za4eti.ru

Introducere

, 6x60 .
: 6x60 . : . : .
44
:
- " ", .
- - . . : 1) ( ) 2)
330
:
"100 ".
, ... ,
60
:

I roducere Orice fe ome social apru spo a sau ge era de ali fac ori ecesi s udierea lui de diferi e ii e apru e sau exis e e la mome socie a ea oas r. Adop d pri cipiul c imic u se pierde o ul se ra sform, di dome iul ii elor fizice, eoriei ge erale a drep ului, la r du-i, i revi e sarci a elucidrii evoluiei relaiilor i a reali ii sociale. Pe ru aceas a ea u ilizeaz u ir de me ode specifice umai ei ca ii juridic. Dar pe ru defi irea comple es e evoie u umai de me odele radiio ale adop a e, ci i de cele rebui a e de al e discipli e de gra i ce au r-o oarecare msur rs uri comu e (is oria, poli ologia, psihologia, medici a, ciber e ica e c.). lucrarea de fa e-am propus s ar m pri cipalele me ode cure e folosi e eoria ge eral a drep ului, specificul i modelul de aciu e a fiecreia. eoria ge eral fii d o ii juridic are ca obiec iv defi irea i s udierea pri cipalelor valori sociale promova e, precum i par iculari ile sub ile ce co s i uie u impedime elegerea i accep area lor de c re socie a e. Av d u spec ru varia de abordare ea las loc deschis pe ru ii ele moder e i vii oare pe ru comple area care elor observa e socie a e i lume ge eral. Baz du- e pe zicala c u exis vii or fr recu , me odele u iliza e ac ualme e, dei dup u ii vor fi co sidera e vechi e, vor co s i ui u imbold pe ru adop area u or me ode oi de al operabili a e i eficaci a e. Obiec ul de s udiu Obiec ul ii ei juridice l co s i uie s udierea drep ului, a fe ome ului juridic oa complexi a ea sa: drep ul ca a samblu de orme, drep urile subiec ive, relaiile juridice i ordi ea de drep di socie a e, co ii juridic, corelaia drep s a . Dac fa de ii ele a urii, ii a drep ului se deosebe e pri fap ul c are ca obiec u a ura i, deci, descoperirea legilor ei de exis e i ma ifes are, ci u aspec al vieii sociale i a ume drep ul, apoi cadrul ii elor sociale ii a juridic se dis i ge (al uri de e ic) ca fii d o ii orma iv, deoarece fragme ul di realizarea social pe care-l s udiaz es e repreze a de ormele juridice. A samblul ormelor juridice se co s i uie r-u sis em al ii elor juridice, cadrul cruia se po dis i ge, fu cie de sfera i modul de abordare a s udiului drep ului, rei grupe i a ume: ii e juridice eore ice globale; ii e juridice de ramur; ii e juridice is orice.1 cadrul primei grupe se scrie eoria ge eral a drep ului i s a ului av d ca obiec abordarea eore ic, ge eral a drep ului i s a ului i fu ciile i formele sale de ma ifes are. eoria ge eral a drep ului i s a ului, ca ramur dis i c a ii elor juridice, apare i se co s i uie, secolul XX-lea, prima sa jum a e i mai pro u a , dup cel de-al doilea rzboi mo dial. Aceas a u seam icidecum c abordarea eore ic, ge eral a s udiului ar fi fos eglija p la epoca co empora . Dimpo riv, aa cum am me io a preocupri aces se s au exis a di cele mai vechi impuri. Ele au avu s i au co i ua s aib de-a lu gul secolelor u carac er, prepo dere filosofic, aju g du-se secolul al XX-lea la co s i uirea filosofiei drep ului ca ramur dis i c a filozofiei i ca discipli de vm des i a s udiului eore ico-filozofic al drep ului.

