Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История

История Бахтиёра

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

O’ZBEKIS O RESPUBLIKASI ASHQI ISHLAR VAZIRLIGI JAHO IQ ISODI VA DIPLOMA IYA U IVERSI E I “SIYOSA SHU OSLIK” KAFEDRASI Mavzu:Biri chi jaho urushi davrida xalqaro mu osaba lar ayyorladi:Sul o ov B. .3-1a-00,XM ekshirdi: .f.d.,prof., Farmo ov R.F. OSHKE -2003 Mu darija 1. Kirish 3 2. Urush i g sabablari 4 3. A a a davla lari i g bosqi chilik rejalari 5 4. Germa iya i g bosqi chilik rejalari 7 5. 1914-1917 yillardagi ja govor haraka lar 8 6. Bolgariya i g urushga qo’shilishi 12 7. Biri chi jaho urushi davrida Yapo iya 14 8. Biri chi jaho urushi i g yaku la ishi 17 9. Xulosa 18 10. Foydala ilga adabiyo lar 19 Kirish XIX asr oxiri – XX asr boshlarida keski lashga du yo i qay ada bo’lib olish uchu bo’lga kurash Evropa davla lari i g ikki guruhi shaklla ishiga olib keldi.Biri chi guruhda Germa iya boshchiligidagi Avs ro- Ve griya, urkiya va Bolgariya bor edi. Ikki chi guruhga esa A gliya, Fra ciya, chor Rossiyasi kirga edi. Keyi roq u ga I aliya, Amerika Qo’shma Sh a lari va boshqa davla lar qo’shildilar. Davla lar i g mazkur ikki guruhi o’r asida mus amlakalar i bo’lib olish, a’sir doiralari i qay ada aqsimlash va XX asr boshlarida vujudga kelga kuchlar i g ya gicha o’zaro isba iga mos ravishda ya gi jaxo ar iblari i qaror op irish uchu kurash borar edi. Bu shidda li va ayovsiz kurash i g o’ziga xos xususiya i shu da ediki, u milliy ma faa lar uchu emas, balki hali bo’lib oli maga yerlar i qo’lga kiri ish uchu i ilayo ga yirik sarmoya egalari i g ma faa i uchu olib borilmoqda edi. Bu – du yo i qay ada bo’lib olish, ulka daromad va jaho bozorida alohida im iyozlarga ega bo’lish uchu kurash edi. 1914 yil yozida Germa iya qay a qurolla ish bo’yicha A a a mamlaka lari i, harbiy ayyorgarlik bo’yicha Rossiya va Fra ciya i or da qoldirdi. Mamlaka armiyasi i ja govor hola ga kel irish rejasi 1914 yil 31 mar dayoq ayyorlab qo’yilga edi. Bu arsa Germa iyaga juda qo’l kelar edi. Chu ki u o’z raqiblarida us u likka erishga va urush i boshlash uchu e g qulay vaziya edi. Ushbu us u lik ham biri chi jaho urushi i g ezlashishiga sabab bo’ldi. Avs riya impera ori Fra c-Iosif(1830-1916) a cha keksayga va hayo i i g so’ ggi ku lari i o’kazmoqda edi. U mamlaka i g so’ ggi podshoxi bo’lib, deyarli 60 yil hukmro lik qilga va av ori ar, yakka hukmro lik davla i arafdori edi. Avs ro-Ve griya siyosiy hayo ida u i g jiya i, ax vorisi – ercgercog Fra c-Ferdi a d i g ahamiya i ka a edi. U Serbiya i or-mor qilish va bosib olish rejalari i uzayo ga harbiy par iya i g rahbari edi. 1914 yil iyu oyi so’ gida Fra c-Ferdi a d Serbiyaga bos irib kirishga hozirlik ko’rayo ga Avs riya qo’shi lari i ko’rikda o’ kazish uchu Bos iyaga borishga qaror qiladi. Sarayevo shaxri bo’ylab sayoha i chog’ida Fra c-Ferdi a d va u i g xo i i serb armiyasi oficerlarida uzilga “Qora qo’l” ashkilo i a’zolari omo ida o’ldiriladi. Berli va Ve a uchu xuddi shu day baho a kerak edi. Boshqa vaziya da izo i balki diploma ik yo’l bila hal qilsa bo’lar edi, ammo sodir bo’lga bu voqea Germa iya va Avs ro-Ve griya uchu qulay pay da urush i boshlash imko iya i i ug’dirdi. Berli da Rossiya hali urushga ayyor emasligi i bilsalar-da, Rossiya o’zi i g imko iya lari i safarbar qila olishi i va i ifoqchilar opa olishi i ham yaxshi a glar edilar.

