Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Конспект по истории Беларуси

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

VI БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛИТАЙ (II палова XVI ст.) 1. Люблинская уния 1569. Вытоки и змест. 2. 3. Рэлигийна-царкоуная Берастейская уния 1596 г. Сутнасць унияцтва.1. Пачынаючы з Крэйскай унии, ВКЛ и карона зближалися у накирунку падабенства форм дзяржаунасци и з`ядноувалися на узроуни сацыяльных вярхоу. Але и княства и карона захоували культ. и палит. адасобленнасць и магнаты были супраць дзяржаунага злицця. У сяр. 16 ст. слажылася новая ситуацыя, адзначаная наступным: 1) актывизавалися унияцкия настрои з боку польскай шляхты, якой стала цесна у межах кароны и з боку польскага каталичнага касцела, якому Ватыкан адводзиу галоуную ролю у экпансии на усход. 2) абвастрылися супярэчнасци унутры ВКЛ памиж шляхтай, якая не мела рэальнай палитычнай улады и магнатами, якия атрымали манаполию у палит. жыцци княства. У 60-я гады гэтае супрацьстаянне вылилася у адкрытую канфрантацыю и шляхта сабраушы свой сойм пад Вицебскам прыняла рашэнне и звярнулася да польскага караля (Жыгимонд II Аугуст) з просьбай аб стварэнни агульнага сейма, каб мець аднолькавыя правы у прыняции рашэнняу. 3) не абачлива уцягнуушыся у Ливонскую вайну княства цярпела ваенныя паражэнни и зямельныя страты. У 1563 г. маскоуския войски узяли Вицебск, наблизилися да Полацка. Шукаючы падтрымку княства звярнулася да Польшчы и пытанне аб новым афармленни двухбаковага саюза саюза было пастаулена на абмеркаванне польскага сейма. Ен адкрыуся у Люблине 10 студзеня 1569 г. Паслы княства мели намер адстаяаць палитычную аутаномию и захаваць уласны сойм з правам абмеркавання кандыдатуры караля. Польски бок, яки меу далекия намеры поунай инкарпарацыи Литоуских зямель, выстауляу патрабаванни адваротнага парадку и у сакавику 1569 г. паслы княства пакинули Люблин. Пад уплывам польских феадалау кароль сваим указам замацоувае земли Падляшша, Валыни, Киеушчыны и Падал`я за Польским каралеуствам. У таких умовах паслы ад княства вярнулися на сойм и 1 липеня 1569 г. была падписана уния аб утварэнни Рэчы Паспалитай. Межы памиж 2 краинами касавалися, ликвидавалися мытныя пошлины на тавары, грамадзяне кожнай з 2-ух палоу мели права набываць нерухомасць на усей тэрыторыи. Утварауся адзины двухпалатны сойм, яки выбирау адзинага гаспадара — караля и князя адначасова. Але княства и карона захоували адасобленыя урады, войски, грошы, дзяржауныя пасады, пячатки, систэму судаводства и нормы права. Гэта была федэрацыя. Польски бок валодау унутрыпалитычнай иницыятывай, таму фактычнай роунасци не атрымалася. Са 180 паслоу сойма, 46 — з ВКЛ. Польски бок забрау права знешне-палит. ф-цый и не распаусюдзиу на шляхту княства права кантролю за органами дзяржаунага кираваня. Магнаты княства аказалися пад пагрозай страты сваёй манаполии на уладу, а шляхта княства аказалася пад пагрозай выцискання яе шляхтай польскага боку. Да таго ж феадалы ВКЛ не мели права гаспадарання на землях адарваных Польшчай у 1569 г. Таму першыя дзесяцигодзи пасля Люблинскай унии были адзначаны актыунай барацьбой княства за умацаванне сваей палитычнай аутаномии и гэтую барацьбу узначалили магнаты. У ВКЛ дэманстратыуна збирауся сойм.

