Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Необоротные активы

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

З М І С Т Вступ . 3 Розділ I Характеристика необоротних активів та їх відображення в бухгалтерському 4 1. Характеристика необоротних активів, їх зміст та класифікація. 4 1.1. Нематеріальні активи . 4 1.2. Основні засоби 5 1.3. Інші необоротні активи . 7 2. Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі . 7 2.1. Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка та завдання обліку . 9 2.2. Нематеріальні активи, їх облік . 11 Розділ II Управління фінансуванням необоротних активів 14 3. Політика управління необоротними активами . 14 3.1. Зміст та основні напрями політики управління необоротними 14 3.2. Критерії прийняття управлінських рішень про придбання або оренду необоротних активів 21 4. Управління фінансуванням необоротних активів підприємства на прикладі ВАТ 27 4.1. Загальна характеристика ВАТ “Ластівка”, аналіз основних показ­ників його 27 4.2. Аналіз ефективності використання необоротних активів та управ­ління їх фінансуванням на підприємстві ВАТ “Ластівка”. 34 Висновки . 40 Література . 43 В с т У П Зараз Україна переживає етап обставлення ринкової економіки. Як наслідок переходу від соціалістичної до ринкової форми господарювання багато підприємств опинилися в кризовому стані. Ефективність роботи промислового підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: попиту на продукцію, що випускається, її конкурентоспроможності, технічного рівня виробництва, його відповідності сучасним вимогам, кваліфікації виробничого і управлінського персоналу тощо. Поряд з цим, проблема стратегії управління активами підприємства займає одне з першорядних місць в його діяльності. Активи підприємства – це економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку. Управління активами включає: формування та управління фінансово-експлуатаційними потребами в обігових коштах; управління дебіторською заборгованістю; стратегію фінансування поточних активів; управління джерелами формування оборотного капіталу; управління необоротними активами; управління фінансуванням необоротних активів; управління грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями. Сформовані на первісному етапі діяльності підприємства необоротні активи вимагають постійного управління ними. Частина функцій цього управління покладається на фінансовий менеджмент. Незважаючи на різноманіття складу необоротних активів, мета фінансового менеджменту в цій області відносно проста - забезпечити умови своєчасного відновлення і підвищення ефективності використання необоротних активів. Саме на питанні управління необоротними активами хотілося б більш детально зупинитись в роботі. Р О З Д І Л I. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ БАЛАНСІ 1. Характеристика необоротних активів, їх зміст та класифікація Необоротні активи – сукупність майнових цінностей підприємства, які неодноразово беруть участь у процесі господарської діяльності та поступово переносять свою вартість на продукцію. Необоротні (або фіксовані) активи менш ліквідні, ніж оборотні (поточні), призначені для використання протягом тривалого періоду часу.

Вони важко реалізуються, тому що необхідний певний час та додаткові витрати. Необоротні активи включають в себе: Нематеріальні активи - придбані права користування природними ресурсами, майном і об’єктами інтелектуальної власності. Основні засоби являють собою засоби праці, що багаторазово використовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому свою матеріально-натуральну форму. Інші необоротні активи, до яких належать: — незавершене будівництво; — довгострокові фінансові інвестиції, інші фінансові інвестиції; — довгострокова фінансова заборгованість; — відстрочені податкові кредити; — інші необоротні активи. 1.1.Нематеріальні активи Нематеріальні активи представляють вкладення коштів підприємства (його витрати) у нематеріальні об'єкти, що використовуються протягом довгострокового періоду в господарській діяльності та приносять прибуток. До нематеріальних активів відносяться права користування земельними ділянками, природними ресурсами, патенти, ліцензії, &quo ;ноу-хау&quo ;, програмне забезпечення, авторські права, монопольні права і привілеї (включаючи права на винаходи, патент, ліцензію на визначені види діяльності, промислові зразки, моделі, використання художньо-конструкторських рішень), організаційні витрати (включаючи плату за державну реєстрацію підприємства, брокерське місце і т.ін.), торговельні марки, товарні і фірмові знаки, ціна фірми. За характером застосування нематеріальні активи схожі на основні засоби. Вони використовуються тривалий період, приносять прибуток, і з часом велика частина з них втрачає свою вартість. Особливістю нематеріальних активів є відсутність матеріально-речової структури, складність визначення вартості, невизначеність при виявленні прибутку від їхнього застосування. Оцінка нематеріальних активів відбувається за узгодженням сторін при їхньому внеску в статутний капітал на основі цін світового або внутрішнього ринку. У вартість нематеріальних активів входять покупна ціна, витрати, зв'язані з придбанням і приведенням у стан готовності цих активів. Вартість нематеріальних активів включається в собівартість продукції шляхом нарахування зносу. 1.2. Основні засоби Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік). До основних засобів належать власні та отримані на умовах фінансового лізингу об’єкти та орендовані цілісні майнові комплекси, а також інші необоротні матеріальні активи. Життєвий цикл основних засобів складається з наступних етапів: надходження - участь у виробничому процесі - переміщення усере­дині підприємства - ремонт - здача в оренду – інвентаризація - вибуття. Вартість основних фондів (за винятком земельних ділянок) частинами, по мірі їхнього зносу, переноситься на вартість продукції (послуги) і відшкодовується в процесі її реалізації.

