Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Поняття криміналістичної версії

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст .2 1. Поняття криміналістичної версії. . .4 1. Види і класифікація версій і їх побудова і перевірка в процесі розслідування 2. Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальних справ по офіційним матеріалам і оперативно-розшуковим 3. Версії і планування по справах податкових злочинів .27 . .34 Використана Вступ Розкриття злочину — процес встановлення об'єктивної істини у справі, який здійснюють на основі загальних положень теорії пізнання. У пізнанні обставин злочину важливе місце посідає метод аналогії. Під час попереднього розслідування та судового слідства звернення до аналогії досить правомірне: бо вона часто є стимулом до роздумів і логічною основою побудови версій. Порівнюючи розслідуваний злочин за подібними ознаками (способом і знаряддям вчинення, способом приховування та ін.) з аналогічними раніше розкритими злочинами, слідчий може встановити нові суттєві обставини у кримінальній справі. У процесі розкриття злочинів слідчий звертається до фактів і подій минулого, тому особливе значення має формально-логічна категорія гіпотези. Стосовно діяльності правоохоронних органів з розкриття злочинів гіпотеза дістала назву криміналістична версія — обґрунтованого припущення, яке пояснює характер злочину в цілому чи його окремих обставин. Необхідно зважати на те, що гіпотетичний метод пізнання характерний не тільки для попереднього та судового слідства. Його широко застосовують в оперативно-розшуковій діяльності, а також експерти. Відповідно до норм чинного кримінально-процесуального законодавства України завдання попереднього слідства полягає у викритті осіб, винних у вчиненні злочинів, шляхом обирання й перевірки доказів, що здійснюється з метою визначення предмета судового розгляду з огляду на це зазначене слідство — це виявлення, розгляд, перевірка й оцінка фактичних даних, що мають значення доказів у кримінальній справі та відіграють роль засобу встановлення обставин останньої. Вони повинні відповідати вимогам допустимості, а саме: 1) виходячи з джерел перелічених у ч 2 ст. 65 КПК України; 2) мати відношення до предмета доказування; 3) відповідати вимогам процесуальної форми тобто сукупності визначених процесуальним законом умов необхідних, з одного боку для виконання органами слідства тих дій які сприяють здійсненню їх функцій в галузі розслідування, а з другого — для здійснення громадянами — учасниками кримінального судочинства дій, спрямованих на реалізацію їх прав і виконання покладених на них обов’язків; 4) відповідати вимогам принципів та гарантій кримінального судочинства. Пізнання злочину здійснюється у повній відповідності з загальними закономірностями і категоріями теорії пізнання. Злочин, як подія що мала місце в минулому, не може бути сприйнятий слідчим лише через органи почуття. Безпосередньо сприйматися можуть лише матеріальні сліди та наслідки злочину. А для розшуку цих слідів та оцінки їх значення необхідна напружена розумова діяльність слідчого. Слідче пізнання як й будь яке інше є єдністю юридичних і психологічних знань, що коригується практикою. Існують два основні рівня пізнання: 1) стихійно емпіричний (повсякденно життєвий), притаманний усім людям; 2) науковий властивий спеціально підготовленим фахівцям (професіоналам).

