Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
19 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "зиплок" (гриппер), комплект 100 штук.
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
179 руб
Раздел: Гермоупаковка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАПешко Олександр Валерійович УДК 336.763 519.86Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукКИЇВ - 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент, Черняк Олександр Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної кібернетики. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів; кандидат економічних наук, доцент Данілов Олександр Дмитрович, Український фінансово-економічний інститут (м. Ірпінь), завідувач кафедри фінансів. Провідна установа Інститут економічного прогнозування НАН України, відділ моделювання економічного розвитку, м. Київ. Захист відбудеться “ 25 &quo ; лютого 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.061.13 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ-22, вул. Васильківська, 90 а. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім.10. Автореферат розісланий “ 24 &quo ; січня 2006 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Солодовникова І.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Теорія інвестиційного портфеля була започаткована у 50-х роках нашого століття і розвивалась швидкими темпами. В Україні дослідження за цією темою в радянські часи об'єктивно стримувались відсутністю мобільного, багатоманітного фінансового ринку, вільного обігу цінних паперів. Із здобуттям Україною незалежності, переходом до ринкової економіки та приватизацією державної власності склалися сприятливі передумови для розвитку та становлення вітчизняного фондового ринку. Обсяг торгівлі цінними паперами в Україні в 2004 році навіть під час міжнародної фінансової кризи склав понад 10 млрд. гривень. Це свідчить про те, що фондовий ринок в нашій країні існує і вже досяг певного розвитку. Найбільшу частку організаційно оформленого вторинного ринку цінних паперів України в 2004 році складала торгівля акціями підприємств, другу позицію посіли облігації внутрішньої державної позики. Обіг векселів був більш ніж в 10 разів меншим. Муніципальними облігаціями майже не торгували, щоправда, і емітовано їх було небагато. У 2005 році збільшився обсяг та питома частка вексельного обігу. В разі реальної стабілізації валютного курсу ринок почнуть освоювати похідні фінансові інструменти, в першу чергу - ф'ючерсні контракти. Перерозподіл власності і акумуляція значних коштів у окремих громадян та фінансових організацій, відкриття доступу в Україну іноземному капіталу разом з появою великої кількості фінансових активів та розбудовою інфраструктури фондового ринку створили імпульс до розвитку теорії інвестування в нашій країні.

На пострадянському просторі почали з’являтися праці і по портфельній теорії. Це, перш за все, роботи А.А. Пєрвозванського, Т.Н. Пєрвозванської, Ю.П. Лукашина, А.Н. Бурєніна, В.В. Вітлінського, О.О. Карагодової, Н.І. Костіної, А.А. Алєксєєва, Ю.Ф. Касімова. Зважаючи на високий рівень ризику переважної кількості інвестиційних вкладень в Україні, формування інвестиційного портфеля, управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків, набуває особливої актуальності. Послугу по формуванню і управлінню інвестиційним портфелем в Україні надають практично всі компанії - торговці цінними паперами, що мають досвід і позитивну репутацію на ринку, а деякі консалтингові фірми, спираючись на свій аналітичний і технічний потенціал, почали пропонувати консультування щодо інвестиційного портфеля. Зауважимо, що теорію вибору портфеля цiнних паперiв широко використовують банки під час пiдготовки фiнансових операцiй1. За допомогою теорії портфеля на підприємствах створюється “портфель надiйності” матерiальних запасiв, визначається їх оптимальний обсяг та ступiнь ризику2. Фондовий ринок України не може зараз запропонувати великої кількості високоякісних інвестиційних активів. Звичайно, це стримує інвестиційну активність. Однак в довгостроковій перспективі остання визначається як наявністю високодоходних паперів, так і вмінням успішно інвестувати. Підвищити якість інвестування дозволить застосування ефективних економіко-математичних методів формування і управління портфелем. Існуючі методи оцінки майбутньої доходності активів, методи побудови інвестиційного портфеля мають певні недоліки. Тому розвиток економічної думки в галузі портфельного інвестування необхідний і може відбуватися як через внесення окремих позитивних змін у відомі моделі, так і створення принципово нових моделей. Це іще раз доводить актуальність вибраної теми дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось в рамках держбюджетної теми №97150 &quo ;Розробка нових технологічних засобів підтримки і прийняття рішень&quo ; (державний реєстраційний номер 0197U003318), що виконується кафедрою економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля. Це означає запропонувати альтернативні, більш ефективні за існуючі, підходи (методи, моделі) до передбачення майбутньої доходності активів, врахування ризику та побудови оптимального інвестиційного портфеля. Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було вирішити такі основні завдання: 1. Провести комплексний аналіз існуючих підходів до моделювання інвестиційного портфеля, інструментів управління портфелем і особливостей їх застосування. 2. Визначити теоретичну і практичну цінність та недоліки економіко-математичних моделей оптимізації інвестиційного портфеля. 3. Дослідити ефективність некаузальних методів економічного прогнозування у передбаченні майбутньої доходності фінансових активів.

