Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Розвиток лізингу в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
279 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
59 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ Кафедра “Аналіз і фінанси” Керівник: На тему: Розвиток лізингу в Україні К У Р С О В А Р О Б О Т А з дисципліни: фінансі та кредити АПК Студента 413 групи 3-го курсу Факультет облік і аудит Пальцева С.В. Курсова робота захищена з оцінкою Підписи викладачів: Мелітополь. 2006. ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні засади лізингових відносин 1.1 Поняття та функції лізингу 1.2 Предмет та суб’єкти лізингових відносин 1.3 Види лізингу 1.4 Форми лізингових угод 2. Розвиток лізингу в Україні 2.1 Суб’єкти ринку лізингу в Україні 2.2 Ринок фінансового лізингу 2.3 Аналіз банківського сектору України 3.Лізингові платежі – основа лізингових взаємовідносин 3.1 Склад, види та форми лізингових платежів 3.2 Методи розрахунку лізингових тплатежів Висновки Список використаних джерел Вступ Із здобуттям у 1991 році незалежності Україна стала на шлях глибоких перетворень, де провідне місце посідають фінансово-кредитні відносини. Для структурної перебудови народного господарства Україна гостро потребує інвестицій. Серед різних способів впливу на інвестиційну політику будь-якої держави важливе місце займають податки і амортизаційні відрахування: змінюючи розміри податків, встановлюючи податкові пільги, збільшуючи або зменшуючи строки амортизації, держава визначає галузі більш прибуткового вкладення капіталів, що призводить до розвитку економіки у потрібному їй напрямку. В такій ситуації стає можливим застосування якісно нових методів оновлення матеріальної бази і модернізації основних фондів підприємств різних форм власності. Одним із найбільш ефективних таких методів є лізинг, під яким у загальному сенсі розуміється передача господарського майна в тимчасове користування на умовах певного терміну, зворотності та платності. Як вже зазначалось, нині лізингові операції розглядаються як новий вид фінансування. Цьому сприяють загальні тенденції економічного розвитку та інші вигоди, до яких належать: 1. Зменшений обсяг ліквідних засобів у зв`язку з труднощами, що постійно створюються на грошовому ринку; 2. Загострення конкуренції, що потребує оптимізації інвестицій, які дають можливість суттєво розширити ринок збуту за рахунок залучення в господарчий оборот малих і середніх фірм; 3. Підтримка розвитку лізингових операцій з боку державних органів влади і фінансових ділових кіл у цілому, що стимулює зростання інвестиційної діяльності; 4. Загальне збереження ліквідності підприємств; 5. Створення міцної основи для здійснення розрахунків, що надає балансові переваги та страхові вигоди. Всі вище викладені аргументи свідчать про те, що лізингова діяльність є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної діяльності. Досвід іноземних країн підтверджує цю точку зору. Для розвитку лізингу існують такі передумови - історичні, соціально-економічні, наукові, юридичні. Відомо, що гарантією та запорукою успішного розвитку будь-якої підприємницької діяльності є її надійне правове забезпечення. І навпаки, правова невизначеність відносин партнерів стає однією з причин, що стримує підприємницьку ініціативу.

Лізинговий бізнес не є винятком. Тому важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення сучасного мобільного законодавства, що стимулюватиме ділову активність усіх учасників лізингових угод: лізингових фірм, банків, підприємств виробничої та сервісної сфери, потенційних лізингоодержувачів. Таким чином, враховуючи повністю позитивний досвід здійснення лізингових операцій в іноземних країнах, а також необхідність і перспективність розвитку лізингу в Україні, враховуючи незначний досвід України у регулюванні лізингових відносин і більш досконале законодавство країн, що протягом десятиліть практикують лізинг, передбачаючи той факт, що вивчення і аналізування теоретичних питань лізингу та світового досвіду лізингових відносин, а також перспектив міжнародного лізингу в Україні полегшить подальше становлення лізингу в Україні і дасть можливість уникнути певних помилок у регулюванні цих відносин в подальшому, що зумовило актуальність даної теми. Теоретичні засади лізингових відносин Поняття та функції лізингу Відносно економічної сутності лізингу досі ще не існує єдиної думки економістів. Його зміст та роль в теорії трактуються по різному. Одні розглядають лізинг як одну з форм кредитування підприємницької діяльності, другі цілком ототожнюють його з довгостроковою орендою або однією з її форм, яка в свою чергу зводиться до відносин найму або підряду, треті вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва або права користування чужим майном, а четверті інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто управління чужим майном за дорученням. Сучасне розуміння лізингу сходить до класичних принципів римського права про розмежування понять власник та користувач майна. Виникнення та існування його в якості особливого виду бізнесу основані саме на можливості розподілу компонентів власності на два найважливіших повноваження - користування річчю, тобто використання її згідно з призначенням з метою отримання доходу та інших вигод, та саме право власності як правове панування особи над об’єктом власності. Багатовіковий досвід довів, що багатство в кінцевому рахунку заключається не просто у володінні власністю безпосередньо, а в ефективному її використанні. Звідси перш за все випливає, що лізинг - це спосіб реалізації відносин власності, який відображає стан виробничих сил та виробничих відносин, з якими він знаходиться в тісному взаємозв’язку. Лізинг в широкому значенні являє собою організаційну форму підприємницької діяльності, яка відображає відносини власності, як уособлену систему господарювання. Проте, як і будь-яке самостійне явище, як економічна категорія, він має свій власний зміст та різноманітні форми прояву. Дивлячись на те, що лізинг відображає визначену взаємодію елементів виробничих сил та виробничих відносин, то він має матеріально-речову основу та соціально-економічну форму. Соціально-економічний зміст лізингу визначається відносинами власності та спільної економічної діяльності по вертикалі та горизонталі (з власником, суспільством і т.д.), а також умовами трансформації власності.

