Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Физика Физика

Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
43 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
8 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
43 руб
Раздел: Прочее

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІВОН Олександр Іванович УДК 536.425 536.764 666.266.6 СКЛОКЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТА З ФАЗОВИМ ПЕРЕХОДОМ МЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИК 01.04.07 - фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Дніпропетровськ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті, Міністерство освіти і науки України. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України Григорьєв Олег Миколайович Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, завідувач відділу конструкційної кераміки та керметів; доктор фізико-математичних наук, професор Прокопенко Ігор Васильович Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, заступник директора доктор фізико-математичних наук, професор Волнянський Михайло Дмитрович Дніпропетровський національний університет, професор кафедри „Фізики твердого тіла і оптоелектроніки”. Захист відбудеться “30“ травня 2008 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 при Дніпропетровському національному університеті (49050, м. Дніпропетровськ 50, вул. Наукова, 10, корпус 11, ауд. 300). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського національного університету (49050, м. Дніпропетровськ 50, вул. Казакова, 8). Відгук на автореферат дисертації надсилати на адресу: 49010, м. Дніпропетровськ, 10, пр. Гагаріна, 72. Автореферат розісланий “9“ квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Спиридонова І. М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Фазовий перехід метал-напівпровідник (ФПМН) є переходом першого роду, який спостерігається в оксидах та сульфідах перехідних металів і супроводжується перебудовою їх енергетичної структури. Ця перебудова відбувається завдяки електронно-електронній або електронно-фононній взаємодіям, які відіграють значну роль в формуванні енергетичної структури матеріалу через вузькість дозволених електронних зон. Питання про те, яка з цих взаємодій ініціює ФПМН, до цього часу є дискусійним і потребує подальших досліджень. Завдяки перебудові енергетичної структури при ФПМН спостерігається унікальне фізичне явище - різка зміна (стрибок) електричних, оптичних, магнітних та інших параметрів матеріалу. Це має значний прикладний інтерес для створення на основі матеріалів з ФПМН різноманітних електронних, оптоелектронних та оптичних приладів: критичних терморезисторів, електричних і оптичних перемикачів, елементів пам’яті та відображення інформації, болометрів, „інтелектуальних” вікон та інших. Тому дослідження матеріалів з ФПМН має важливе наукове і прикладне значення. Незважаючи на широкі можливості практичного використання матеріалів з ФПМН, багато з них до цього часу не реалізовано. Причиною є незворотні зміни (деградація) фізичних параметрів кристалів з ФПМН при термоциклюванні через температуру фазового переходу . Фізичні процеси, які призводять до деградації, досліджені мало, а шляхи її подолання невизначені.

