Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

STRESS (Стресс) (WinWord (на эстонском языке))

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

SISEKAI SEAKADEEMIA PSЬHHOLOOGIA ХPPE OOL S RESS Kursuse цц Juhe daja: . Ruubel alli 2000 SISUKORD SISUKORD 2 Sissejuha us 3 1. Elus ress 4 1.1. S ressi ekkepхhjused 4 1.1.1. ццs ress 5 1.1.2. Orga isa sioo i s ressi egurid 5 1.1.3. ццs ressi vдl imise mee odid 6 1.1.4. цц hьved 8 1.1.5. Isiklikus elus oimuvad muu used 9 1.2. S ressipi ge 11 2. S ress ja sugu 13 3. Vхi lus s ressi vas u 16 3.1. Mismoodi i imese orga ism reageerib s ressile 16 3.2. Relaksa sioo 17 3.3. Rahus av hi gami e 18 3.4. Lihasrelaksa sioo 19 3.5. Mх lus 21 3.6. Kuidas vaimse puhkus vх a? 22 3.7. Aroomid s ressi vas u 22 3.8. Muud mee odid lххgas umiseks 23 KOKKUVХ E 24 KASU A UD KIRJA DUS 25Sissejuha usKдesolevas kursuse ццs pььa a alььsida s ressi, s ressi ekkepхhjused, s ressi mхju i imese orga ismile ja samu i uurida, kuidas vхidelda s ressiga i g s ressi profьlak ika mee odeid. S ress o avakeeles дrri av дrvipi ge, mis pikema aja jooksul mхjub muserdaval ja eki ab kehalisi vaevusi. eaduslikumal хlge da ul o s ress keha ja meel e vas us orga ismile esi a ud kхrge da ud хudmis ele, valmisolek ekki ud ohu i g ьlekoormuse i gimus es egu semiseks. Sх a “s ress” дhe dab, хlkides i glise keeles , “surve, pi ge, rхhumi e”. E sьklopeedili e sх as ik a ab jдrgmis s ressi хlge dus : s ress o orga ismi pi geseisu d kai sereak sioo i a ega iivse e mхjuri e vas u (Erel 1999). Kuid esimese a a dis s ressi хlge duse ka ada fьsioloog Ha s Selje. ema sele use jдrgi s ress o kхik, mis pхhjus ab kiire orga ismi va a emis i g eki ab haigusi. S ressoriks vхib saada mis ahes дh us, mis хuab orga ismil koha emis . ььpilised s ressorid o psььhili e pi ge, raske kehali e pi gu us ja rauma. Orga ismi koha emisviisi s ressorile ime a akse s ressireak sioo iks. Iga i imese elus esi eb s ressi, ses kхikides i imese elu- ja egevusvaldko dades o olemas s ressi impulsid. S ressisi ua sioo id ekivad ii kodus kui ka ццl. Juh imis eooria seisukohal pakuvad meie jaoks suurema huvi orga iseerimise probleemid, mis eki avad s ressi ццkoh adel. Peale s ressi ekke ьldis e pхhjus e a alььsi akse цц esimeses osas orga isa sioo i s ressi egureid. eises osas kдsi le akse ьlepi ge es vaba emise vхimalusi i g seda, kuidas mх elda ja oimida, e s ressi vдl ida. Kolmas osa sisaldab s ressi profьlak ika mee odi e kirjeldus , mille hulka kuuluvad pдevakorra ьmberkorraldami e s ressivas aseks ja psьhholoogili e esmaabi kriisiolukorras. Elus ress S ress o harilik ja ih i esi ev дh us. Kхik meis aeg-ajal saavad seda u da, дi eks, kas хх sa u de a kхhus e as uu ele klassikaaslas ele u vus ades vхi kхrge e ud дrri uvuse a i g u e use a eksamisessioo i ajal. S ress o vдl ima u ja selle madal ase kahju u. imel liigs ress eki ab probleemi i diviidide ja orga isa sioo ide jaoks. S ress o i imolevuse lahu ama u osa. uleb хppida vahe egema luba ava s ressi aseme ja liigs ressi vahel. ulls ress o vхima u. Meie kдsi leme selles ццs ьleliigse psьhholoogilis vхi fьsioloogilis pi ge . Uurimused дi avad, e fьsioloogilised s ressi u used o maohaava did, migree , hьper oo ia, hi geldus хbi ja sьdamehaigused. Psьhholoogilised u used o ьli u dlikkus, дrevus, depressioo , isu us, u e us i g la ge ud huvi i iimelu ja suh lemise vas u j .

