Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Химия Химия

Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖКОНТРОЛЬНА РОБОТА З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇстудентки: Обіход Тетяни Миколаївни ІІІ фарм. (вечірнє)Черкаси 2007 План1. Класифікація неорганічних сполук 2. Комплексні сполуки, будова молекул. Типи хімічних зв’язків у комплексних сполуках 3. Загальна характеристика неметалів VІІ групи. Хлор. Характеристика елемента. Поширення у природі. Добування. Фізичні і хімічні властивості. Застосування 4. Бор. Характеристика елемента. Поширення у природі. Сполуки бору. Борна кислота: добування, фізичні та хімічні властивості, застосування. Добування, фізичні та хімічні властивості, застосування тетраборату натрію 5. Свинець. Характеристика елемента. Поширення у природі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування. Гідроксид свинцю (ІІ), добування, фізичні та хімічні властивості. Солі свинцю (ІІ). Якісні реакції на катіон свинцю (ІІ) 6. Основні закони хімії та їх наслідки 7. Способи вираження концентрації розчинів. Масова частка розчиненої речовини, молярна концентрація еквівалента 8. Бром. Характеристика елемента. Добування, фізичні та хімічні властивості, застосування 9. Загальна характеристика неметалів головної підгрупи ІІІ, ІV груп. Вуглець. Характеристика елемента. Поширення у природі. Алотропні видозміни вуглецю: алмаз, графіт, карбін. Уявлення про адсорбцію. Хімічні властивості вуглецю 10. Оксид заліза (ІІ), його властивості. Гідроксид заліза (ІІ), його властивості. Солі заліза (ІІ), їх відновні властивості. Якісні реакції на катіон заліза (ІІ) Література 1. Класифікація неорганічних сполукХімія займається вивченням перетворень хімічних речовин, тому для неї дуже важливою є класифікація хімічних сполук. Під класифікацією розуміють різноманітних та багаточисельних сполук (число відомих на сьогодні сполук перевищує 3,5 мільйони) у певні групи або класи, які мають схожі властивості. Природні хімічні речовини зазвичай являють собою складні суміші різних сполук, які піддають розділенню як фізичними, так і хімічними методами. У результаті процесів розділення і очистки отримують індивідуальні хімічні речовини, які характеризуються певними і постійними для кожної індивідуальної сполуки фізичними властивостями. Індивідуальні хімічні речовини прийнято ділити на дві групи - небагаточисельну групу простих речовин, яких, врахувавши різні алотропні модифікації, налічується близько 500 (сама група ділиться на підгрупи металів і неметалів) і дуже багаточисельну групу складних речовин. Складні речовини ділять на підгрупи неорганічних та органічних речовин, підгрупа неорганічних речовин, у свою чергу, ділиться на оксиди, основи, кислоти та солі. 2. Комплексні сполуки, будова молекул. Типи хімічних зв’язків у комплексних сполукахДо складу координаційних сполук входять комплексні йони (або нейтральні сполуки), які при написанні формул виділяються в квадратні дужки. Наприклад, К4 ОН тощо. У водних розчинах такі координаційні сполуки повністю дисоціюють на зовнішню координаційну сферу і внутрішню координаційну сферу або власне комплекс. Останнє підтверджує, що частинки зовнішньої координаційної сфери зв'язані в координаційній сполуці менш міцно і в процесах розчинення або в реакціях обміну відщеплюються від сполуки, утворюючи самостійні йони.

