Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Криминалистические версии

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

В зв’язку з цим дедуктивний метод отримання нового знання також відіграє важливу роль і в розслідуванні злочинів, а саме при висуванні версій. Він реалізується при використанні типових версій. “Механізм” їх застосування може бути змальований наступним чином . При побудові конкретної версії, типова версія служить більшим посиланням сулогізму, Конкретна версія – заключення цього сулогізму. Для закріплення даного питання в учбовому процесі можна застосовувати посібник Л.Г. Відонова “Система типових версій про осіб, що вчинили вбивство”. Наприклад, одна з типових версій, що розглядається в цьому посібнику, говорить, що в ситуаціях, коли знайдені частини розчленованого трупу, злочинцями частіше за все є особи, які добре знали потерпілого. Тому, знайшовши частини розчленованого трупу і спираючись на дану типову версію, висувається конкретне припущення про те, що вбивця в указаному випадку знаходиться серед родичів або близьких знайомих жертви. Слідчий стикається з дедукцією і в тих випадках, коли йому необхідно робить якісь висновки на основі свідчень свідків. Наведемо приклад, використаний І.М. Лузгіним: якщо свідок стверджує, що він бачив, як було скоєно розбійний напад, то схоже на правду, що воно було саме так. Тут застосовано таке приблизне узагальнення: як правило, те, що стверджує свідок, відповідає дійсності. Такі узагальнення не являються достовірними судженнями, вони допускають виключення. Тому і побудовані на їх основі висновки будуть представляти собою лише версії, що потребують подальшого дослідження і обгрунтування. Метод дедукції доцільно використовувати також і при дослідженні речових доказів. Ілюстрацією може служити, зокрема , висування версії про те, що документ, що проходить по справі, був підроблений, на основі таких суджень: на представленому документі мають місце розпливи штрихів і жовті плями, то цей документ, найбільш вірогідно, підвергався витравленню. Ми розглядали індуктивний і дедуктивний методи мислення окремо з метою більш детального їх аналізу. Однак в практиці при формуванні версії, вони тісно пов’язані один з іншим. В процесі осмислення існуючого інформаційного балансу і побудові гіпотези активно “працюють” аналіз і синтез. Об’єктивною основою аналітичного і синтетичного процесів в пізнанні взагалі є наявність багатьох різноманітних форм руху матерії. Пізнання повинно осягнути природу об’єктивного світу, відобразити різноманітність в єдиному і єдине в різноманітному. Звідси виникає необхідність розкладання і об’єднання в їх єдності. “Мислення, - пише Ф.Енгельс, - заключається стільки ж в розкладанні предметів пізнання на їх елементи, стільки в поєднанні пов’язаних один з одним елементів в деяку єдність. Без аналізу нема синтезу”. Слідче (криміналістичне) мислення також носить аналітико-синтетичний характер. Це важливо підкреслити, оскільки в юридичний літературі склалася думка, що провідним логічним прийомом для слідчого є аналіз. Висувана версія також повинна відповідати встановленим в науці законам. Наприклад, жодна гіпотеза в сучасній фізиці не може бути вірною, якщо вона суперечить закону збереження енергії.

В будь-якій науці існують закони, які виконують в ній методологічну функцію, оскільки вони – основа її теоретичних побудов. Таку роль відіграють найбільш загальні закономірності даної науки, загальнонаукові теорії, достовірність яких уже доведена практикою. В криміналістиці такими закономірності є: повторюваність процесу виникнення слідів; зв’язок між діями злочинця і злочинним результатом; зв’язок між засобом скоєння злочину і слідами застосування цього засобу; залежність вибору засобу скоєння злочину від конкретних відомих обставин суб’єктивного і об’єктивного характеру та інші. Звичайно, до раніше доведеного знання не можна відноситись догматично, підкреслює П.В. Копнін. Бо гіпотеза може поставити під сумнів і те, що раніше вважалось досить достовірним. Але ж коли ми стикаємося з протиріччям між висунутою гіпотезою і раніш доведеними законами і теоріями, то сумнів повинен виникати наперед усе в гіпотезі. Якщо ж факти і закономірності все більш підтверджують гіпотезу, то необхідно розглянути наскільки достовірна теорії, що їй протирічить. Дослідження версії. Друга стадія процесу версіювання - розвинення версії пов’язується нами з розумовим дослідженням припущення, виведенням з нього положень, їх деталізація шляхом постановки питань по кожному з положень. З логічної сторони це процес формування суджень про невстановлені ще факти і обставини (конкретизація версії). Традиційно в учбовій криміналістичній літературі дослідження (перевірку) версії розглядають в двох етапах: 1) аналізу версії; 2) практичній її перевірці. Другий етап в свою чергу поділяють на чотири стадії: висунення положень; визначення слідчих дій і черговість їх проведення для перевірки висунутих положень; проведення запланованих дій; оцінка отриманих даних і формування висновку про істинність або хибність версії. Виходячи з цієї теоретичної концепції, в юридичній літературі приводяться наступні правила перевірки версій. 1. З версій повинні бути виведенні всі положення, що логічно випливають. 2. Положення повинні бути логічно пов’язані між собою. 3. Результати перевірки приватних версій використовуються як основа для побудови загальних версій. 4. Послідовність перевірки версій визначається практичними умовами розслідування. 5. Перевірка версії може бути здійснена як слідчим, так і оперативним шляхом. Стадія оцінки отриманих фактичних даних, їх співставлення з висунутими положеннями і на цій основі формування висновку про істинність або хибність версії (припущення) має велике практичне значення, але теоретично досліджена не достатньо. Тому пропонуємо виділити її в якості самостійного елементу розумової діяльності слідчого - як доказування версії. Другу ж стадію – розвинення версії вважаємо доцільним обмежити логічним дослідженням висунутого припущення. Головним в логічному дослідженні змісту версії є уявлення про те, які факти, події, обставини повинні існувати в реальній дійсності, якщо висунута версія виражає об’єктивну істину. Ці положення, що є припущеними судженнями, знаходять вираз у сформульованих слідчим питаннях, що підлягають поясненню. Вони дозволяють значно розширити знання слідчого про обставини злочину, дозволяють прогнозувати існування окремих фактів – систематизувати приховані сторони злочину.

