов’язаний з орендним механізмом, але в діловому обороті він має більш широку, складну потрійну основу та містить в собі одночасно значні властивості кредитної угоди, інвестиційної та орендної діяльності, які тісно взаємодіють, створюючи нову організаційно-правову форму бізнесу. Лізинг відноситься до підприємницької діяльності більш високого рівня в порівнянні з орендною, банківською чи комерційною, так як він вимагає та передбачає широкий діапазон знань фінансового бізнесу, та положення в виробництві, на ринках обладнання та нерухомості, а також варіаційних потреб клієнтів та особливостей оренди. Закон України Про фінансовий лізинг дає наступне визначення терміну лізинг: Лізинг - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, згідно якого лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Таким чином, лізинг - це особливий вид підприємницької діяльності, який включає в себе три форми організаційно-економічних відносин: орендні, кредитні та торгівельні, зміст кожної з яких окремо повністю не вичерпує сутності таких специфічних фінансово-майнових операцій. 1.2 Предмет та суб’єкти лізингових відносин Головною обов’язковою умовою лізингу є те, що об’єкти, які передаються в лізинг, можуть бути використані лише для підприємницьких цілей. Згідно з діючим законодавством предметом лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. З урахуванням цього можна виділити наступні групи предметів лізингу: а) рухоме майно: обладнання промислового призначення (верстати, устаткування, технологічні лінії, енергетичне обладнання, складське обладнання і майно); транспортне обладнання: повітряні, наземні та водні транспортні засоби, обладнання для їх експлуатації (судна, літаки, вертольоти, автомобілі, в тому числі спеціальні, залізничні вагони, контейнери і т.д.); будівельна техніка; засоби телевізійного та дистанційного зв’язку; оргтехніка, конторське обладнання; ліцензії, ноу-хау, комп’ютерні програми і т.д.; б) нерухоме майно: будівельні споруди і споруди виробничого, торгівельного або комунально-побутового призначення; споруди (нафтові та газові свердловини, гідротехнічні та транспортні споруди). Таким чином, у лізинг може передаватися будь-яке майно, що не заборонене до вільного обігу і не знищується в процесі виробничого циклу. Лізингодавцем може бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, котрий здійснює лізингову діяльність, тобто передає в користування майно за договором лізингу. Лізингодавцями можуть бути: банки та їхні філії, фінансові компанії, кредитні установи, в яких передбачений цей вид діяльності; лізингові компанії: фінансові, що спеціалізуються тільки на фінансуванні угоди (оплата майна), або універсальні, що надають не тільки фінансові, а й інші види послуг, які пов’язані з реалізацією лізингових операцій (технічне обслуговування, навчання, консультації і т.д

Але вона може постати, коли емгрантськ сепаратисти придуть туди псля падння радянсько влади. Тому ми, московськ патроти на чужин, вс одностайно, без рзниць партйних та нших, повинн боротися вже проти всх сепаратистських дей серед немосковських емгрантв усма нашими силами, обднано  не цураючись няких способв  засобв. Вже тепер мусимо пдготовити смертельний удар по всх  кожному розчленителю Рос у звльненй вд радянсько влади нашй мпер. Тим бльше, що тепершнй розвиток цивлзац, технки посилю сучасну сторичну тенденцю обднувати народи та зменшувати нацональн вдмнност», пише 1958 р. новтнй Аксаков на емграц[266]. Випробуваний спосб уникнути розпаду мпер «подляй  пануй». Його використовувала Московщина завжди. У XV XVI ст. нацьковувала татарських ханв одних проти других, ослабивши Орду, пдбила  всю пд свою владу. В XVIIXVIII ст. пдюджувала укранських селян проти укрансько старшини, старшину та запорожцв проти гетьманв. За польського повстання 1863 р. цар у свой вдозв писав: «Ми не обвинувачумо польський народ  не каратимемо його

1. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

2. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

3. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

4. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

5. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

6. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
7. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
8. Регіональний розвиток харчової промисловості України

9. Розвиток менеджменту реклами в Україні

10. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

11. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

12. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

13. Розвиток української лексикографії

14. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

15. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

16. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

Стиральный порошок "Posh One Lavanda" концентрат, 2,5 кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
719 руб
Раздел: Стиральные порошки
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1556 руб
Раздел: Детское, подростковое
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

17. Розвиток науки Антропологія в Україні

18. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

19. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

20. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

21. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

22. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства
23. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.
24. Українська культура: становлення та розвиток

25. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

26. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

27. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

28. Розвиток недільних шкіл в Україні

29. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

30. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

31. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

32. Розвиток соціології в Україні

Набор мебели для гостиной "Счастливые друзья", 8 предметов.
Комплектация (8 предметов): стул, банкетка со столиком, телевизор, тумба под телевизор, гардеробный шкаф, фоторамка, трельяж, вешалки (2
618 руб
Раздел: Гостинные
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
808 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
592 руб
Раздел: Глобусы

33. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

34. Розвиток церковної архітектури в Україні

35. Розвиток сільського туризма в Україні

36. Розвиток філософії в Україні

37. Становлення та розвиток податкової служби України

38. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
39. Розвиток транспортного машинобудування в Україні
40. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

41. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

42. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

43. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

44. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

45. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

46. Політичні права і свободи громадян України

47. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

48. Львівський музей українського мистецтва

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
397 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Многофункциональный игровой набор "Автотрек", со звуковыми эффектами.
Яркий автотрек станет одним из первых "взрослых" наборов малыша. Из деталей этого набора мальчишки смогут собрать настоящий
1275 руб
Раздел: Треки без запуска
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
623 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

49. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

50. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

51. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

52. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

53. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

54. Український мандрівний філософ Г. Сковорода
55. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
56. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

57. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

58. Історія України

59. Історія соборності України

60. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

61. Голодомор в Україні 1932-33 годах

62. Господарство України періоду утвердження капіталізму

63. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

64. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Доска магнитно-маркерная, односторонняя.
Отличный и незаменимый инструмент при проведении обучающих занятий, презентаций – магнитно маркерные доски. Применяются, как для письма,
579 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор детской складной мебели "Первоклашка: осень".
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В
1450 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
487 руб
Раздел: Игры с фигурками

65. Постмодернізм та українська історична наука

66. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

67. Створення залізниць в Україні

68. Центральна Рада і пролетаріат України

69. Декабристський рух та його поширення на Україні

70. Історія держави та права України
71. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
72. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

73. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

74. Історія розвитку криміналістики в Україні

75. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

76. Звичаї та обряди на Україні

77. Культура України в 30-х рока

78. Леся Українка

79. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

80. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Игра логическая "Грузовички 3".
Три забавных грузовичка готовы отправиться в путь. Нужно только забрать с собой груз. Состоится ли перевозка? Сможешь ли ты помочь им с
1549 руб
Раздел: Игры логические
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
629 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

82. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

83. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

84. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

85. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

86. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
87. Cучасні політичні партії в Україні
88. Основні напрямки зовнішньої політики України

89. Україна в сучасному геополітичному просторі

90. Господарське право України

91. Конституційний суд України

92. Цивільне право України

93. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

94. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

95. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

96. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Бокс универсальный, 145x190x205 мм.
Универсальный бокс прекрасно подходит для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
352 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Шприц для печенья "Домашняя кондитерская".
Шприц для печенья «Домашняя кондитерская» — инструмент, который облегчает и ускоряет процесс приготовления бисквитов, пряников и т. д. Он
588 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Суверенітет України

98. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

99. Права профспілок в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.