Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банкiвська система Украiни

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 РОЗДІЛ 1. Стабільність - основна умова ефективної діяльності комерційних банків. 1.Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.Показники, що використовуються в практиці оцінки фінансового стану комерційних банків. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану Укрсоцбанку. 1.Показники ліквідності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.Аналіз платоспроможності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 3.Рентабельність Укрсоцбанку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 РОЗДІЛ 3. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності. . . . . . . . .55 ВИСНОВОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 ВСТУП Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. У своїй дипломній роботі я намагатимусь показати деякі аспекти цієї широкої теми, це стосується оцінки фінансового стану банку. Мета, яку я ставлю при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні методів, які використовуються у вітчизняній практиці при оцінці фінансового стану банку і порівняти їх із зарубіжним досвідом. Адже тепер ми маємо можливість співпрацювати із закордонними колегами не тільки на державному рівні, але і на рівні кореспондентських відносин банків. Отож, відслідковуючи деякі методи в діяльності закордонних банків, я хочу провести паралель щодо вітчизняних банків, дослідивши методику аналізу нормативних показників. На Україні тепер склались специфічні умови як в економічній сфері в цілому, так і в банківській системі зокрема. Це пов’язано насамперед із нестабільністю законодавства, втратою довіри населення до держави і до банків зокрема.

Саме тому зберегти добрий фінансовий стан банку і забезпечити його ефективну діяльність є досить складно. Це вимагає особливих зусиль як з боку керівництва, так і з кожного працівника зокрема. При дослідженні цієї теми я використовувала поряд із законодавчими актами Верховної Ради і Уряду нормативні акти Національного Банку України, спеціальні банківські документи, а також періодику і спеціальну літературу, що стосується даної теми. Оскільки з 1.01.1998 р. в бухгалтерському обліку України відбулися зміни, що особливо стосується плану рахунків, то це також потягнуло за собою цілий ряд змін і в документах, які регулюють виконання економічних нормативів. Враховуючи ці зміни, я старалась прослідкувати методи і способи аналізу фінансового стану банку в динаміці. Для цього використовувала також фактичний матеріал діяльності Укрсоцбанку за певні конкретні періоди. Важливість даної теми полягає, на наш погляд, у вивченні банківської системи через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи його діяльність. Тепер надійність і фінансова стійкість - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи. Тож оцінка фінансового стану є потрібною як для керівництва банку,- щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера, щоб знати свого контрагента. ГЛАВА 1. Стабільність- основна умова ефективної діяльності комерційних банків. 1. Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України. Стан і перспективи функціонування фінансових інститутів ринків капіталу мають важливе значення для національної економіки. Ось чому кредитно-банківська сфера служить об’єктом прискіпливого нагляду і регулювання з боку керівних органів. В кожній країні діє система правових актів, які регламентують різні аспекти банківської діяльності, роботу небанківських кредитно-фінансових установ, фондових бірж і т. д. Особливості історичного розвитку і дія різних політико-економічних факторів обумовили специфіку національного банківського і фінансового законодавства, форми і методи контролю за роботою банків. Стійкість комерційного банку залежить від багатьох аспектів його діяльності і має складну структуру. Головними її елементами є такі : Капітальна стійкість банку. В її основі - обсяг власного капіталу, що забезпечує достатню суму грошових коштів, яку при необхідності можна використати для повернення депозитів, сформувати резерв для погашення непередбачених збитків чи боргів. Власний капітал банку є також джерелом фінансування розвитку банку, подолання негативних ситуацій, зумовлених форс-мажорними обставинами, запорукою необхідного реагування на кон’юнктуру кредитного ринку. Комерційна стійкість банку. Цей вид стану фінансової установи виражає: рівень зв’язків банку з іншими субєктами ринкової інфраструктури; розвинутість і міцність взаємовідносин із державою; інтегрованість у систему міжбанківських відносин із державою; якість співробітництва з кредиторами, дебіторами, клієнтами і вкладниками; залежність банківської сфери вид стану економіки в цілому; міцність звязку між обсягом грошового капіталу банку і його реальним капіталом; концентрацію частки активів і приватних вкладів у розпорядженні одного фінансово-кредитного закладу; контроль значного обсягу фінансових потоків у країні.

Організаційна стійкість банку. Організаційна структура банку і механізм її управління повинні відповідати як реалізації основної функції фінансово-кредитного закладу, так і конкретному асортименту банківських послуг і продуктів, що лежать в основі тактики і стратегії банку. Організаційна структурна стійкість комерційного банку визначається функціонально-технічною документацією, що регламентує всі аспекти його діяльності, які стосуються як організаційної структури, так і специфічних банківських операцій. Функціональна стійкість банку. Вона, по-перше, залежить від рівня спеціалізації банку в обмеженому колі послуг та продуктів, що дає змогу спеціалізованому банку раціональнише й ефективніше управляти власним і залученим капіталом. По-друге, універсалізація банку (або розширення його операцій ) також веде до підвищення функціональної стійкості, оскільки це сприяє тому, що багато хто з клієнтів має можливість задовольнити весь асортимент своїх потреб у банківських продуктах і послугах в одному банку. І перший, і другий із зазначених критеріїв визначення функціональної стійкості банку та керування нею мають як позитивні, так і негативні аспекти. Так, високий рівень спеціалізації комерційного банку посилює його залежність від змін кон’юнктури на товарному й кредитному ринах і зумовлює перешкоди для можливості розширення банківських операцій у складних для банку ситуаціях. У свою чергу універсалізація комерційного банку створює умови диверсифікації структури залучення грошових ресурсів від вкладників та інших клієнтів. Це послаблює залежність фінансово-кредитної установи від одного (навіть значного) клієнта. Разом із тим розширення обсягу та асортименту послуг та продуктів, що надаються банком, може зумовити надмірне ускладнення організації й управління банком і, як наслідок, зниження його доходності, конкурентоспроможності, чутливості до потреб ринкового середовища. Фінансова стійкість банку. Ця характеристика діяльності банку вміщує зазначені вище основні показники, що розкривають і синтезують результативність інших складових стійкості фінансово-кредитного закладу, насамперед обсяг і стуктуру власних засобів, рівень доходності і прибутковості, норму прибутку на власний капітал, дотримання встановлених показників ліквідності, мультиплікативну ефективність власного капіталу, обсяг створеної додаткової вартості. Підтримання банком фінансової стійкості дає змогу зберегти конкурентоспроможність на кредитному ринку. Проте це дуже складне завдання. Фінансовій стійкості комерційних банків України на сучасному етапі найчастіше загрожують такі негативні фактори: триваючий цілеспрямований підрив їхньої ділової репутації; недосконала система набору кадрів для комерційних банків; надання клієнтам недостовірної інформації; використання фальшивих векселів, цінних паперів і гарантійних листів; неповернення виданих кредитів, правова неврегульованість цієї проблеми у сфері банківської діяльності; недосконала оцінка кредитних ризиків; відсутність систематизованих даних про несумлінних позичальників; маніпулювання кредитними картками, банкоматами; шахрайське вторгнення до банківських комп’ютерних мереж; витік конфіденційної йнформації; недосконалість структур, що забезпечують внутрішню та зовнішню безпеку банківських установ.

