Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Областная дирекция АППБ АВАЛЬ

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Місцем проходження мною виробничої практики була Дирекція АППБ “АВАЛЬ” по Кіровоградській області . Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна” входить до єдиної банківської системи України. Банк у своїй роботі керується Законами України “Про банки і банківську діяльність” ,“Про господарські товариства”,іншими законодавчими актами України,нормативними актами Національного банку України,єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп”ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного агропромислового банку “Україна”. Статутний фонд банку “АВАЛЬ” становить 19.74 млн. гривень. Дирекція Акціонерного почтово-пенсійного банку “АВАЛЬ” є структурним підрозділом банку , суб”єктом господарювання,має власний консолідований баланс з урахуванням балансів підзвітних їй установ ,субкореспондентський рахунок і МФО та здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку відповідно до бізнес-плану Дирекції ,затвердженого Правлінням банку. Дирекція діє на підставі “Положення про Дирекцію Акціонерного почтово-пенсійного банку “Аваль” по Кіровоградській області”. У своїй діяльності керується законами України,постановами Верховної Ради та Уряду України,нормативними актами Національного банку України ,Статутом та іншими нормативними документами банку “Аваль”. Дирекція здійснює такі банківські операції : - залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів ; - здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування ; - ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; - фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів; - купівля , продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними; - придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг , прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог( факторинг); - придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду ( лізинг); - купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах; - довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів; - надання консультаційних послуг; - проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку України і Головного управління Державного казначейства Міністерства фінансів України; - здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України та банку “Аваль”. Дирекція здійснює банківські операції згідно з “Положенням про ОД АППБ “Аваль” по Кіровоградській області” при наявності відповідно оформленої довіреності банку “Аваль” , переліку банківських операцій та інших видів банківської діяльності , які банк “Аваль” доручає здійснювати Дирекції банку і дозволу на здійснення банківських операцій , наданого Кіровоградським обласним управлінням Національного банку України.

З метою більш повного забезпечення реалізації функцій Дирекція має право :- вимагати від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів подання документів і відомостей, необхідних для всебічного виявлення їх фінансового стану та підтвердження кредитоспроможності ; - здійснювати перевірки використання позичальниками наданих їм позичок згідно з умовами кредитного договору.З цією метою проводити необхідні перевірки на місцях, а також контрольні обміри будівельно-монтажних робіт; - припиняти кредитні відносини з позичальниками , достроково стягувати заборгованість по наданих позичках; - порушувати справу перед судом про оголошення клієнта неплатоспроможним; - від імені банку і в порядку , встановленому банком, брати участь у створеннні і діяльності спільних підприємств і організацій як на території України , так і за її межами; - використовувати частину прибутку, що залишилася всіх обов”язкових платежів; - самостійно регулювати чисельність апарату Дирекції в межах , затверджених банком витрат на оплату праці; - створювати територіально відокремлені структурні підрозділи ; - розпоряджуватися закріпленим майном , укладати від імені банку договори ( угоди); - надавати клієнтам на договірних засадах додаткові платні послуги , що не суперечать чинному законодавству. Сектор по комерційній діяльності ( кредитний відділ) Сектор по комерційній діяльності - це структурний підрозділ Дирекції , ціллю якого є отримання прибутку шляхом залучення тимчасово вільних грошових коштів у одних осіб та надання іншим особам, які мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльноті сектор по комерційній діяльності взаємодіє з бухгалтерією Дирекції, контролює правильність відображення в обліку операцій відділу , з відділом кредитування та фінансування , з відділом безпеки, юридичним відділом, відділом координації діяльності банку. Відповдальність за виконання операцій несе начальник сектору по комерційній діяльності . ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ - залучення кредитних ресурсів для своєчасного виконання обов”язків перед клієнтами банку, виконуючи банківські операції ; - ефективне та раціональне розміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання прибутку банку , в умовах риночної економіки, забезпечення фінансової стабільності банку, його платоспроможності та ліквідності ; - залучення коштів на вклади ( депозитні операції ) для збільшення банківських ресурсів ; - кредитування юридичних та фізичних осіб ; - організація готівкового обігу клієнтів банку , контроль за виконанням підприємствами та організаціями встановленого порядку ведення касових операцій ; ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ - купівля та продаж кредитних ресурсів ; - купівля грошових коштів у юридичних осіб шляхом заключення депозитних договорів ; - аналіз документів позичальника на видачу кредиту , прийнятя рішення про видачу кредиту на засіданні кредитного комітнту Дирекції ; - підготовка документів позичальника на видачу кредиту для кредитного комітету Головного банку , який приймає рішення про видачу кредиту в сумі, яка перевищує ліміт кредитування ; - формування резерву ( страхового фонду ) на можливі збитки по всім виданим кредитам ОПЕРВ ; - видача кредитів підприємствам та організаціям на основі заключених кредитних договорів ( договорів про відкриття кредитної лінії ) ; - контроль за виконанням клієнтами банку касової дисципліни та раціональна організація готівкового обороту підприємств та організацій - клієнтів Дирекції ; - заключення з клієнтами договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Основними підрозділами , які регламентують кредитну діяльність Дирекції , є : - відділ кредитування та фінансування Дирекції - відділ безпеки Дирекції - юридичний відділ Дирекції - відділ координації діяльності банку - комерційний ( кредитний відділ) Дирекції Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих та нормативних актів , основних напрямків кредитної політики банку “Україна” , економічних показників роботи Дирекції . Відділ кредитування та фінансування Дирекції, комерційний ( кредитний відділ) забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної звітності з питань кредитної діяльності у відповідності з вимогами НБУ, Правління банку “Україна” та керівництва Дирекції. За результатами аналізу спільно з відділом безпеки та юрвідділом опрацьовуються рекомендації з загальних питань кредитної діяльності , які після затвердження їх керівництвом Дирекції або кредитним комітетом є обов”язковими до виконаня. Відділ безпеки Дирекції здійснює накопичення , аналіз та використання інформації про загрози кредитній діяльності , репутацію позичальників , їх гарантів та поручителів, підтри мує ділові контакти з структурами безпеки інших банків та клієнтів, правоохоронними органами. Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства, юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на усіх стадіях здійснення кредитної діяльності, представляють інтереси банку при вирішенні спорів з позичальниками у судовому та позасудовому порядку. Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльності та опрацьовують відповідні рекомендації. Відділ координації діяльності банку веде централізований облік заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок попиту , накопичує інформацію про ринкові ціни на майно, що реалізується банком, проводить пошук покупців та реаліза цію їм майна. Для одержання кредиту клієнт безпосередньо звертається у сектор по комерційній діяльності, де оформлює заяву встановленого зразку ( додаток № ) , з обов”язковою відміткою дати та розписом посадової особи банку, яка її отримала. Заява протягом робочого дня розглядається начальником комерційного відділу , повідомляється у відділ безпеки для попередньої перевірки та доповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка передбачає з”ясування наявності відомостей на клієнта у інформаційній системі відділу безпеки. При наявності негативних даних на клієнта вони негайно повідомляють керівництву Дирекції. Керівництво Дирекції , виходячи з попередніх відомостей про клієнта , характеру міроприємства , яке планується до кредитування , а при необхідності , після особистої бесіди з клієнтом та уточнення наявних відомостей про його репутацію і кредитну історію, приймає рішення про можливість оформлення необхідних документів для отримання кредиту. Особиста бесіда з клієнтом може проводитись також начальником відділу безпеки, або за його вказівкою працівниками відділу безпеки. Рішення по заяві керівник викладає письмово у вигляді резолюції на заяві з зазначенням доцільних умов кредитування ( строку, відсоткової ставки та форми забезпечення ), а в негативному випадку - причини відмови.

