Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП "Сандора"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
10 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
58 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Інститут економіки факультет Менеджменту Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ на тему: “Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП „Сандора”. спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень) спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика Виконавець: Громова О.В. (підпис) Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис роботи Пістунов І.М. розділів: 1, 2, 3, 5 Пістунов І.М. 4 Нецветаєв В.А. Рецензент Іванов М.Ю. Нормоконтроль Пістунов І.М. Дніпропетровськ 2009 ЗАТВЕРДЖЕНО: завідувач кафедри Економічної кібернетики та інформаційних технологій Кочура Є.В. (підпис) (прізвище, ініціали) (дата) ЗАВДАННЯ на дипломну роботу спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень) студентки групи ЕК-05-1 Громової Олени Віктрівни Тема дипломної роботи“Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП „Сандора” затверджена наказом ректора НГУ від № Розділ Зміст виконання Термін виконання 1 Загальна організаційно-економічна характеристика ДП ТД «Сандора» 27.04-03.05 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДП ТД «Сандора» 04.05-17.05 3 оптимізація формування запасу товарів з урахуванням обмеження складських приміщень з метою максимізації прибутку компанії на підставі методів Економіко-математичного моделювання 18.05-24.05 4 Проектування і розробка інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення інформаційної системи 25.05-31.05 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 01.06-07.06 Завдання видав Пістунов І.М. Завдання прийняв до виконання Громова О.В. Дата видачі завдання: 26.04.09 Термін подання дипломного проекту до ДЕК 22.06.09 Реферат Пояснювальна записка: 105 с., 9 рис., 10 табл., 5 додатків, 31 джерело. Об’єкт дослідження: дочірне підприємство торговий дім «Сандора». Мета дипломного проекту: розрахунок оптимального запасу продукції для отримання максимального прибутку з урахуванням обмеження площі складських приміщень. У вступі описано сучасний стан розвитку проблеми керування запасами підприємства в умовах обмеженості площ складських приміщень , особливості функціонування об’єкта дослідження, актуальність описаного питання, конкретизоване завдання до дипломного проекту. В першому розділі зроблена загальна характеристика підприємства, проведений економічний аналіз результатів його діяльності та поставлена проблема оптимального управління запасами при сучасному стані нестачі складських площ та прагненням фірми до максимізації прибутку. У другому розділі виконано огляд теоретичних методів математичного моделювання для застосування при практичному вирішенні даної проблеми. Описані різні види моделей їх особливості та недоліки. У третьому розділі показана формалізація задачі оптимального управляння запасами , наведені результати іх вирішення за допомогою створення унікальної нелінійної оптимізаційної моделі. Визнапчені рекомендовані кількісні міри запасів продукції по кожній асортиментній позиції та визначений економічний ефект від впровадження даних заходів на практиці.

У четвертому розділі розроблена автоматизована інформаційна система “Оптимальний запас.xls”. У розділі «Охорони праці» описуються проблеми пов’язані з використанням комп’ютерів та шляхи їх розв’язання. Розроблена методика управління запасами при обмежених складських площах була впроваджена у торговий процес ДП ТД «Сандора». ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ОПТИМІЗАЦІЯ, НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, ОБМЕЖЕННЯ, ЛІНІЯ ТРЕНДУ, ВИБІРКА ДАНИХ, ЗАКОН РОЗПОДІЛУ, ЛОГАРИФМІЧНА АПРОКСИМАЦІЯ. Вступ Традиційно наукою керування називають побудову докладно розроблених моделей, після аналізу яких приймаються управлінські рішення. Наука як процес (тобто як наукова діяльність) складається зі збору й нагромадження емпіричних спостережень і даних, виявлення закономірностей на основі аналізу накопичених даних і побудови наукових теорій або моделей конкретної предметної області, що дають відповіді на поставлені дослідником питання. Такий підхід (можливо, без етапу побудови наукових теорій) широко застосовується й у інших сферах практичної діяльності людини, зокрема в господарській діяльності й керуванні. Усі бізнес-процеси деякою мірою залежать від інформації, що необхідна для зниження ризику при прийнятті рішень і розробці стратегії. Керування інформацією є основною функцією керуючих у більшості фірм, особливо у великих компаніях і транснаціональних корпораціях. Керування інформацією визначають як одержання своєчасної, точної і необхідної інформації і передача її працівникам усіх рівнів. Керування, таким чином, включає збір, інтерпретацію і збереження інформації в логічній системі. Системи керування інформацією, побудовані, як правило, на базі якої-небудь комп'ютерної програми, допомагають привести інформацію в більш струнку систему, прискорити процес доступу до неї і збільшити швидкість передачі даних. Незважаючи на це, треба знати, що від цих систем не буде користі, якщо компанія спочатку не визначить, які саме види інформації вона хоче одержувати, а також не позначить пріоритетні напрямки її використання. Однак так вийшло, що в менеджерів досить довго було двоїсте відношення до застосування моделювання в процесі прийняття рішень. Визнаючи певні переваги моделей, вони найчастіше сприймали сам процес моделювання як &quo ;чорну магію&quo ;, що володіють тільки математики, високооплачувані консультанти або спеіалісти–комп’ютерники. На жаль, коли моделювання поручалося фахівцям, менеджер практично відсторонявся від даного процесу, що, як правило, привело до неправильного застосування або відмови від використання результатів моделювання. А це, у свою чергу, вело до посилення скептичних настроїв у середовищі менеджерів щодо реальної користі моделювання (крім створення стереотипних звітів про результати моделювання, які часто так і залишалися непрочитаними). Таким чином, гроші й зусилля витрачалися на ритуальні дії по моделюванню, які в підсумку практично ніяк не впливали ні на менеджера, ні на організацію, для якої призначаюся модель, оскільки ця модель нікого нічому не вчила, а процес моделювання нічого не міняв у роботі організації.

