Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Эргономика

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

М(Н(СТЕРСТВО ОСВ(ТИ УКРА(НИ ЧЕРКАСЬКИЙ (НЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГ (ЧНИЙ (НСТИТУТ МЕТОДИЧН( ВКАЗ(ВКИ до лабораторних роб(т з дисципліни “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” для студент(в спеціальності “Приладобудування” всіх форм навчання Затверджено на засіданні кафедри приладобудування протокол № 5 від 29.10.1998 р. Черкаси,Ч(Т(,1998 Методичні вказівки до лабораторних роб(т з дисципліни “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” для студент(в спеціальності “Приладобудування” усіх форм навчання / Уклад. Бойко Т. А.: – Черкаси: Ч(Т(, 1998. – 26 с. Укладач: Т. А. Бойко, ст. викл. Відповідальний редактор: В. (. Биков, д. т. н.( професор. Рецензент: С. І. Мордвінов, к. т. н., доц. Комп’ютерний набір: Т. А. Бойко ВСТУП Курс “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” базується на знаннях таких дисциплін як математика, фізика( х(м(я, теоретична механіка, теорія механізмів ( машин( опір матеріалів, інженерна та комп’ютерна графіка, основи конструювання елемент(в прилад(в( технолог(я приладобудування( конструювання прилад(в, основи електротехніки( електронна та мікропроцесорна техніка. Мета методичних вказівок – дати змогу студентам опанувати в процес( проведення лабораторних роб(т навички самостійного проведення ергономічного аналізу прилад(в та аналізу (х композиційних та стильових особливостей. Теоретичні питання студент повинен вивчати за конспектом лекцій, нормативній документації та по рекомендованій літературі. Лабораторні роботи знайомлять студент(в з основними вимогами ергономіки відносно раціонального врахування “людського фактору” при проектуванні і конструюванні контрольно-вимірювальних прилад(в та систем. Це робиться для створення максимально ефективних ( надійних систем контролю ( управління, а також для створення таких умов праці людини-оператора, як( б відповідали всім психофізіологічним можливостям ( потребам людини ( сприяли тривалому збереженню (( працездатності( здоров(я( відчуття комфортності. В кожній лабораторній робот( студент спочатку коротко знайомиться з теорією ( методами визначення параметр(в, що досліджуються, а потім – з порядком виконання досліджень( методикою проведення розрахунків, специфікою (х реєстрації. Отримані при виконанні досліджень дані ( основою для визначення ергономічного та композиційного рівня прилад(в ( (х відповідності існуючим нормативним документам та приладам-аналогам, що відповідають рівню кращих світових зразків. Опис кожної лабораторної роботи складається з чотирьох частин: - мета роботи; - загальні відомості по тем(; - порядок виконання, реєстрація вимірів ( досліджень; - обробка результат(в, висновки. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1-2 ЕРГОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЮЧИХ ПРИЛАДІВ Мета роботи: Ознайомитись з методикою ( порядком проведення ергономічної оцінки діючих прилад(в( систем( пульт(в управління. Задача роботи: Виконати практичне завдання з використанням методик вибору оптимальних розмірів( планування ( компоновки засобів відображення інформації прилад(в( пульт(в ( орган(в управління. Загальні відомості Ергономічна оцінка експлуатованих систем “людина-машина” (СЛМ), пульт(в управління складних автоматичних ліній ( прилад(в да( змогу з(ясувати рівень надійності, пропускної спроможності ( ступінь точності роботи оператора, спрогнозувати поведінку діючої СЛМ, а також вжити заходи для максимального підвищення ефективності (х праці.