В цьому плані версія виступає логічною умовою планування розслідування. Досвід показує, що для практичних працівників, а також і слухачів спірним моментом виявляється задача визначення стосовно кожної версії вичерпною сукупності питань, які підлягають практичні перевірці. По цій причині дане завдання вимагає серйозного і наполеглого відпрацювання на заняттях і відповідного висвітлення в учбовому посібнику. Для того, щоб з висунутого на передуючому етапі припущення вивести положення, судження, яким виражається версія, включається у висновок у якості посилання (або в склад посилання в якості одного з елементів). В операціях по розробці положень використовуються в якості інструментарію різноманітні логічні конструкції. В логіці відомі два правильних модусу умовно-категоричного умовиводу – стверджуючий і заперечуючий. Використання стверджуючого модусу можна проілюструвати за допомогою такого роздуму: “Якщо Іванов здійснив злочин (крадіжку), то він був на місці події, у нього повинні бути викрадені речі Згідно висунутої версії, існують певні підстави вважати, що в крадіжці винен Іванов. З цього виходить, що можна припустити, що Іванов був на місці події і що в нього повинні бути викрадені речі.” Якщо версія вірна, то і виведенні положення повинні відповідати дійсності. Достовірність положення визначається достовірністю версії. Подальша перевірка висунутої версії буде пов’язана з пошуками відповідей на питання: “Чи знайдені на місці події сліди перебування Іванова?”, “Чи зберігаються у нього викрадені речі?” і т.д. Заперечуючий модус використовується в процесі доказування хибності версії. Розглянемо його нижче. В процесі логічного виведення положень із версії найбільш широко застосовується дедукція. Саме з цим методом отримання нового знання, а саме, в логічному відношенні пов’язане використання типових версій. Вони можуть підказати, де, наприклад, злочинці частіше за все ховають зброю або викрадені речі, яким шляхом намагаються знищити сліди і т.д. Однак важко погодитись з тими авторами, які вважають дедуктивний метод єдиним можливим методом виведення положень з версії. Не можна виключати інші методи, наприклад, аналогію: бо саме вона являється одною з логічних основ реалізації особистого досвіду слідчого, роль якого на цьому етапі версіювання заперечувати неможливо. Для цих цілей на практиці використовуються також типові версії і приблизні переліки питань до них, направлені на вияснення (встановлення) і уточнення ряду фактів, умов, обставин, що знаходяться в причинному зв’язку з подією, що розслідується. Так, ключем до розкриття злочинів, пов’язаних з пожежами, служить встановлення причин возгорання. Узагальнення практики розслідування справ даної категорії дозволяє назвати ряд типових версій про причини пожежі і перелік питань, які необхідно вияснити. Одною з типових версій, яка враховується слідчим практично по кожній справі про пожежу, є версія про те, що пожежа є наслідком умисного підпалу. Її перевірка складається у встановленні ряду питань, як-то: 1. Наявність мотивів, при яких підпал знаходить логічне пояснення. 2.