Устанавливались телекамеры и микрофоны, добытый неисповедимыми путями режиссерский пульт, драпировались звуконепроницаемыми материалами стены, монтировались кинопроекторы и система освещения… Одновременно шел подбор творческого состава и технического персонала, налаживались деловые связи с центральной и многими областными студиями телевидения. Все надо было достать, купить, найти, обеспечить… Слух о создании местной студии быстро распространился по Коряжме. Многие жители поселка поверили энтузиастам и ринулись в ближайшие города покупать телевизионные приемники. И правильно сделали. Через несколько месяцев после памятного совещания в кабинете директора ЦБК счастливые владельцы телевизоров однажды вечером зажгли голубые экраны и увидели там комсомольского вожака комбината Валентина Сахарова. На этот раз он выступал в необычной для себя роли телевизионного диктора. «Добрый вечер, дорогие товарищи! Говорит и показывает Коряжма! Сегодня начинает свою работу любительская студия телевидения, созданная молодежью при поддержке и помощи парткома, дирекции и профсоюзного комитета

1. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

2. Управление процессами организации сбора и обобщения статистических данных на примере Алматинского областного управления статистики

3. Центральное и областное управление при Саманидах в Мавераннахре в IX - X веках

4. Областные литературы и литературное областничество

5. Проект областного бюджета Ярославской области

6. Областные госадминистрации как субъекты административного права Украины
7. Областная газетная типография: новые возможности Pressline
8. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

9. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

10. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

11. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

12. Биотехнические мероприятия по кабану в Государственном природном зоологическом заказнике областного значения "Желундинский"

13. Областное государственное учреждение "Государственный архив Саратовской области"

14. Областная реформа Петра I

15. Междукняжеские отношения в XI-XII веках и установление на Руси областного строя

16. Аппаратно-студийный комплекс областного телецентра

Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский

17. Анализ статистических показателей работы Государственного учреждения здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер № 8"

18. Теория организации Луганского областного медицинского училища (ЛМУ)

19. Дирижерско-хоровое отделение ГОУ СПО МО 2-го Московского областного музыкального училища имени С.С. Прокофьева

20. Областной социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних

21. Учреждение "Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь", его характеристика и анализ работы в области оказания платных услуг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.