4. Дослідити ефективність застосування традиційних і альтернативних оцінок доходності і ризику в моделюванні інвестиційного портфеля. 5. Запропонувати нові методи побудови оцінок доходності і ризику активів. 6. Розробити, перевірити практично та запропонувати економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем. 7. Запропонувати способи наближення моделі портфеля до реальних умов інвестування. Наукова новизна одержаних результатів. В процесі дослідження були вперше одержані наступні результати: 1. Середній квадрат приростів доходності є більш вдалою оцінкою ризику активів і портфеля, ніж варіація доходності. 2. Метод авторегресійного (інтегрованого) рухомого середнього ARMA-ARIMA (Бокса-Дженкінса) дозволяє найкращим чином передбачати майбутню доходність фінансових активів (зокрема акцій) порівняно з іншими розглянутими методами прогнозування, та прогноз, отриманий за цим методом, є кращою оцінкою очікуваної доходності ніж середнє вибіркове для моделі інвестиційного портфеля. 3. ARMA-ARIMA прогноз та середній квадрат приростів доходності особливо вдало сполучаються в одній моделі. Також, вперше були розроблені і запропоновані: Класифікація моделей оптимізації інвестиційного портфеля. Способи врахування вподобань інвестора щодо певних активів в моделюванні оптимального портфеля. Методика застосування пуасонівського згладжування до історичних даних в оцінюванні очікуваної доходності та ризику активів і портфеля. Побудована відповідна модель, надані рекомендації щодо методів її розв’язку та використання в управлінні портфелем, здійснена реалізація на реальних даних. Нові критерії ризику активів та портфеля, моделі з їх використанням. Моделі оптимізації обсягів пакетів цінних паперів. Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 1. Метод Бокса-Дженкінса пропонується до оцінювання очікуваної доходності акцій. Отримані ARMA-ARIMA прогнози, які підтверджуються якісно висновками технічного аналізу, можуть розглядатись як підґрунтя до прийняття рішення про придбання (продаж) активу. 2. Економіко-математична модель з використанням середнього квадрату приростів, ARMA-ARIMA прогнозу та запропонованою системою обмежень є практичним засобом побудови та управління інвестиційнім портфелем. Вона може систематично використовуватись інвесторами та портфельними керуючими з метою оптимізації інвестиційної діяльності. 3. Пуасонівське згладжування є придатним і при коректному застосуванні вдалим способом врахування історичних даних у формуванні оцінок очікуваної доходності та ризику активів. Модель інвестиційного портфеля з відповідними оцінками може успішно застосовуватись в інвестиційній діяльності. 4. Моделі з використанням нових оцінок ризику можуть розглядатися як альтернативні методи управління портфелем. Результати, отримані за моделлю з індикатором імовірного відхилення майбутньої доходності від її середнього значення, свідчать на користь її практичного застосування. 5. Моделі цілочисельної оптимізації інвестиційного портфеля автором дисертації запропоновані, але не досліджувались. Вони можуть стати об’єктами вивчення та подальшого вдосконалення до стану успішного практичного застосування в управлінні інвестиційним портфелем.

