Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Організація патопсихологічного дослідження

Совок большой.
Длина 21,5 см.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см.
19 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
59 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 1.1 Загальні уявлення про мислення особистості 1.2 Патологічні зміни мислення при захворюванні на неврастенію 1.3 Динаміка мислення особистості при неврастенії РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МИСЛЕННЯ У ХВОРИХ НА НЕВРАСТЕНІЮ 2.1 Методологічні засади проведення патопсихологічного дослідження 2.2 Основні принципи і методи патопсихологічного дослідження 2.3 Організація впровадження патопсихологічного дослідження РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН МИСЛЕННЯ ПРИ НЕВРАСТЕНІЇ 3.1 Психологічні характеристики хворих на неврастенію 3.2 Обґрунтування методів та методик дослідження 3.3 Порівняльний аналіз отриманих даних ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Аналіз різних форм патології розумової діяльності є найбагатший матеріал, що показує правомірність визнання специфічності людського мислення. Дані експериментально-психологічних досліджень переконливо показують, що до мислення варто підходити, як до однієї з форм діяльності (Л. С. Виготський, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубінштейн). Аналіз розладів мислення проводився в поняттях сучасних домінуючих психологічних концепцій. Проблема мислення виник як предмет психології на початку 20-х рр. нашого століття у вюрцбургській психологічній школі. Психологічний аналіз мислення полягав у з'ясуванні законів асоціації, по яких складні ідеї або образи створюються з елементарних. Один з основоположників асоціативної психології А. Бен відводить асоціаціям по подібності основну роль у мисленні. Хоча уведення В. Вундтом у психологію експериментального методу було, безумовно, прогресивним фактором в історії психологічної науки, однак психологічні дослідження, проведені їм і його послідовникам, проводилися на основах асоціативної психології. М. Еббінгауз, Г. Мюллер, Т. Ципен - найбільші представники експериментальної психології того часу - вважали, що універсальним законом є закони асоціації. Так, поняття судження, умовиводи характеризуються як асоціації представлень. Інші представники експериментальної асоціативної психології вважають, що мислення зводиться до актуалізації асоціацій. Репродукція ідей стала наріжним каменем асоціативної теорії мислення. Саме мислення розглядається як похідна функція від інших психічних функцій: пам'яті, уваги. На подібних концепціях ґрунтувалися роботи психологічної лабораторії психіатричної клініки найбільшого німецького психіатра Е. Крепеліна. Ці положення асоціативної психології визначили багато в чому дослідження в області патології мислення. Порушення мислення виводилися з порушень інших функцій. Намагалися показати, що в основі порушення мислення лежало порушення так званих передумов інтелекту: пам'яті, уваги. Так, наприклад, порушення розумової діяльності хворих епілепсією порозумівалося порушенням комбінаторних здібностей (Е. Крепелін, К. Гельброннер, М. Я. Серейський), нестійкістю уваги (В. П. Осіпов). Сутність порушення мислення сенільних хворих зводиться до порушення пам'яті, порушенню здатності утримувати сприйняте (В.