Цей процес називається амортизацією. Грошові суми, що відповідають зношуванню основних засобів, накопичуються в амортизаційному фонді. Амортизаційний фонд, або грошовий фонд відшкодування, знаходиться в постійному русі. Особливості відтворення основних фондів визначаються низкою характерних ознак, до яких відносяться: поступовий перенос вартості основних фондів на вартість виготовленої продукції; рух споживчої вартості і вартості; оборот вартості фондів; часткове відтворення вартості в готовій продукції та її нагромадження в грошовій формі; поновлення основних фондів у матеріально-натуральній формі через більш-менш тривалі періоди часу, що створює можливість маневрування засобами амортизаційного фонду (рис. 1). Виробниче використання фондів. Матеріальний знос та вартісне зношування Відрахування амортизаційних коштів та їх накопичення в грошовому резервному фонді Відшкодування зношених фондів новими засобами праці Рис 1. Оборот основних фондів Основні засоби в Україні можна згрупувати за їх функціо­нальним призначенням, за галузевою ознакою, за використанням, за ознакою належності, за натурально-матеріальним складом. За функціональним призначенням розрізняють: виробничі - основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини та обладнання, робочі машини та обладнання тощо), що діють у сфері матеріального виробництва; невиробничі основні засоби, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва й призначені в основному для обслуговування комунальних і культурно-побуто­вих потреб трудящих (будови, споруди, обладнання, машини, апарати тощо), які використовуються у невиробничій сфері. За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв'язку тощо. 1.3.Інші необоротні активи Незавершене виробництво – це вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва. Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандарта­ми) обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, інші фінансові інвестиції. Довгострокова дебіторська заборгованість - заборго­ваність фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу. Відстрочені податкові активи - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. Інші необоротні активи - необоротні активи, які не можуть бути включені до вищенаведених необоротних активів.2.Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі Незважаючи на докорінні зміни, що відбулися в організації та техніці ведення бухгалтерського обліку у зв’язку з переходом підприємств у 2000-2001 роках на Національні стандарти, необоротні активи підприємства відображаються в I розділі Активу бухгалтерського балансу.

Государство может использовать краткосрочные формы заимствования в целях контроля за краткосрочными банковскими процентными ставками. Например, если правительство считает, что оно должно стать более конкурентоспособным на международном рынке, то оно может повысить процентные ставки. В связи с этим оно может выпустить новый краткосрочный займ и предложить более высокие процентные ставки, тем самым показывая рынку, что в целом процентные ставки начинают расти. Государство также может использовать выпуски таких долговых инструментов в целях контроля денежной массы, находящейся вфинансовой системе. Выпуск краткосрочных займов при условии их приобретения покупателями в принципе изымает денежную массу из обращения, что оставляет меньше средств, которые могут быть использованы для покупки товаров и услуг, и это также позволяет контролировать способность страны тратить деньги на потребительские товары. Правительство также может заимствовать деньги для финансирования краткосрочных проектов или для финансирования покупки различные активов

1. Внеоборотные активы, их сущность и состав. Источники формирования внеоборотных активов

2. Современное прогнозирование экономики и его виды

3. Понятие, виды и общая характеристика государственных (муниципальных) предприятий

4. Виды и уровни разработки бизнес-стратегии предприятия

5. Состав ликвидационных затрат предприятия и методы их расчета

6. Принципы оценки необоротных активов предприятия в международной практике и в Украине
7. Учёт основных фондов, нематериальных активов и вложение в необоротные активы
8. Необоротные и оборотные ресурсы и активы предприятий

9. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками и ее роль в формировании ресурсов банка (активы, их состав, структура)

10. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

11. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

12. Облік та амортизація необоротних активів

13. Состав бетонных и железобетонных работ (виды опалубки, арматуры ...)