К ним относятся, например, версии о таких обстоятельствах, как о системе оружия, примененного преступником, месте и расстоянии, с которых произведен выстрел, времени пребывания свидетеля в определенном месте, о возможном месте пребывания скрывшегося преступника и др. *См.: Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 55. В процессе расследования и судебного следствия криминалистические версии могут выдвигаться следователем, работниками оперативно-розыскных органов, экспертом, судьей. В связи с этим по субъектам выдвижения различаются следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные версии. Оперативно-розыскные версии выдвигаются в процессе осуществления оперативно-розыскных мер, экспертные – в ходе конкретных экспертных исследований, проводимых экспертом при производстве экспертизы. В конечном счете эти версии носят промежуточный характер и служат проверке следственных версий, а экспертные также способствуют проверке судебных версий. Версия может быть выдвинута и прокурором, осуществляющим надзор за соблюдением законов при производстве расследования, но если следователь ее принимает к проверке, она становится следственной версией

1. Построение, разработка версий и планирование расследования

2. История криминалистики и криминалистических учреждений

3. Личность Греча Н.И. в отечественной журналистике XIX века (на материалах электронных версий печатных изданий XIX века)

4. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

5. Криминалистические исследования документов

6. Криминалистическое оружиеведение
7. Криминалистическое учение о следах
8. Криминалистическое исследование пломб и закруток

9. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств

10. Следственные версии и планирование расследования (Контрольная)

11. Криминалистические особенности расследования взяточничества

12. Криминалистическая идентификация

13. Криминалистическая идентификация

14. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

15. Криминалистическое оружиеведение

16. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Монголо-татарское иго. Версия математиков А. Фоменко и Г. Носовского

18. Четвертий Універсал

19. Общие положения криминалистической тактики

20. Криминалистическая характеристика ДТП

21. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

22. Криминалистическая техника
23. Криминалистическая характеристика должностных преступлений
24. Криминалистическая характеристика убийств с применением огнестрельного оружия

25. Криминалистическое почерковедение и автороведение

26. Понятие криминалистической трасологии, виды следов преступления

27. Следственные версии и планирование расследования

28. Криминалистическое исследование личности и потерпевшего по делам об умышленных убийствах

29. Версии и планирование расследования преступлений

30. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

31. Криминалистическая тактика следственного осмотра и освидетельствования

32. Криминалистическое исследование письма

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Версия происходящего как элемент сюжета в рассказе Пантейлемона Романова “Хулиганство”

34. Литература - Отоларингология (экспертные заключения при заболеваниях

35. Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств

36. Версия, как метод планирования при расследовании преступлений

37. Следственные версии и планирование расследования

38. Криминалистическая классификация преступлений в сфере компьютерной информации
39. Корабельный устав ВМФ, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, Устав внутренней службы ВС РФ - полные электронные версии
40. Версии и системные требования для работы с CorelDraw

41. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств.

42. Криминалистическое исследование пломб и закруток

43. Криминалистическое исследование документов.

44. Возможности криминалистического исследования видеоизображений, полученных с видеоконтрольных устройств

45. Государственная статистическая отчетность о преступности. Использование криминалистических и иных учетов в профилактике наркомании и наркопреступности

46. Использование криминалистической фотографии при производстве отдельных следственных действий

47. Криминалистическая взрывотехника

48. Криминалистическая идентификация

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

49. Криминалистическая тактика

50. Криминалистическая фотография

51. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись

52. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений

53. Криминалистическая характеристика и профилактика насильственных преступлений в быту

54. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
55. Криминалистическая характеристика причинения телесных повреждений
56. Криминалистический учет и перспективы его развития

57. Криминалистическое значение следов пальцев рук

58. Криминалистическое исследование веществ и материалов

59. Криминалистическое исследование документов

60. Криминалистическое исследование следов

61. Криминалистическое моделирование как метод научного познания

62. Медико-криминалистические аспекты назначения и проведения экспертиз в случаях отравления техническими жидкостями.

63. Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах

64. Понятие криминалистической идентификации

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Тактика назначения криминалистической экспертизы

66. Технико-криминалистическое исследование документов

67. Эффективность применения криминалистической техники при производстве осмотра места происшествия

68. Основные отличия между программой "1С:Предприятие" версии 7.7 от программы "1С:Предприятие" версии 8.0

69. Сетевые возможности Windows 9X по версиям. Основные сетевые программы и их назначение

70. Проголошення УНР. IV Універсал Центральної Ради
71. Версії та припущення вбивства Кеннеді
72. Управление качеством в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9000 версии 1994 года

73. Криминалистическая габитоскопия

74. Антропологические версии онтологии XX в.

75. Гидрогеология. Построение разреза по скважинам

76. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

77. Нормы ГК, которые определяют особенности порядка заключения договоров по недвижимости

78. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

79. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

80. Билеты по Литературе (2003г., МТЭТ РГТЭУ)

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Минск в мемуарной литературе: Библиографический реферативный обзор

82. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

83. Серебряный век в русской литературе и искусстве

84. Виды и жанры литературы средневековья

85. Ведическая литература

86. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова
87. Литература в годы Великой Отечественной войны
88. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

89. Феномен Кавказа в русской литературе

90. Английская литература (представители)

91. Античная цивилизация. Наследие древнегреческой литературы

92. Г. Белинский - критик и теоретик детской литературы

93. Древнерусская литература

94. Книга Г.О. Винокура "О языке художественной литературы"

95. Литература эпохи войн и революций

96. Место Михаила Зощенко в русской литературе

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

97. Образ учителя в современной литературе

98. Серебряный век русской литературы. В. Хлебников

99. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.