Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Організація патопсихологічного дослідження

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
22 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
19 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
59 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 1.1 Загальні уявлення про мислення особистості 1.2 Патологічні зміни мислення при захворюванні на неврастенію 1.3 Динаміка мислення особистості при неврастенії РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МИСЛЕННЯ У ХВОРИХ НА НЕВРАСТЕНІЮ 2.1 Методологічні засади проведення патопсихологічного дослідження 2.2 Основні принципи і методи патопсихологічного дослідження 2.3 Організація впровадження патопсихологічного дослідження РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН МИСЛЕННЯ ПРИ НЕВРАСТЕНІЇ 3.1 Психологічні характеристики хворих на неврастенію 3.2 Обґрунтування методів та методик дослідження 3.3 Порівняльний аналіз отриманих даних ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Аналіз різних форм патології розумової діяльності є найбагатший матеріал, що показує правомірність визнання специфічності людського мислення. Дані експериментально-психологічних досліджень переконливо показують, що до мислення варто підходити, як до однієї з форм діяльності (Л. С. Виготський, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубінштейн). Аналіз розладів мислення проводився в поняттях сучасних домінуючих психологічних концепцій. Проблема мислення виник як предмет психології на початку 20-х рр. нашого століття у вюрцбургській психологічній школі. Психологічний аналіз мислення полягав у з'ясуванні законів асоціації, по яких складні ідеї або образи створюються з елементарних. Один з основоположників асоціативної психології А. Бен відводить асоціаціям по подібності основну роль у мисленні. Хоча уведення В. Вундтом у психологію експериментального методу було, безумовно, прогресивним фактором в історії психологічної науки, однак психологічні дослідження, проведені їм і його послідовникам, проводилися на основах асоціативної психології. М. Еббінгауз, Г. Мюллер, Т. Ципен - найбільші представники експериментальної психології того часу - вважали, що універсальним законом є закони асоціації. Так, поняття судження, умовиводи характеризуються як асоціації представлень. Інші представники експериментальної асоціативної психології вважають, що мислення зводиться до актуалізації асоціацій. Репродукція ідей стала наріжним каменем асоціативної теорії мислення. Саме мислення розглядається як похідна функція від інших психічних функцій: пам'яті, уваги. На подібних концепціях ґрунтувалися роботи психологічної лабораторії психіатричної клініки найбільшого німецького психіатра Е. Крепеліна. Ці положення асоціативної психології визначили багато в чому дослідження в області патології мислення. Порушення мислення виводилися з порушень інших функцій. Намагалися показати, що в основі порушення мислення лежало порушення так званих передумов інтелекту: пам'яті, уваги. Так, наприклад, порушення розумової діяльності хворих епілепсією порозумівалося порушенням комбінаторних здібностей (Е. Крепелін, К. Гельброннер, М. Я. Серейський), нестійкістю уваги (В. П. Осіпов). Сутність порушення мислення сенільних хворих зводиться до порушення пам'яті, порушенню здатності утримувати сприйняте (В.

