Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Педагогика Педагогика

Дидактика

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ кафедра філософії і культури на тему “Дидактика вищої школи та шляхи її розвитку на сучасному етапі” Виконала: студентка 3 курсу 381 групи факультету МЕВ Данкова Наталія Олегівна Керівник: Руда Н.Я. ЛЬВІВ - 2004 ЗМІСТ .31. Загальне поняття про дидактику як педагогічну теорію .5 2. Дидактичні принципи Яна Амоса Коменського.10 1. принцип свідомості і 2. принцип .12 3. принцип поступовості і систематичності знань.13 4. принцип вправ і міцного оволодіння знаннями і навиками.14 3. Основні дидактичні концепції 4. Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа.22 .26 Список використаної ВСТУП На сучасному етапі все більш актуальнішим стає питання виховання молодих кадрів . Формування нової людини, як спеціаліста, яке включає в себе гармонійне поєднання духовних цінностей, принципів моралі з розвитком професійних якостей – це необхідна умова сучасного здорового суспільства. Сучасний рівень психології і педагогіки викликав необхідність систематичного дослідження проблеми навчання, щоб наблизитися до її об'єктивного рішення, забезпечити роль методів в досягненні всього різноманіття цілей навчання, обгрунтувати моністичний підхід до рішення проблеми, що враховує різні аспекти методів навчання. Найголовніша перешкода на цьому шляху полягає в розкритті найістотнішого, основного в навчанні, те, що обумовило прояв різноманіття характеристик процесу і можливість керувати ним. Ми ставили за мету як можна глибше розкрити тему. Тому ми вважали за необхідне розкрити такі питання як: o загальне поняття про дидактику як педагогічну теорію навчання; o дидактичні принципи Яна Амоса Коменського; o основні дидактичні концепції навчання; o становлення сучасної дидактичної системи та вища школа; Ми обгрунтували наш вибір наступним чином. В першому питанні ми розкрили шлях становлення дидактики як самостійної галузі, відобразили погляди різних спеціалістів на роль дидактики як теорії навчання. В другому питанні ми розкрили погляди і основні принципи “батька” дидактики Яна Амоса Коменського. Він створив педагогічні і філософські праці, пронизані духом гуманізму, демократизму, любов'ю і повагою до людей, повагою до праці. Коменській проповідував ідею ліквідації станових привілеїв і пригноблення людини людиною, любов до батьківщини, оптимістичну віру в майбутнє, рівноправність великих і малих народів і пошану до національних прав всіх народів. Він був борцем за припинення і знищення всіх воєн і відновленням загального миру на землі. В третьому питанні ми охарактеризували основні дидактичні концепції, приділивши увагу концепціям Гербарта і Дж. Дьюї. В четвертому питанні ми розкрили сучасний стан дидактики, так як вона постійно змінюється, крокуючи в ногу з часом, вбираючи в себе усі світові наукові досягнення. Ми розглянули також сучасні дидактичні системи зарубіжних країн. У класичній педагогіці дидактика представлена у вигляді піраміди. ІІ основою є початкова школа, а вища школа є її вершиною. Тому ми і повинні докласти всіх зусиль для розвитку навчання в вищій школі, так як це є кінцевим процесом формування не тільки спеціаліста, але й і просто людини.

РОЗДІЛ 1 Загальне поняття про дидактику як педагогічну теорію навчання Дидактика – це галузь педагогіки, що містить теорію навчання. Вона сформувалася у самостійну галузь, відокремлюючись від філософських знань, на початку XVII ст. завдяки англійському філософу Франсісу Бекону. У вжиток термін “дидактика” ввів німецький педагог Вольфганг Ратке. Він під цим терміном розумів дисципліну, що досліджує теоретичні засади навчання. Засновником дидактики вважають Яна Амоса Коменського. Коменській був новатором в області дидактики. Він висунув багато глибоких, прогресивних дидактичних ідей, принципів і правил організації учбової роботи (учбовий рік, канікули, розподіл учбового року на учбові четверті, одночасний прийом учнів восени, класно-урочна система, облік знань учнів, тривалість учбового дня і інше). Й. Ф. Гербарт, німецький філософ і педагог, який після Коменського здійснив найбільший вплив на дидактику, вже вважав її частиною педагогіки, відносячи до останньої і теорію виховання. Гербарт є засновником теорії формальної освіти. Він вважав, що обсяг свідомості людини є обмеженим, і його можна формувати чотирма ступенями навчання: на першому ступені (“ясність”) застосовується первинне ознайомлення учня з предметом пізнання; на другому (“асоціація”) встановлюється зв’язок нових елементів знань з попередніми, відомими; на третьому (“система”) використовується таке компонування матеріалу, яке подає його у вигляді правила чи закону; на четвертому ступені (“метод”) відбувається застосування набутих знань на прикладах, під час розв’язання вправ, завдань, тренувань. Дидактику, як частину педагогіки також розділили деякі послідовниками Гербарта. Вона знайшла віддзеркалення і в роботах польських вчених Б. Наврочинского і К. Сосницького. На думку Наврочинського, « теорія виховання і теорія навчання, тобто дидактика, разом складають єдине ціле, яке ми називаємо педагогікою ». Сосницький вважав дидактику « одним з розділів комплексу педагогічних наук », яка представляла собою теорію перетворення інтелектуальних здібностей людини. Інші розділи Сосніцкий також називає педагогічними науками. Аналогічну точку зору виказують інші дидактики. Б.П. Єсипов, наприклад, пише, що дидактика є не окремою науковою дисципліною, а частиною педагогіки як науки про виховання. Те ж затверджує М. А. Данілов, але додає, що дидактика набуває в даний час характеру самостійної наукової дисципліни. Він вважає її теорією навчання і освіти. Л. Клінгбергу дидактика як теорія навчання представляється « науковою дисципліною педагогіки », особливо тісно пов'язаною з теорією виховання. Засновником української дидактики був великий педагог Д. Ушинський. Він створив цілісну дидактичну систему на науково-матеріалістичній основі. Запропонувавши модель дидактичного процесу й чітко визначивши дві основні мети, що реалізуються одночасно, — оволодіння системою наукових знань і розвиток розумових здібностей, — Ушинський розробляє психологічно аргументовані технології навчання грамоті, розвитку мислення, обґрунтовує умови ефективного перебігу процесу засвоєння знань, педагогічної взаємодії вчителів і учнів, що реалізується засобами спонукання дітей до самостійної та активної пізнавальної діяльності.