Оцінка починається (з складення плану проведення досліджень. Основні етапи таких досліджень звичайно виконуються за такою схемою: а) ознайомлення з призначенням, метою системи, задачами ( основними вимогами до не(; б) побудова структурно( схеми, що відтворю( зв’язки окремих підсистем, потоки інформації ( хід регулювання. При цьому окремо виділяються “людські” ланцюги з позначенням прямих ( зворотних зв’язків м(ж оператором СЛМ ( машиною, а також м(ж окремими операторами (слід відзначити інтенсивність зв’язків ( (х відносну важливість); в) оцінка середовища, в якому система функціонує, ( його вплив на систему СЛМ, що досліджується; г) опис функцій системи ( (( підсистем для всіх режим(в роботи (включаючи малоймовірні аварійні ситуації). При визначенні функцій системи слід зазначити, як( операції найважливіші ( що являє собою динамічна структура системи, тобто як( здвиги виникають в окремих підсистемах при управлінні( дії перешкод ( т. (. д) детальна ергономічна оцінка робочого місця; е) оцінка засобів відображення інформації ( органів управління; ж) розгляд функцій оператор(в для нормального режиму роботи (( окремо( для екстремальних ситуацій. При цьому необхідно докладно проаналізувати умови( як( можуть привести до виникнення авар(йно( ситуації; з) оцінка суміщення функцій оператора за часом; для цього будується професіограма діяльності; На підставі всіх вищезазначених даних формується висновок про надійність ( ефективність системи ( даються рекомендації по модернізації або удосконаленню окремих підсистем, вузлів або всього приладу. Порядок виконання роботи Для виконання роботи кожен студент повинен мати кілька аркуш(в м(л(метрового паперу, креслярське приладдя (циркуль-вимірювач, транспортир, лінійку ( т. (н.), конспект лекцій ( довідкову літературу з ергономіки. Кожній підгрупі з 3-4 чоловік видається зразок діючого пульта управління або прилад, який необхідно оцінити з точки зору ергономічності. Для цього пропонуються так( прилади: гоніометр Г5М, мікроскоп стереоскопічний МБС-10, осцилограф С-55 та інше обладнання. При виконанні роботи студент зобов’язаний: а) зобразити у масштаб( на м(л(метровому папері схему діючого стенда( пульта або приладу, що запропонований до ергономічної експертизи; б) охарактеризувати відповідність вимогам ергономіки фактичне розташування засобів відображення інформації, індикаторів, тумблер(в, робочих місць ( т. (н.; провести відповідний аналіз( розробити рекомендації для поліпшення ергономічності об’єкта( що досліджується; в) накреслити на м(л(метровому папері запропонований підгрупою вар(ант планування ( компоновки пульта управління, стенда або приладу з урахуванням вимог ергономіки ( обгрунтувати ці рішення; г) розробити креслення робочого місця оператора; д) побудувати структурну схему, відтворюючу зв’язки в підсистемах, замикання інформаційних потоків на людину-оператора; е) скласти текстовий звіт за приведеною формою по робот( ( прикласти до нього виконані креслення. Етапи проведення ергономічної експертизи діючого пульта, стенда або приладу 1. Загальний опис включає в себе коротку характеристику об’єкта, що досліджується: призначення, місце розташування, як( основні та додаткові параметри регулюються, основні задач( оператора (за якими параметрами він слідку(, як( регулює( по яким питанням приймає рішення) ( послідовність виконання операцій; ведучі канали інформації (зоровий, слуховий); моторні дії (ручне або ножне управління); контингент ос(б на який розраховано пульт або прилад (стать, вік, країна); можливі аварійні ситуації ( відмови( обмеження в робот( або якісь особливі умови розміщення та експлуатації.