А. Гіляровський, М. О. Гуревич, С. Г. Жислін і ін.). При поясненні порушень розумових процесів, при травмах мозку ряд авторів (Р. Я. Голант, М. О. Гуревич, В. А. Гіляровський, Р. С. Повицька) схилялися до думки, що в цих випадках інтелектуальні порушення настають через розлад уваги. Деякі німецькі психіатри вважали, що в основі психічних захворювань лежить недостатність &quo ;первинно даної духовної структури&quo ;. На думку И. Берце, у якого ця теорія найбільше чітко представлена, такою первинною структурою є &quo ;тонус свідомості&quo ; (активність &quo ;я&quo ;), що при шизофренії виявляється порушеною (&quo ;гіпотонія свідомості&quo ;). &quo ;Гіпотонія свідомості&quo ;, сама по собі не виявляється і пізнавана лише інтуїтивним шляхом, визначає всю психопатологічну симптоматику, у тому числі і порушення мислення. До цієї характеристики примикають і погляди Г. В. Груле, що визначив порушення мислення при шизофренії як порушення &quo ;напруженості&quo ;, в основі якої лежить порушення активності особистості. З цими положеннями солідаризується И. Берингер, висуваючи концепцію про слабості &quo ;інтенціональної дуги&quo ;, що є причиною порушень мислення хворого шизофренією, і Е. Штранський, що говорить про &quo ;інтрапсихичну атаксію&quo ; хворих. Порушення мислення трактуються як вторинні, як прояв порушень особою &quo ;активності&quo ;, &quo ;інтенції&quo ; психіки. У статті, присвяченій психології шизофренії (в ІX томі &quo ;Керівництва&quo ; Бумке), Г. В. Груле висунув у метафоричній формі положення (надовго визначило хід досліджень, що стосується характеристики мислення шизофренії) про те, що машина залишається інтактною, але вона погано або зовсім не керована. Розумові операції, спрямовані на практичні дії, у хворого шизофренією збережені, пам'ять і увага його не порушені, однак він не в змозі синтезувати окремі, самі по собі правильні умовиводи. Однієї з прикордонних галузей знань, що входять у медичну психологію, є патопсихологія, що вивчає розлади психічної діяльності за допомогою психологічних методів. Винятково важливого значення набуває патопсихологічний метод у вивченні розладів мислення. За допомогою патопсихологічних досліджень удається розкрити механізми порушення психічної функції, що відповідають виділеним клінічним симптомам і синдромам розладів мислення; виділити ті ланки (фактори) мислення, що розуміється як результат діяльності складної функціональної системи, випадання яких приводить до якісно своєрідних варіантів патології цієї системи в цілому. При цьому вихідною позицією радянських патопсихологів (Б. В. Зейгарник, 1962, 1976; С. Я. Рубинштейн, 1972; Ю. Ф. Поляків, 1973, 1978) є розуміння процесу мислення як рефлекторно обумовленої діяльності всупереч розповсюдженим у закордонній психології представленням про мислення як про уроджену здатність, що лише перетерплює розвиток в онтогенезі. Використовуючи у своїх дослідженнях психологічні критерії для оцінки досліджуваних явищ, патопсихологія не може виходити із сугубо клінічної систематики розладів мислення. Кваліфікація, систематизація цих розладів у психіатрії і патопсихології проводяться відповідно різним параметрам.

Іноді ті або інші варіанти розладів мислення, виділювані психіатрами і патопсихологами, збігаються, однак патопсихології властивий більш загальний підхід до розрізнення тих або інших класів патології мислення, вона нерідко оперує більш широкими поняттями в порівнянні з клінічною практикою. Найбільш відома та має велике теоретичне і практичне значення систематика розладів мислення Б. В. Зейгарник (1958, 1962, 1976). У своїх дослідженнях патопсихологи користуються набором спеціальних експериментальних методик, кожна з яких відрізняється спрямованістю на визначені ланки в протіканні психічних процесів. У патопсихологічних методиках відтворюються конкретні ситуації. У психологічному експерименті моделюється якась проблемна ситуація, що вимагає свого розкриття, тому що окремі вхідні в цю ситуацію елементи знаходяться в неадекватних співвідношеннях (С. Л. Рубинштейн, 1958). Рішення експериментального завдання зводиться до розкриття взаємин між елементами проблемної ситуації в результаті її аналізу і пошукам адекватного способу приведення складових частин ситуації у відповідність. У психіатричній практиці патопсихологічне дослідження найбільше часто застосовуються з метою діагностики, експертизи, для контролю ефективності лікування, у процесі реабілітації і психотерапії. Їх використовують і з теоретичною метою. У цих випадках вони проводяться по спеціально розробленій програмі і спрямовані на вивчення якого-небудь недостатньо відомого прояву психічної патології. Будь-яке психопатологічне дослідження стану хворого, вважав Е. Kraepelі , є в скороченому виді і психологічному дослідженні. Тактика психіатра при зборі анамнестичних відомостей і виявленні симптомів захворювання передбачає постановку хворому питань, що сприяють виявленню психічних відхилень і особливостей особистісної позиції. Для характеристики психічного статусу психіатри використовують і нескладні експериментально-психологічні прийоми (рахунок від 100 по 7, тлумачення переносного значення прислів'їв, опис сюжетних картинок, передача змісту розповіді). Звичайно, проведення цілісного психологічного дослідження вимагає спеціальних знань і знаходиться в сфері компетенції патопсихолога, однак психіатр повинний знати основні методики патопсихологічного експерименту і вміти інтерпретувати одержувані з його допомогою дані в нозологічному аспекті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ), число неврозів за останні 80 років зросло в кілька десятків разів. Це пояснюється зростаючим темпом життя, що пред'являє до нервової системи людини більш підвищені вимоги. Важливе значення у виникненні неврозів мають як різні психічні травми службового, сімейного, інтимного характеру, так і несприятливі умови життя в період дитинства - такі, наприклад, як неповна родина, неправильне виховання, сімейні конфлікти і т.д. Однак однієї психотравми часом виявляється недостатньо для розвитку неврозу. Важливе значення мають і особливості особистості. А вони формуються в процесі виховання в дитинстві і спілкування з навколишніми. Визначене значення має спадковість. Неправильне виховання в дитинстві може привести до формування особистості з завищеними претензіями, з недооцінкою або повним ігноруванням реальних умов.