Ьleliig e s ress lдheb e evх ele kalliks maksma i diviidi efek iivsuse ja heaolu la guse х u. Paljud цц aja e probleemid, mis kajas uvad ii palga suuruses ja цц agajдrgedes, kui ka ervises ja цц aja e heaolus, pхhi evad psьhholoogilisel s essil. S ress suure dab o sesel ja kaudsel e evх e kulusid eesmдrgi saavu amisel i g vдhe dab цц aja e elukvali ee i. 1 S ressi ekkepхhjused S ress vхib olla pхhjus a ud eguri es , mis o seo ud kas e evх e ццga ja egevusega vхi i imese isikliku elu sь dmus ega. Osa s ressi ekkepхhjusi, agu kхrge ццpi ge vхi jхhker koh lemi e, o kхigile eada, e mх dagi e des , дi eks kдrsi us хbe, mase dus u e , e esesise dus , дriva kadedus u e vхi pe umis lдhisuhe es, ei osa a ala i дrvipi ge хusu pхhjus ajaks lugeda. Orga ismi vas usreak sioo ьhele vхi eisele s ressorile ole eb suures i selles , kuidas me hi dame si ua sioo i raskus i g sellega oime uleku vхimalusi. Oo ama u, oh lik ja vдljapддsma u a дiv olukord suure dab s ressi. 1 ццs ress Mххdukas дrvipi ge o ццl mi e ьks es vдl ima u, vaid kogu i soovi av – see su ib e d mobiliseerima, vхimed mд gu pa ema. Ame ikoh , millega pideval kaas eb psььhili e alakoormus, ei paku e amikule erve ele ja ццka ele i imes ele erilis pi ge . Paljud sellis e levi ud ku sealade esi dajais agu дi eks хpe ajad, au ojuhid, raama upidajad vхi mььjad o valmis ki i ama, e e de цц o дis дrvipi ge . See ei дhe da aga mi e ala i kхrge e ud s ressi vas aval ццalal. Kroo ilise ajapuuduse ja suure ццpi ge u e o miski, mida paljud i imesed ise e dale ala eadlikul sise davad – ii selleks, e дh sa e asjadega hхiva ud isiku a eis e silmis u us us vхi a, kui ka selleks, e arva ud ьlekoormuse olukorras e dale ise vдhem kohus usi vх a. Kiire empo, kхrge vas u us vхi suur ццkoormus eki avad s ressi seda e am, mida rohkem e dega kaas eb jдrgmisi subjek iivseid asjaolusid: цц ei paku huvi, selle egemiseks puudub ku sumus, suh ed juhi vхi kolleegidega o halvad, ццkohal vali seb korralagedus, firmas esi eb kдegalццmise meeleolusid j e.2 Orga isa sioo i s ressi eguridKдsi leme eid egurid, mis oimuvad orga isa sioo i sees ja eki avad s ressi. 1. Ьlekoormus vхi vдike alakoormus. дi eks, цц ajale a akse liiga palju ьlesa deid vхi хu akse ulemus e liiga хrge ase ea ud aja jooksul. Sellel juhul avalisel ekibki frus ra sioo ja loo use use u e. Kuid ka alakoormus vхib esile ku suda samasuguseid u deid. цц aja, kellel ei ole ema oskus ele ja vхime ele vas ava ццd, u eb frus ra sioo i, rahu us oma vддr use suh es i g oma koha suh es orga isa sioo i so siaalses s ruk uuris ja u eb e as alahi a u a. 2. Rollide ko flik . Rollide ko flik ekib siis, kui цц ajale esi a akse vas urддkivad хudeid, kui o mi u juh i. Rollide ko flik vхib ekkida ka mi eformaalse rьhma ormide ja formaalse orga isa sioo i хudmis e eri evus e ulemuse a. Selles si ua sioo is i diviid vхib u da pi ge ja rahu us , ses a ahab ьhes kьljes koha eda kollek iiviga i g eises kьljes ki i pidada juh ko a хue es . 3. Segased rollioo used. Segased rollioo used ekivad siis, kui цц ajale pole selge, mida al ooda akse ja хu akse. Rollide ko flik is eri eval хuded ei ole vas urддkivad, aga samal ajal eed o pхiklevad ja ebamддrased.

