Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Словообразование

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

План Вступ .2 1. Словотворення 4 1. Афікси, префікси, суфікси . 6 2. Складні слова 11 3. Другорядний тип словотвору 16 4. Конверсія .20 2. Практична частина 24 Висновки .29 Бібліографія 31 Вступ Лексикология вивчає словниковий склад мови і його властивості (словотвір і значення). При цьому розрізняються загальна лексикологія, у який вивчаються спільні явища кількох мов, лексикологія спеціальна, у якій явища розрізняються у межах окремої мови. Звідси предметом англійської лексикології є лексика англійської мови з усіма її особливостями і характеристиками. Мовна лексика – це сукупність слів і словотвірних елементів, які складають організовану і цілісну систему. Завданням лексикології є визначення властивостей слів, їх творення, вживання і взаємозалежність у системі власної мови. Лексичні явища певним чином об’єднуються за спільними ознаками і вивчаються у сукупності – у їх морфологічному складі, за значенням, сталими властивостями, лексико-естетичними ознаками походженням, діалектними розбіжностями. Як галузь загального мовознавства лексикологія має свою мету і свої методи дослідження лексики. У першу чергу мету дослідження складають походження, розвиток і вживання словникового складу. Методи дослідження при цьому можуть бути різними, причому не всі вони з однаковим успіхом застосовуються до окремих лексичних явищ. Слово вважається головною одиницею лексикологічного дослідження з тієї причини, що в ньому прославляються закони розвитку і зміни словникового складу мови. Провідна риса розвитку слова у новітній час – це перерозподіл значень. Слово, як і кожна мовна одиниця, - це явище. Що має форму і зміст (значення). Форма існує завдяки фонетичній оболонці і має морфологічні категорії. Лексикологія, як мовна дисципліна, має власні методи дослідження. Співставлення і опис лексичних фактів проводиться в залежності від мовних і позамовних причин. Проте мовну структуру інколи неможливо розглянути у межах самої себе без застосування як інших мовних рівнів, так і явищ окремих галузей пізнання. Лексикологія тісно поєднана з граматикою, історією мови, стилістикою, фонетикою, орфографією, лексикографією і етимологією мови. Окремі лексичні явища інколи потребують даних таких наук, як філософія, психологія, загальна історія і антропологія. У своїй сукупності слова складають лексичні підвалини мови, слова змінюються у мовленні за граматичними законами. Визначають слова, як одиниці мови, багато в залежності від критеріїв, підходу, точок зору. У лексичному розумінні воно визначається як одиниця називання, що має лексико-семантичне наповнення і може виражати сформульоване поняття. Основна ціль цього дослідження є визначити основні закономірності та властивості утворення нових слів в англійській мові за допомогою морфеми –er.1. Словотворення англійського слова. Центральне питання словотвору – це вивчення структури і змісту слів. Стосовно природи слів можна поставити кілька питань, серед яких головними є такі: 1. Як слово утворюється? 2. Як утворюється складне слово? Що таке складові частини складного слова? 3. Як значення складного слова стосується значення його складових частин? Традиційно слово розглядається як поєднання звука та значення.

