Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Специфіка адвокатури в Україні

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вступ Розділ 1. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні 1.1 Поняття та сутність інституту адвокатури 1.2 Розвиток адвокатури в Україні у дореволюційний період (1864-1917 рр.) 1.3 Загальна характеристика адвокатури за реформою 1864 року Розділ 2. Конституційно-правовий статус та принципи діяльності української адвокатури 2.1 Правовий статус адвокатури 2.2 Принципи діяльності адвокатури 2.3 Гарантії та соціальні права адвокатської діяльності Розділ 3. Види правової допомоги 3.1 Особливості правової допомоги, що надається професійними адвокатами 3.2 Професійні права та обов’язки адвоката 3.3 Організаційні форми діяльності адвокатури 3.4 Дисциплінарна відповідальність адвоката Висновки Список використаних джерел Вступ Конституція України кожному гарантує право захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань шляхом оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Стаття 59 Конституції України проголошує наявність в Україні одного з найважливіших правових інститутів — адвокатури, основними завданнями якої є забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги. Значною мірою за станом адвокатури й ставленням до неї держави судять про демократичність самої держави. Престиж адвоката та ефективність його діяльності безпосередньо залежать від становища людини в суспільстві й державі, від ставлення до фундаментальних принципів демократії, законності, верховенства права. У будь-якому правовому суспільстві адвокату належить особлива роль. Він має діяти не тільки в інтересах клієнта, а й у інтересах права в цілому. Основні положення про роль адвокатів, прийняті на VIII Конгресі ООН по запобіганню злочинам, що відбувся в серпні 1990 року, вказують на особливість адвокатської діяльності в суспільстві, яку має поважати й гарантувати уряд під час розробки національного законодавства та його застосування як адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами законодавчої та виконавчої влади й суспільством у цілому. Після здобуття Україною незалежності в українському законодавстві зроблено перші кроки на шляху створення самостійної, незалежної адвокатури. 19 грудня 1992 року був прийнятий Закон України “Про адвокатуру”, за яким адвокатуру в Україні визначено як добровільне професійне громадське об'єднання, покликане згідно з Конституцією України сприяти захистові прав, свобод і представляти законні інтереси громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу (ст. 1 Закону). Саме тому дослідження питання адвокатури та її завдань є актуальним напрямком сучасної правової науки. Сукупність зазначених чинників й зумовили вибір даної теми дослідження. Основна мета курсової роботи полягає у визначенні особливостей діяльності та організації адвокатури в Україні, її завдань. Визначена мета дослідження зумовила постановку і розв’язання таких основних завдань: проаналізувати поняття та сутність інституту адвокатури; визначити види правової допомоги, які надаються адвокатами; узагальнити права та обов’язки адвоката; проаналізувати принципи діяльності адвокатури.