Магнаты спрабавали разыграць рэлигийную карту. Важны выник — прыняцце у 1588 III статута ВКЛ. У гэтым дакуменце тэкст унии ужо не прыводзиуся и были зафиксаваны вельми важныя палажэнни аб тым, што паляки не маюць права набываць зямельную уласнасць и займаць дзяржауныя пасады у ВКЛ. Т. ч., магнаты абаранили свае палит. становишча и барацьба стала пациху зацихаць, хаця яшчэ у сяр. 17ст. княства спрабавала разарваць Люблинскую унию и перайсци пад пратэктарат Магдэбурга, затым Швецыи. И усе ж назиралися интэграцыйныя працэсы зближэння, па-кольки польски бок ишоу на уступки, распаусюджвау шляхецкия вольнасци у ВКЛ, дау дазвол на правядзенне у ВКЛ соймау, распаусюдзиу на шляхту княства права кантролю за дзяржауными установами. Па меры аслаблення вяликакняскага змагання за самастойнасць и зближэння сац. вярхоу у адзиную супольную агульнасць стваралися шырокия магчымасци для паланизацыи бел. краю, дэнацыялизацыи форм бел. культуры. 2. Да сяр. 16ст. на бел. землях практычна сфера уплыва яких прыблизна супадала з дзяленнем зямель на зах. и усх. У 16ст. у Зах. Еуропе пачауся шыроки грамацка-палит. рух, яки па зместу быу антыфеадальны, а па форме стау рухам за рэформы у каталицкай царкве. Асноуным пастулатам идыелагау рэфармацыи (М. Лютэр, Ж. Кальвин) было веравучэнне аб индывидуальнай адказнасци чалавека перад Богам и аб апрауданни адной тольки верай. Аб`яулялися непатрэбными и нават грахоуными царкоуная уласнасць, багацце царквы, пышны культ, адмаулялася царкоуная терархия, таму у ходзе рэфармацыи адбывалася секулярызацыя (пераход маемасци и зямель да дзяржавы и феадалау). Царква адрывалася ад Рыма. Набывала нацыянальны характар и пачынала больш адпавядаць патрэбам новага грамацкага ладу (буржуазнага). Гэта быу други Вялики Раскол хрысциянства, адзначаны з`яуленнем пратэсттанскай царквы. Шэраг прычын, у их лику развицце бел. горада, распаусюджванне идэй гуманизма, сац.-палит. рух за аднауленне дзяржаунасци, стварали глебу успрымання идэй рэфармацыи абшчыны и першую з их заснавау у Вильни Микалай Радзивил Чорны. Магнаты княства ухапилися за рэфармацыю па 2-ух прычынах: 1) эканамичная (папауненне сваей уласнасци за царкоуны кошт). 2) палитычная, прадыктованая жаданнем паслабиць каталицызм поьскога боку и, т. ч., у цэлым пазицыи Польшчы. Часткова рэфармацыю падтрымали гарадския низы, але асноуеая маса засталася да яе абыякавай. Пашыраными плынями рэфармацыи стали кальвинизм и антытрынитарызм, на умераным крыле якога — С. Будны. Антытрынитарызм — радыкальнае веравучэнне, скiраванае супраць веыдальных парадкау. У адрозненне ад Еуропы, дзе рэфармацыя вылилася у рэвалюцыi и войны, на тэрыторым ВКЛ яна абмежавалася культурна -асветницкими формами и была звязана з пашырэннем книгадрукавання, спробай усталявацьсистэму новай адукацыи, з распаусюджванем навуковых ведау и новых фил. идэй. Для барацьбы з рэфармацыяй у Р. П. быу запрошаны ордэн иезуитау. Ен узначалиу контррэфармацыенныя силы. На чале иезуитау быу таленавиты прамоуца Петр Скарга. Увогуле иезуиты дзейничали пад лозунгам "мэта апраудвае сродки" и у арсенале барацьбы были розныя метады.

