Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Физика Физика

Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІВОН Олександр Іванович УДК 536.425 536.764 666.266.6 СКЛОКЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТА З ФАЗОВИМ ПЕРЕХОДОМ МЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИК 01.04.07 - фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Дніпропетровськ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті, Міністерство освіти і науки України. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України Григорьєв Олег Миколайович Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, завідувач відділу конструкційної кераміки та керметів; доктор фізико-математичних наук, професор Прокопенко Ігор Васильович Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, заступник директора доктор фізико-математичних наук, професор Волнянський Михайло Дмитрович Дніпропетровський національний університет, професор кафедри „Фізики твердого тіла і оптоелектроніки”. Захист відбудеться “30“ травня 2008 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 при Дніпропетровському національному університеті (49050, м. Дніпропетровськ 50, вул. Наукова, 10, корпус 11, ауд. 300). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського національного університету (49050, м. Дніпропетровськ 50, вул. Казакова, 8). Відгук на автореферат дисертації надсилати на адресу: 49010, м. Дніпропетровськ, 10, пр. Гагаріна, 72. Автореферат розісланий “9“ квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Спиридонова І. М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Фазовий перехід метал-напівпровідник (ФПМН) є переходом першого роду, який спостерігається в оксидах та сульфідах перехідних металів і супроводжується перебудовою їх енергетичної структури. Ця перебудова відбувається завдяки електронно-електронній або електронно-фононній взаємодіям, які відіграють значну роль в формуванні енергетичної структури матеріалу через вузькість дозволених електронних зон. Питання про те, яка з цих взаємодій ініціює ФПМН, до цього часу є дискусійним і потребує подальших досліджень. Завдяки перебудові енергетичної структури при ФПМН спостерігається унікальне фізичне явище - різка зміна (стрибок) електричних, оптичних, магнітних та інших параметрів матеріалу. Це має значний прикладний інтерес для створення на основі матеріалів з ФПМН різноманітних електронних, оптоелектронних та оптичних приладів: критичних терморезисторів, електричних і оптичних перемикачів, елементів пам’яті та відображення інформації, болометрів, „інтелектуальних” вікон та інших. Тому дослідження матеріалів з ФПМН має важливе наукове і прикладне значення. Незважаючи на широкі можливості практичного використання матеріалів з ФПМН, багато з них до цього часу не реалізовано. Причиною є незворотні зміни (деградація) фізичних параметрів кристалів з ФПМН при термоциклюванні через температуру фазового переходу . Фізичні процеси, які призводять до деградації, досліджені мало, а шляхи її подолання невизначені.