Розслідування злочинів обґрунтовано відносять до специфічної пізнавальної діяльності тієї, яка має творчий характер. Важливою умовою успішного вирішення завдань що виникають при цьому є єдність психологічних та інтелектуальних якостей слідчого. Методом організації розслідування виступає планування дій слідчого, а логічною основою планування слугують слідчі версії – одна з різновидів криміналістичної версії. 1. Поняття криміналістичної версії Важливим логічним інструментом пізнання є гіпотези, які у слідчій діяльності прийнято називати версіями. У перекладі з латинської слово «версія» означає поворот, видозміну. В юридичному розумінні воно вживається як синонім будь якого припущення, передбачення здогадки, які виникають у процесі більш або менш складної розумової діяльності. Версія детермінована з проблемною ситуацією, з питаннями, які не дістали вирішення у процесі розслідування. У гносеологічному (пізнавальному) аспекті версія являє собою форму переходу від не знання до знання про подію, що розслідується. Тому, на нашу думку, її треба розглядати як форму і процес відображення явищ матеріального світу, осягнення думкою об’єктивної природи предмета що пізнається. Процес пізнання не передбачає розмежування окремих боків процесу мислення. Логічний процес не існує без пізнавального і психічного, пізнавальний — без логічного і психічного, а психічний — без пізнавального і логічного. Усі вони взаємопов’язані та взаємообумовлені. Це різні сторони єдиного процесу мислення. Психічна діяльність є діяльністю мозку органу мислення (психічний бік мислення) і водночас відображенням, пізнанням світу об’єктивної дійсності (пізнавальний бік мислення), а думка — це насамперед продукт мислення кінцевий вияв процесу (логічний бік мислення). Розділити окремі сторони процесу мислення при його практичному застосуванні неможливо. Лише у разі дослідження останніх здійснюваного з метою визначення їх специфічних ознак доцільне розмежування цієї складної розумової конструкції. Більшість авторів ставлять знак рівності між версією і гіпотезою. Аналіз сучасних дослідників дає підстави говорити про те, що відмінність версії від гіпотези полягає не в її пізнавальній природі, а в специфіці умов використання, побудови і практичної перевірки. Версія застосовується у такому специфічному виді діяльності, як розслідування злочинів. При цьому має місце оперування фактами, що мають значення для встановлення істини у справі, процес збирання інформації під час висування і перевірки версії відзначається підзаконним характером обмеженістю і ненадійністю фактологічної основи, протидією з боку зацікавлених осіб. “Однією з форм пізнання невідомого є гіпотеза. По своїй природі, версії -- різновид гіпотез. На відміну від наукових гіпотез версії не переслідують мети створення наукової теорії, а їхня перевірка здійснюється в термін, установлений для розслідування.” Версія, з одного боку, є окремим методом криміналістичної науки, а з другого — ймовірною інформаційно-логічною моделлю проблемної ситуації, результатом розумової діяльності слідчого. Оскільки пізнавальна діяльність слідчого має творчий характер, в її структурі присутні як обов'язкові та неусвідомлювані компоненти інтуїція, здогадка, установки, уявлення, професійні знання, фантазія.

Велике значення мають інтелектуальний потенціал, рівень освіти, спосіб мислення, професійний досвід слідчого, його здатність використовувати передовий досвід розслідування злочинів, запобігання їм. Це дозволяє слідчому розгорнути припущення в систему фактів (доказів), пояснити процес їх формування, встановити правильність або помилковість його висновків стосовно події, яка розслідується. У науковій літературі немає єдності поглядів щодо сутності, місця, значення та ролі версії під час здійснення попереднього слідства. Уявляється, що для визначення поняття «криміналістична версія” велике значення мають й істотні ознаки. А такими ознаками є те, що слідча версія — це самостійна форма мислення, яку не можна ототожнювати з поняттям, міркуванням, висновком, а також висунуте слідчим припущення, що підлягає обов'язковій перевірці. Таким чином, криміналістична версія — це припущення слідчого стосовно невстановлених обставин події, яка досліджується, максимально широке узагальнення наявних відомостей і фактів, що відзначається єдиним поясненням і спрямоване на розслідування злочинів. Криміналістична версія – це обгрунтоване припущення про факт, явище або групу фактів, явищ, що мають або можуть мати значення для справи; версія вказує на наявність і пояснює походження цих фактів, явищ, їхній зміст і зв'язок між собою і служить цілям встановлення істини по справі.2 Версія — обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події, про дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу визначеного злочину.3 Надаючи версії статусу методу пізнання, можна говорити про те, що основним її призначенням є упорядкування і систематизація наявної інформації з метою пояснення фактів. Версія — це готове, хоч і неповне, недостовірне, ймовірне, знання про об'єкт, що досліджується (обставини, які підлягають доказуванню), інструмент подальшого дослідження, в результаті якого досягається достовірне, істинне знання. Вона забезпечує всебічний пошук, виявлення фактичних даних (доказів), сприяє ґрунтовній перевірці та правильній оцінці останніх. 1.1. Види і класифікація версій і їх побудова і перевірка процесів розслідування злочинів. Науковці класифікують версії за: - суб'єктом висування: слідчі, оперативно-розшукові, експертні, судові , (ці версії, як правило, взаємозалежні і можуть випливати одна з іншої. Так, слідча версія може випливати з експертної, оперативно-розшукова — зі слідчої і навпаки.)4 - за обсягом встановлення обставин події, що досліджується: загальні, призначені для пояснення сутності події в цілому, її характеру, причинного зв'язку між фактами; окремі — ймовірне судження про місце, час, знаряддя вчинення злочину, походження окремих слідів тощо. - ступенем конкретності: типові — пояснення події в цілому на підставі даних узагальненого досвіду судової, експертної, оперативно-розшукової практики, конкретні — робочі версії, над якими працює у той або інший момент слідчий. - велике теоретичне і практичне значення має розподіл версій на основні і контрверсії. Роль останніх особливо велика в процесі судового розгляду справ, але і при розслідуванні злочинів, і в експертній діяльності вони виконують важливу функцію попередження однобічності і необ'єктивності, орієнтуючи на розширення кола фактично можливих версій.