Ордэн иезуитау увабрау у сябе выдатных выкладчыкау, якия хоць и вучыли па старай багаслоускай систэме систэме, але на латыни и бясплатна. И адразу ж з`явиушыся у княстве, иезуиты адкрыли шырокую сеткукалегиумау и акадэмий. З дзейнасцю иезуитау у гист. Беларусизвязана старонка станаулення барочнай архитэктуры, развицце школьнага тэатра, дзейнасць аптэк. У 70-я гг. 17 ст. акрэслилися рысы пратэстанскай царквы на Беларуси. Але кат. и прав. царква усе ж захавали свае пазицыи. 3. Асноунай мэтай иезуитау у ВКЛ з`яулялася пашырэнне каталицызма за кошт праваслау`я. Але пакольки праваслау`ем были у асноуным сац. низы и дайсци да их праз адукацыю было немагчыма. Адзиным рашэннем и шляхам магли стаць перамены у праваслаунай царкве, яе зближэнне з катал. Так узникла идэя саюза памиж катал. и правасл., яки сам па сябе ничога дрэннага не несла. У гист. хрысц. пасля яго расколу были спробы яго пераадалення и перад тварам мусульман пагрозы нават была заключана Фларэнцийская уния 1439 года. У выпадку з ВКЛ уния планавалася як справа рэлигийная, якая датычылася цэрквау Беларуси и Украины. Пры гэтым уния мела яуна акрэсленую антымаскоускую скираванасць. Распрацованы праек унии абмяркоувауся з вярхами праваслаунай царквы и часка з их у тым лику митрапалит Микаил Рагаза уплывовыя епискапы Тарлецки, Балабан, Пацей, пагадзилися на гэта. Частка праваслауных святароу падтрымала унию, як сродак захавання свойго эканамичнага и палитычнагауплыву ва умовах нациску каталицызму. Частка з их бачыла у унии сродак пераарыентацыи з усходневизантыйскай традыцыи на заходн. Шэраг буйных феадалау личыли, што так можна стварыць нац. бел. царкву, а кароль Р. П. бачыу у унии сродак зближэння грамадства у рамках Р. П. и сродак абмежавання ад маскоуских уплывах на частку грамадства. Пасля канчатковага абмеркавання 1595 паличыли, што унию можна заключаць, для чаго у Брэсце быу скликаны рэлигийны царкоуны сабор з удзелам буйных магнатау и вядомых заможных гаражан. Але настрои антыунияцкия, барацьба праваслауных брацтвау супраць унии, супраць яе простых верникау, сяр. духавенства у разлик узята не было. И сабор адразу ж раскалоуся на 2 частки. Унию падписали па загаду караля и пад пагрозами ваен. силы. Згодна з унияй у праваслаунай царквы захоувалися мова багаслужэння, юлиански каляндар, форма абраднасци, але яна пераходзила у падначалянне Папы Рымскага и часткова прызнавала кат. дагматы. Задача была стварыць на базе правасл. наближаную да каталицтва царкву. Але пакольки уния навязана силай, яна выкликала супрациуленни, паустанни и стала расколам праваслаунай царквы на рускую и унияцкую. Яе гисторыя (унии) цягнулася да 40-х гг. 19ст. и была адзначана, як кравапралитными войнами так и перыядам массавага прытоку насельництва у гэтую царкву. Але яна так и не стала нацыянальнай.

Тиражированные, получившие более широкое распространение раритеты будут способствовать и оживлению исторической науки. Возможно, они привлекут к нашей стране большее внимание не только исследователей, но и туристов. Сегодня мы уже планируем работу над энциклопедией «Радзивиллы». Надеемся, что нам удастся вовлечь в этот проект и учёных других стран. Следует сказать, что «Бе]ло]русская энциклопедия имени Петруся Бровки», которую создавал народный поэт Беларуси Петрусь Бровка, а затем руководили писатели Иван Шамякин, Борис Саченко, Геннадий Пашков, историк Михась Ткачёв, обретает новое дыхание. Вышел в свет первый том «Истории белорусской книги», автором которого является доктор филологических наук, сотрудник Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге Николай Николаев. Издательство начало работу над энциклопедией «Культура Беларуси», увидел свет первый том. Завершено издание энциклопедии «Великое княжество Литовское», тираж которой почти разошёлся. Подготовлена (впервые в истории Беларуси) «Военная энциклопедия»

1. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории

2. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

3. Конспект урока по биологии - ДНК

4. Конспект урока по биологии - биосинтез белков

5. Конспекты уроков по биологии в школе

6. Конспект урока по биологии-гликолиз
7. Показательный конспект урока по физике
8. Конспект урока алгебры в 7 "А" классе сш № 19 г. Астрахани

9. Место опорного конспекта в процессе изучения психологии

10. История становления и развития земельных отношений и земельного законодательства Беларусии

11. История частушки. Частушка на этапах российской и советской истории

12. "История Руссов": идеология казачества и его место в истории Украины и России

13. Взгляды Ф. Ницше на историю как науку. Анализ эссе "О пользе и вреде истории для жизни"