Більшість наукових праць, пов’язаних з дослідженням і використанням матеріалів з ФПМН, присвячена плівкам, що обумовлено їх досить стабільною поведінкою при термоциклюванні. Проте плівки, на відміну від об’ємних матеріалів, нездатні працювати при значних електричних струмах, і тому непридатні, наприклад, для використання в силовій електроніці. Перспективними для цього є об’ємні склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник. Відомостей про такі матеріали в науковій літературі мало, а фізичні процеси, які викликає в них ФПМН, практично не вивчались. В зв’язку з цим синтез і комплексне дослідження об’ємних склокерамічних матеріалів на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник, які мають властивості, притаманні такому переходу, і не виявляють деградації при термоциклюванні є актуальною науковою і прикладною задачею. Яскравим представником матеріалів з ФПМН є діоксид ванадію (VO2), який має зручну для багатьох практичних застосувань температуру переходу ~ 341 K і стрибок електропровідності в її межах 102 - 105. Це визначило вибір в роботі VO2 як основи склокерамічних матеріалів. Дослідження таких матеріалів дозволяє отримати наукові результати, які з урахуванням спільності фізичних процесів, притаманних різним сполукам з таким переходом, дозволяє узагальнити їх на весь клас склокерамічних матеріалів на основі компонента з ФПМН. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційної роботи пов’язаний з планами науково-дослідних робіт і держбюджетними темами, які виконувались і виконуються в Дніпропетровському національному університеті на факультеті „Фізики, електроніки та комп’ютерних систем”: координаційний план АН СРСР на 1981–1985 р. за темою „Исследование свойств материалов твердотельной электроники с целью их оптимального использования” (звіт з НДР за 1983 та 1985 р., № держреєстр. 81081755); № 24-94 „Дослідження електричних властивостей керамік, елементів захисту від перенапруги” (№ держреєстр. 0194U001000); № 06-83-98 „Дослідження впливу деградаційних факторів на електронні явища в неоднорідних оксидних системах” (Науково-технічний план Міністерства освіти України, наказ № 37 від 13.02.97 р., № держреєстр. 0198U003735); №7-093-05 „Дослідження оптичних та електричних властивостей напівпровідникових кристалів, кераміки, гетероепітаксиальних та квантоворозмірних структур” (Наказ Міністерства освіти і науки України № 960 від 22.12.04 р., № держреєстр. 0105U000375). Мета і задачі досліджень. Метою даного дослідження є встановлення закономірностей впливу умов одержання, хімічного складу і зовнішніх чинників (температури, електричного поля, термоциклювання через температуру ФПМН) на формування мікроструктури, фазовий склад, фізико-хімічні параметри та електрофізичні властивості склокерамічних матеріалів на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник - VO2, розробка модифікованих складів склокерамічних матеріалів, що мають властивості, притаманні ФПМН, і не виявляють деградації при термоциклюванні, а також можливості їх використання в електроніці і електротехніці для захисту від струмових та теплових перевантажень.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 1. Розвиток експериментальних методик одержання і дослідження кристалічного порошку VO2 та ванадієво-фосфатних стекол (ВФС), вивчення кристалізації ВФС та побудова фазової діаграми системи V2O5-P2O5, дослідження кінетики розчинення VO2 в розплавах V2O5 та ВФС і побудова моделі цього процесу. Визначення і фізичне обґрунтування на основі отриманих даних оптимальних режимів синтезу кераміки на базі VO2 та ВФС, які забезпечують заданий комплекс електрофізичних властивостей, насамперед величину стрибка електропровідності склокераміки при ФПМН в VO2 не менше, ніж 102. 2. Дослідження мікроструктури та фазового складу кераміки на базі VO2 та ВФС і впливу на них добавок металів та оксидів з метою встановлення особливостей побудови цього гетерогенного матеріалу і модифікації фазового складу і мікроструктури склокераміки добавками. 3. Подальший розвиток моделі термічного аналізу для встановлення кількісного зв’язку між параметрами ендотермічного піку, обумовленого фазовим переходом метал-напівпровідник і вмістом компонента з ФПМН. Розробка за результатами моделювання ефективного методу контролю вмісту компонента з ФПМН в гетерогенних матеріалах і визначення на його підставі вмісту VO2 в склокераміці різних складів для отримання інформації про участь VO2 в процесах утворення фаз при синтезі склокераміки. 4. Дослідження електропровідності кераміки на базі VO2 та ВФС і її модифікованих складів з добавками металів і оксидів з метою вивчення впливу добавок на електропровідність та величину її стрибка при ФПМН в VO2 і встановлення механізму електропровідності. Побудова моделі електропровідності склокераміки на основі компонента з ФПМН і розробка рекомендацій по керуванню електропровідністю такої склокераміки шляхом варіації її складу. 5. Встановлення механізму перемикання і відхилення від закону Ома в склокерамічних матеріалах на основі VO2 та розробка моделі, яка описує вольт-амперні характеристики (ВАХ) таких матеріалів. 6. Встановлення механізму впливу термоциклювання через температуру ФПМН на електропровідність і ВАХ об’ємних склокерамічних матеріалів на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник, розробка моделі деградації таких матеріалів при термоциклюванні та рекомендацій по подоланню деградацій шляхом варіації складу, мікроструктури та технології одержання. Розробка рекомендацій з практичного використання результатів досліджень. Об’єктом дослідження є, процеси формування фазового складу та мікроструктури склокерамічних матеріалів на основі компонента з ФПМН і механізми явищ в таких матеріалах зв’язані з електропровідністю, відхиленням від закону Ома та термоциклюванням через температуру фазового переходу. Предмет дослідження - об’ємні гетерогенні склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник VO2. Для розв’язання поставлених задач та досягнення мети дисертаційної роботи використовувались наступні експериментальні методи: рентгенофазовий, диференціальний термічний, термогравіметричний та хімічний аналізи, СЕМ, рентгенівський мікроаналіз і дилатометричний метод.