Можна було тльки думати про те, щоб не дати зачпки вирвати в нас усе, щоб не дати м права, хоч би формального, вдмовитись вд усього, чого вони й домагалися вд нас свом провокацйним поводженням. Стиснувши зуби, зацпивши вс почуття, делеAаця справилась з цю тяжкою задачею: не пддалась провокац. Кадети мусли трактувати з нами, мусли додержуватись хоч з пристойности обцянок свох попередникв. Розумться, це було не трактування, а шматування з гарчанням бдного Статуту вищого Управлння Украни. З його лишились тльки клаптики, як доброд Гальперн та Нольде поподбрали, сяк-так позшивали й представили свом панам. Т ще дещо обгризли й з серцем тикнули нам ¶нструкцю @енеральному Секретаратов. Пдписав  той самий Керенський, який разом з Церетелл прижжав до Киву й давав широк обцяння й який тепер у Петроград ввесь час уткав од делеAац, н разу не принявши . 5. Замсць Консттуц - ¶нструкця. Точний текст цього документу такий: Тимчасова ¶нструкця @енеральному Секретаратов Тимчасового Правительства на Укран. 1

1. Препятствие на пути прямых инвестиций: антимонопольное законодательство или несовершенство налоговой системы

2. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

3. Прямі податки

4. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

5. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

6. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області
7. Деятельность брокеров на Европейских фондовых рынках
8. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

9. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

10. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

11. Спецподразделения Армии Израиля: "Голани" (Special forces in Army of Israel Golani)

12. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

13. Тактика действий танковых подразделений иностранных армий в локальных конфликтах

14. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

15. Причины поражений советской армии в начале ВОВ

16. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

Железная дорога "Голубая стрела-конструктор", длина пути 449 см.
Блочно-модульный конструктор. Железная дорога со световыми и звуковыми эффектами, фигурками людей и животных. Эта модель «Голубой стрелы»
1871 руб
Раздел: На батарейках
Качели детские "Классик".
Каркас качелей - деревянные планки. Шнур - капрон. В комплект входят кольца металлические - 2 штуки.
357 руб
Раздел: Качели
Сейф-книга "Париж" СС0040/1.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
599 руб
Раздел: Копилки

17. Спецподразделения Армии Израиля: "Голани" (Special forces in Army of Israel Golani)

18. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

19. "Реквием" Анны Ахматовой

20. Анна Андреевна Ахматова

21. Медицинская служба русской армии в Отечественную войну 1812г.

22. Причины поражения Красной армии в первый период ВОВ
23. Оружие и снаряжение русской армии 16 века
24. Внешняя и внутренняя политика СССР накануне немецко-фашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном этапе войны

25. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

26. АРМ для бухгалтерии ВУЗа

27. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

28. Замечательные кривые в математике. Прямая, окружность, циклоида, кривая кратчайшего спуска, спираль Архимеда, лемниската, Т. Барианшона, Т. Паскаля

29. Заболевания прямой кишки

30. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

31. К вопросу о причинах поражений Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны

32. Установка для статической балансировки роторов методом прямого измерения статического момента

Доска магнитно-маркерная, 45х60 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
976 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
348 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Расчет радиорелейной линии связи прямой видимости

34. Сравнительный анализ верхней прямой подачи волейболистов различной квалификации

35. Фондовая и товарная биржи

36. Роль биржи в инфрастуктуре фондового рынка

37. Применение технического анализа на фондовом рынке

38. Фондовые биржи в России (правовые основы и практический опыт)
39. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
40. Основы рынка ценных бумаг. Роль клиринговой палаты на фондовой бирже

41. Рижская фондовая биржа

42. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

43. Фондовый рынок в России: теоретический и современный аспект

44. Механизмы функционирования фондового рынка

45. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

46. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры

47. Обеспечение русской армии (конец XV - первая половина XVII вв.)