Avs ro-Ve griya hukuma i Germa iya hukuma i bila maslaha lashib, 1914 il 23 iyulda Serbiyaga ul ima um berdi. U o’zi i hurma qiladiga hech bir davla qabul qila olmaydiga qo’pol va keski uslub bila bi ilga edi. Berli va Ve adagilar xuddi shu day bo’lishiga umid bog’laga edilar. Rossiya i g Avs ro-Ve griya va germa iya i i chla irishga uri ishlari behuda ke di. Ja g shidda bila yaqi lashib kelar edi. Urush bombasi Yevropada, u i g por lovchi o’zagi esa Sarayevoda edi. Bu bomba malgam por ladi. 1914 yil 29 iyulda Rossiya impera ori ikolay II harbiy safarbarlik haqidagi buyruq i imzoladi. 1 avgus ku i ham Germa iya safarbarlik e’lo qildi va shu ki iyoq Rossiyaga urush ochdi. Rus-germa urushi boshla di. 1914 yil 3 avgus da Germa iya Fra ciyaga urush e’lo qildi. 4 avgus da esa A gliya Germa iyaga urush e’lo qildi. Urush g’ildiragi shidda bila ayla ib ke di. 1914 yil 23 avgus da Yapo iya Germa iyaga urush elo qildi va u i g Xi oydagi bir qa or yerlari i, shu i gdek, i ch okea idagi Germa iyaga qarashli bo’lga bir qa cha orollari i bosib oldi. urkiya ku ilga idek Germa iya i qo’llab- quvva ladi.1914 yil 22 iyulda urkiya harbiy vaziri shu haqda malgam berdi. 1914 yil 2 oyabrda Rossiya, 5 va 6 oyabrda esa A gliya va Fra ciya urkiyaga urush e’lo qildi. ihoya uzoq kelishuvlarda so’ g 1915 yil 23 mayda I aliya Avs ro-Ve griyaga urush e’lo qildi. Shu ariqa biri chi jaho urushi boshla adi. Urush i g sabablari Urush i g e g asosiy sabablari bu – Yevropa davla lari i g ikki harbiy- siyosiy guruhi – A a a va Uchlar i ifoqi o’r asida du yo i qay ada bo’lib olish uchu kurash va jaho bozorida a’sir doiralari i qay ada bo’lib olish , ya gi yerlar zab e ish uchu kurash edi. Har bir urushayo ga davla i g ma’lum bir maqsadi bor edi. Germa iya i g asosiy maqsadi A gliya va Fra ciya i g mus amlakalari i bosib olish, Fra ciya va Rossiya i kuchsizla irish, Yevropa va Osiyoda( Sharqiy O’r a Yer de gizi mamlaka lari, urkiya) o’z hukmro ligi i o’r a ish edi. Avs ro-Ve griya - Bolqo da a’sir doirasi i ke gay irish, zulm os idagi slavya xalqlari i g milliy-ozodlik haraka i i bos irish; A gliya i g asosiy maqsadi Germa iya i kuchsizla irish, u i g mus amlakalari i bir qismi i bosib olish, Usmo iylar imperiyasi i bo’lish edi. Fra ciya i g asosiy maqsadi Germa iya i kuchsizla irish Germa iya i g Elzas va Lo ari giya, Saar viloya lari i, Rey viloya i i g bir qismi i qay arib olish; Rossiya i g asosiy maqsadi Bolqo da va Bosfor hamda Darda el bo’g’ozlarida o’z hukmro ligi i o’r a ish, Germa iya i kuchsizla irish, Avs ro-Ve griya i g Bolqo dagi hukmro lik havfi i bar araf e ish; I aliya i g asosiy maqsadi Afrika va Bolqo da ya gi hududlar egallash edi. A a a davla lari i g bosqi chilik rejalari Hali urush boshla ishida ko’p vaq o’ may, A a a davla lari o’r asida kelajak o’lja i qay arzda bo’lib olish haqida muzokaralar boshla ib ke di. Rossiya ashqi ishlar vaziri Sazo ov i ifoqchi davla larlar elchilari Paleolog va Byuke e ga du yo i urushda keye bo’lish rejalari i opshirdi. Bu das ur Germa iya va u i g i ifoqchilari i o’la mag’lubiya ga uchra ish i ko’zda u ar edi.