На тл повсюдних завивань про клани, розборки, компромата  т. . я спробувала дати свою - живу - картину укранського життя та  недавньо - повонно - стор. «Наця» - це моя, дуже конкретна нтерпретаця укранства, його морал, пошукв, помилок  т. . ¶сторя, як  час загалом, - це люди. ¶ я не хочу, щоб для тих, хто де за нами, наш час у мох книгах залишився без живих людей, а лише з якимись яловими манекенами, як тльки те й спромоглися зробити, що прославитися свом всепланетарним злодйством, Чорнобилем  цифровим диктофоном пд диваном. Саме люди роблять або Час, або безчасся, «безвременье». А воно, «безвременье», в основному оперу розмитими, ембрональними поняттями  поняттями зомбування. Я пропоную версю свого бачення цього лютого часу - тепершнього  минулого. - Але уже самою назвою книжки ти нби пдспвуш тим, хто «спецалзуться» на розробц цього дражливого поняття - наця. - О, н! Чим бльше зараз полтики говорять про формування укрансько полтично нац громадянського суспльства, тим менше можна м врити: насправд вони як чорт ладану остергаються самого цього поняття в його первинному значенн й через те добирають бозна-який словесний камуфляж, аби тльки не «заплямувати» себе приналежнстю до нац. - Тво письмо - дуже реалстичне, драматичне  неоднозначне

1. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

2. Криміналістична ідентифікація

3. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

4. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

5. Історія розвитку криміналістики в Україні

6. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
7. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
8. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

9. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

10. Принципиальные отличия WIN95 от предыдущих версий. Достоинства и недостатки WIN95

11. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

12. Следственные версии и планирование расследования (Контрольная)

13. Еволюція поняття науки

14. Монетаризм - версии экономического роста и взгляд на роль государства

15. Версии гибели АПЛ "Курск"

16. Криминалистические версии

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

17. Версии и планирование расследования преступлений

18. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

19. Поэтическая версия революции в поэме А. А. Блока «Двенадцать»

20. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

21. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

22. Поняття непрямих податків
23. Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств
24. Поняття підприємницького права

25. Поняття, форма та функції Конституції України

26. Версии предательства Иуды

27. Поняття і види правових норм

28. Поняття та форми державного устрою2

29. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

30. Принципи кримінального права

31. Следственные версии и планирование расследования

32. Российские версии философии марксизма: Уральская философская школа

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

33. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

34. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

35. Фірма в умовах монополістичної конкуренції

36. Корабельный устав ВМФ, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, Устав внутренней службы ВС РФ - полные электронные версии

37. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

38. Поняття громадянського суспільства і правової держави
39. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса
40. Фінал дев’ятої симфонії л. Бетховена до питання виконавської інтерпретації

41. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

42. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

43. Монополістична конкуренція укр

44. Версии и системные требования для работы с CorelDraw

45. Построение, разработка версий, планирование расследований.

46. Архетипи та універсалії української ментальності

47. Поняття фінансового інжинірингу

48. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

49. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

50. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

51. Поняття системи як наукового терміну

52. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

53. Поняття біологічної зброї

54. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
55. Давність у кримінальному праві
56. Докази у кримінальному процесі

57. Достатність доказів у кримінальному процесі України

58. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

59. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

60. Захисник у кримінальному судочинстві

61. Збирання доказів у кримінальному процесі

62. Звільнення від кримінальної відповідальності

63. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

64. Криминалистические версии и планирование расследования

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

65. Кримінальна відповідальність в Україні

66. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

67. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

68. Кримінальна відповідальність медичних працівників

69. Кримінальне покарання за грабіж

70. Кримінальне процесуальне право України
71. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара
72. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

73. Кримінально-правовий аспект тероризму

74. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

75. Обмеження волі як вид кримінального покарання

76. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

77. Основні поняття авторського права

78. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

79. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

80. Поняття адвокатури

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

82. Поняття держави і права

83. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

84. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

85. Поняття і види правопорушень

86. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства
87. Поняття і наукові засади державного управління
88. Поняття й принципи громадянства України

89. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

90. Поняття національного доходу та його використання

91. Поняття позову у арбітражному судочинстві, порядок подання позову, задачі

92. Поняття права природокористування та його види

93. Поняття принципу поділу державної влади

94. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

95. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

96. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

97. Поняття та ознаки вбивства

98. Поняття та особливості бюджетного контролю

99. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.