2. Складання антропометричної характеристики. Вихідні дані беруться (з аналізу довідкових матеріалів по антропометричним вимірам. Користуючись цими матеріалами студенти оцінюють фактичне робоче місце оператора ( розроблюють його найбільш раціональну конструкцію. На кресленні дається орієнтовне планування пульта за допомогою плоскістного манекена. Уточнюється відповідність пульта об’єму приміщення, висоти панелі, зони огляду, ергономічним вимогам. Оцінюється робоча поза, сидіння оператора, визначаються сфери захвату. Вибір пози ( положення оператора значною м(рою залежить від розмірів інформаційного поля ( відстані від прилад(в до очей оператора. При робот( з невеличкими приладами (шкалами) або приладдям, що потребу( використання лупи, відстань до очей повинна дорівнювати 12-25 см; таку роботу виконують тільки в поз( сидячи. При робот( з віддаленням від панелі на 25-30 см сидяча поза також вважається кращою. При віддаленні від засобів відтворення інформації ( орган(в управління на 35-50 см робота частіше виконується в положенні стоячи (, нарешті, при відстані від очей до об’єкту стеження більш ніж на 50 см робота виконується тільки в положенні стоячи. При робот( б(ля пульту управління (лицьової панелі приладу) повинні витримуватись оптимальні кути зору. При робот( стоячи кут зору ((30((2,5(, а в положенні сидячи ((38((2,1(. Необхідно визначити кутовий розмір панелі ( порівняти з нормальним кутом зору. Кутовий розмір визначається з виразу , (1) де ( – кутовий розмір панелі, град; S – висота панелі, м; L – відстань від панелі до оператора( м. На основ( помічених відхилень складаються рекомендації ( вносяться зміни в конструкцію за даними антропометр((. 3. Оцінка умов праці на робочому місці дається на підставі порівняння нормативних вимог з фактичними характеристиками виробничого середовища. Бажано заміряти температуру, волог(сть ( швидкість руху повітря( а також освітленість робочого місця оператора (що виконується з урахуванням фактору часу, тобто довготривалість ( темп виконання ці(( роботи). Оцінюючи умови праці необхідно зазначити: як( несприятливі фактори можуть бути присутні на цьому робочому місці ( проаналізувати (х; заходи по усуненню шкідливого впливу середовища на роботу оператора (якщо воно () ( дати рекомендації до цього розділу у загальному план( (умови праці оператора вимагають поліпшення ( т. (.). 4. Оцінка засобів відтворення інформації (ЗВ(). а) описується загальний вигляд, розміри ( розташування інформаційних панелей. Вибір панелі залежить від (( розмірів. У горизонтальній площині кут обзору (при фіксованому погляд( в центр панелі) повинен мати 30(-40(, допускається кут 50(-60(, максимальний кут (як виняток) досягає 90(. Відстань м(ж оператором ( панеллю визначається співвідношенням , (2) де L – відстань від панелі до оператора( м. ( – кут обзору, град; S – ширина екрану, м. Для панелей, де S50(, краще використовувати сферичний пульт. При фронтальному пульт(, розташованому по вертикал( з кутом, що не перевищу( 30(, може бути одна плоска секція. Вона розташована так, що (( верхній край знаходиться на рівні лінії горизонтального погляду, але сама площина панелі повинна складати з площиною, яка перпендикулярна лінії погляду, кут 0(-20( у нижнього краю панелі.

Компоновка Ту-144 запатентована в СССР и США. Наряду с конструкторской деятельностью Алексей Андреевич ведет большую научно-исследовательскую работу. Окончив в 1953 г. аспирантуру, он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. В 1963 г. за научные работы по новым летательным аппаратам ему присуждена ученая степень доктора технических наук. А. А. Туполев развивает ряд перспективных научных направлений. Им сформулированы принципы авиационной эргономики, позволяющие повысить безопасность полета за счет рационального распределения функций между экипажем и бортовой автоматикой и за счет создания приборного оборудования, обеспечивающего оптимальное выполнение экипажем полетного задания. Он вносит существенный вклад в становление системного подхода к проектированию летательных аппаратов, когда каждая часть, подсистема и агрегат самолета проектируется исходя из наилучшего выполнения летательным аппаратом в целом поставленных ему задач. Профессор А. А. Туполев с 1964 г, ведет педагогическую деятельность в Московском авиационном институте, с 1978 г. возглавляет кафедру аэродинамики и конструкции летательных аппаратов