На микроуровне - тайна фазовых переходов как превращений неживого в живое, живого в разумное и т.д. Идеальным является и исходное соотношение между материей и антиматерией, которое не позволяет им аннигилировать. До достижения этого уровня познания нет возможности преодолеть эмпирически и верифицируемо представление о материальности мира и ввести понятие объективного идеального. Только получив подтверждение на сущностном уровне мира, понятие объективного идеального приобретает мировоззренческий смысл и значение для характеристики природных и общественных процессов в современных условиях. Это, если можно так выразиться, объективный срез проблемы. Но есть и субъективный: бесконечность сущностных начал мира предполагает и бесконечность проявлений субъективности. Это и возможность безграничного углубления человеческой субъективности, связанной с приращением разумности. Это и наличие идеального начала в условиях других планет и вселенных, вполне возможно, по форме отличающегося от человеческой телесности и разумности. 84 Обобщенное и упрощенное представление об идеальном связано с достигнутым уровнем познания и зиждется в основном на субъективных представлениях и ощущениях: рождение и смерть человека - начало и конец мира; аналог жизни - линейность и однонаправленность природного процесса; телесность и духовность человека - земная твердь и мировой дух, материальное и идеальное и т.д

1. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

2. Два типа фазовых переходов и третье начало термодинамики

3. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

4. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

5. Роль хімії в створенні нових матеріалів

6. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»
7. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")
8. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

9. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

10. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

11. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

12. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

13. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

14. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

15. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

16. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Масленка с силиконовой кистью и дозатором "Mayer & Boch", 200 мл.
Теперь вы сможете аккуратно и равномерно нанести на блюдо маринад, масло или соус. Благодаря дозатору кисть удобно использовать для
380 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1465 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Спиннер "Сурикен", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

18. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

19. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

20. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

21. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

22. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
23. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави
24. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

25. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

26. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

27. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

28. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

29. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

30. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

31. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

32. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

Беговел Baby Care "Lightning", синий.
Baby Care Lightning – беговел на 10-дюймовых колесах. Лучший способ разнообразить летнюю прогулку с ребенком. Высоту руля и седла можно
1651 руб
Раздел: Беговелы
Набор детской складной мебели "Первоклашка".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
2105 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

33. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

34. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

35. Шліфування матеріалів

36. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

37. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

38. Матеріалістичне вчення Карла Маркса
39. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів
40. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

41. Особенности каталитического влияния меди на фазовый переход от BNк к BNг

42. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

43. Матеріалістична філософія Нового часу

44. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

45. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

46. Створення оптичної пам’яті на основі плівок з металів та діелектриків

47. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

48. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
595 руб
Раздел: Карточные игры
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

49. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

50. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

51. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

52. Геологическаа форма движения материи

53. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

54. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД
55. Понятие и содержание основ конституционного строя РФ
56. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

57. Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках

58. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

59. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

60. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

61. Переход от первобытности к цивилизации

62. Системный блок (основные компоненты)

63. Синтаксический распознаватель арифметического оператора условного перехода языка FORTRAN

64. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
588 руб
Раздел: Прочие
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: коричневый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2584 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
311 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

66. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

67. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

68. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

69. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

70. Власть: генезис, компоненты, методы функционирования
71. Производство красителя "Кислотного алого"
72. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

73. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала

74. Структура индивидуальности: формообразующие компоненты

75. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

76. Кодер-декодер речевого сигнала. Амплитудно-фазовое преобразование

77. Разработка гибкого производства по выпуску фазового компаратора

78. Фазовый и частотный методы измерения дальности

79. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

80. Физическая природа времени гравитации и материи

Пеленальный матрасик "Карапуз" на комод.
Матрасик для пеленания мягкий, предназначен для детей с рождения. Удобен не только для пеленания и переодевания ребенка, но и для
581 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Кружка, 450 мл, 10 см, арт. 113416.
Состав: керамика. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
379 руб
Раздел: Кружки
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
478 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

81. Единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры личности

82. Философия духа и материи Рене Декарта

83. Понятие материи (Контрольная)

84. Формирование категории "Материя"

85. Движение материи

86. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
87. Особенности химической формы развития материи
88. Синтез твердых растворов и исследования низкотемпературных фазовых превращений

89. Особенности химической формы развития материи

90. Переход стран ЕС к евро

91. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

92. Концепции перехода к рыночной экономике. Особенности переходной экономики России

93. Проблемы экономической безопасности России в условиях перехода к рынку

94. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

95. Переход на григорианский стиль

96. Переход от приказной и коллегиальной системы управления при Петре 1

Именная шариковая ручка "Elegant Pen. Екатерина".
Прекрасный подарок дорогому человеку с приятной надписью в элегантной подарочной упаковке. Материал - металл.
350 руб
Раздел: Металлические ручки
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
606 руб
Раздел: Чайники заварочные
Лоток на 3 отделения, серый.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Прощание с Матерой. Распутин В.

98. Прощание с Матерой (В.Распутин)

99. Аль Капоне


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.