Второе - странничество (также фиксированное Островским). В магической (эзотерической) профилактике, где странничество (босоногое - в контакте с землей) также занимает существенное место, предлагается в некоторые особые моменты своего пути и уставания подбирать с дороги "талисман", какой-нибудь "приглянувшийся" камушек. Потом он будет охранным. Тре - игра (в "Грозе" - изобретатель Кулигин). Четвертое - принять страдание (в "Грозе" неявно выражено в Катерине же). Наконец - система постов, именуемая в современной эффективной американской медицине супердиетой. Из произведений Островского, Достоевского и Льва Толстого видно, как глубока и как широко, во всех сословиях русского общества, была распространена культура общеупотребительной профилактики и терапии страстного состояния. Отражен также и комплекс специальной пии, включающий "отречение" (от богатства, от "похоти власти", от похоти просто или даже от мира), иночество, исихазм (священнобезмолвие) и аскетический подвиг, пустынножительство и отшельничество. Особое место занимала монастырская (включающая широкую примонастырскую земледельческую и промысловую деятельность) религиозно-хозяйственная общинность с деятельным обустройством земли: "Тружахуся постом и молитвами купно же и ручным делом, иногда же землю копаху мотыгами, иногда же древеса на устои монастыря товляху и воду от моря черпаху, и даяху торженникам на куплю, и взимаху от них всяко орудия на потребу монастырскую, и во прочих делах тружахуся и рыбную ловитву творяху и тако от своих потов и трудов кормяхуся"

1. Происхождение Солнечной системы и Земли

2. Вселенная, Галактика и Солнечная система

3. Происхождение и развитие солнечной системы

4. Солнечная система в центре внимания науки

5. Обзор солнечной системы

6. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)
7. Строение солнечной системы
8. Солнечная система

9. Тросовые системы в космосе

10. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

11. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

12. Система HLA и инфекционные заболевания

13. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

14. Бактериальная система секреции белков первого типа

15. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

16. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Транспортная система (Восточного Казахстана)

18. Экономическая система Дании

19. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

20. Схема системы налогообложения

21. Денежная система России

22. Налоги и налоговая система РФ
23. Налоговая система государства, налоги и их виды
24. Налоговая система Российской Федерации

25. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

26. Налоговая система Японии

27. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

28. Проблемы реформирования налоговой системы в России

29. Судебная система Российской Федерации

30. Система расходов бюджета

31. Налоговая система России в новом правовом поле

32. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов

33. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

34. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

35. Становление системы социальной защиты государственных служащих

36. Контроль в системе органов государственной власти

37. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

38. Гражданское право в системе права
39. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права
40. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

41. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

42. Возникновение и система развития права Канады

43. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

44. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

45. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

46. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

47. Государственная служба Приказной системы управления

48. Характеристика налоговой системы Великобритании

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

50. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

51. Налоговая система Швеции

52. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

53. Налоговая система Дании

54. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
55. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования
56. Избирательная система в РФ

57. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

58. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

59. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

60. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

61. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

62. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

63. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

64. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

65. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

66. Система налогооблажения в России

67. Упрощенная система налогообложения

68. Налоговая система России в сравнении с другими странами

69. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

70. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации
71. Избирательная система в Алтайском крае
72. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

73. Изменения в таможенно-тарифной системе России

74. Избирательные системы

75. Особенности системы законодательства федеративного государства

76. Правовые системы мира

77. Основные правовые системы современного мира

78. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

79. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

80. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Бюджетная система РФ

82. Политическая система государства /на англ. языке/

83. Вольво, система охлаждения

84. Система образования (Республики Казахстан)

85. Культура как система

86. Новое в словообразовательной системе современного французского языка
87. Загальна структура мовної системи
88. Интервью в системе жанров

89. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

90. Зарождение системы революционных трибуналов

91. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

92. Создание системы государственного образования. Книгоиздательское дело

93. Операционные системы

94. Информационные системы в экономике

95. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

96. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Несанкционированный доступ к терминалам серверов с операционными системами семейства UNIX. На примере octopus.stu.lipetsk.ru

98. Построение локальной вычислительной сети подразделения организации под управлением операционной системы WindowsNT

99. Разработка верхнего уровня Информационной Системы Университета


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.