Більшість наукових праць, пов’язаних з дослідженням і використанням матеріалів з ФПМН, присвячена плівкам, що обумовлено їх досить стабільною поведінкою при термоциклюванні. Проте плівки, на відміну від об’ємних матеріалів, нездатні працювати при значних електричних струмах, і тому непридатні, наприклад, для використання в силовій електроніці. Перспективними для цього є об’ємні склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник. Відомостей про такі матеріали в науковій літературі мало, а фізичні процеси, які викликає в них ФПМН, практично не вивчались. В зв’язку з цим синтез і комплексне дослідження об’ємних склокерамічних матеріалів на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник, які мають властивості, притаманні такому переходу, і не виявляють деградації при термоциклюванні є актуальною науковою і прикладною задачею. Яскравим представником матеріалів з ФПМН є діоксид ванадію (VO2), який має зручну для багатьох практичних застосувань температуру переходу ~ 341 K і стрибок електропровідності в її межах 102 - 105. Це визначило вибір в роботі VO2 як основи склокерамічних матеріалів. Дослідження таких матеріалів дозволяє отримати наукові результати, які з урахуванням спільності фізичних процесів, притаманних різним сполукам з таким переходом, дозволяє узагальнити їх на весь клас склокерамічних матеріалів на основі компонента з ФПМН. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційної роботи пов’язаний з планами науково-дослідних робіт і держбюджетними темами, які виконувались і виконуються в Дніпропетровському національному університеті на факультеті „Фізики, електроніки та комп’ютерних систем”: координаційний план АН СРСР на 1981–1985 р. за темою „Исследование свойств материалов твердотельной электроники с целью их оптимального использования” (звіт з НДР за 1983 та 1985 р., № держреєстр. 81081755); № 24-94 „Дослідження електричних властивостей керамік, елементів захисту від перенапруги” (№ держреєстр. 0194U001000); № 06-83-98 „Дослідження впливу деградаційних факторів на електронні явища в неоднорідних оксидних системах” (Науково-технічний план Міністерства освіти України, наказ № 37 від 13.02.97 р., № держреєстр. 0198U003735); №7-093-05 „Дослідження оптичних та електричних властивостей напівпровідникових кристалів, кераміки, гетероепітаксиальних та квантоворозмірних структур” (Наказ Міністерства освіти і науки України № 960 від 22.12.04 р., № держреєстр. 0105U000375). Мета і задачі досліджень. Метою даного дослідження є встановлення закономірностей впливу умов одержання, хімічного складу і зовнішніх чинників (температури, електричного поля, термоциклювання через температуру ФПМН) на формування мікроструктури, фазовий склад, фізико-хімічні параметри та електрофізичні властивості склокерамічних матеріалів на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник - VO2, розробка модифікованих складів склокерамічних матеріалів, що мають властивості, притаманні ФПМН, і не виявляють деградації при термоциклюванні, а також можливості їх використання в електроніці і електротехніці для захисту від струмових та теплових перевантажень.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 1. Розвиток експериментальних методик одержання і дослідження кристалічного порошку VO2 та ванадієво-фосфатних стекол (ВФС), вивчення кристалізації ВФС та побудова фазової діаграми системи V2O5-P2O5, дослідження кінетики розчинення VO2 в розплавах V2O5 та ВФС і побудова моделі цього процесу. Визначення і фізичне обґрунтування на основі отриманих даних оптимальних режимів синтезу кераміки на базі VO2 та ВФС, які забезпечують заданий комплекс електрофізичних властивостей, насамперед величину стрибка електропровідності склокераміки при ФПМН в VO2 не менше, ніж 102. 2. Дослідження мікроструктури та фазового складу кераміки на базі VO2 та ВФС і впливу на них добавок металів та оксидів з метою встановлення особливостей побудови цього гетерогенного матеріалу і модифікації фазового складу і мікроструктури склокераміки добавками. 3. Подальший розвиток моделі термічного аналізу для встановлення кількісного зв’язку між параметрами ендотермічного піку, обумовленого фазовим переходом метал-напівпровідник і вмістом компонента з ФПМН. Розробка за результатами моделювання ефективного методу контролю вмісту компонента з ФПМН в гетерогенних матеріалах і визначення на його підставі вмісту VO2 в склокераміці різних складів для отримання інформації про участь VO2 в процесах утворення фаз при синтезі склокераміки. 4. Дослідження електропровідності кераміки на базі VO2 та ВФС і її модифікованих складів з добавками металів і оксидів з метою вивчення впливу добавок на електропровідність та величину її стрибка при ФПМН в VO2 і встановлення механізму електропровідності. Побудова моделі електропровідності склокераміки на основі компонента з ФПМН і розробка рекомендацій по керуванню електропровідністю такої склокераміки шляхом варіації її складу. 5. Встановлення механізму перемикання і відхилення від закону Ома в склокерамічних матеріалах на основі VO2 та розробка моделі, яка описує вольт-амперні характеристики (ВАХ) таких матеріалів. 6. Встановлення механізму впливу термоциклювання через температуру ФПМН на електропровідність і ВАХ об’ємних склокерамічних матеріалів на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник, розробка моделі деградації таких матеріалів при термоциклюванні та рекомендацій по подоланню деградацій шляхом варіації складу, мікроструктури та технології одержання. Розробка рекомендацій з практичного використання результатів досліджень. Об’єктом дослідження є, процеси формування фазового складу та мікроструктури склокерамічних матеріалів на основі компонента з ФПМН і механізми явищ в таких матеріалах зв’язані з електропровідністю, відхиленням від закону Ома та термоциклюванням через температуру фазового переходу. Предмет дослідження - об’ємні гетерогенні склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник VO2. Для розв’язання поставлених задач та досягнення мети дисертаційної роботи використовувались наступні експериментальні методи: рентгенофазовий, диференціальний термічний, термогравіметричний та хімічний аналізи, СЕМ, рентгенівський мікроаналіз і дилатометричний метод.

На микроуровне - тайна фазовых переходов как превращений неживого в живое, живого в разумное и т.д. Идеальным является и исходное соотношение между материей и антиматерией, которое не позволяет им аннигилировать. До достижения этого уровня познания нет возможности преодолеть эмпирически и верифицируемо представление о материальности мира и ввести понятие объективного идеального. Только получив подтверждение на сущностном уровне мира, понятие объективного идеального приобретает мировоззренческий смысл и значение для характеристики природных и общественных процессов в современных условиях. Это, если можно так выразиться, объективный срез проблемы. Но есть и субъективный: бесконечность сущностных начал мира предполагает и бесконечность проявлений субъективности. Это и возможность безграничного углубления человеческой субъективности, связанной с приращением разумности. Это и наличие идеального начала в условиях других планет и вселенных, вполне возможно, по форме отличающегося от человеческой телесности и разумности. 84 Обобщенное и упрощенное представление об идеальном связано с достигнутым уровнем познания и зиждется в основном на субъективных представлениях и ощущениях: рождение и смерть человека - начало и конец мира; аналог жизни - линейность и однонаправленность природного процесса; телесность и духовность человека - земная твердь и мировой дух, материальное и идеальное и т.д

1. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

2. Два типа фазовых переходов и третье начало термодинамики

3. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

4. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

5. Роль хімії в створенні нових матеріалів

6. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»
7. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")
8. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

9. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

10. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

11. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

12. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

13. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

14. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

15. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

16. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Корзина "Принцесса", 45х50 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
335 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
801 руб
Раздел: Прочие
Набор посуды Disney "Минни".
Предметы набора оформлены красочными изображениями мышки Минни, героини Уолта Диснея. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка
420 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

18. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

19. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

20. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

21. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

22. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
23. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави
24. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

25. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

26. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

27. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

28. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

29. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

30. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

31. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

32. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
301 руб
Раздел: Металлические ручки
Угольник для класса, равнобедренный, деревянный.
Угольник деревянный.
250 руб
Раздел: Угольники
Обучающий планшет.
Учим русский и английский язык: - Учим буквы. - Учим слова и цифры. - Говорим по буквам. - Слушаем музыку. - Играем. Планшет на
506 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

34. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

35. Шліфування матеріалів

36. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

37. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

38. Матеріалістичне вчення Карла Маркса
39. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів
40. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

41. Особенности каталитического влияния меди на фазовый переход от BNк к BNг

42. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

43. Матеріалістична філософія Нового часу

44. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

45. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

46. Створення оптичної пам’яті на основі плівок з металів та діелектриків

47. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

48. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

Френч-пресс, 800 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная не нагревающаяся ручка.
341 руб
Раздел: Френч-прессы
Глобус Земли физический рельефный с подсветкой, диаметр 200 мм.
Физический рельефный глобус Земли с подсветкой. Диаметр: 200 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный.
799 руб
Раздел: Глобусы
Денежное дерево "Бокал 5000 рублей".
Настольная композиция в бокале представляет собой миниатюрное денежное дерево, выполненное из различных материалов: дерева, металла,
364 руб
Раздел: Прочее

49. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

50. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

51. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

52. Геологическаа форма движения материи

53. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

54. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД
55. Понятие и содержание основ конституционного строя РФ
56. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

57. Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках

58. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

59. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

60. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

61. Переход от первобытности к цивилизации

62. Системный блок (основные компоненты)

63. Синтаксический распознаватель арифметического оператора условного перехода языка FORTRAN

64. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

Папка для бумаг на резинках пластиковая, рифленая, с 13 отделениями, 0,95 мм, А4.
Папка для бумаг на резинках пластиковая, рифленая, с 13 отделениями. Формат: А4. Толщина пластика: 0,95 мм. Расцветка представлена в
296 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фотобумага A4, 190 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя.
Фотобумага Hi-Image Paper соответствует всем требованиям, предъявляемым к бумаге фотографического качества для печати на струйных
507 руб
Раздел: Бумага для оргтехники
Рюкзак B-PACK "Горошек", темно-синий, 41x32x14 cм.
Рюкзак. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие регулируемые лямки. Размер: 41х32х14
607 руб
Раздел: Без наполнения

65. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

66. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

67. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

68. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

69. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

70. Власть: генезис, компоненты, методы функционирования
71. Производство красителя "Кислотного алого"
72. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

73. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала

74. Структура индивидуальности: формообразующие компоненты

75. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

76. Кодер-декодер речевого сигнала. Амплитудно-фазовое преобразование

77. Разработка гибкого производства по выпуску фазового компаратора

78. Фазовый и частотный методы измерения дальности

79. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

80. Физическая природа времени гравитации и материи

Коврик для мыши "Defender EasyWork", серый, гелевая подушка, полиуретан, покрытие тканевое.
Коврик разработан для тех, кто много работает за компьютером. Имеет гелевую подушку под запястье. Покрыт тканью Lycra. Размер 260 х 225 х
343 руб
Раздел: Компьютерные клавиатуры, мыши и коврики
Игрушка "Лошадь мягкая". Арт. Е94151.
Размер: 17,8 см.
508 руб
Раздел: Домашние животные
Игра настольная "Веселые червячки".
Эта веселая и простая игра поможет вашему малышу научиться считать, а также разовьет моторику. Приготовьтесь к увлекательной и
612 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры личности

82. Философия духа и материи Рене Декарта

83. Понятие материи (Контрольная)

84. Формирование категории "Материя"

85. Движение материи

86. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
87. Особенности химической формы развития материи
88. Синтез твердых растворов и исследования низкотемпературных фазовых превращений

89. Особенности химической формы развития материи

90. Переход стран ЕС к евро

91. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

92. Концепции перехода к рыночной экономике. Особенности переходной экономики России

93. Проблемы экономической безопасности России в условиях перехода к рынку

94. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

95. Переход на григорианский стиль

96. Переход от приказной и коллегиальной системы управления при Петре 1

Горшок детский Little king (голубой).
Little King - простое и удобное кресло-горшок оригинального дизайна. Настоящий трон для малыша. Дети, а также их родители просто в
350 руб
Раздел: Горшки-стульчики
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный, 1290х400 мм (с поролоном, тефлон). Для рабочей поверхности гладильной доски не более 1250х360
262 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Швабра "York. Моп Классик" с черенком.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Материал: алюминиевая ручка,
491 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Прощание с Матерой. Распутин В.

98. Прощание с Матерой (В.Распутин)

99. Аль Капоне


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.