Таким чином у процесах розчинення, у хімічних реакціях, у структурі кристалу комплекс виступає як самостійна одиниця, яка утворена з реально існуючих простіших частинок і здатна самостійно існувати. Наприклад, К4 4- - іон - є комплексом, який утворений з реально існуючих простіших частинок Fе2 і С &oli e;. Склад комплекса: Центральний атом (Ц. а) або комплексоутворювач - це центральний елемент у внутрішній координаційній сфері, навколо якого координуються (групуються) йони або молекули (у наведених прикладах це ферум (II) - катіон або ферум (2 ) - іон і аргентум (1 ) - іон); Ліганди (L) - йони або молекули, які координуються навколо центрального атома у внутрішній координаційній сфері (у цих прикладах - це С &oli e; - іони, ціанід-іони, і H3 - молекули амоніаку); Число, яке показує кількість лігандів, називається координаційним числом - к. ч. У цих прикладах координаційне число дорівнює 6 і 2. Центральний атом і ліганди утворюють внутрішню координаційну сферу (ВКС) - комплексну сполуку, яка завжди береться в квадратні дужки.ВКС: .Заряд комплекса чисельно дорівнює загальному заряду зовнішньої координаційної сфери, але протилежний йому за знаком. Якщо комплексна сполука (внутрішня координаційна сфера) має заряд, відмінний від нуля, тоді є зовнішня координаційна сфера (ЗКС). Останню утворюють йони, які розміщені за внутрішньою координаційною сферою. Так у К4 у зовнішній координаційній сфері знаходяться чотири калій (1 ) - іони. Отже, сам комплекс має чотири негативних заряди. У ОН у зовнішній координаційній сфері знаходиться один гідроксид-іон, який має один негативний заряд. Тоді комплекс має один позитивний заряд. Наприклад, ЗКС: 4К ; ОН&oli e;. Тоді, заряд ВКС в першому випадку дорівнює 4-, у другому - 1 . Запис: z (ВКС) = 4-, z (ВКС) = 1 . Заряд комплексоутворювача дорівнює алгебраїчній сумі зарядів всіх йонів, які є у внутрішній координаційній сфері. Центральним атомом може бути метал-катіон (наприклад, Fе2 , Fе3 , Со2 Си2 , тощо), метал-атом (наприклад, Fе, Со, і, М тощо), неметал-катіон (наприклад, Sі4 , S6 , Р5 тощо), неметал-аніон (наприклад, Н4 - 3-, Н3О - О2-), а лігандом - негативно заряджений простий чи складний аніон (наприклад, F-, СІ-, Вr&oli e;, І-, S2O32- тощо) полярна молекула (наприклад, Н3, Н2О тощо), молекули органічних речовин, які легко поляризуються (наприклад, (СН2) 2 ( Н2) 2 - етилендіамін -е тощо) або неполярні молекули органічних речовин. Здатність центрального атома до комплексоутворення залежить від величини ступеня окиснення, радіуса атома чи йона його, природи лігандів, рН, температури, природи зовнішньої координаційної сфери, природи розчинника. Відомі к. ч.: 1, 2, 3, 4, б, 6, 7, 8, 9,12. Найчастіше зустрічаються координаційні сполуки з к. ч.2, 4 і 6, причому часто к. ч. в 2 рази більше числового значення ступеня окиснення центрального атома. Ці числа відповідають найбільш симетричній геометричній конфігурації комплекса (октаедр (к. ч. = 6), тетраедр або квадрат (к. ч. = 4) і лінійна (к. ч. = 2)). Для пояснення комплексоутворення використовують електростатичні уявлення. Утворення комплекса - це наслідок електростатичної взаємодії між центральним атомом (комплексоутворювачем) і лігандами - йонами або молекулами.

Допускається, що частинки, які утворюють комплекс, шари з певним зарядом і радіусом, які не деформуються. Стійкий комплекс утворюється тоді, коли сили притягання до центрального атома комплекса зрівноважують сили відштовхування між лігандами. Наприклад, аквакомплекси лужних і лужноземельних металів 2 тощо утворюються за рахунок електростатичного притягання. Згідно з електростатичними уявленнями в аквакомплексах лужні і лужноземельні метал-іони утримують молекули дигідроген оксиду (Н2О) за рахунок електростатичних сил взаємодії метал-іон - диполь (Н2О). Сила притягання між метал-іон - диполь і сила відштовхування між лігандами (Н20) урівноважують одна одну при певному значенні координаційного числа, що відповідає найбільшій енергії зв'язку комплекса. Електростатичні уявлення при утворенні комплекса дозволили оцінити стійкість комплексів, передбачити координаційне число і просторове розміщення лігандів. Електростатична теорія наочна, тому нею нині користуються для якісних висновків, наприклад, для пояснення утворення аквакомплексів лужних і лужноземельних металів. У решти комплексних сполук природа хімічного зв'язку принципово не відрізняється від природи зв'язку у простих сполуках. У внутрішній сфері між центральним атомом і лігандами формуються полярні ковалентні зв'язки за донорно-акцепторним механізмом, а зовнішня координаційна сфера утримується біля комплекса за рахунок електростатичної йон-йонної взаємодії, яка за характером наближається до йонного зв'язку. Утворення хімічного зв'язку і геометричну будову комплекса пояснюють за допомогою методу валентних зв'язків І методу молекулярних орбіталей, які взаємно доповнюють один одного. Для передбачення реальної геометричної будови комплексних сполук використовують уявлення про гібридизацію АО центрального атома. Згідно з теорією гібридизації валентні АО центрального атома, які приймають участь в утворенні хімічного зв'язку, у комплексах втрачають свою індивідуальність, тобто не є чистими. Вони гібридизуються і одержують точну направленість у просторі, причому їх взаємна направленість максимально симетрична (для цього числа АО) відносно центра центрального атома комплексної сполуки. При цьому перекриття гібридних АО центрального атома з АО лігандів посилюється, міцність хімічного зв'язку зростає і комплексна сполука одержує оптимальну для неї стійкість. Залежно від числа гібридних АО центрального атома є кілька типів стереохімічного розміщення осей симетрії гібридних орбіталей. Таке положення гібридних орбіталей призводить до фіксації лігандів у просторі навколо центрального атома, що дозволяє геометрично описати будову всього комплекса. Отже, геометричну конфігурацію комплексної сполуки визначає тип гібридизації АО. При sр-гібридизації АО к. ч. дорівнює 2 і комплекс має лінійну геометрію; при sр3-гібридизації АО - тетраедричну (к. ч. = 4), dsр2 - квадратну (к. ч. = 4), sр3d2 - або d2sр3 - октаедричну форму (к. ч. = 6). 3. Загальна характеристика неметалів VІІ групи. Хлор. Характеристика елемента. Поширення у природі. Добування. Фізичні і хімічні властивості. ЗастосуванняЕлементи VІІ групи періодичної системи ділять на дві підгрупи: головну - підгрупу галогенів, та побічну - підгрупу марганцю.