1. Эргономика

2. Введение в курс эргономики

3. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

4. Зарождение и формирование эргономики

5. Організація робочого місця бухгалтера

6. Надежность, эргономика и качество АСОИУ
7. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
8. Эргономика офисного пространства

9. Замер и оценка эргономики расположения панели приборов автомобиля ВАЗ-2109

10. Проблемы эргономики

11. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП

12. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

13. Реферат о Пугачеве

14. Несколько рефератов по культурологии

15. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

16. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

17. Структурная схема ЭВМ

18. Состав и принципы построения ЭВМ

19. Применение ЭВМ в жизнедеятельности человека

20. Микро ЭВМ на МПК 1801

21. Устройство и назначение системы BIOS ЭВМ

22. История развития ЭВМ. Механические и электромеханические счетные машины
23. История развития устройств ввода ЭВМ
24. Взаимодействия с ЭВМ на естественном языке

25. Классификация программного обеспечения ЭВМ

26. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

27. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

28. Расчет на ЭВМ шпиндельного узла

29. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

30. Несколько рефератов по Исламу

31. Зрительное восприятия при работе с ЭВМ

32. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

33. Бизнес-план "Организация производства узлов для персональных ЭВМ"

34. Организация производства комплектующих для персональных ЭВМ

35. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

36. Школа Б.И. Рамеева, универсальные ЭВМ

37. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

38. Макроконвейерная ЭВМ
39. СМ ЭВМ. Детальный обзор
40. Краткая история появления параллелизма в архитектуре ЭВМ

41. Архитектура ЭВМ БЭСМ-6

42. Интеллект и ЭВМ

43. Процессоры ЭВМ

44. Появление и развитие персоональных эвм

45. Программное обеспечение сетей ЭВМ

46. Универсальный одноплатный контроллер на однокристальной ЭВМ

47. Взаимодействие основных частей ЭВМ при выполнении программы

48. Сеть ЭВМ

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

49. История развития ЭВМ

50. реферат

51. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

52. Кузьма Чорны ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны

53. Техніка і технологія торгівлі

54. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)
55. Міжнародна економіка
56. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

57. Основные тенденции применения ЭВМ в сфере образования

58. Диалектика развития понятия функции. Различные подходы к изучению функций в школе и исследования с помощью ЭВМ.

59. Как написать хороший реферат?

60. Сборник рефератов о конфликтах

61. Происхождение ЭВМ

62. Расчет на ЭВМ характеристик выходных сигналов электрических цепей

63. Основы комплексной автоматизации и проектирования ЭВМ

64. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-кая

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

65. Реферат кондитерское изделие

66. Законодавче регулювання робочого часу

67. Математическое моделирование физических задач на ЭВМ

68. Реферат по экологии

69. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

70. Облік робочого часу працівника
71. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
72. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

73. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

74. Гигиенические аспекты безопасности труда пользователей персональных ЭВМ

75. Лесные пожары - реферат

76. Кайе Огюст Рене (Коилье)

77. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

78. Реферат о США

79. Роль ЭВМ в разработке нефтяных и газовых месторождений

80. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

81. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

82. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

83. Разработка технологии ЭВМ

84. Устройства ЭВМ: КЭШ-память

85. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

86. Персональные ЭВМ
87. Микро ЭВМ на основе МПК - 1804
88. Предпосылки развития ЭВМ

89. Взаимодействие основных частей ЭВМ при выполнении программы

90. Классификация программного обеспечения ЭВМ

91. Лабораторная работа по дисциплине теория и проектирование ЭВМ

92. Основные конфигурации ЭВМ и области их использования

93. Поколение ЭВМ

94. Разновидности общесистемного программного обеспечения персональных ЭВМ

95. Структурное программирование: предпосылки и назначение; основные критерии оценки качества программы для ЭВМ

96. ЭВМ

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. ЭВМ "МЭСМ"

98. Структурная схема и принципа работы ЭВМ

99. Программное обеспечение для ЭВМ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.