U i g mazmu i quyidagicha edi: 1)I ifoqchilar i g e g asosiy maqsadi Germa iya i g harbiy qudra i i si dirishda ibora ; 2)hududiy o’zgarishlar faqa milliy asosda o’ kazilishi lozim; 3)Rossiya ix iyoriga ema i g quyi oqimi va Sharqiy Galiciya o’ ishi kerak edi; Poz a , Sileziya va G’arbiy Galiciya Polshaga o’ ishi kerak edi(u i Rossiyaga qaram davla sifa ida iklash mo’ljalla ga edi); 4)Fra ciyaga Elzas-Lo ari giya qay arib berilar,Rey viloya i va Pala i a i g bir qismi berilar edi; 5)Belgiya i g hududi Germa iya hisobiga ke gay irilar edi; 6)Shlezvig va Goldsh ei Da iyaga qay arib berilar edi; 7)Prussiya omo ida 1866 yil a eksiya qili ga Ga over qirolligi qay a ikla ishi kerak edi; 8)Avs ro-Ve griya uch davla – Avs riya, Ve griya va Chexiyada ibora mo arxiyaga ayla irilishi lozim edi; 9)Serbiyaga Bos ia, Dalmaciya, Gercegovi a va Shimoliy Alba iya berilishi kerak edi;10) Serb makedo iyasi Bolgariga berilishi kerak edi; 11) Valo a I aliyaga, Ja ubiy Alba iya Greciyaga berilar edi;12) Germa mus amlakalari A gliya, Fra ciya va Yapo iya o’r asida bo’lib oli ishi kerak edi; 13)Germa iya va Avs riyada ko ribu ciya u dirib oli ishi kerak edi. Bu das urda ko’ri ib uribdiki Rossiya asosa o’zi i g ma faa larida kelib chiqqa holda bu masalaga yo doshga . 26 se yabrda Rossiya qo’shimcha alab bila chiqdi. U Rossiya kemalari i g bo’g’ozlarda erki , hech qa day o’siqsiz kechishi i ko’zda u ar edi. Leki rus hukuma i urkiya hududi i bosib olish davo’lari i hali qilmaga edi. urkiya i bo’lib olish masalasi i ilk bor i gliz diploma iyasi ilgari surdi. Sazo ov i g das uriga o’z mu osaba lari i bildira urib, A gliya ashqi ishlar vaziri Grey:”Agar urkiya Germa iyaga qo’shilsa, bu davla barham opishi kerak”- dedi. U i chlik das uriga germa flo i ig opshirilishi, Kil ka ali i g ey rallash irish, I aliya va Rumi iya i g ma faa lari hisobga oli ish kabi qo’shimchalar qo’shilshi kerakligi i a’kidladi. Leki Grey Fra ciyaga Rey viloya i berilishiga qarshi chiqdi. Shu day qilib urush i g das labki ku larida i ifoqchilar o’r asida mus amlakalar borasida kelishmovchiliklar kelib chiqdi. urk merosi i bo’lib olish borasida 1914 yil i g o’zidayoq diploma ik kurash avj oldi. Ruslar uchu urkiyaga zarba berish i g e g qulay yo’li Ero da , urklar i g o’ g qa o i i ayla ib o’ ib zarba berish edi. I gliz hukuma i bu ga yo’l qo’yish i is amas edi. Grey rus elchisi Bekke dorf bila suhba ida u i shu arsaga isho irishga haraka qilar ediki, rus hukuma i Ero hududida urkiyaga qarshi urushda foydala masligi kerak edi. U i g fikricha Rossiya o’z kuchlari i germa fro ida chalg’i masligi kerak edi. Germa iya bila kurash urkiya bila urush i g a ijasi i hal qilar edi. U agar Germa iya mag’lubiya ga uchra ilsa, Ko s a i opol(Is a bul) va bo’g’ozlar masalasi Rossiya foydasiga hal qili ishi i akidlaydi. Orada ko’p o’ may Grey i g fikri i A gliya qiroli Georg V a’kidladi. Leki 1914 yil 14 oyabrda rus hukuma iga yuborilga rasmiy o ada biri chi o’ri da Rossiya bor kuchi i germa fro iga yuborishi, urk fro ida esa faqa mudofaa bila chekla ish kerakligi haqida gapirilar edi. Bo’g’ozlar va S ambul masalasi esa Rossiya roziligi bila yechilishi kerakligi a’kidla ar edi.

Она ознаменовалась также обожествлением властителей (фараонов) и сооружением для них первых пирамид в Египте. Уже с этого периода, за 4 тыс. лет до н.э. по морским и речным путям, включая Днепр, Дон и Волгу, шли на север культурные и мелкопереселенческие волны, в том числе преследуемой части знати и жрецов. И в эту же эру происходит обособление и расселение в Западной Евразии и начинается история индоевропейцев - общих предков славян, германцев, римлян, греков, сарматов и др. иранцев, армян, кельтов, индийцев (индоарии, всех индоевропейцев неточно называют арийцами). Территория: североморье-балтика, включая югоскандинавию, до всего Дуная по его контуру (Дунай потом - римская устойчивая граница - лимес) и северная половина Греции, на восток южная граница - черноморская, анатолийская, каспийская, Балхаш, клин до Енисея, отсюда на запад северная граница - Мугоджары, Ока, Финский залив, Ботнический залив. Таким образом общаясь с автохтонами, они стали евразийцами. Севернее их уже располагалась потесненная ими уральская языковая семья

1. Русь в период феодальной раздробленности (XII - XIII вв.)