Слова able, наприклад, має декілька окремих значень – “стіл, їжа, робоче місце”. Мовці рідко думають про причини, за якими дана комбінація звуків має ці значення, а тому часто кажуть, що таке поєднання умовне. Насправді причини поєднання значення і звукової та морфологічної форми криються у глибині віків, про що ми маємо етимологічні, хоча і початкові, дані. Нерозривність формальної структури слова дає змогу, відрізняти його від інших слів у послідовності мовлення. Слово входить до складу словосполучення – найближчої граматичної одиниці; через яку воно реалізується в реченні. Звідси воно має опозиційні характеристики двовісного характеру: морфема слово словосполучення. Вільна морфема регулярно відтворюється за моделями мови і може вживатися незалежно, не змінюючи свого значення. Дієслово s a d, іменник s a d є вільними морфемами, що зберігають відповідні лексико-семантичні значення. Такі морфеми можна назвати мінімальними вільними формами. Проте, корінь s a d може входити до інших слів, наприклад: wi hs a d, s a di g. Морфологічний стан змінюється таким чином, що дієслово wi hs a d фактично складається з двох вільних морфем – прийменника wi h і дієслова s a d, а дієприкметник s a di g – з вільної та залежної морфеми – суфікс i g окремо не вживається. Словниковий склад, що споконвічно іменує поняття щоденного вжитку, звичайно складається з вільних морфем які утворюють окремі слова, наприклад: ma , so , cow, sheep, op, go, ru . Історія розвитку цих слів свідчить про те, що їхнє граматичне варіювання в окремих випадках відбивана наявність двох морфем – ma – me , проте таких випадків у мові небагато. Якщо основу позбавити афіксів, і вона не буде омонімічна жодному вільному слову того ж кореня, то така основа стане залежною. Так у широко вживаному слові co duc і лексоко- семантичному наборі, що його оточує co duc or, deduc , deduce, seduce, seduc ive і т.д. – префікс –co може бути відокремлений лише формально. Корінь, що залишіться, запозичений з латинського duc io – “веду” і не утворює окремого слова. Таку основу і називаємо залежною. Залежних основ багато в запозичених словах явище це закономірне, бо основа запозиченого слова виникла і пройшла шлях історичного розвитку в іншій мові, наприклад: a-dolese-e , be efic-i-al, cour-age, dis-cree , e-logu-e ce, facul- y, ho -es , i -ves -me , ma -ure, odi-ous, pre-ve -io , qua i- y, re-membr-a ce,royal- y,sa ir-ize, sa isfac- io , se i-me , u -cer -ai , u -pre-dic -ed. Корінь вважається головним складовим елементом, що після вилучення функціональних афіксів не підлягає подальшому словотворчому аналізові. У гнізді слів ac , ac i g, ac io , ac io able, ac iva e, ac ive, ac ivi y, ac or, ac ual, ac uali y, ac ualize, ac ually, ac ua e, спільним є корінь ac . 1. Афікси, префікси, суфікси. Префіксація, як словотвір, полягає в модифікації особи, до якої префікс приєднується. Префікси розрізняються за своїм походженням: вони можуть походити із власної мови або бути іншомовними модифікуючи лексичне значення слова префікс рідко змінює граматичний характер слова в цілому, тому і просто слово, і його префікс – дериватив у більшості випадків належить до однієї частини мови, наприклад abuse - dis-abuse, approve - dis- approve, bealive – dis-bealive, close – dis-close.