Об'єктом дослідження є особливості діяльності та організації адвокатури в Україні. Предметом курсової роботи є суспільні відносини, що регулюють діяльність та організацію роботи адвокатури в Україні. Методологічною основою є наукові методи, що ґрунтуються на вимогах об’єктивного та всебічного аналізу суспільних явищ політико – правового характеру. В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи щодо регулювання питання діяльності та організації адвокатури в Україні. З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування тощо. У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно – ретроспективний, формально – логічний, системного підходу, порівняльно – правовий та інші методи дослідження. В процесі написання курсової роботи використовувалась нормативна базу, навчальна та спеціальна література, судова та наукова практика. Структура курсової роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи, висновок та список використаної літератури. Розділ 1. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні 1.1 Поняття та сутність інституту адвокатури Слово «адвокатура» походить від латинського кореня «аdvосаге», «аdvоса us» («закликати», «запрошений»). На перших ступенях юридичного розвитку людського суспільства адвокатура в тому вигляді, у якому вона існує сьогодні у європейських народів, відсутня. Як справедливо зауважує Є.В.Васьковський, адвокатура, подібно до всіх соціальних інститутів, не виникає одразу в цілком організованому вигляді, а виникає у житті спочатку у вигляді незначного зародку, який може за сприятливих умов сформуватися і досягти певного розквіту . Зокрема, у стародавніх племенах південної Африки спостерігаються зародки адвокатури. Так, у кафрів (Південно-Східна Африка) позивач приходив до суду зі своїми рідними, які здійснювали функції адвокатів. У таких країнах, як, наприклад, Китай, дозволялося здійснювати захист родичам або приятелям обвинуваченого. В Туреччині свого часу існували, так звані, муфтії — знавці ісламського права, які були його коментаторами, їх обов'язки полягали в тому, щоб давати юридичні поради заінтересованим особам. При цьому думка муфтіїв мала силу закону. У стародавніх іудеїв захисником міг бути будь-який бажаючий. Це допускалося і навіть вважалося священним обов'язком: «робіть добро, прагніть до справедливості, допомагайте пригнобленим, віддавайте право сиротам і захищайте вдів». Особливо визначених форм адвокатська професія набула в таких античних країнах Середземномор'я, як Греція та Рим. Так, в Греції, хоча особливого стану адвокатів не існувало, вже склався особливий клас осіб, які присвятили себе складанню промов для виголошення їх позивачами у суді. Спочатку такі особи називались логографами або диктографами. Найбільш визначними професійними логографами в античній Греції були такі оратори, як Антифон, Лізій, Ісократ, Есхіл та Демосфен. Слід зазначити, що грецька адвокатура більш тяжіла до ораторського мистецтва, ніж до правознавства.

Це пояснюється тим, що, з одного боку, греки не виявили себе в юриспруденції, а з іншого — цей народ був значною мірою схильним до мистецтва, особливо ораторського . На особливу увагу заслуговує римська адвокатура, з якої почався розвиток світової адвокатури. Для римської адвокатури характерною є як необмежена свобода, так і безмежна регламентація. У республіканський період вона була абсолютно вільною професією. Законодавча регламентація майже не торкнулась її. Лише практика і звичай виробили ряд правил, що стосувалися різних сторін професійної діяльності адвокатури. Так, існував звичай, за яким молоді люди, котрі вступали до адвокатури, викликалися для презентації на форум; їх супроводжувала впливова особа з колишніх магістратів: консулів, преторів або цензорів. Умови для здобуття адвокатської професії, як-то освітній ценз, практична підготовка, моральні якості тощо, не були визначені. Молоді люди — кандидати в адвокати прослуховували курс риторики у фахівців ораторського мистецтва, були присутніми при консультаціях знаменитих правознавців, відвідували засідання судів та ін. Проте ні порядок, ні строк, ні навіть обов'язковість цих занять не були закріплені законом. Фактично кожна особа, що відчувала потребу, мала здібності і досвід, могла надавати своїм співгромадянам юридичну допомогу. Правозаступництво було відокремлено від судового представництва. У цей період адвокати здебільшого були ораторами. Адвокатура була прямим шляхом до зайняття вищих і почесних посад у державі. Адвокатура у цей період висунула багато видатних судових ораторів, таких, як Марк Антоній, Гай Гракх, Красс, Юлій Цезар, Помпей, Цицерон . За часів Імперії римська адвокатура, як і судові установи, зазнала великих змін. Перш за все, це торкнулося значного обмеження адвокатської професії як вільної. Так, за кодексами Юстиніана адвокатура вводилася у рамки певної системи, у якій адвокатська професія прирівнювалася до державної служби. Адвокати стали представниками стану, під яким розумілася лише зовнішня форма, у розумінні розряду осіб, що займаються однією професією, без будь-якого відношення до їх внутрішньої організації. Допуск до адвокатури залежав від вищого адміністративно-судового чиновника провінції або міста. Не допускалися до адвокатури неповнолітні, особи з деякими фізичними вадами (глухі, німі), позбавлені громадянської честі, притягнуті до кримінальної відповідальності, жінки та ін. Кандидат до адвокатури повинен був закінчити спеціальний (п'ятирічний) курс в одній з юридичних шкіл та скласти іспити. Адвокати заносилися до списку за префектурами у порядку їх допуску до професії. Перший у списку звався старшиною. Всі адвокати поділялися на два розряди: штатних та позаштатних. Різниця між ними полягала в тому, що перші були обмежені певним числом і мали право виступати в усіх судах, а другі не були обмежені у числі і практикували у нижчих судах. Штатні адвокати призначалися начальником провінції з числа позаштатних. Головними професійними злочинами вважалися: віроломна зрада клієнта, вимагання великих гонорарів, кляузництво та ін. За ці та подібні їм порушення професійних обов'язків накладалося єдине покарання — заборона адвокатської практики.