цц aja el peab olema ki del e ekuju us juh ko a oo us es . 4. Ebahuvi av цц. Uurimused o дida ud, e i diviididel, kellel o huvi av цц, ekib harvem д gis us ja ad haiges uvad vдhem, kui eed, kelle цц ei ole huvi av. Kuid vaa e urgad mхis ele “huvi av цц” kхigil o eri evad: see, mis pais ab huvi ava a ьhele, ei дhe da seda, e eisele see ki dlas i pakub huvi. 5. Muud egurid. Leidub uha deid ццkoh i, kus s ressi ja rahulolema us lisavad sellisedki egurid agu mьra, vile s valgus us, liiga madal vхi kхrge empera uur, iiskus, vibra sioo , olm ja haisud, i e ud kхledad ццruumid, aegu ud ццvahe did ja masi ad – kхik see, mida radi sioo ilisel fьsioloogilis eks цц i gimus eks o pee ud. Suure ццkoormuse kхrval eki avad s ressi ka rahulolema us цц sisu, oma posi sioo i ja rolliga. 3 ццs ressi vдl imise mee odid I imes ele, kes ka a avad ьlemддrase ццs ressi all, soovi a akse rake dada jдrgmiseid mee odeid. 1. цц age vдlja priori ee i sьs eem oma ццs. Hi ake oma ццd jдrgmisel viisil: “pea д aseks egema”, “ eha hiljem, sellel дdalal” ja “ eha, kui o aega”. 2. Хppige ь lema “ei”, kui e jхua e piiri i, kus ei suuda e am vх a ццd juurde. Sele age oma ьlemusele, e e saa e aru ьlesa de дh suses . Seejдrel kirjeldage ko kree sed priori ee sed ццd, mille kallal e praegu цц a e. Kui a jддb oma arvamuse juurde, kьsige, mis ццd e pea e edasi lьkkama uue цц lхpuleviimiseks. 3. Suhelge oma ьlemisega eri i efek iivsel ja usaldusvддrsel . Pььdke aru saada ema probleemides ja aidake al aru saada eie omades . Хpe age oma juh i lugu pidama eie priori ee ides , eie ццkoormuses i g a dma pхhje da ud ьlesa ded. 4. Дrge хus uge oma juhiga, kui a hakkab a dma vas urддkivaid хudeid (rollide ko flik ). Sele age alle, e iisugused хuded хmbavad eid eri eva esse suu dadesse. Paluge korraldada хupidamis kхigi asjaosalis ega, e vдlja selgi ada probleem. Дrge vх ke sььdis ava agressiivse seisukoh a; lih sal sele age, missugused ko kree sel probleemid loovad vas urддkivaid хudeid eie jaoks. 5. A dke eada juhile vхi kaas цц ajale, kui e u e e, e eie ьlesa e e oo used vхi hi damise s a dardid ei ole selged (segased rollioo used). Цelge eile, e e kah le e ko kree se es kьsimus es, mis o seo ud ьlesa dega ja aha e хu pidada eis kьsimus es. 6. Aru age igavuse u e vхi huvi puudumis цц vas u oma juhiga. Aga pidage meeles, e ei ohi muu uda kaeblevaks. Sele age, e eie eelda e ццd, mis хuab pьhe damis ja ahaksi e saada vхimalus vх a osa eis es ццvaldko dades . 7. Igapдev leidke aega puhkepausideks ja relaksa sioo iks. eised egurid, mis o seo ud s ressi eke vдhe damisega, o ervislik oi umi e, e ese vormis hoidmi e kehalis e harju us e abil, i g ьld asakaalu saavu ami e elus. Juh idele soovi a akse kхrge ццviljakuse i g madala s ressi aseme saavu amiseks: 1. Hi ake eie цц aja e vajadusi ja kalduvusi i g pььdke mддra a vas av цц mah ja ььp e de jaoks. Kui ad дi avad hдid agajдrgi selle ьlesa de дi misel, хs ke ццkoormus цц aja e хusolekul. Sobiva el juh udel delegeerige voli used ja vas u us alluva ele. 2. Lubage oma цц aja el loobuda mх e ьlesa de дi mises , kui e del o olemas mхjuvad pхhjused.