А. Гіляровський, М. О. Гуревич, С. Г. Жислін і ін.). При поясненні порушень розумових процесів, при травмах мозку ряд авторів (Р. Я. Голант, М. О. Гуревич, В. А. Гіляровський, Р. С. Повицька) схилялися до думки, що в цих випадках інтелектуальні порушення настають через розлад уваги. Деякі німецькі психіатри вважали, що в основі психічних захворювань лежить недостатність &quo ;первинно даної духовної структури&quo ;. На думку И. Берце, у якого ця теорія найбільше чітко представлена, такою первинною структурою є &quo ;тонус свідомості&quo ; (активність &quo ;я&quo ;), що при шизофренії виявляється порушеною (&quo ;гіпотонія свідомості&quo ;). &quo ;Гіпотонія свідомості&quo ;, сама по собі не виявляється і пізнавана лише інтуїтивним шляхом, визначає всю психопатологічну симптоматику, у тому числі і порушення мислення. До цієї характеристики примикають і погляди Г. В. Груле, що визначив порушення мислення при шизофренії як порушення &quo ;напруженості&quo ;, в основі якої лежить порушення активності особистості. З цими положеннями солідаризується И. Берингер, висуваючи концепцію про слабості &quo ;інтенціональної дуги&quo ;, що є причиною порушень мислення хворого шизофренією, і Е. Штранський, що говорить про &quo ;інтрапсихичну атаксію&quo ; хворих. Порушення мислення трактуються як вторинні, як прояв порушень особою &quo ;активності&quo ;, &quo ;інтенції&quo ; психіки. У статті, присвяченій психології шизофренії (в ІX томі &quo ;Керівництва&quo ; Бумке), Г. В. Груле висунув у метафоричній формі положення (надовго визначило хід досліджень, що стосується характеристики мислення шизофренії) про те, що машина залишається інтактною, але вона погано або зовсім не керована. Розумові операції, спрямовані на практичні дії, у хворого шизофренією збережені, пам'ять і увага його не порушені, однак він не в змозі синтезувати окремі, самі по собі правильні умовиводи. Однієї з прикордонних галузей знань, що входять у медичну психологію, є патопсихологія, що вивчає розлади психічної діяльності за допомогою психологічних методів. Винятково важливого значення набуває патопсихологічний метод у вивченні розладів мислення. За допомогою патопсихологічних досліджень удається розкрити механізми порушення психічної функції, що відповідають виділеним клінічним симптомам і синдромам розладів мислення; виділити ті ланки (фактори) мислення, що розуміється як результат діяльності складної функціональної системи, випадання яких приводить до якісно своєрідних варіантів патології цієї системи в цілому. При цьому вихідною позицією радянських патопсихологів (Б. В. Зейгарник, 1962, 1976; С. Я. Рубинштейн, 1972; Ю. Ф. Поляків, 1973, 1978) є розуміння процесу мислення як рефлекторно обумовленої діяльності всупереч розповсюдженим у закордонній психології представленням про мислення як про уроджену здатність, що лише перетерплює розвиток в онтогенезі. Використовуючи у своїх дослідженнях психологічні критерії для оцінки досліджуваних явищ, патопсихологія не може виходити із сугубо клінічної систематики розладів мислення. Кваліфікація, систематизація цих розладів у психіатрії і патопсихології проводяться відповідно різним параметрам.

Іноді ті або інші варіанти розладів мислення, виділювані психіатрами і патопсихологами, збігаються, однак патопсихології властивий більш загальний підхід до розрізнення тих або інших класів патології мислення, вона нерідко оперує більш широкими поняттями в порівнянні з клінічною практикою. Найбільш відома та має велике теоретичне і практичне значення систематика розладів мислення Б. В. Зейгарник (1958, 1962, 1976). У своїх дослідженнях патопсихологи користуються набором спеціальних експериментальних методик, кожна з яких відрізняється спрямованістю на визначені ланки в протіканні психічних процесів. У патопсихологічних методиках відтворюються конкретні ситуації. У психологічному експерименті моделюється якась проблемна ситуація, що вимагає свого розкриття, тому що окремі вхідні в цю ситуацію елементи знаходяться в неадекватних співвідношеннях (С. Л. Рубинштейн, 1958). Рішення експериментального завдання зводиться до розкриття взаємин між елементами проблемної ситуації в результаті її аналізу і пошукам адекватного способу приведення складових частин ситуації у відповідність. У психіатричній практиці патопсихологічне дослідження найбільше часто застосовуються з метою діагностики, експертизи, для контролю ефективності лікування, у процесі реабілітації і психотерапії. Їх використовують і з теоретичною метою. У цих випадках вони проводяться по спеціально розробленій програмі і спрямовані на вивчення якого-небудь недостатньо відомого прояву психічної патології. Будь-яке психопатологічне дослідження стану хворого, вважав Е. Kraepelі , є в скороченому виді і психологічному дослідженні. Тактика психіатра при зборі анамнестичних відомостей і виявленні симптомів захворювання передбачає постановку хворому питань, що сприяють виявленню психічних відхилень і особливостей особистісної позиції. Для характеристики психічного статусу психіатри використовують і нескладні експериментально-психологічні прийоми (рахунок від 100 по 7, тлумачення переносного значення прислів'їв, опис сюжетних картинок, передача змісту розповіді). Звичайно, проведення цілісного психологічного дослідження вимагає спеціальних знань і знаходиться в сфері компетенції патопсихолога, однак психіатр повинний знати основні методики патопсихологічного експерименту і вміти інтерпретувати одержувані з його допомогою дані в нозологічному аспекті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ), число неврозів за останні 80 років зросло в кілька десятків разів. Це пояснюється зростаючим темпом життя, що пред'являє до нервової системи людини більш підвищені вимоги. Важливе значення у виникненні неврозів мають як різні психічні травми службового, сімейного, інтимного характеру, так і несприятливі умови життя в період дитинства - такі, наприклад, як неповна родина, неправильне виховання, сімейні конфлікти і т.д. Однак однієї психотравми часом виявляється недостатньо для розвитку неврозу. Важливе значення мають і особливості особистості. А вони формуються в процесі виховання в дитинстві і спілкування з навколишніми. Визначене значення має спадковість. Неправильне виховання в дитинстві може привести до формування особистості з завищеними претензіями, з недооцінкою або повним ігноруванням реальних умов.