Ці дві мети, на його думку, і є сутністю процесу навчання. Розум розвивається лише в процесі засвоєння знань. Він — не що інше, як добре організована свідомість. Тому однобічне захоплення завданням розвитку розуму без зв'язку із засвоєнням знань, так само як і завданням забезпечення готових знань без уваги до розвитку розуму, суперечить законам розвитку свідомості людини. Ушинський формулює важливе положення: розвивати розум взагалі — справа неможлива, бо розум, або, краще сказати, свідомість збагачується лише примноженням фактів і переробкою їх. У цьому твердженні виражений закономірний зв'язок між вивченням матеріалу, характером діяльності свідомості та зміною свідомості, тобто закономірність розвитку свідомості в навчанні. Польський педагог і психолог Ян Владислав Давід на основі аналізу праць Ушинського описав його дидактичну систему, побудовану на психологічному фундаменті, яка функціонує без особливих змін протягом тривалого часу. Вона включала три психічні процеси: 1) сприймання в умовах безпосереднього пізнання; 2) внутрішню переробку — уявлення, розуміння, узагальнення і висновки, тобто опосередковане пізнання; 3) моторну реакцію або дію: рухи, міміку, мову, письмо, вчинки. Дидактична діяльність наповнилася компонентами, актуальними й досі. Це: підготовка апперцепції, а нині — актуалізація досвіду, набутого через спілкування з природою і людьми, а також знань, засвоєних раніше у школі; подання конкретного матеріалу: . демонстрація предмета в цілому й окремих його частин, . розпізнавання властивостей предмета, . визначення міри врахування його частин та властивостей; зіставлення і множинна асоціація, а нині — систематизація вивченого; узагальнення; застосування. Не всі, проте, вважають, що дидактика є теорією навчання, або теорією освіти і навчання. Вже в XIX ст. О. Вільман особливо підкреслював те значення, яке має для дидактики зміст освіти, системність, тематичний обхват і його освітньо-виховне значення. Уявлення про дидактику як науку про зміст освіти відстоював З. Гессен, який у своєму творі «Структура і зміст сучасної школи» дав підзаголовок: «загальна дидактика». В даний час ці уявлення близькі західнонімецьким дидактикам, які вважають дидактику наукою про зміст освіти (В. Клафки, Е. Венігер) або наукою про категорії освіти (І. Дерболав). Деякі дидактики в Німеччині розглядають науку про зміст освіти, якій в англомовній літературі відповідає термін curriculum, разом з дидактикою як наукою про методи навчання. Таке розуміння дидактики, що відділяє процес освіти від його змісту, неприйнятне перш за все тому, що не можна вивчати дидактичний процес, його методи, засоби і організацію без урахування його змісту, так само як не можна розглядати переваги самого змісту без включення його в який-небудь процес. Відстоюючи уявлення про єдність дидактики як науки, слід нагадати, що ця єдність обумовлена не тільки методологічними поглядами, але і багаторічною традицією, а також фактом її існування майже у всіх країнах, де дидактика розвивається вже багато років. Кажучи про традиції, необхідно зазначити, що термін «дидактика» - грецького походження.