14. Оценка нематериальных активов

15. Учет вложений во внеоборотные активы

16. Учет нематериальных активов

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Учет нематериальных активов. Учет расчетов поставщиками, дебиторами и кредиторами

18. Управление активами малого предприятия

19. Анализ состояния и эффективности использования активов организации

20. О роли нематериальных активов…

21. Анализ состава, структуры, динамики оборотных активов и оценка их оборачиваемости

22. Бандитизм, состав и виды этого преступления, отличие данного преступления от организации преступного сообщества
23. Стратегическое управление активами и пассивами банка
24. Учёт нематериальных активов

25. Бухгалтерский учет нематериальных активов

26. Наматериальные активы: как оценить их стоимость

27. Модель оценки финансовых активов (CAPM)

28. Нематериальные активы

29. Бухгалтерский учет нематериальных активов

30. Ревизия и контроль основных средств и нематериальных активов

31. Учет нематериальных активов на примере ОАО Вымпел г. Омск

32. Учет основных средств и нематериальных активов в зарубежных странах (Англия, США)

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Управление финансированием активов организации

34. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

35. Отражение нематериальных активов в имущественном комплексе организации

36. Оценка количественных показателей активов при портфельном инвестировании

37. Формирование ресурсов банками США. Управление активами американских банков

38. Активи комерційних банків
39. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма
40. Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и представления

41. Економічна оцінка активу балансу підприємства

42. Нематериальные активы

43. Нематериальные активы

44. Нематериальные активы

45. Организация учета нематериальных активов на предприятии "Донузлавская ветровая электростанция"

46. Особенности бухгалтерского учёта объектов нематериальных активов

47. Переоценка активов: порядок оформления и учет

48. Постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Проверка использования основных средств и нематериальных активов ООО "Карел"

50. Процесс аудита нематериальных активов

51. Управление оборотными активами

52. Учет активов организации, источники их образования

53. Учет вложений во внеоборотные активы

54. Учет нематериальных активов
55. Учет нематериальных активов
56. Учет нематериальных активов

57. Учет нематериальных активов

58. Учет нематериальных активов

59. Учет нематериальных активов

60. Учет нематериальных активов

61. Учет нематериальных активов и планирование управленческих расходов

62. Учет нематериальных активов организации

63. Учет основных средств и нематериальных активов

64. Учет основных средств и нематериальных активов

Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно

65. Учет поступления и списания материальных активов

66. Учёт нематериальных активов

67. Учёт нематериальных активов

68. Аудиторское заключение нематериальных активов

69. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы

70. Анализ актива баланса предприятия
71. Анализ и учет внеоборотных активов
72. Анализ оборотных активов

73. Аспекты учета вложений во внеоборотные активы предприятия ООО "Мелон+"

74. Аудит и анализ нематериальных активов и основных средств предприятия ОАО "АвтоВАЗагрегат"

75. Аудит основных средств и нематериальных активов

76. Аудит учета нематериальных активов

77. Аудит учета нематериальных активов

78. Аудиторская проверка нематериальных активов

79. Бандитизм. Понятие, состав и виды данного преступления

80. Правонарушения: понятия, состав, виды

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Управление активами предприятия (на примере Филиала "Башнефть – Янаул" ОАО АНК "Башнефть"

82. Управление финансовыми активами компании

83. Анализ динамики и структуры активов и пассивов баланса предприятия

84. Анализ имущественного положения предприятия и оценка эффективности использования его активов

85. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов

86. Инвестиции в оборотные активы
87. Методы оценки дохода и риска финансовых активов
88. Оборотные активы организации

89. Перспективные направления управления активами институциональных инвесторов в Казахстане

90. Проблемы формирования активов НПФ

91. Собственный капитал и внеоборотные активы

92. Теория портфеля Г.Марковица и модель оценки доходности финансовых активов

93. Управление быстроликвидными активами

94. Факторный анализ рентабельности активов

95. Финансовый менджмент: управление оборотными активами коммерческой организации

96. Цены на рынке капитальных активов

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

97. Баланс активов и пассивов и статистика национального богатства

98. О критериях котируемости активов

99. Основы проведения аудита краткосрочных активов

100. Предприятие в системе народного хозяйства, его имущество и активы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.