В процесі виробництва перед підприємством постають багато питань, щодо оптимізації різних сторін її діяльності. Одним заходів щодо поліпшення діяльності підприємства в дипломній роботі пропонується вдосконалювання планування торгівлі. Україна вже тривалий час знаходиться в стані ефективного економічного росту. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відноситься саме до таких галузей і є дуже привабливою в ситуації, що склалася, завдяки високому рівню рентабельності. Багато уваги в літературі займають питання присвячені роздрібній торгівлі, а оптова торгівля висвітлена значно менше. Але це не свідчить про те, що дослідження останньої не є важливою, навпаки воно спонукає займатися цією тематикою, особливо в Україні. Фірма розробляє місячні, квартальні й річні плани. При підготовці планів повинні бути відбиті способи найкращого використання наявних ресурсів: торговельних і складських приміщень, чисельності персоналу, торговельного встаткування й т.д. План повинен забезпечувати економічну ефективність функціонування підприємства та збалансований план розвитку на майбутнє. Сутність та призначення підприємництва ставлять собі за мету отримання прибутку за рахунок діяльності, але на практиці фірми досить часто стикаються з недоотриманням прибутку через нераціональне використання своїх ресурсів. Для підприємств посередницької торгівля одним з найактуальніших питань є скорочення витрат на оренду складських приміщень, та оптимальне співвідношення по асортиментним позиціям товарів на складі. Це завдання особливо актуальне в умовах експлуатації власного складу підприємства, оскільки правильний вибір системи складування дозволяє домогтися максимального використання складських потужностей, а виходить, зробити функціонування складу рентабельним. З таким завданням керівництво фірми зіштовхується не тільки в момент будівництва складу, але й у процесі його експлуатації. Загальна концепція рішення складської системи в першу чергу повинна бути економічної. Економічний успіх забезпечується у випадку, якщо планування й реалізація складської системи розглядаються з погляду інтересів всієї фірми, будучи лише частиною загальної концепції складу. Склади готової продукції й розподільні склади виробників у різних регіонах збуту (філіальні склади) займаються обробкою тарних і штучних вантажів однорідної номенклатури зі швидкою оборотністю, реалізованих великими партіями. Це дає можливість здійснювати автоматизовану й високомеханізовану обробку вантажу. Оптова торгівля стала центром зосередження і передачі інформації з питань дослідження ринку, тобто виконувати так звану інформаційну функцію. Саме опт, використовуючи своє положення пункту пересічення інформаційних потоків, здатний в повному обсязі забезпечити збір, накопичування і обробку комерційної інформації і, узагальнивши і проаналізувавши її, передати контрагенту. Вітчизняні оптові підприємства мають освоїти нову інформаційну функцію, без якої їхня діяльність в умовах ринкової економіки буде якщо не неможлива, то, в всякому випадку, буде втрачений додатковий прибуток.