Это самый сложный вид педагогического творчества. Он охватывает деятельность педагога и учащихся целиком. К такому виду творчества относится создание интегративного урока, бригадной формы производственного обучения учащихся, лицеев, колледжей, информационных технологий обучения и т.д. Организаторское творчество - это творчество в сфере управления и организаторской деятельности по созданию новых способов планирования, контроля, расстановки сил, мобилизации ресурсов, связи со средой, взаимодействию учащихся и педагогов и т.д. Организаторское творчество обеспечивает научную организацию труда (НОТ), рациональное использование всех факторов, способствующих достижению цели более экономным путем. Как видим, педагогу есть где проявить творчество. Совокупность знаний о способах и средствах проведения учебно-воспитательного процесса можно назвать "технологией учебного процесса". Но в чем тогда разница между дидактикой (она занимается содержанием, способами и средствами образования, деятельностью педагога и обучаемого) и педагогическими технологиями? Коротко можно сказать так: дидактика - это теория образования в целом, а педагогическая технология это конкретное, научно обоснованное, специальным образом организованное обучение для достижения конкретной, реально выполнимой цели обучения, воспитания и развития обучаемого

1. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

2. Дидактика

3. «Великая дидактика» Я.А.Каменского

4. Детская игровая дидактика

5. Дидактика астрономии: от ХХ к ХХI веку

6. Система Убеждающей Речи Как Гомеостаз: Ораторика, Гомилетика, Дидактика, Символика
7. Аналіз проблеми дидактики вищої школи
8. Основы дидактики высшей школы

9. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

10. Обитатели подводного мира (Доклад)

11. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

12. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

13. Особенности озёр России (Доклад)

14. Греция (Доклад)

15. Коста-Рика (Доклад)

16. Озеро Байкал (Доклад)

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета

17. Саудовская Аравия (Доклад)

18. Таиланд (Доклад)

19. Урбанизация и заселенность территории (Доклад)

20. Экономическое развитие Западносибирского региона (Доклад)

21. Понятие государственного бюджета (Доклад)

22. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)
23. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)
24. Семейное право (Доклад)

25. Владимир Галактионович Короленко (Доклад)

26. Сергей Сергеевич Прокофьев (Доклад)

27. Демокрит (Доклад)

28. Хрущев против Сталина. Доклад на XX съезде партии

29. Образ иноплеменников по Повести временных лет (1060-1110) ([Доклад])

30. Московский Кремль (Доклад)

31. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

32. Клиника и лечение трихомониаза у мужчин (Доклад)

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Экосистема пустыни (Доклад)

34. Охрана природы (Доклад)

35. Обучение в Германии (Доклад)

36. Процесс становление власти в России (Доклад)

37. Ангола после обретения независимости (Доклад)

38. Гана до обретения независимости (Доклад)
39. Гражданское общество и либерализм (Доклад)
40. Механизмы Высокотемпературного Радационного Охрупчивания (Доклад)

41. Эниология как паранаука (Доклад)

42. Картофель (как важная кормовая и техническая культура) (Доклад)

43. Социально-психологический тренинг (Доклад)

44. Т.Парсонс: Аналитический реализм и понимание задач социологической теории (Доклад)

45. Сверхпроводники (Доклад)

46. О вреде курения и алкоголизма (Доклад)

47. Что такое лечебное голодание (Доклад)

48. Физиогномика (отрывок из работ Аристотеля) ([Доклад])

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)

50. Роберт Оуэн - социалист-утопист (Доклад)

51. Зарождение философской традиции (Доклад)

52. Крахмал (Доклад)

53. Нефть (Доклад)

54. Российская банковская система после Октябрьской революции 1917г. (Доклад)
55. Дилинг в современных российских условиях (Доклад)
56. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

57. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

58. Появление денег (Доклад)

59. Адам Смит (Доклад)

60. Кейнс и кейнсианство (Доклад)

61. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях (Доклад)

62. Анализ макроэкономических показателей США (Доклад)

63. Подходы к поэтапному формированию платежного союза (Доклад)

64. ЭКЮ - (European Currency Unit) (Доклад)

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

65. Секретарь (Доклад)

66. Анализ альтернатив и выбор стратегии (Доклад)

67. Предпринимательские потребности (Доклад)

68. Монополии (Доклад)

69. Доклад на защите дипломной работы "Анализ финансового состояния рассмотрен на примере лечебно-профилактического учреждения - санаторий им. Лермонтова"

70. Анализ мирового финансового кризиса /октябрь-ноябрь 1997г./ (Доклад)
71. Политика эффективности занятости в России (Доклад)
72. Теоретический аспект инфляции (Доклад)

73. Кризис конца 98 - экономико-политические аспекты (Доклад)

74. Нобелевские лауреаты по экономике (на 23 человека) (Доклад)

75. Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

76. Миф и религия (Доклад)

77. Доклад Хрущева. Разоблачения и умолчания

78. Подготовка учеников к докладам

79. План доклада по философии элейской школы

80. Доклад на тему «Ядерное оружие»

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

81. Доклад по Збигневу Бзежинскому

82. Ломоносов М.В. (Доклад)

83. Феноменология террора: аналитический доклад


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.