Свою генеалогю германцв вн обгрунтував, виходячи з Тори. До сторографчного обгу «Хронку Бероса» увв хронст А. Кранц]. У «Хронц Бероса» розповдаться про короля Туаскона, вд якого в Сармат походить багато народв. Вн тривалий час правив на великих територях вд Дону до Рейну. Таким чином, роблять висновки нтерпретатори «Хронки», весь цей простр (включаючи  укранськ земл Ю. К.) правильнше було б назвати Великою Германю. Я думаю, що уважний читач вже вдчув пдспдок претензй «спадкомцв» Туаскона вд псв-рицарв XIIXIII столть до гтлервських деологв «Дранг нах Остен». Вн ма пдстави зауважити, а чи правомрно з т обставини, що мфчний германський «земнонароджений» бог Туаскон колись урядував на землях вд Дону до Рейну, робити висновок про сторичну приналежнсть укрансько територ Великй Герман? Адже хто з прадавнх народв не ходив вашими землями  не проживав на них у певн пероди. Можна сказати, що вся ґвропа у свй час побувала тут. Згадайте О. Пушкна: Все промелькнули перед нами, Все побывали тут! Така вже специфка вашого географчного положення

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

2. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

3. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

4. Адвокатура України

5. Міжкультурна специфіка паремій

6. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу
7. Специфіка й витоки римського генія
8. Специфіка неповних речень у творах Юрія Мушкетика

9. Специфіка педагогічного спілкування

10. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

11. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

12. Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною

13. Специфіка філософських міркувань

14. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

15. Економіка зарубіжних країн укр

16. Адвокатура в Україні

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

17. Українська республіка в часи Центральної Ради

18. Економіка галузі виробництва пива в Україні

19. Економіка України в умовах глобалізації

20. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

21. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

22. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
23. Адвокатура Украины
24. Адвокатура и прокуратура РФ

25. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

26. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

27. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

28. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

29. Політичні права і свободи громадян України

30. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

31. Львівський музей українського мистецтва

32. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

33. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

34. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

35. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

36. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

37. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

38. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)
39. Стратегическое управление (укр)
40. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

41. Історія України

42. Виникнення та формування українського етносу

43. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

44. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

45. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

46. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

47. Постмодернізм та українська історична наука

48. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Створення залізниць в Україні

50. Центральна Рада і пролетаріат України

51. Декабристський рух та його поширення на Україні

52. Історія держави та права України

53. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

54. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття
55. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)
56. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

57. Культура початку ХХ ст Українська музика

58. Портрет доби українського бароко

59. Лекції з української та зарубіжної культури

60. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

61. Леся Українка

62. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

63. Техніка і технологія торгівлі

64. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

66. Міжнародна економіка

67. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

68. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

69. Економічне районування України

70. Святкування Великодня на Україні
71. Українська держава П. Скоропадського
72. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

73. Загальна характеристика конституції України

74. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

75. Адвокатура Российской Федерации

76. Адвокатура

77. Адвокатура и нотариат

78. Адвокатура

79. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

80. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Поняття, форма та функції Конституції України

82. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

83. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

84. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-кая

85. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

86. Страхування в Україні
87. Суверенітет України
88. Шляхи формування правової держави в Україні

89. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

90. Правове регулювання зайнятості на україні

91. Проект кримінального кодекса України

92. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

93. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

94. Бюджетна ситема України

95. Державний бюджет України і бюджетне право

96. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

97. Управління фінансами України

98. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

99. Організаційна система управління природокористуванням України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.