Ці світильники становлять собою неглибокі посудини, наповнені сіллю(3) та олією, а гніт на поверхні, і світильник горить цілу ніч. Це свято називається святом засвічування світильників. Ті єгиптяни, які не йдуть на це святкування в Саіс чекають, коли настане ніч жертвоприношення і всі вони також запалюють світильники. Отже, світильники горять не лише в Саісі, а по всьому Єгипту. З якої причини ця ніч має таку честь і відбувається засвічення світильників, про це існує священний переказ, який вони наводять. 63. Під час святкування, що відбувається в Геліополі(1) і в Буто (2), там приносять лише жертви. В Пампремії(3) приносять жертви і виконують священнодійства, як і в інших містах, але коли сонце схиляється на західному обрії, деякі з жерців приходять із статуєю бога а більшість із них тримають дубинки і стоять біля входу до святилища. А інші люди, яких буває більш ніж тисяча, виконуючи обітницю, також кожен із них, стоять там неподалік, тримаючи ломаки. Статую, що міститься в невеличкій дерев'яній позолоченій скрині, переносять напередодні свята до іншого священного приміщення(5)

1. Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

2. Вентиляція виробничих приміщень. Розрахунок загальнообмінної штучної вентиляції

3. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

4. Запиленість повітря виробничих приміщень

5. Договір найму приміщень

6. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
7. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)
8. Ростовчане в боях за Родину

9. Программ-игра «Морской бой», с использованием анимированных графических объектов и возможностью управлять их движением с помощью клавиатуры

10. История рукопашного боя

11. Действия владивостокских крейсеров и бой 1 августа 1904г. В Корейском проливе

12. Бой в Желтом море 28 июля 1904г.

13. Великая Отечественная война: бои на финском фронте

14. Три великие победы русского флота: гангутский бой

15. Притирка, ближний бой, консенсус: этапы построения коллектива

16. Свидетельствуют сами сатанисты: "Я боюсь, что мне придется ответить"

Форма разъемная "Easy Granite Coating", круглая (24х7 см).
Форма круглая разъемная с антипригарным покрытием GRANITE COATING, повторяющим структуру камня. Материал: углеродистая сталь с усиленным
537 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Крем для тела против растяжек "Mama Comfort", 100 мл.
Крем для тела против растяжек имеет сбалансированный комплекс витаминов, растительных экстрактов и масел, который интенсивно питает,
304 руб
Раздел: Прочее
Магнитная игра для путешествий "Ноев ковчег".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки юного ума. Животные торопятся успеть занять свои
461 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Соотношение и эффективность технических действий на соревнованиях различного уровня (на примере рукопашного боя)

18. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

19. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

20. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

21. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

22. Надо ли бояться инспекции труда?
23. Боитесь неприятностей - заводите аквариум
24. Оборона в различных видах боя

25. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

26. Основи загальновійськового бою

27. Оптимизация отбора оптимальных признаков на основе приме-нения методов моделирования эволюции для задачи распозна-вания текста

28. В каждой бочке затычка

29. "Тайфун" в боях під Вязьмою i Брянським

30. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

31. Найбільш примітивні і найвище організовані

32. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Стакан "Бутылка".
Материал: стекло. Объем: 300 мл. Высота: 16 см.
383 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80862.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
649 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
591 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

34. Примітки до фінансової звітності

35. Бойові можливості механізованого відділення

36. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

37. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

38. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області
39. Розміщення продуктивних сил
40. Зарахування зустрічних однорідних вимог: проблеми застосування

41. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

42. Игра в "Морской бой" с компьютером

43. Программа "Морской бой"

44. Бои под Тулой и Калинином

45. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

46. Стилистический анализ произведения А.П. Боголюбова "Бой русского брига с двумя турецкими кораблями" из фонда Государственного художественного музея Алтайского края

47. Виробництво шпалер і вимоги до їх якості

48. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Набор мебели "Первоклашка: фон зеленый" (стол + мягкий стул).
Складной комплект детской мебели для малышей от 3 до 7 лет. В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Металлический
1250 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Средство чистящее для кухонных плит биоразлагаемое "Synergetic", гелеобразное, 500 мл (триггер).
Высокоэффективное и безопасное средство для ежедневной и генеральной уборки всех видов кухонных поверхностей от любых видов загрязнений.
336 руб
Раздел: Для кухонной техники
Корзинка универсальная "Curver. Роттан - Стиль бокс L", с крышкой.
Используется для хранения вещей, одежды, обуви, игрушек. Пластиковые емкости для хранения помогут Вам навести порядок в любом гардеробе.
924 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала

50. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

51. Дисертація: вимоги до написання та захист

52. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

53. Вимоги до викладача вищої школи

54. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
55. Розрахунок рами методом переміщень
56. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

57. Переміщення через митний кордон України

58. Вимоги безпеки до технічного стану легкових автомобілів

59. Вимоги до проектування станцій метрополітену

60. Енергозбереження - вимога часу

61. Бои без правил: жестокость или мастерство

62. Психологическая подготовка к рукопашному бою

63. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

64. Екологічно чисті ліки. Вимоги до їх виробництва

Чашка - поильник AVENT Comfort с носиком, 260 мл.
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а
371 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Дмитрий".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини", диаметр 13 см.
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 13 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального 19
439 руб
Раздел: Головоломки

65. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

66. Розміщення пивоварної промисловості України

67. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.