Матеріально-речова сторона лізингу характеризується організаційно-правовими формами виробництва, наймом усіх або частини речових елементів підприємницької діяльності, купівлею-продажем майна та умовами кредитування. Вважається загальновідомим, що лізинг тісно пов’язаний з орендним механізмом, але в діловому обороті він має більш широку, складну потрійну основу та містить в собі одночасно значні властивості кредитної угоди, інвестиційної та орендної діяльності, які тісно взаємодіють, створюючи нову організаційно-правову форму бізнесу. Лізинг відноситься до підприємницької діяльності більш високого рівня в порівнянні з орендною, банківською чи комерційною, так як він вимагає та передбачає широкий діапазон знань фінансового бізнесу, та положення в виробництві, на ринках обладнання та нерухомості, а також варіаційних потреб клієнтів та особливостей оренди. Закон України Про фінансовий лізинг дає наступне визначення терміну лізинг: Лізинг - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, згідно якого лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Таким чином, лізинг - це особливий вид підприємницької діяльності, який включає в себе три форми організаційно-економічних відносин: орендні, кредитні та торгівельні, зміст кожної з яких окремо повністю не вичерпує сутності таких специфічних фінансово-майнових операцій. 1.2 Предмет та суб’єкти лізингових відносин Головною обов’язковою умовою лізингу є те, що об’єкти, які передаються в лізинг, можуть бути використані лише для підприємницьких цілей. Згідно з діючим законодавством предметом лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. З урахуванням цього можна виділити наступні групи предметів лізингу: а) рухоме майно: обладнання промислового призначення (верстати, устаткування, технологічні лінії, енергетичне обладнання, складське обладнання і майно); транспортне обладнання: повітряні, наземні та водні транспортні засоби, обладнання для їх експлуатації (судна, літаки, вертольоти, автомобілі, в тому числі спеціальні, залізничні вагони, контейнери і т.д.); будівельна техніка; засоби телевізійного та дистанційного зв’язку; оргтехніка, конторське обладнання; ліцензії, ноу-хау, комп’ютерні програми і т.д.; б) нерухоме майно: будівельні споруди і споруди виробничого, торгівельного або комунально-побутового призначення; споруди (нафтові та газові свердловини, гідротехнічні та транспортні споруди). Таким чином, у лізинг може передаватися будь-яке майно, що не заборонене до вільного обігу і не знищується в процесі виробничого циклу. Лізингодавцем може бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, котрий здійснює лізингову діяльність, тобто передає в користування майно за договором лізингу. Лізингодавцями можуть бути: банки та їхні філії, фінансові компанії, кредитні установи, в яких передбачений цей вид діяльності; лізингові компанії: фінансові, що спеціалізуються тільки на фінансуванні угоди (оплата майна), або універсальні, що надають не тільки фінансові, а й інші види послуг, які пов’язані з реалізацією лізингових операцій (технічне обслуговування, навчання, консультації і т.д

Але вона може постати, коли емгрантськ сепаратисти придуть туди псля падння радянсько влади. Тому ми, московськ патроти на чужин, вс одностайно, без рзниць партйних та нших, повинн боротися вже проти всх сепаратистських дей серед немосковських емгрантв усма нашими силами, обднано  не цураючись няких способв  засобв. Вже тепер мусимо пдготовити смертельний удар по всх  кожному розчленителю Рос у звльненй вд радянсько влади нашй мпер. Тим бльше, що тепершнй розвиток цивлзац, технки посилю сучасну сторичну тенденцю обднувати народи та зменшувати нацональн вдмнност», пише 1958 р. новтнй Аксаков на емграц[266]. Випробуваний спосб уникнути розпаду мпер «подляй  пануй». Його використовувала Московщина завжди. У XV XVI ст. нацьковувала татарських ханв одних проти других, ослабивши Орду, пдбила  всю пд свою владу. В XVIIXVIII ст. пдюджувала укранських селян проти укрансько старшини, старшину та запорожцв проти гетьманв. За польського повстання 1863 р. цар у свой вдозв писав: «Ми не обвинувачумо польський народ  не каратимемо його

1. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

2. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

3. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

4. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

5. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

6. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
7. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
8. Регіональний розвиток харчової промисловості України

9. Розвиток менеджменту реклами в Україні

10. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

11. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

12. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

13. Розвиток української лексикографії

14. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

15. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

16. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

Миниатюра Crystocraft "Солнце" золотистого цвета с цветными кристаллами.
Декоративная миниатюрная фигурка Crystocraft изготовлена из высококачественной стали с золотистым покрытием и украшена кристаллами
305 руб
Раздел: Миниатюры
Глобус политический, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
826 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Викторина первоклассника".
Все, что должен знать Ваш ребенок к 1 классу! Состав: игровое поле, кубик, фишки - 6 штук, карточки - 800 штук, правила игры. Возраст: с 5 лет.
711 руб
Раздел: Викторины

17. Розвиток науки Антропологія в Україні

18. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

19. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

20. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

21. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

22. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства
23. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.
24. Українська культура: становлення та розвиток

25. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

26. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

27. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

28. Розвиток недільних шкіл в Україні

29. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

30. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

31. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

32. Розвиток соціології в Україні

Сундучок знаний "Сказки".
Любите ли вы сказки? Ну что за вопрос – конечно! А любите ли вы игры? Еще бы! Тогда как вы относитесь к тому, чтобы совместить эти две
1250 руб
Раздел: Викторины
Развивающая игрушка-подвеска I-baby "Обезьянки" на клипсе, 30 см.
Красочная и интересная игрушка позволит занять ребенка и подарит ему возможность играть и обучаться. Характеристики: игрушка подвеска на
400 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

34. Розвиток церковної архітектури в Україні

35. Розвиток сільського туризма в Україні

36. Розвиток філософії в Україні

37. Становлення та розвиток податкової служби України

38. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
39. Розвиток транспортного машинобудування в Україні
40. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

41. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

42. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

43. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

44. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

45. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

46. Політичні права і свободи громадян України

47. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

48. Львівський музей українського мистецтва

Термос-кувшин "Webber" 31004/5S, бежевый (1 л).
Термос-кувшин с узкой горловиной со стеклянной колбой предназначен для хранения и розлива горячих и холодных напитков, заваривания чая и
515 руб
Раздел: Кувшины, графины
Столик дорожный для детского автокресла "Веселое путешествие".
Долгую дорогу в автомобиле или автобусе тяжело выдержать даже взрослому человеку, а детям и подавно. Для того чтобы Ваш малыш не скучал в
680 руб
Раздел: Автоаксессуары
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
374 руб
Раздел: Механические

49. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

50. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

51. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

52. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

53. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

54. Український мандрівний філософ Г. Сковорода
55. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
56. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

57. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

58. Історія України

59. Історія соборності України

60. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

61. Голодомор в Україні 1932-33 годах

62. Господарство України періоду утвердження капіталізму

63. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

64. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Папка-сумка "Max Steel", c ручками.
Папка-сумка с ручками. Формат: А4 (35x4x26 см). Материал: текстиль.
320 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
509 руб
Раздел: 7-12 цветов
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1896 руб
Раздел: Глобусы

65. Постмодернізм та українська історична наука

66. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

67. Створення залізниць в Україні

68. Центральна Рада і пролетаріат України

69. Декабристський рух та його поширення на Україні

70. Історія держави та права України
71. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
72. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

73. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

74. Історія розвитку криміналістики в Україні

75. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

76. Звичаї та обряди на Україні

77. Культура України в 30-х рока

78. Леся Українка

79. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

80. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Доска пробковая для объявлений.
Размер: 100х120 см. Поверхность изготовлена из натуральной пробки. В комплекте необходимые крепежные детали. Пробковая поверхность доски
2521 руб
Раздел: Прочее
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 380х250 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 380x250 мм.
354 руб
Раздел: Обложки для книг
Сетка для хранения игрушек в ванной.
В ванной вечно не хватает места? Повсюду раскиданы детские игрушки и косметические принадлежности? Навести порядок Вам поможет сетка для
652 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

81. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

82. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

83. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

84. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

85. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

86. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
87. Cучасні політичні партії в Україні
88. Основні напрямки зовнішньої політики України

89. Україна в сучасному геополітичному просторі

90. Господарське право України

91. Конституційний суд України

92. Цивільне право України

93. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

94. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

95. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

96. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Подушка-подголовник "Кот", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
850 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магниты "Junior", 1,3 кг, 34 мм, синие, 10 штук.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: синий.
310 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага "SvetoCopy new", универсальная.
80 г, 95%, 500 листов. Формат А4.
334 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Суверенітет України

98. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

99. Права профспілок в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.