14. Конспект истории великих географических открытий

15. Конспект по истории государственного управления

16. План-конспект зачетных уроков

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

17. Применение схем-конспектов на уроках химии

18. Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

19. Конспект лекций по Римскому праву

20. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

21. Биографии отдельных нобелевских лауреатов по литературе (Выборочный конспект сборника "Hобелевские лауреаты")

22. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"
23. Конспект критических материалов. Русская литература 2-й четверти XIX века
24. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

25. Конспект по статистике (основные понятия)

26. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

27. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

28. Фашизм. История и уроки

29. Конспект лекций по предмету Горячая Штамповка

30. Конспект лекций по дисциплине "Метрология и стандартизация". Часть 1. Метрология

31. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)

32. Конспект и анализ первоисточников: Аристотель "О душе". Платон "Диалоги"

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

33. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

34. История развития Беларуси

35. Конспект по зарубежной литературе

36. Конспект по маркетингу

37. Конспект по дискретной математики

38. Конспект лекций по предмету: международные экономические отношения
39. Конспект по Менеджменту
40. Использование художественной литературы на уроках истории.

41. Изучение вопросов развития советской культуры 20-30-х годов на уроках истории

42. Познавательные задачи, познавательные задания как средства активизации познавательных процессов в деятельности учащихся на уроках истории

43. История правового регулирования трудовых отношений в Беларуси

44. Работа с источниками на уроках истории

45. Удачный конспект

46. Краткий конспект лекций по социологии

47. Конспект лекций по курсу Страхование

48. Конспект лекций по материаловедению

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Конспект статьи А.Ф. Лосева Русская философия по его книге Философия. Мифология. Культура.

50. Конспект лекций по финансам

51. Конспект лекций по микропроцессорной технике

52. Охрана труда (конспект лекций)

53. Охрана труда (конспект лекций)

54. Идея государственного управления экономикой: уроки истории
55. Деятельность предприятий в условиях перехода к рыночной экономике (конспект лекций)
56. Конспект лекций по экономике

57. Конспект лекций по экономике предприятия

58. Экономика труда - конспект лекций

59. Конспект по экономической теории

60. Конспект книги Дж. Гэлбрейта Экономические теории и цели общества

61. Конспект лекций по FOREX

62. Конспект лекций по учету в банках

63. Конспект семейств порядка лилейные Калининградской области (кроме семейств гиацинтовые, ирисовые и луковые)

64. Конспект по бухучету

Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт

65. Формулы из конспекта лекций

66. Контрольная работа по КСЕ (конспект)

67. Введение в CVS Конспект первого дня двухдневного курса по CVS

68. Конспект по страховому праву

69. Конспект по жилищному праву

70. Конспект по юриспруденции
71. План-конспект для проведения занятия по безопасности и защите в чрезвычайных ситуациях
72. Электронный конспект лекций по курсу МСКИТ

73. История государства и права Беларуси

74. Анализ уроков истории студентов-практикантов

75. Блочно-модульная технология на уроках истории

76. Внедрение интерактивных методов обучения на уроке истории

77. Использование новых информационных технологий на уроках истории

78. Конспект досуга по развитию элементарных математических представлений в подготовительной группе

79. Новые подходы в организации самообразовательной деятельности учащихся на уроках истории

80. Разработка двух уроков по истории Великобритании

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

81. Современный урок истории и требования к его проведению

82. Урок истории в средней школе на тему: "Внешняя политика России в конце XIX — начале ХХ века

83. Урок истории на тему "Революция отступает. Российский парламент"

84. Урок истории, как учебное занятие

85. Формирование познавательных способностей старшеклассников на уроках истории таджикского народа

86. Влияние манипуляции историей на общественно-политическую жизнь Беларуси
87. История предпринимательства в Беларуси
88. Росписи Успенского собора Княгинина монастыря XVII века в г. Владимире. История создания памятника.

89. История появления реактивной авиации

90. История авиации

91. Катастрофы в истории Земли

92. Опорно-двигательный аппарат

93. История развития пистолета

94. История развития и выдающиеся конструкторы российского оружия

95. Два часа, которые потрясли мир

96. История изучения и использования природных вод на Урале

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

97. История города Надыма

98. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

99. Геологическая история развития Австралии. Большой Водораздельный хребет

100. Нормы ГК, которые определяют особенности порядка заключения договоров по недвижимости


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.