У таких лінгвістичних дослідженнях мають бути зацікавлені не так навіть мовознавці, як історики. Вітчизняна історія сьогодні потребує уточнень, а в багатьох випадках і перегляду. Саме тому посилюється інтерес до індоарійських студій, потроху більшає вчених у цій царині. А нечисленні покищо дослідження про роль і місце індоарійських народів в історії Північного Причорномор’я, отже, й України, знаходять свого читача й мають значний розголос. Це засвідчила й перша книжка українського сходознавця-індолога Степана Наливайка «Таємниці розкриває санскрит», видана в 2000 році, а в 2001 перевидана. На величезному фактографічному й культурологічному індійському й українському матеріалі вона розглядає давні й сьогочасні українські реалії, проливає світло на багатовікову українську історію, культуру, мову, часто-густо обібрану, перекручену й хибно витлумачену. У вступному слові до книжки автор зазначав, що на цьому терені нас чекають іще багато несподіванок і відкриттів. І нова книжка Степана Наливайка — «Індоарійські таємниці України» — повною мірою підтверджує це

1. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

2. Дослідження методів інтерполяції

3. Дослідження методів чисельного інтегрування

4. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

5. Основи наукових досліджень

6. Організація і структура наукових досліджень
7. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
8. Ревізія як елемент методу економічного контролю

9. Наукова дослідна робота студентів

10. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

11. Предмет та метод економічного аналізу

12. Методика гідрогеологічних досліджень

13. Методи психофізіологічних досліджень

14. Методи науково-педагогічних досліджень

15. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

16. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
388 руб
Раздел: Держатели и подставки
Светильник Космос "KOC_SOL380", садовый на солнечных батареях.
Характеристики: - Номинальное напряжение с: 1,2 В. - Номинальное напряжение по: 1,2 В. - Степень защиты: IP44. - Источник света:
546 руб
Раздел: Уличное освещение
Доска для рисования, магнитная, с цифрами и буквами.
Деревянная, магнитная доска для рисования с пазлами развивает сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук, целостное восприятие,
349 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Методи та етапи статистичного дослідження

18. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

19. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

20. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

21. Дослідження чисельних методів інтегрування

22. Кабінетні методи маркетингових досліджень
23. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
24. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

25. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

26. Методи дослідження затрат робочого часу

27. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

28. Методи наукових і експериментальних досліджень

29. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

30. Матеріали і методи дослідження

31. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

32. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

Детское солнцезащитное молочко AMBRE SOLAIRE, SPF30, 200 мл.
Гипоаллергенная формула не содержит парабенов и отдушек и надежно защищает нежную детскую кожу. Очень высокая степень защиты.
640 руб
Раздел: Защита от солнца
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
663 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Подвеска музыкальная "Мобиль. Тачки", 2 режима.
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
998 руб
Раздел: Мобили

33. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

34. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

35. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

36. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

37. Зейгарник Б.В. «Патопсихология»

38. Дослідження харчування
39. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения
40. Патопсихология

41. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

42. Метод, методика, способы и приемы экономического анализа

43. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

44. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

45. Використання фотографічних методів

46. Метеорологічні дослідження

47. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

48. Палеоантропологічнi дослідження

Полотенцедержатель "Raiber", двойной, арт. R70126.
Данная модель выполнена из прочного цинка и покрыта хромом, защищающим поверхность от неблагоприятных внешних факторов, что позволяет
758 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Набор для детского творчества "Создай свои часы. Disney. Принцессы".
Часы - это неотъемлемый спутник нашей жизни. Предложите ребенку раскрасить циферблат по трафарету и помогите ему собрать настоящие часы.
437 руб
Раздел: Украшение предметов
Эластичные мыльные пузыри "Прыгунцы", 60 мл.
Мыльные прыгунцы - самые весёлые прыгучие пузыри! Благодаря специальному составу мыльных пузырей после их выдувания они долго не лопаются,
349 руб
Раздел: Застывающие, эластичные

49. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

50. Нормативна база, методика та методи перевірки

51. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

52. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

53. Предмет и задачи патопсихологии и судебной патопсихологии

54. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
55. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
56. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

57. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

58. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

59. Історіографія досліджень голодомору

60. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

61. Палеонтологічні дослідження

62. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

63. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

64. Методи нормування складових інструментальної похибки вимірювань

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Головоломка "Шар-лабиринт", 100 ходов.
Оригинальная 3D-головоломка "Шар-лабиринт" - развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание вашего
386 руб
Раздел: Головоломки
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80862.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
649 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

66. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

67. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

68. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

69. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

70. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
71. Маркетингові дослідження
72. Маркетингові дослідження діяльності фірми

73. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

74. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

75. Організація маркетингових досліджень в туризмі

76. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

77. Характеристика маркетингового дослідження товару

78. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

79. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

80. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Тендерайзер для мяса круглый "Mayer & Boch", 19 см.
Тендерайзер для мяса займет достойное место среди аксессуаров на Вашей кухне. Прекрасное приспособление для размягчения мяса.
303 руб
Раздел: Молотки для мяса, тендерайзеры
Ланч-бокс из нержавеющей стали, 900 мл (голубой).
Ланч-бокс имеет герметичную конструкцию и складные ручки для удобства переноски, он идеален для пикников и путешествий. Вы можете носить в
330 руб
Раздел: Штучно
Багетная рама "Renaissance" (темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

81. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

82. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

83. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

84. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

85. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

86. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
87. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
88. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

89. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

90. Променеве дослідження травної системи

91. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

92. Променеве дослідження щитоподібної залози

93. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

94. Дослідження аспектів управління якістю продукції

95. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

96. Дослідження та розробки на підприємстві

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
590 руб
Раздел: Шары для бассейна
Магнитная игра-одевашка "Модники".
Магнитная игра-одевашка "Модники" надолго завладеет вниманием девочки. В наборе Вы найдете 2 куклы — мальчика и девочку, а также
596 руб
Раздел: Игры на магнитах
Изба красная.
Красная изба Красная изба полна героями суеверий, сказок и былин. Однако в ней есть все атрибуты обычной избы - печка, подпол, чердак,
587 руб
Раздел: 3D модели из бумаги

97. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

98. Методика обучения решению текстовых задач алгебраическим методом

99. Методологія науково-педагогічного дослідження

100. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.