48. Боевые действия русской армии в середине 19 века

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Накопитель настенный "Классика", А4.
Используется для размещения листовок и буклетов в удобном для клиента месте. В данной моделе не желательно размещать увесистые каталоги и
340 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пленка-заготовка для ламинирования, 100 штук, для формата А4.
Пленка для ламинирования - двойной пакет из пленки, спаянный с одной стороны (содержание полиэстера > 50%). Документ вкладывается между
562 руб
Раздел: Тонеры, термопленки

49. Исламская революция и курс на создание армии нового типа

50. Русская армия 1812 года

51. История создания и деятельности Ирландской Республиканской армии

52. Створення залізниць в Україні

53. Русская армия в XVIII столетии

54. Русские формирования, сражавшиеся в рядах немецко-фашистской армии
55. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
56. Создание Красной Армии

57. Победы русской армии. XVIII столетие

58. Жаворонок. Ануй Жан

59. Аничков мост

60. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

61. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова

62. Брокеры, дилеры и другие посредники

63. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой

64. "Анна Снегина"

Муфта для рук "Еду-Еду", раздельная, на коляску, с натуральным мехом, тёмно-серая.
Муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок, имеет отдельно крепление к ручке. Муфта позаботится о
462 руб
Раздел: Муфты на ручку
Набор ручек гелевых, суперметаллик, с блестками "Magic girls", 12 цветов.
Пишущий узел 1.0 мм. Гелевый тип чернил с блестками. Стильный пластиковый корпус. Сменный стержень 129 мм.
405 руб
Раздел: Цветные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Анна Ахматова: жизнь и творчество

66. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

67. Поэзия Анны Ахматовой

68. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

69. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

70. Анна Ахматова
71. Критика романа Анна Каренина
72. Роман Л. Толстого Анна Каренина

73. С. Есенин. Анна Снегина

74. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

75. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

76. Организация прямых продаж

77. Фондовые биржи

78. Прямая Эйлера

79. Анатомия прямой кишки

80. Онкология (рак прямой кишки 2)

Спиннер металлический "Сюрикен" (золото).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
322 руб
Раздел: Спиннеры
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Машина-каталка "Джип" с мелодией.
Под сиденьем имеется багажник, куда можно положить формочки, совочек или какие-нибудь еще незаменимые на прогулке вещи. За сиденьем –
2199 руб
Раздел: Каталки

81. Свищи прямой кишки

82. Выпадение прямой кишки

83. Онкология (рак прямой кишки)

84. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

85. Преимущества работы на фондовой бирже без посредников

86. Аналіз та удосконалення оперативного управління
87. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)
88. Самореализующиеся финансовые модели фондового рынка

89. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

90. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

91. Прямые и косвенные налоги, применяемые в налогообложении

92. Армия в политической системе

93. Высшая юридическая сила и прямое действие конституции

94. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

95. Расчет радиорелейной линии связи прямой видимости

96. Позиционирование как стержень прямого маркетинга, или... Как быть интересным своему потребителю

Набор цветных карандашей Trio, укороченные, 12 цветов.
В наборе 12 цветных карандашей, укороченные, пластиковый футляр.
354 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
437 руб
Раздел: Кухни, столовые
Пенал "Сердца", 3 отделения, 190x105 мм, ткань.
Количество отделений – 3. Размер – 190x105 мм. Материал – ткань. Тип застежки – молния. Форма – прямоугольная.
320 руб
Раздел: Без наполнения

97. Духовные основы российской армии

98. Православие в России. Церковь и русская армия

99. Незаметный герой: священник в армии

100. Метод прямого наблюдения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.