2. Русь в период феодальной раздробленности

3. Русские земли в период феодальной раздробленности

4. Русь и Волгоградская область в период феодальной раздробленности

5. Государство и право в период НЭПа

6. Кодекс Наполеона 1804 года. Римское право древнейшего периода
7. Римское частное право классического периода
8. Государство, право, религия (Контрольная)

9. Образование Древнерусского государства - Киевской Руси

10. Особенности внешней политики Государства Израиль в период премьер-министерства Бениамина Нетаниягу

11. Государство, право, мораль

12. Римское право в период ранней республики

13. Контрольная работа по Праву

14. Государствоправо – общество

15. Государство, право и личность

16. Источники Римского частного права постклассического периода: кодификация Юстиниана

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

17. Римское рабовладельческое право наидавнейшего периода

18. Образование централизованного государства на Руси

19. Экономическая безопасность государства в переходный период

20. Феодальная раздробленность Руси (середина XII – XV вв.)

21. Феодальная раздробленность Руси

22. Особенности государственно-политического развития русских княжеств в период федеральной раздробленности
23. Феодальная раздробленность Древней Руси: понятие и причины
24. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

25. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

26. Учение о государстве и праве в России в период развития феодализма

27. Контрольная работа по истории государства и права зарубежных стран

28. Учение о государстве и праве в западной Европе в период разложения феодализма

29. Контрольная работа по истории государства и права зарубежных стран

30. Учение о государстве и праве в западной Европе в период капитализма

31. Государство и право от Древней Руси до конца ХХ века

32. История государства и права Швеции в период с XIX в. по нач. XX в.

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Государственное образование: органы, образовательная политика в разные периоды развития государства: от Древней Руси до наших дней

34. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

35. Билеты к экзамену по истории государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

36. Государство и право Англии в средние века

37. История государства и права зарубежных стран

38. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)
39. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)
40. Фома Аквинский (Аквинат) "Государство и право"

41. Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

42. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории Государства и Права Зарубежных стран

43. История государства и права России

44. История государства и права России

45. История государства и права России

46. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

47. История отечественного государства и права

48. Учение Цицерона о государстве и праве

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

50. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

51. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

52. Контрольная работа по Римскому праву

53. Лекции (часть) по теории государства и права

54. Основные причины и закономерности появления государства и права
55. Государство и право
56. Договорная теория возникновения государства и права

57. Понятие права и признаки правового государства

58. Теория государства и права

59. Теория государства и права

60. Теория государства и права (Шпаргалка)

61. Теория Государства и Права как юридическая наука

62. Шпаргалка по теории государства и права

63. Теория государства и права. Правовой статус личности

64. Предмет теории государства и права

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

65. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

66. Теория государства и права (в таблицах)

67. Теория государства и права

68. Цель и ценность права. Гражданское общество и государство

69. Контрольная работа по курсу экологического права

70. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси
71. Возникновение и развитие феодального государства и права
72. Советское государство в период НЭПа (1921-1929 гг.)

73. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

74. История уголовного права России в советский период

75. Государство и право на территориях, занятых белыми армиями

76. Марк Тулий Цицерон. Государство и право

77. Философия государства и права Гегеля

78. О работе К.Маркса и Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»

79. Государство и право в Великобритании и США в новейшее время

80. Государство и право Франции в новое время конец XVIII начало ХХ вв.

Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы

81. Государство и право в Японии в новое и новейшее время

82. Государство и право Древнего Востока

83. Учение о государстве и праве в России в конце ХVIII начале ХХ вв.

84. Учение о государстве и праве в странах древнего востока

85. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

86. Государство и право Германии в новое и новейшее время
87. Российское государство в период абсолютной монархии
88. Военные действия Московского государства в период "Смутного времени" (1604-1610 гг.)

89. Взгляд на историю первого периода Русского государства с позиций В.О. Ключевского

90. Возникновение и характерные черты феодального государства и права Франции

91. Искусство в период складывания и расцвета феодализма на Руси (X -XVII вв.)

92. Москва в период укрепления русского централизованного государства (XVI-XVII в.в.)

93. Основы теории государства и права

94. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве

95. История отечественного государства и права. Экзаменационные ответы

96. Теория государства и права (2)

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Симеон Полоцкий о государстве и праве

98. Учение о государстве и праве Р. Иеринга и Л. Гумпловича

99. Билеты по теории государства и права

100. Теория государства и права. Правовые отношения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.