У таких лінгвістичних дослідженнях мають бути зацікавлені не так навіть мовознавці, як історики. Вітчизняна історія сьогодні потребує уточнень, а в багатьох випадках і перегляду. Саме тому посилюється інтерес до індоарійських студій, потроху більшає вчених у цій царині. А нечисленні покищо дослідження про роль і місце індоарійських народів в історії Північного Причорномор’я, отже, й України, знаходять свого читача й мають значний розголос. Це засвідчила й перша книжка українського сходознавця-індолога Степана Наливайка «Таємниці розкриває санскрит», видана в 2000 році, а в 2001 перевидана. На величезному фактографічному й культурологічному індійському й українському матеріалі вона розглядає давні й сьогочасні українські реалії, проливає світло на багатовікову українську історію, культуру, мову, часто-густо обібрану, перекручену й хибно витлумачену. У вступному слові до книжки автор зазначав, що на цьому терені нас чекають іще багато несподіванок і відкриттів. І нова книжка Степана Наливайка — «Індоарійські таємниці України» — повною мірою підтверджує це

1. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

2. Дослідження методів інтерполяції

3. Дослідження методів чисельного інтегрування

4. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

5. Основи наукових досліджень

6. Організація і структура наукових досліджень
7. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
8. Ревізія як елемент методу економічного контролю

9. Наукова дослідна робота студентів

10. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

11. Предмет та метод економічного аналізу

12. Методика гідрогеологічних досліджень

13. Методи психофізіологічних досліджень

14. Методи науково-педагогічних досліджень

15. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

16. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Ящик для игрушек на колесах.
Ящик с крышкой идеально подойдет для хранения детских игрушек. Он имеет четыре колеса. Материал: пластик. Возрастная категория: от 0 до 10
889 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Лампа настольная, керамическая, с плафоном, арт. Е55484.
Достойным украшением интерьера может стать декоративная керамическая лампа. Высота лампы: 37 см.
750 руб
Раздел: Декоративные
Набор ножниц детских "Fancy", 165 мм, со сменными лезвиями.
Ножницы с фигурной режущей кромкой для детского творчества: для вырезания деталей аппликаций и создания фигурного края поделок - открыток,
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Методи та етапи статистичного дослідження

18. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

19. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

20. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

21. Дослідження чисельних методів інтегрування

22. Кабінетні методи маркетингових досліджень
23. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
24. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

25. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

26. Методи дослідження затрат робочого часу

27. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

28. Методи наукових і експериментальних досліджень

29. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

30. Матеріали і методи дослідження

31. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

32. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

Фоторамка "Poster lux gold" (30х40 см).
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
361 руб
Раздел: Размер 30x40
Пенка детская "Natura Siberica Little" для купания, 150 мл.
Мягкая формула пенки специально разработана для самых маленьких, она не раздражает слизистые поверхности глазок и носика при купании.
305 руб
Раздел: Пенки
Набор детской косметики "Barbie".
Став обладательницей косметического набора, девочка примется с интересом создавать новые образы. А мамы могут не беспокоиться, ведь вся
782 руб
Раздел: Косметика для девочек

33. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

34. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

35. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

36. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

37. Зейгарник Б.В. «Патопсихология»

38. Дослідження харчування
39. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения
40. Патопсихология

41. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

42. Метод, методика, способы и приемы экономического анализа

43. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

44. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

45. Використання фотографічних методів

46. Метеорологічні дослідження

47. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

48. Палеоантропологічнi дослідження

Развивающая игрушка-прорезыватель Vulli "Жирафик Софи", 21 см, большой.
Уникальная развивающая игрушка взаимодействует со всеми органами чувств малыша. Обладает всеми теми же свойствами, что и стандартный
2451 руб
Раздел: Силиконовые
Неодимовый магнит, прямоугольник 40х20х10 мм.
Относится к классу неодимовых, что указывает на его очень большую магнитную удерживающую силу. Кроме того изделие характеризуется
670 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Конструктор электронный ЗНАТОК "Набор А" (15 схем).
Световые и звуковые эффекты. Предназначение: для игровых и познавательных целей. Изготовлено из высококачественных материалов.
1120 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

50. Нормативна база, методика та методи перевірки

51. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

52. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

53. Предмет и задачи патопсихологии и судебной патопсихологии

54. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
55. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
56. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

57. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

58. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

59. Історіографія досліджень голодомору

60. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

61. Палеонтологічні дослідження

62. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

63. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

64. Методи нормування складових інструментальної похибки вимірювань

Универсальный музыкальный мобиль "Веселая Африка".
Три варианта использования: 1. классический мобиль на кроватку. 2. в детском автомобильном кресле. 3. в качестве подвески. Общая
2400 руб
Раздел: Мобили
Синематограф.
Анимация — это действие, которое создается при помощи последовательных фаз движения рисованных объектов. Каждый из этих неподвижных
960 руб
Раздел: Оптические игрушки
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
949 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

66. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

67. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

68. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

69. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

70. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
71. Маркетингові дослідження
72. Маркетингові дослідження діяльності фірми

73. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

74. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

75. Організація маркетингових досліджень в туризмі

76. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

77. Характеристика маркетингового дослідження товару

78. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

79. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

80. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Набор игровой "Кольцеброс с корзинами и мячами".
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
505 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
340 руб
Раздел: Ростомеры
Кисть кондитерская Atlantis "SC-GD-001A-G".
Кисть кондитерская подходит для смазывания кондитерских изделий глазурью. Модель снабжена эргономичной рукояткой с петлей для
363 руб
Раздел: Кисточки

81. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

82. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

83. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

84. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

85. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

86. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
87. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
88. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

89. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

90. Променеве дослідження травної системи

91. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

92. Променеве дослідження щитоподібної залози

93. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

94. Дослідження аспектів управління якістю продукції

95. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

96. Дослідження та розробки на підприємстві

Кукла "Маша", 25 см.
Вы хотели подружиться с болтушкой и проказницей Машей? Тогда она уже спешит к Вам со всех ног! Маша будто сошла с экранов и теперь готова
1109 руб
Раздел: Игрушки
Мотоцикл «Jinjianfeng», черный.
Трехколесный, одноместный мотоцикл на аккумуляторе для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Функции света и звука. В движение приводится при
4374 руб
Раздел: Электромотоциклы
Крем для тела против растяжек "Mama Comfort", 100 мл.
Крем для тела против растяжек имеет сбалансированный комплекс витаминов, растительных экстрактов и масел, который интенсивно питает,
312 руб
Раздел: Прочее

97. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

98. Методика обучения решению текстовых задач алгебраическим методом

99. Методологія науково-педагогічного дослідження

100. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.