u ele ri o discipli cu acelai subiec apare sub de umirea de E ciclopedie a drep ului.2 Por i d de la leg ura i disolubil re drep i s a , ceea ce face ca oame ii de ii , speciali i eoria drep ului, s se ocupe, de aseme ea, de eoria s a ului, au apru lucrri eore ice cu carac er mo ografic sau cursuri u iversi are dedica e s udierii comu e a s a ului i drep ului, co s i ui du-se i o discipli dis i c de eoria ge eral a s a ului i drep ului.3 pri cipiu, ii a juridic ar fi i comple , iar juris ul u ila eral fr s udierea s a ului, aa msur cele dou fe ome e s a ul i drep ul, su lega e u ul de al ul. De aceea u ele co cep e, oiu i, ca egorii lega e de s a se a alizeaz cadrul discipli ei eoria ge eral a drep ului i s a ului. orice caz, eoria ge eral a drep ului i s a ului u poa e evi a abordarea u or eme privi d s a ul, leg ura sa cu drep ul, fii dc umai as fel va pu ea da o imagi e armo ios chega i bi e co ura asupra drep ului. Reve i d la cerce area i defi iia obiec ului eoriei ge erale a drep ului i s a ului es e de rei u c ea s udiaz drep ul i s a ul a samblu ge erali a ea i i egri a ea sa, ordi ea juridic regime. Ea formuleaz defi iia drep ului i s a ului, celelal e co cep e, ca egorii carac eris ice drep ului, fii d valabile pe ru oa e ii ele juridice, cum su , bu oar, ca egoriile de orm juridic izvor de drep , sis em de drep , ordi e de drep , rspu dere juridic, drep subiec iv .a. De aseme ea, ea formuleaz o serie de pri cipii ge erale, valabile pe ru oa e ii ele juridice. De exemplu, pri cipiile legali ii, supremaiei legii, prezumiei de cu oa ere a legii ( ime i u se poa e scuza de ecu oa erea legii) .a. eoria ge eral a drep ului i s a ului s udiaz, de aseme ea, me odologia de cerce are, folosi de ii a drep ului.4 O a e ie deosebi acord aceas discipli s udierii corelaiei di re drep i pu ere, drep i s a . eoria ge eral a s a ului i drep ului es e, evide , o ii , ruc ea opereaz cu co cep e, eorii, pri cipii, legi i, dar di al pu c de vedere, sub al aspec poa e fi privi i ca o ar , msura care ea solici di par ea juris ului pe l g cu o i e, ale , mes rie i capaci a ea de a sesiza, cerce a fe ome ul juridic, a-i elege legi ile. eoria ge eral a drep ului u rm e la ivelul abs racio al, ea are, de aseme ea, o impor a prac ic, servi d emijloci procesului de elaborare i aplicare a drep ului. aces scop, es e s udia eh ica juridic privi d elaborarea i realizarea ac elor juridice. Ca discipli de vm eoria ge eral a drep ului i s a ului are i u carac er de i roducere s udiul ma eriilor juridice. Ea poa e fi s i o discipli co clusiv, de si ez, dar pe ru aceas a ar rebui s udia ul imii a i sau chiar ul imul a de s udii, dup suirea majori ii ma eriilor. ce prive e ii ele juridice de ramur, aces ea s-au co s i ui pe msura dezvol rii i ex i derii regleme rilor juridice cele mai diverse dome ii ale vieii sociale i co s i uirii ramurilor (i subramurilor) de drep .

pri cipiu, ramura de drep formeaz obiec ul u ei ii e juridice de ramur. As fel drep ului co s i uio al i corespu de ii a drep ului co s i uio al, drep ului civil - ii a drep ului civil, drep ului pe al ii a drep ului pe al .a.m.d. s udiul drep ului i er aio al co s i uie obiec ul ii ei drep ului i err aio al. Es e impor a de rei u c de umirea cure u se folose e ermi ologia comple ( ii a drep ului co s i uio al) ci aceea a ramurii (drep co s i uio al, drep civil, drep i er aio al, e c.) i pe ru a desem a discipli a ii ific respec iv. Pe msur ce regleme rile juridice abordeaz dome ii i aspec e oi de regleme are, fe ome ce se ma ifes o mai evide epoca ac ual ca urmare a ra sformrilor sociale, ii ifice i eh ologice, i er e i i er aio ale, apar i oi discipli e ii ifice sau e di e de a crea oi ramuri ale ii elor juridice. aces se s se vorbe e, bu oar, de drep ul mediului co jur or, drep ului afacerilor, sau drep ul comu i ar pe ru relaiile Comu i ii Eco omice Europe e.5 S udiul is oric al drep ului i s a ului co s i uie obiec ul diferi elor ramuri ce formeaz discipli ele sau ii ele juridice is orice. Dup modul care es e aborda cerce area is oric a drep ului, ge eral, lume, r-o a umi ar sau umai cadrul u ei a umi e i s i uii se po dis i ge, Is oria ge eral a drep ului, is oria drep ului r-o a umi ar, de pild, Is oria drep ului Republicii Moldova sau is oria u ei ramuri sau i s i uii, cum ar fi is oria drep ului pe al sau is oria drep ului de proprie a e, e c. Aici rebuie s dis i gem i discipli a is oria doc ri elor (sau g dirii) juridice care are ca obiec , aa cum reiese di de umire, a aliza evoluiei is orice a diferi elor cure e, eorii sau coli juridice. La s udiul fe ome ului juridic i aduc, de aseme ea, co ribuia u ele ii e de gra i, i erdiscipli are ce po fi co sidera e ca auxiliare ii elor juridice, cum su : crimi ologia, crimi alis ica, medici a legal, psihia ria juridic, s a is ica juridic, i forma ica sau ciber e ica juridic. Folosi d mijloacele proprii al or ii e medici a, psihologia, ciber e ica .a. aces ea au u rol impor a ac ivi a ea juridic la diferi ele ei ipos aze. ME ODELE CERCE RII II IFICE A FE OME ULUI JURIDIC Co sideraii ge erale Me odologia juridic poa e s apar ca o ii despre ii a drep ului care dezvluie aspec e di cele mai impor a e i pasio a e cum ar fi: modul cum lucreaz omul de ii , dar i ar iza ul drep ului, regulile ii ei drep ului, carac erul su. r-o exprimare plas ic, Mircea Ma olescu co sidera c me odologia juridic ar fi sis emul care orga izeaz leg urile di re apele ad ci u eori li i i e, al eori umul uoase - di diferi e reg uri juridice, afla e la a de deosebi e iveluri i cu mare accide e de ere re ele. Spre deosebire de al e co cepii care co sider c me odologia juridic es e, de fap , filozofia u ei me odologii juridice au o ome, se sul i depe de ei de orice co cepie filozofic (fr a se subordo a u ei a umi e icoa e de lume i via).


  za4eti.ru ,     (,  )?   . ,  -   ,  ,  . 
     ,  ,     10- .   .