Но такая вера, исключающая сомнение как методический подход, способна с самого начала не замечать ошибки и не истины противоположного свойства у так называемого авторитета и оставляет мало шансов на успех такой позиции в будущем. Разновидностью веры-доверия является доктринальная вера, т. е. вера в общие положения, выдвигаемые авторитетом. (Кстати, доктринальная вера есть также разновидность веры-достоверности, когда объектом веры становится доктрина, учение.) Названные только что виды веры могут обусловливать фанатизм отвергающую альтернативы приверженность индивида определенным убеждениям. Фанатизм сочетается с нетерпимостью к инакомыслящим, с отсутствием самокритичности, с догматизмом. Моральная вера есть вера в нравственные принципы, в их осуществимость, следование нравственному закону. Основным законом этики И. Кант признавал категорический императив: "Поступай так, чтобы человечество и в твоем лице, и в лице всякого другого всегда рассматривалось тобой как цель, но никогда только лишь как средство". И. Кант подчеркивал, что человеческая личность самоценна и ни в коем случае не должна рассматриваться как средство осуществления каких-либо задач, хотя бы и для всеобщего блага. По И

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы

3. Поняття, форма та функції Конституції України

4. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

5. Роль та функції експресем у художньому тексті

6. Товарна біржа: структура та функції
7. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз
8. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

9. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

10. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

11. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

12. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

13. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

14. Світова організація торгівлі: цілі та функції

15. Обрання та функції Президента України

16. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
547 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика для ребятишек от 3 лет - это качественная и интересная отечественная игрушка. В набор входят разноцветные
379 руб
Раздел: Магнитная
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

17. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

18. Динамічні процеси та теорія хаосу

19. Структура та функції умовиводу

20. Філософські методи та функції філософської науки.

21. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

22. Сучасний склад: характеристика та функції
23. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки
24. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

25. Основные тенденции развития итальянской экономики с 90-х годов и до сегодняшнего времени

26. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

27. Функции управления применительно к таможенным органам

28. Зміст поточних планів та організація їх розробки

29. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

30. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

31. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

32. Закон вартості: сутність та основні функції

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
984 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

34. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

35. Культура как социальное явление. Ее основные функции

36. Пищеварительный тракт и его основные функции

37. Планирование - как основная функция управления

38. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"
39. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения
40. Основные процедуры и функции модуля CRT

41. Печінка. Її будова, функції та хвороби

42. Основные функции менеджмента

43. Основные функции ООН

44. Основные виды и функции социальных норм

45. Основные функции культуры

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Основные функции управления природопользованием

48. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17354.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
680 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

50. Основні макроекономічні показники

51. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

52. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

53. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

54. Основные функции и компоненты ядра ОС UNIX
55. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
56. Функции биосферы (по Вернадскому и основные биосферные законы по Реймерсу)

57. Основные функции Центрального Банка

58. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

59. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

60. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

61. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

62. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

63. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

64. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
445 руб
Раздел: Прочее
Пластиковое лото. Половинки. Комплект из трех игр.
Набор «Половинки» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

65. Контроль та ревізія використання основних засобів

66. Облік основних засобів та руху грошових коштів

67. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

68. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

69. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

70. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання
71. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки
72. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

73. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

74. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

75. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

76. Основные функции и правовое значение неустойки

77. Поняття, функції та система трудового права України

78. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

79. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

80. Функции и основные принципы организации местного самоуправления

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
346 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Накладка в ванну "Миди", двухцветная.
Накладка в ванну для купания младенцев. Накладка имеет анатомическую выемку, выполнена в форме небольшой горки. В комплекте две фигурные
333 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

81. Книга. Основные функции и свойства

82. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

83. Основные функции метафоры

84. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

85. ЛИСП-реализация основных способов вычисления гамма-функции

86. Основні принципи модульного програмування та стеки
87. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager
88. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

89. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

90. Предмет и основные функции истории

91. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

92. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

93. Основные аксиомы и тождества алгебры логики. Аналитическая форма представления булевых функций

94. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

95. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

96. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2479 руб
Раздел: Каталки
Рюкзак с EVA спинкой, для начальной школы "Динозавр", 12 литров, 38x30x14 см.
Рюкзак с EVA спинкой, для начальной школы. 2 отделения, 4 кармана. Формоустойчивая спинка из EVA. Широкие регулируемые
1011 руб
Раздел: Без наполнения

97. Основные задачи и функции логистики

98. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции

99. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

100. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.