Власні англійські префікси походять від окремих слів. Таких префіксів небагато – a-, be-, fore-, mid-, u -. Префікс mis- змішаного типу (нім. mis, лат. mi us, фр. me, mes). Префікс а-, що походить від давнього англійського прийменника a , вживається з іменником, прикметником і дієсловом і передає значення стану, становища, наприклад: aback, afloa , agaze, alike, amou , a ew,apiece, arise, asleep, a remble, awake. Та частина слів де префікс утворює прислівники, невелика, при чому окремі прислівники сприймаються як прості слова, нор.: before, beyo d. У тих випадках де давня форма by залишилась наголошеною, утворились похідні слова, що пишуться через риску, наприклад: by-go e, by-law, by-word. У сучасній англійській мові префікс be- вживається, головним чином, для утворення дієслів. Серед них можна виділити: 1. Підгрупу перехідних дієслів, до яких префікс додає значення ”скрізь, всюди” (all ever, all arou d), наприклад: bedabble, bedaub, bedeck, bedigh , bedraggle, begird, beloy, bese , beslaver, besmear, besmirch, bespa er, bes rew; 2. Підгрупу перехідних дієслів, до яких додається значення остаточності чи, навіть, надмірності дії, наприклад: becall, becalm, bedize , bedrug, befall, befi , bege , begrudge, behave, bemuse, bescorch, beseech, bes ir, be ray, bewi ch, bewray; 3. Підгрупу, де префікс спонукає до перетворення неперехідних дієслів у перехідні, наприклад: belabour, bemoa , bespeak, be hi k, bewail, bewilder; 4. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням “творити, робити” від іменників та прикметників, наприклад: bedim, befoul, bela e, beli le, beso ; 5. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням “називати таким чином”, утворених від іменників, наприклад: becalm, becloud, bedew, befog, bef ie d, be co h; 6. Підгрупу перехідних дієслів із значенням “оточувати; впливати на щось; обходитися з кимсь певним чином”, утворених від іменників, наприклад: becalim, beclaud, bedew, befog, bef ied, begrime, bespa gle, be ro h. За допомогою префікса -be - від іменників утворюються також прикметники із значенням зневаги, наприклад: bedrabbled, beflagged, be eaped. За значеннями із підгрупи випадає прикметник beloved. До власне англійських налележить і префікс for-. Загальновживані слова с префіксом -forge , -forgive, -forbid, -forgake. Префікс – o це морфологічний варіант частки – o, що вживається перед прикметниками; значення префікса вказує на заперечення, наприклад: o - opera io al, o -skid “не слизький”; вживається префікс і при утворенні іменників, наприклад: o -priori y “відсутність зверхності”. Загалом цей префікс може спонтанно вживатися майже з кожним іменником чи прикметником, вказуючи на відсутність якості. Префікс o - вживається з дієприкметником, герундієм. Віддієслівним іменником та іменником-агентом, що закінчується на суфікс – er. Особливість префікса полягає у його здатності вживатися з похідними іменниками і дієсловами, які набувають разом з ним ідіоматичного значення. Звідси походять такі лексичні пари, як o come o - o comi g, o flow – o flow, goi gs-o – o goi gs, ha ger – o ha ger.

В речи ученых универбы, по-видимому, являются жаргонизмами, причем изощренными, если автор предпочитает более наукообразные синонимы - напр., эксплозивный вместо взрывной (звук), билабиальный вместо губно-губной, латеральный вместо боковой и т.д. Это стилистически оксюморонное сочетание строгой "книжности" с "разговорностью" как бы свидетельствует, что "ученые - тоже люди", а не педанты. Ярко просторечны и экспрессивны существительные и наречия, образованные от глаголов путем деаффиксации: конский топ, людская молвь (А.С. Пушкин), руг, верт, мызг (А. Веселый) и т.п. По отношению к поэзии М.И. Цветаевой подобные девербативы характеризует Л.В. Зубова: они "в большой степени являются знаками звуковых и изобразительных жестов (...) Конечно, односложные существительные обладают большей изобразительностью, характеризуя, как правило, действие мгновенное или интенсивное независимо от вида производящего глагола" (Зубова 1995: 42) (очень ценное замечание). И там же: "Подобные слова (...) объединяются в контекстуальные ряды, актуализуя модель словообразования, как, например, в сатирической сказке "Крысолов", в сцене совещания ратсгерров, вынужденных исполнить свое обещание: Кипяток. Торопеж

1. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

2. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

3. Несколько рефератов по культурологии

4. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

5. Реферат по книге Фернана Броделя

6. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
7. Несколько рефератов по Исламу
8. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

9. Реферат по информационным системам управления

10. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

11. реферат

12. Заметки по русскому словообразованию

13. Основные понятия словообразования

14. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

15. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

16. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

17. Реферат по менеджменту

18. Как написать хороший реферат?

19. Сборник рефератов о конфликтах

20. Реферат кондитерское изделие

21. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

22. Реферат Евро
23. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы
24. Реферат для выпускных экзаменов

25. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

26. Реферат о США

27. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

28. Словообразование

29. Применение слов, образованных графико-пунктуационным способом словообразования, в средствах массовой информации

30. Особенности словообразования в американском варианте английского языка

31. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

32. Словообразование в современном китайском языке

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

33. Комплексные единицы системы словообразования

34. Аббревиация как способ словообразования во французском языке (на материале языка современной прессы)

35. Обучение детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи словообразованию в повседневной жизнедеятельности

36. Преодоление нарушений словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи через игровую деятельность


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.