Он в своем бункере много читал Толстого и запомнил его мысль, что смысл жизни заключается в любви. Разумеется, не в любви между мужчиной и женщиной, а в любви вообще, в любви к человеку. Жизнь настолько беспредельна, ответил я, настолько многогранна, что каждый может отыскать в ней тот смысл, который он хочет ей придать, целиком же ее не охватывает ни один смысл, она вмещает в себя все возможные и даже невозможные смыслы. Объективного смысла жизни нам не постичь никогда, даже если он и существует. Проблема, которая после школьной поры отодвинулась на задний план, снова стала неотвязно донимать меня. Я знал, что не найду удовлетворительного ответа, ибо, с точки зрения здравого рассудка, она поставлена неправильно, неточно сформулирована. Жизнь? Но какая жизнь? Человеческая? Всей живой природы? Или вообще бытие, существование? Смысл? Здесь, очевидно, речь идет не просто о мысли*, с помощью которой человек познает мир и выносит суждения, а о том смысле, который заключен в самой вещи, который на немецком называется "Sinn" и на русском "смысл" и для точной передачи которого в эстонском языке нет соответствующего слова (идея вещи, ее значение, рациональная основа, логическая суть, цель, назначение). * В эстонском языке слово "mote" (со значком ~ над "о") имеет два значения: "мысль" и "смысл". (Примечание переводчика)

1. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале русского и английского языков)

2. Заимствования в английском языке и способы их перевода на русский язык

3. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

4. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

5. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

6. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)
7. Эстонское восстание 1343-45 годов
8. Интеграция национальных организаций Ида-Вирумаа в эстонскую среду

9. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

10. Судебно-исполнительская деятельность в Эстонской Республике

11. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

12. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

13. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

14. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

15. Топики для сдачи экзамена по английскому языку в 11-ом классе (Шпаргалка)

16. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

18. Топики по английскому языку за 11 класс

19. Алкоголь(на немецком языке)

20. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

21. Образцы писем делового характера по английскому языку

22. Билеты по немецкому языку за 11 класс (2001 год)
23. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка
24. Категория "противоположность" в английском языке

25. Куча топиков по английскому языку

26. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

27. Политическая система государства /на англ. языке/

28. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

29. Топики для сдачи экзаменов по английскому языку

30. Топики по английскому языку

31. Формы обращения в английском языке

32. Билеты по английскому языку за 11 класс

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Тесты по английскому языку

34. Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета

35. Глаголы французского языка (Le regime des verbes francais)

36. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

37. Роль заимствований в английском языке

38. Становление категории залога в англ. языке
39. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты
40. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

41. Обучение письменной речи на французском языке в старших классах

42. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

43. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

44. Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках

45. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

46. Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматический строй английского языка

47. Эффективные методы изучения иностранных языков

48. Экзаменационные темы по немецкому языку

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Топики по Англ. языку

50. Особенности языка и стиля английской научной прозы

51. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

52. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

53. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

54. Русские заимствования в английском языке (Russian borrowings in English language)
55. Билеты по методике обучения иностранным языкам
56. Темы по английскому языку (English topics)

57. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

58. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

59. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

60. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере перевода новеллы С.Кинга "Долгий путь")

61. Формы обращения в английском языке

62. Средства художественного языка в авангардных стилях начала XX века

63. Несколько рефератов по культурологии

64. Особенности русского языка эпохи 1917г.

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

66. Официально-деловой стиль русского языка

67. Стилистика русского языка

68. Сопоставительный анализ фразеологизмов с анимализмами в немецком и русском языках

69. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

70. Иностранные заимствования в лексике английского языка
71. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу
72. Виды придаточных предложений в русском языке

73. Заимствования в английском языке

74. Категория наклонения глагола в русском и казахском языках

75. Латинские заимствования в английском языке

76. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

77. Порождение текстов на естественном языке

78. Синонимия русского и немецкого языков. Проблематика подбора, перевода и классификации синонимов на материале романа Г. Фаллады "Каждый умирает в одиночку

79. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

80. Функциональные стили русского языка

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

81. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

82. Русский язык и культура речи

83. Типы словарей, используемые в русском языке

84. Сопоставительный анализ употребления перформативных глаголов в русском и английском языках

85. Иностранные заимствования в лексике английского языка

86. История латинского языка
87. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках
88. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

89. Использование кабинета для внеклассной работы по иностранному языку

90. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

91. Лексический состав поэтического языка А.С. Пушкина

92. Детерминантные свойства русского языка на фонетическом уровне

93. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

94. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

95. Диалект как основная форма существования языка

96. Формы обращения в английском языке

Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки

97. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

98. Русская эмиграция во Франции (на русском языке)

99. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

100. Учебник по языку разметки гипертекстовых документов HTML.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.